Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rokPobieranie 2.16 Mb.
Strona12/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

Kierownik tematu: dr hab. Edyta Reszka

Czas trwania: 2009/2012

Opis realizowanych prac: Zbieranie materiału biologicznego od osób z rakiem pęcherza moczowego i stanowiących grupę kontrolną. Prowadzenie badań kwestionariuszowych. Oznaczenie genotypu NFE2L2, SOD2, GST u osób z rakiem pęcherza moczowego i stanowiących grupę kontrolną
(ok.50 osób). Zbadanie ekspresji NFE2L2, SOD2, GST u ok. 50 osób z rakiem pęcherza moczowego
i stanowiących grupę kontrolną. Analiza statystyczna danych i przygotowanie publikacji do druku.

Ocena indywidualnej odpowiedzi biologicznej na suplementację selenem w zależności
od polimorfizmu genetycznego selenobiałek
, PB1666/B/P01/2011/40

Kierownik tematu: dr Ewa Jabłońska

Czas trwania: 2011/2014

Opis realizowanych prac: Analiza materiału genetycznego pod kątem polimorfizmu genetycznego wybranych selenobiałek, wybranie ochotników do badania interwencyjnego na podstawie analizy genotypu, badanie interwencyjne (suplementacja preparatem selenu wybranych ochotników), pobieranie i zabezpieczanie materiału biologicznego od uczestników badania interwencyjnego, izolacja materiału genetycznego (mRNA) z zabezpieczonego materiału biologicznego, analiza ekspresji mRNA, analiza markerów biochemicznych.

Wpływ indywidualnej zmienności genetycznej na poziom markerów stresu oksydacyjnego
i uszkodzenie DNA wynikające z narażenia zawodowego osób zajmujących się wykonywaniem manicure/pedicure w salonach kosmetycznych
, PB2011/01/B/N27/04681

Kierownik tematu: dr Peter Gresner

Czas trwania: 2011/2014

Opis realizowanych prac: Rekrutacja osób pracujących w salonach kosmetycznych. Zakup odczynników. Pobieranie materiału biologicznego, badania kwestionariuszowe oraz oznaczanie uszkodzeń DNA u 150 osób pracujących w salonach kosmetycznych. Pobieranie próbek
oraz oznaczanie stężenia badanych substancji w powietrzu z salonów kosmetycznych.
Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego

Wpływ przewlekłego narażenia zawodowego na ołów na ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Rola stresu oksydacyjnego, PB2011/01/B/N27/01325

Kierownik tematu: dr Małgorzta Trzcinka-Ochocka

Czas trwania: 2011/2014

Opis realizowanych prac: Badania I grupy około 200 pracowników obejmujących: ankietę, pomiar ciśnienia krwi, pobranie krwi żylnej do oznaczeń stężenia Pb-B, triglicerydów, cholesterolu, glukozy
i markerów stresu oksydacyjnego. Oznaczenia wymienionych czynników.

Wpływ polimorfizmu genetycznego metylotransferazy arsenowej (As3MT) na wydajność
w metylacji arsenu u osób narażonych zawodowo,
PB0170/B/P01/2010/38

Kierownik tematu: dr Beata Janasik

Czas trwania: 2010/2013

Opis realizowanych prac: Wykonanie oznaczeń arsenu jego form chemicznych i metabolitów
w materiale biologicznym. Analiza polimorfizmu genetycznego AS3MT T>C oraz AS3MT A>G.
Zakład Zagrożeń Fizycznych

Ocena działania D-metioniny na narząd słuchu w urazie akustycznym, PB0445/B/P01/2009/36

Kierownik tematu: prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska

Czas trwania: 2009/2012

Opis realizowanych prac: Przygotowanie warsztatu i metodologii badań genetycznych. Przeprowadzenie badań czynnościowych i genetycznych u myszy w trzech grupach badawczych,
u których zastosowano: narażenie na hałas oraz iniekcja D-metioniny (grupa I), narażenie na hałas oraz iniekcja soli fizjologicznej (grupa II), brak narażenia na hałas oraz iniekcja soli fizjologicznej (grupa III, kontrolna). Opracowanie wyników badań.
Klinika Audiologii i Foniatrii

Ocena działania D-metioniny na narząd słuchu w urazie akustycznym, PB0445/B/P01/2009/36

Kierownik tematu: prof. dr hab.Mariola Śliwińska-Kowalska

Czas trwania: 2009/2012

Opis realizowanych prac: Przygotowanie warsztatu i metodologii badań genetycznych. Przeprowadzenie badań czynnościowych i genetycznych u myszy w trzech grupach badawczych,
u których zastosowano: narażenie na hałas oraz iniekcja D-metioniny (grupa I), narażenie na hałas oraz iniekcja soli fizjologicznej (grupa II), brak narażenia na hałas oraz iniekcja soli fizjologicznej (grupa III, kontrolna). Opracowanie wyników badań.
Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP

Nowe biokompatybilne warstwy Si-DLC na implanty kostne, INNOTECH-K1/IN1/18/156542/ NCBR/12

Kierownik tematu: dr Joanna Piasecka-Zelga

Czas trwania: 2011/2014

Opis realizowanych prac: Przeprowadzenie certyfikowanych badań mechanicznych i biologicznych. Rozpoczęcie badań klinicznych.

4. Umowy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Gospodarki
Zakład Polityki Zdrowotnej

Opracowanie danych statystycznych dotyczących zasobów i działalności służby medycyny pracy w Polsce za rok 2011, MZ/Dane statystyczne/2012

Kierownik tematu: mgr Mariola Wojda

Czas trwania: 2012/2012
Zakład Epidemiologii Środowiskowej

Nadzór i koordynacja badań profilaktycznych pracowników w zakładach przetwórstwa azbestu w Polsce, MZ/Amiantus/2012

Kierownik tematu: prof. dr hab. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

Czas trwania: 2012/2012

Opis realizowanych prac: Wynikiem realizacji umowy z Ministerstwem Zdrowia w 2012 rok jest raport zawierający analizę wyników badań lekarskich pracowników zakładów przetwórstwa azbestu przebadanych w Programie Amiantus w 2012 roku oraz ocenę częstości występowania patologii związanych z narażeniem na pył azbestu w grupie osób przebadanych w latach 2000-2011 obejmującą m.in. analizę trendów zapadalności, wielkość narażenia, staż pracy w narażeniu, okres latencji, rodzaj produkcji, palenie papierosów.

Opracowanie i analiza danych epidemiologicznych dotyczących chorób zawodowych występujących w Polsce w 2011r. przy użyciu danych z Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych, MZ/2011

Kierownik tematu: prof. dr hab. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

Czas trwania: 2012/2012

Opis realizowanych prac: Wydanie biuletynu pt.: Choroby zawodowe w Polsce w 2011 r. Dystrybucja biuletynu pt.: „Choroby zawodowe w Polsce w 2011 r.” do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i innych instytucji centralnych, w których gestii leży ochrona zdrowia pracujących. Weryfikacja przesłanych kart
ze stacji sanitarno-epidemiologicznych w 2012r. Kodowanie zmiennych w kartach stwierdzenia choroby zawodowej wg ujednoliconej metodologii EODS, przygotowanie i wysłanie bazy danych
o chorobach zawodowych w Polsce w 2011 r. do Eurostatu.

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu na terenie gmin z województw dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego, IV/159/P/15095/2840/DIW/12

Kierownik tematu: prof. dr hab. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

Klinika Chorób Zawodowych i ToksykologiiWykonanie kontroli 9 wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i ich oddziałów w Polsce południowej, MZ/Kontrole/2012

Kierownik tematu: dr Ewa Wągrowska-Koski

Czas trwania: 2012/2012

Opis realizowanych prac: Przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz kontrola realizacji zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy.
5. Programy operacyjne Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii

Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym, POIG.01.03.01-10-085/09

Kierownik tematu: dr hab. Alicja Bortkiewicz, prof. IMP

Czas trwania: 2010/2013

Opis realizowanych prac: Budowa modelu symulacyjnego ruchu i dynamiki pojazdu
oraz oprogramowania graficznego symulatora wraz z typowymi scenariuszami. Budowa systemu prezentacji, układu akwizycji danych, oprogramowania efektów dźwiękowych, oprogramowania panelu osoby nadzorującej badania. Budowa otoczenia kierowcy wraz z mechanizmami pasywnych oporów układu sterowania i czujnikami układu. Przygotowanie zestawu sytuacji drogowych przewidzianych do oprogramowania symulatora. Zestawienie systemu prezentacji oraz oprogramowania konsolidującego programy symulatora w celu realizacji scenariuszy badania modelowego. Dobór próby do badania modelowego. Przygotowanie metod do badań psychologicznych. Opracowanie metod modelowych. Analiza danych do badań fizjologiczno – psychologicznych. Zakup aparatury. Instalacja i uruchomienie sprzętu. Kontynuacja prac związanych z budową systemu prezentacji, układu akwizycji i oprogramowania oraz budowy otoczenia kierowcy. Testowanie oprogramowania i aparatury symulatora. Udział w szkoleniach w zakresie obsługi symulatora. Prowadzenie badań lekarskich, badania sprawności psychofizycznej i reakcji fizjologicznej na pracę, badania neurofizjologiczne, okulistyczne i układu ruchu w warunkach modelowych. Badania psychologiczne wstępne i modelowe. Badania w warunkach rzeczywistych.
Zakład Toksykologii i Kancerogenezy

Postępowanie patentowe dla „Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances”, POIG.01.03.02-00-083/10

Kierownik tematu: prof. dr hab. Konrad Rydzyński

Czas trwania: 2010/2014

Opis realizowanych prac: Działania w celu uzyskania patentu.
Zakład Ochrony Radiologicznej

Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska (T1 zad. 16), POIG.01.03.01-00-006/08

Kierownik tematu: dr Halina Aniołczyk

Czas trwania: 2009-2012
Dział Zarządzania Wiedzą

Praca, zdrowie, środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą
i badaniami naukowymi
, POIG.02.03.00-00-017/10-02

Kierownik tematu: dr Jolanta Przyłuska

Czas trwania: 2010/2014

Opis realizowanych prac: Zakończenie prac dostosowawczych i wyposażenia pomieszczeń
dla potrzeb tworzonego Systemu Baz Danych Nauki (SBDN). Wdrażanie Systemu Baz Danych Nauki (SBDN). Wdrażanie środowiska efektywnej pracy grupowej.
Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego

Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska. (T2 zad. 16), POIG.01.03.01-00-006/08

Kierownik tematu: dr hab. Beata Kręcisz, prof. IMP

Czas trwania: 2010/2012

Opis realizowanych prac: Ocena działania protekcyjnego UV odzieży ochronnej wykonanej
z wytypowanej tkaniny barierowej z zastosowaniem lampy emitującej niezależne promieniowanie UVA i UVB dokonane w oparciu o próby świetlne przeprowadzone u ochotników.
Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Analiza, testowanie i wdrożenie wsparcia dla pracowników, POKL.08.01.01-14-861/10

Kierownik tematu: dr Elżbieta Korzeniowska

Czas trwania: 2012/2014

Opis realizowanych prac: Pogłębiona weryfikacja celowości realizacji i adekwatności doświadczeń
z implementacji programów wspierania pracowników. Wzrost kompetencji pracodawców w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy firm przechodzących lub planujących zmianę organizacyjną. Adaptowania elementów rozwiązań międzynarodowych programu wsparcia. Wdrożenie programu wsparcia wypracowanego na podstawie badań i analiz ułatwiającego rozwiązywanie problemów praca-dom oraz wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Rozpowszechnianie idei ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy i metod wspierania pracowników w ramach działalności Ogólnopolskiej Sieci Zdrowia w Miejscu Pracy, w tym głównie Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy (WOMP). Przekazanie idei programu wsparcia
do stosowania przez WOMP.
Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii

Opracowanie kompleksowego programu profilaktycznego dotyczącego chorób układu krążenia, POKL.02.03.01-00-001/08

Kierownik tematu: dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. IMP

Czas trwania: 2008/2013

Opis realizowanych prac: Szkolenie dla lekarzy medycyny pracy i POZ. Poradnik dla pracowników BHP, PIS, PIP. Spotkania edukacyjno-informacyjne dla pracodawców i pracowników. Przygotowanie materiałów elektronicznych na stronę www. Nawiązanie współpracy z WOMP. Wdrożenie programu w wybranym zakładzie pracy.
Zakład Psychologii Pracy

Opracowanie kompleksowego programu profilaktycznego dot. zagrożeń psychospołecznych, POKL.02.03.01-00-001/08

Kierownik tematu: dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. IMP

Czas trwania: 2008/2013

Opis realizowanych prac: Organizacja szkolenia dla psychologów. Poradnik dla psychologów
i lekarzy. Szkolenia edukacyjno-informacyjne dla pracodawców i pracowników. Przygotowanie materiałów elektronicznych na stronie www. Nawiązanie współpracy z WOMP. Wdrożenie
w wybranym zakładzie pracy.

Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy, POKL.02.01.02-00-031/10

Kierownik tematu: dr Dorota Merecz-Kot

Czas trwania: 2011/2014

Opis realizowanych prac: Wypracowanie  nowej metodologii do badania ryzyka psychospołecznego do uzyskania kompleksowych informacji o zagrożeniach psychospołecznych w firmach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, ich wpływie na: zdrowie pracownic
i pracowników, na jakość firmy, z uwzględnieniem specyfiki 15 sektorów gospodarki. Zdiagnozowanie skali zagrożenia psychospołecznego w 500 firmach. Stworzenie Centralnego Rejestru Zagrożeń Psychospołecznych (CRZP), do gromadzenia danych o ryzyku psychospołecznym w Polsce i monitorowania dynamiki zmian ryzyka psychospołecznego w różnych branżach i na różnych stanowiskach pracy.
Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii

Opracowanie kompleksowego programu profilaktycznego dot. chorób alergicznych, POKL.02.03.01-00-001/08

Kierownik tematu: dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. IMP

Czas trwania: 2008/2013

Opis realizowanych prac: Wdrożenie programu w wybranym zakładzie pracy. Korekta kompleksowego programu profilaktycznego.

Opracowanie kompleksowego programu profilaktycznego dot. chorób narządu ruchu, POKL.02.03.01-00-001/08

Kierownik tematu: dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. IMP

Czas trwania: 2008/2013

Opis realizowanych prac: Wdrożenie programu w wybranym zakładzie pracy. Korekta kompleksowego programu profilaktycznego.

Opracowanie kompleksowego programu profilaktycznego dot. chorób zakaźnych, POKL.02.03.01-00-001/08

Kierownik tematu: dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. IMP

Czas trwania: 2008/2013

Opis realizowanych prac: Wdrożenie programu w wybranym zakładzie pracy. Korekta kompleksowego programu profilaktycznego.
Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego

Opracowanie kompleksowego programu profilaktycznego dot. Chorób skóry, POKL/Profilaktyka/2008-2013

Kierownik tematu: dr hab. Beata Kręcisz, prof. IMP

Czas trwania: 2010/2012

Opis realizowanych prac: Wdrożenie programu w wybranym zakładzie pracy. Korekta kompleksowego programu profilaktycznego.
6. Projekty międzynarodowe
Zakład Polityki Zdrowotnej

Promocja szczepień wśród migrującej ludności Europy (PROMOVAX), 20091109 IMP 8.10

Kierownik tematu: dr Jerzy Kopias

Czas trwania: 2010/2013

Opis realizowanych prac: Współudział w zakończeniu prac mających na celu dokonanie oceny praktyk w zakresie szczepień migrantów w różnych krajach świata. Uczestnictwo w spotkaniu roboczym w Atenach (marzec 2012). Uczestnictwo w konferencji w Brukseli (czerwiec 2012). Współudział w pracach mających na celu stworzenie materiałów informacyjno-edukacyjnych
dla profesjonalistów zajmujących się opieką nad migrantami (koniec prac – rok 2013). Współudział
w pracach mających na celu stworzenie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla migrantów (koniec prac – rok 2013).

Opracowanie raportu na temat obecnej sytuacji w odniesieniu do chorób zawodowych (ODEC), VC/2010/0395

Kierownik tematu: dr Jerzy Kopias

Czas trwania: 2010/2012

Opis realizowanych prac: Ocena praktyk stosowanych w krajach europejskich w celu zapobiegania chorobom zawodowym, w tym kosztów nieefektywnego zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem oraz korzyści wynikających z dobrego funkcjonowania służb zdrowia pracujących. Dokonanie wyboru najlepszych spośród zidentyfikowanych praktyk i ich opisanie w formie rozdziału (Chapter VI: „Good practices aiming prevention of occupational diseases”) do raportu końcowego z realizacji projektu. Dokonanie oceny, i ewentualnie korekt, przygotowanego przez partnera z Niemiec, rozdziału
IV raportu końcowego z realizacji projektu (Charter IV: „Analysis of national lists and EU list”). Udział w spotkaniu z zagranicznymi partnerami zaangażowanymi w projekt, celem przedyskutowania najistotniejszych wyników raportu finalnego, obrazującego aktualny stan systemów chorób zawodowych w krajach EU i EFTA/EEA oraz stopień, w jakim na kształt tych systemów miał wpływ dokument Komisji Europejskiej zawierający zalecenia w tym względzie (Commission Recommendation 2003/670/EC).
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Podręczniki do promocji zdrowia psychicznego, MHP HANDS

Kierownik tematu: dr Elżbieta Korzeniowska

Czas trwania: 2010/2013

Opis realizowanych prac: Opracowanie polskiej wersji podręczników dla pracowników poszczególnych siedlisk (Polska – podręcznik dla szkół) zawierających podstawy teoretyczne promocji zdrowia psychicznego, omówienie specyficznych problemów jakie mogą dotyczyć danego siedliska oraz przygotowanie konkretnych ćwiczeń gotowych do zastosowania w toku pracy,
które służyć mają poprawie kondycji psychicznej uczniów, pracowników i pensjonariuszy. Pilotowanie implementacji ćwiczeń z zakresu promocji zdrowia psychicznego przez pracowników szkół (nauczycieli, pedagogów itd.) wśród uczniów. Testowanie i ewaluacja efektywności, skuteczności i przydatności opracowanych podręczników, treningów oraz internetowej bazy wiedzy. Przygotowanie internetowej bazy wiedzy wspierającej osoby realizujące program promocji zdrowia psychicznego w swoim siedlisku (Web based support). Opracowanie i realizacja drugiego treningu szkoleniowego dla pracowników poszczególnych siedlisk, w czasie którego pracownicy szkół zaangażowani w projekt dzielić będą się doświadczeniami w zakresie implementacji programu promocji zdrowia psychicznego w swojej szkole oraz efektów wdrożenia ćwiczeń zawartych
w podręczniku. Celem tego treningu będzie również ewaluacja podręcznika oraz materiałów szkoleniowych a także internetowej bazy wiedzy. Testowanie efektywności, skuteczności
i przydatności opracowanych podręczników, treningów oraz internetowej bazy wiedzy. Udoskonalanie produktów projektu w oparciu o ewaluację przeprowadzoną wśród ich odbiorców.

Rozwiązywanie problemów związanych z piciem alkoholu w miejscu pracy. (EWA), 20091224/2011

Kierownik tematu: dr Elżbieta Korzeniowska

Czas trwania: 2011/2013

Opis realizowanych prac: Główne działania, które były realizowane w projekcie EWA w 2012 roku polegać będą na wdrożeniu w pięciu środowiskach pracy (obejmujących przynajmniej
750 pracowników) programu interwencji anty-alkoholowej opracowanego na podstawie szeroko zakrojonego przeglądu dobrych praktyk. W realizacji tego zadania IMP współpracował z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która pełni rolę wiodącą w przedmiotowym zakresie.

Promocja szczepień wśród personelu medycznego w Europie. (HProIMMUNE), ZP/2010/1102

Kierownik tematu: dr Dorota Chromińska-Szosland

Czas trwania: 2011/2014

Opis realizowanych prac: Głównym celem projektu jest promowanie i rozwój szczepień
wśród różnych grup fachowych pracowników służby zdrowia. Grupami docelowymi będą osoby mające bezpośredni kontakt z osobami chorymi. Należą do nich: 1. lekarze, ich asystenci i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 2. pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w szpitalach (lekarze, pielęgniarki, laboranci, farmaceuci, personel pomocniczy) oraz 3. profesjonaliści zdrowia publicznego i administratorzy opieki zdrowotnej odpowiedzialni za organizację szczepień dla pracowników opieki zdrowotnej.

Promocja zdrowej pracy wśród osób przewlekle chorych – Publiczne Zdrowie i Praca (PH WORK), ZP/20101208/2011

Kierownik tematu: dr Elżbieta Korzeniowska

Czas trwania: 2010/2012

Opis realizowanych prac: Przygotowanie listy kontaktowej odbiorców treści, produktów
i materiałów informacyjnych wypracowanych w czasie projektu. Opracowanie wskazówek w postaci poradnika/ulotek informacyjnych dotyczących promowania zdrowego środowiska pracy pracowników z chorobami przewlekłymi. Adaptacja wypracowanych wskazówek dotyczących promocji zdrowego środowiska pracy do warunków, rozwiązań legislacyjnych i specyfiki każdego kraju partnerskiego. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracodawców współpracujących z osobami przewlekle chorymi. Aktualizacja informacji zamieszczanych na stronach internetowych partnerów dotyczących postępów w realizacji projektu.

Potrafimy – We can!, 2010-1-LV1-GRU06-00907 2

Kierownik tematu: dr Jacek Pyżalski

Czas trwania: 2010/2012

Opis realizowanych prac: Pogłębiona weryfikacja celowości realizacji i adekwatności doświadczeń
z implementacji programów wspierania pracowników. Wzrost kompetencji pracodawców w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy firm przechodzących lub planujących zmianę organizacyjną. Adaptowania elementów rozwiązań międzynarodowych programu wsparcia. Wdrożenie programu wsparcia wypracowanego na podstawie badań i analiz ułatwiającego rozwiązywanie problemów praca-dom oraz wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Rozpowszechnianie idei ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy i metod wspierania pracowników w ramach działalności Ogólnopolskiej Sieci Zdrowia w Miejscu Pracy, w tym głównie Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy (WOMP). Przekazanie idei programu wsparcia
do stosowania przez WOMP.
Zakład Epidemiologii Środowiskowej

Analiza projektów naukowych realizowanych w Europie mających na celu ochronę zdrowia dzieci (RICHE), 7PR/242181/2010

Kierownik tematu: dr Kinga Polańska

Czas trwania: 2010/2013

Opis realizowanych prac: Dokonanie analizy i oceny realizowanych w Europie projektów naukowych mających na celu ochronę zdrowia dzieci. Uzyskane w ramach projektu wnioski pozwolą na określenie braków w realizowanych badaniach naukowych oraz wytyczenie kierunku przyszłych badań i strategii działań zapobiegawczych ukierunkowanych na poprawę zdrowia dzieci.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna