Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rok


Badanie wczesnego stadium zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płucPobieranie 2.16 Mb.
Strona13/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Badanie wczesnego stadium zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuc, IARC/GEP/11/11

Kierownik tematu: dr Beata Świątkowska

Czas trwania: 2011/2012

Opis realizowanych prac: Organizacja badania pilotażowego dla 20 przypadków w terenie,
w tym wybór przypadków raka płuca, przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych; wypełnienie kart klinicznych i patomorfologicznych pacjentów; uzyskanie i przetworzenie materiału biologicznego od osób objętych badaniem; przesłanie próbek do laboratorium IARC.
Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii

Czynniki ryzyka chorób związanych z pracą – metody oceny i profilaktyki (REWARD), PIRSES-GA-2008-230858 IMP 20.5

Kierownik tematu: dr hab. Alicja Bortkiewicz, prof. IMP

Czas trwania: 2009/2013

Opis realizowanych prac: Zapoznanie się z wiedzą oraz wymiana doświadczeń dotycząca czynników ryzyka chorób związanych z pracą.
Zakład Toksykologii i Kancerogenezy

ECNIS 2 – Centrum Szkoleń i badań nad rakiem, środowiskiem i żywnością, 266198/2011

Kierownik tematu: prof. dr hab. Konrad Rydzyński

Czas trwania: 2011/2013

Opis realizowanych prac: Projekt ECNIS2 (grant 7 Programu Ramowego EU) jest kontynuacją sieci doskonałości ECNIS (Environmental Cancer Risks, Nutrition and Individual Susceptibility)
i jego celem jest koordynacja działań w obszarze badań nad biomarkerami pozwalającymi na zbadanie wpływu narażenia środowiskowego i powstawaniem nowotworów. Plan na 2012 rok przewidywał prace związane z walidacją i standaryzacją metod, tworzenie i aktualizację baz o metodach badawczych stosowanych przez partnerów ECNIS2, rozbudowywanie bazy danych z badań epidemiologicznych i opracowywanie narzędzi analizy oraz tworzenie bazy danych o zespołach badawczych, sieciach i projektach z dziedziny epidemiologii molekularnej w Europie. Stałym elementem działań sieci jest szkolenie młodych naukowców, poprzez finansowanie stypendiów naukowych i kursów oraz propagowanie wiedzy o biomarkerach za pośrednictwem publikacji, bazy bibliograficznej, strony internetowej i organizacji warsztatów naukowych. Nadrzędnym celem  ECNIS2 jest utworzenie podstaw wirtualnego instytutu "ECNIS Center for Research
and Education on Food, Environment and Cancer".

Zarządzanie ryzykiem nanomateriałów (MARINA), 236215/2011

Kierownik tematu: prof. dr hab. Konrad Rydzyński

Czas trwania: 2011/2015

Opis realizowanych prac: Analiza częstości mikrojąder (test mikrojądrowy) i uszkodzenia DNA
(test kometowy) komórek szpiku oraz ocena biomarkerów stresu oksydacyjnego w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych pobranych od myszy narażanych inhalacyjnie na wybrane nanocząstki w Finnish Institute of Occupational Health.

Ocena bezpieczeństwa wytworzonych nanomateriałów poprzez charakterystykę
ich potencjalnego zagrożenia genotoksycznego (NANOGENOTOX)
, 20092101/2010

Kierownik tematu: prof. dr hab. Konrad Rydzyński

Czas trwania: 2010/2013

Opis realizowanych prac: Ocena genotoksyczności wybranych nanomaterialów (NM-102 (ditlenku tytanu), NM-203 (ditlenku krzemu) oraz NM-403 (nanorurek węgla) w teście kometowym oraz teście mikrojądrowym na komórkach linii BEAS-2B.

Zakład Bezpieczeństwa ChemicznegoTransgeniczna charakterystyka narażenia w procesie szacowania ryzyka wypadków chemicznych. (CERACI), 070401/2010/579055/SUB/C4 IMP 24.7

Kierownik tematu: prof. dr hab. Sławomir Czerczak

Czas trwania: 2010/2012

Opis realizowanych prac: Udział w przygotowaniu i organizacji międzynarodowych ćwiczeń
z udziałem specjalistów w zakresie oceny narażenia w wypadkach chemicznych (19-20 marca 2012 – Amsterdam, 2-3 kwietnia 2012 – Warszawa); Udział w planowanych spotkaniach roboczych;

Udział w przygotowaniu planu utworzenia międzynarodowej sieci ekspertów w dziedzinie oceny narażenia w wypadkach chemicznych; Udział w przygotowaniu końcowego raportu z realizacji projektu CERACI dla KE.Pilotażowe wdrożenie działań w zakresie monitoringu biologicznego w krajach Unii Europejskiej (DEMOCOPHES), LIFE09 ENV/BE/000410 IMP 4.16

Kierownik tematu: dr Danuta Ligocka

Czas trwania: 2010/2012

Opis realizowanych prac: Opracowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych; Utworzenie systemu informatycznego: polskiej bazy danych HBM, aktualizacja strony internetowej projektu; Badania laboratoryjne: analiza materiału porównawczego (kotynina, kreatynina,
11 metabolitów ftalanów, kadm w moczu oraz rtęć we włosach) w ramach 3 rundy kontroli jakości
ICI organizowanego przez COPHES; analiza prób materiału biologicznego pobranego od uczestników badania (kotynina, kreatynina, 11 metabolitów. Analiza danych: analiza statystyczna danych zawartych w Polskiej Bazie HBM; Eksport zakodowanych danych do Europejskiej bazy danych HBM; Organizacja konferencji w Polsce. Informacja o wynikach uzyskanych podczas realizacji DEMOCOPHES; Przygotowanie raportu końcowego.

Konsorcjum europejskiego monitoringu biologicznego (COPHES), 244237/2009 IMP 4.15

Kierownik tematu: dr Danuta Ligocka

Czas trwania: 2009/2012

Opis realizowanych prac: Opracowanie danych na temat zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza w wybranych rejonach Polski; Udział w szkoleniach (analiza statystyczna, interpretacja wyników
i komunikacja); Udział w szkoleniu nt. analizy ftalanów w moczu. Opracowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania raportu końcowego. Udział w spotkaniach roboczych (Bruksela – IX; Larnaca – X). Opracowanie raportu końcowego.
Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego

Rozwój i zastosowanie strategii i środków ograniczających zjawisko miejskich wysp ciepła. (UHI), 3CE292P3 IMP 12.11

Kierownik tematu: prof. dr hab. Cezary Pałczyński

Czas trwania: 2011/2013

Opis realizowanych prac: Przegląd strategii dostosowawczych oraz metod ograniczających negatywny wpływ miejskiej wyspy ciepła na zdrowie ludzi. Zorganizowanie w Warszawie trzeciej konferencji Międzynarodowego Komitetu Naukowego koordynującego i nadzorującego realizację projektu.

JOCONDA, 2011-1-FR1-LEO 04-242159

Kierownik tematu: prof. dr hab. Cezary Pałczyński

Czas trwania: 2011/2013

Opis realizowanych prac: Zorganizowanie 6 wyjazdów studyjnych w celu wymiany doświadczeń naukowców biorących udział w projekcie.

V. Współpraca naukowa z zagranicą

1. Międzynarodowe programy naukowe trwające i rozpoczęte w 2012 roku

Kontrakty zrealizowane i rozliczone w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej7 PROGRAM RAMOWY

Nazwa

Akronim

Symbol/numer ewidencyjny

Okres trwania

European Coordination Action on Human Biomonitoring

COPHES

FP7-ENV-2009-1

No 2442372010-2012

A Platform Inventory for Child Health Research in Europe

RICHE

7PR/242181/2010

2010- 2013

ECNIS2: towards ECNIS Centre for Research and Education on Cancer, Environment and Food

ECNIS 2

266198

2011-2012

Risk Factors of Work-Related Diseases – Methods of Evaluation and Prevention

REWARD

PIRSES-GA-

2008-2308582009-2013

Managing Risks of Nanomaterials

MARINA

263215

2011-2015

Kontrakty zrealizowane i rozliczone w ramach innych programów Unii Europejskiej

GRUNTVIG

Nazwa

Akronim

Symbol/numer ewidencyjny

Okres trwania

Cyberbullying Action Network for Parents` Education

We CAN!

2010-1-LV1-

GRU06-00907 22010-2012

LEONARDO DA VINCI

Nazwa

Akronim

Symbol/numer ewidencyjny

Okres trwania

Jaconda

JACONDA

2011-1-FR1-LEO04-24215 9

2011-2013

LIFE +

Nazwa

Akronim

Symbol/numer ewidencyjny

Okres trwania

Demonstration of a Study to Coordinate and Perform Human Biomonitoring on a European Scale

DEMOCOPHES

LIFE 09 ENV/BE/000410

2010-2012

PUBLIC HEALTH PROGRAMME

Nazwa

Akronim

Symbol/numer ewidencyjny

Okres trwania

European Workplace and Alcohol

EWA

2009 12 24

2010-2012

Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe

PROMOVAX

ZP/20091109/2009

2010-2012

Mental Health Promotion Handbooks

MHP Hands

ZP/20091213/2010

2010-2013

Safety Evaluation of Manufactured Nanomaterials by Characterisation of their Potential Genotoxic Hazard

NanoGenoTox

20092101/2010

2010-2013

Directoriate-General Humanitarian Aid and Civil Protection ECHO

Nazwa

Akronim

Symbol/numer ewidencyjny

Okres trwania

Cross-Border Exposure Characterization for Risk Assessment in Chemical Incidents

CERACI 

070401/2010/

579055/SUB/C42010-2012

CENTRAL EUROPE

Nazwa

Akronim

Symbol/numer ewidencyjny

Okres trwania

Development and application of mitigation and adaptation strategies and

measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenonUHI

3CE292P3

2011-2014

Kontrakty zrealizowane i rozliczone w ramach programów spoza Unii Europejskiej

SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Nazwa

Akronim

Symbol/numer ewidencyjny

Okres trwania

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy w ramach Porozumienia, nr programu: KIK/68

-

Projekt nr 2/P/SPPW/KIK/68

2012-2014

Pozostałe programy

Nazwa

Akronim

Symbol/numer ewidencyjny

Okres trwania

Contract to elaborate a ‘Report on the current situation in relation to occupational diseases’ system in EU Member States and EFTA/EEA countries, in particular relative to Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases and gathering of data on relevant related aspects

ODEC

VC/2010/0395

2010-2012

2. Udział w konferencjach i wyjazdach szkoleniowych

Tytuł konferencji, spotkania, szkolenia

Liczba uczestników

Liczba referatów

Data

Miasto

kraj

Imię, nazwisko

Konferencje zagraniczne

„Czynniki ryzyka chorób związanych z pracą – metody oceny i profilaktyk” REWARD

2

0

04/07-18/07/2012

Kijów, Ukraina

Bortkiewicz Alicja, Gadzicka Elżbieta

Udział w konferencji kończącej granty: COPHES i DEMOCOPHES oraz “Human Biomonitoring (HBM) - Linking Environment to Health and Supporting Policy”

2

2

21/10-26/10/2012

Larnaca, Cypr

Jakubowski Marek, Ligocka Danuta

„Czynniki ryzyka chorób związanych z pracą – metody oceny i profilaktyk” REWARD

3

0

30/07-27/08/2012

St. Petersburg, Rosja

Bortkiewicz Alicja, Gadzicka Elżbieta, Siedlecka Jadwiga

,,Joconda – EU Project” - program „Leonardo da Vinci” dot. Zagrożeń zdrowia pochodzenia zawodowego konserwatorów dzieł sztuki a w szczególności katalogu ww. zagrożeń utworzonego przez Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego IMP.

2

0

19/09-22/09/2012

Rzym, Włochy

Pałczyński Cezary, Kręcisz Beata

COPHES i DEMOCOPHES oraz “Human Biomonitoring (HBM) - Linking Environment to Health and Supporting Policy”

1

0

21/10-26/10/2012

Larnaca, Cypr

Rydzyński Konrad

„Czynniki ryzyka chorób związanych z pracą – metody oceny i profilaktyk” REWARD

3

0

27/08-23/09/2012

Kijów, Ukraina

Jóźwiak Zbigniew, Walczak Marta, Szyjkowska Agata

„Czynniki ryzyka chorób związanych z pracą – metody oceny i profilaktyk” REWARD

2

0

17/09-14/10/2012

Kijów, Ukraina

Viebieg Piotr, Kosobudzki Marcin

Recognition and Compensation of Asbestos Related Diseases in Europe, European Trade Union Confederation

1

1

16/09-18/09/2012

Bruksela, Belgia

Świątkowska Beata

30th Congress of the Interantional Commission on Occupational Health (ICOH)

8

12

14/03-26/03/2012

Cancun, Meksyk

Czerczak Sławomir, Jakubowski Marek, Kupczewska-Dobecka Małgorzata, Szadkowska-Stańczyk Irena, Rydzyński Konrad, Bortkiewicz Alicja, Gadzicka Elżbieta, Siedlecka Jadwiga,

Sułkowski WiesławAIHce 2012

1

2

15/06-23/06/2012

Indianapolis, USA

Kotwica Małgorzata

Kongresie European Academy of Allergy and Clinical Immunology, spotkanie Occupational Allergy Interest Group

2

3

16/06-21/06

Genewa, Szwajcaria

Walusiak-Skorupa Jolanta, Wiszniewska Marta

EUROTOX 2012 (48th Congress of the European Societies of Toxicology)

1

1

16/06-21/06/2012

Sztokholm, Szwecja

Rydzyński Konrad

International Congress on Environmental Health, Know(ing) the Environment to Protect Human Health (ICEH 2012)

2

2

28/05-02/06/2012

Lizbona, Portugalia

Czerczak Sławomir, Kupczewska-Dobecka Małgorzata

„Workplace and indor aerosols”

3

10

18/04-21/04/2012

Lund, Szwecja

Szadkowska-Stańczyk Irena, Bujak-Pietrek Stella, Kozajda Anna

American Industrial Hygiene Conference & Exposition AIHce

1

1

16/06-23/06/2012

Indianapolis, USA

Czerczak Sławomir

6th Nordic Conference On Plasma Spectrochemistry

2

2

08/06-14/06/2012

Leon, Norwegia

Janasik Beata, Stanisławska Magdalena

World Congress 2012 Medical Physics and Biomedical Engineering

4

11

24/05-01/06/2012
Kacprzyk Janusz, Jeżak Paweł, Papierz Sylwia, Brodecki Marcin

IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics

1

0

24/06-29/06/2012

Rzym, Włochy

Krawczyk-Szulc Patrycja

,,Joconda – EU Project” – program „Leonardo da Vinci” dot. zagrożeń zdrowia pochodzenia zawodowego konserwatorów dzieł sztuki a szczególności katalogu ww. zagrożeń utworzonego przez Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego IMP

1

1

06/06-12/06/2012

Maribor, Słowenia

Kręcisz Beata

Cadmium Symposium 2012

2

2

06/06-12/06/2012

Sassari, Włochy

Trzcinka-Ochocka Małgorzata

Annual Congress of European Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists

1

1

29/05-02/06/2012

Londyn, Wielka Brytania

Jakubowski Marek

9th IOHA International Scientific Conference “Growing the Seeds of Occupational Hygiene”

4

4

14/09-22/09/2012

Kuala Lumpur, Malezja

Czerczak Sławomir, Kupczewska-Dobecka Małgorzata, Konieczko Katarzyna, Gromiec Jan

Formaldehyde Science Conference

1

0

18/04-21/04/2012

Madryt, Hiszpania

Stetkiewicz Jan

Congress on Chronobiology (Biological Clock and Health Issues in 21st century)

1

1

02/10-08/10/2012

New Delhi, Indie

Pepłońska Beata

6th International Conference on Nanotoxicology

1

1

02/09-08/09/2012

Pekin, Chiny

Rydzyński Konrad

8th Congress of Toxicology in Developing Countries (8CTDC)

1

1

08/09-15/09/2012

Bangkok, Tajlandia

Rydzyński Konrad

International Communication Association Conference – Health Communication Division

1

1

24/05-31/05/2012

Phoenix, USA

Pyżalski Jacek

Udział w konferencji szkoleniowej w ramach projektu SIWHP

1

6

18/05-20/05/2012

Lubljana, Słowenia

Pyżalski Jacek

INTER-NOISE 2012, the 41st International Congress and Exposition on Noise Control Engineering

1

1

18/08-24/08/2012

Nowy Jork, USA

Pawlaczyk-Łuszczyńska Małgorzata

Udział w dorocznym Kongresie European Respiratory Society oraz spotkaniu Occupational and Environmental Health Group, spotkaniu Task Force Meeting – “SIC on occupational asthma” i spotkaniu Evaluation Committee of Long Term Sponsorships.

2

1

31/08-05/09/2012

Wiedeń , Austria

Walusiak-Skorupa Jolanta, Wiszniewska Marta

ERA-ENVIRONHEALTH „Zdrowie i środowisko”

1

0

12/06-15/06/2012

Paryż, Francja

Hanke Wojciech

NHS 2012 (Beyond Newborn Hearing Screening) oraz AHS 2012 (2nd International Conference on Adult Hearing Screening). Udział w Posiedzeniu generalnym przedstawicieli krajowych Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych.

1

1

04/06-09/06/2012

Cernobbio, Włochy

Sułkowski Wiesław

Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry

1

1

24/08-30/08/2012

Jeju, Korea Płd.

Trzcinka-Ochocka Małgorzata

European Symposium On Atomic Spectrometry Esas 2012 XXth Slovak - Czech Spectroscopic Conference

3

3

07/10-12/10/2012

Tatrzańska Łomnica, Słowacja

Janasik Beata, Brodzka Renata, Stanisławska Magdalena

16th Congress of the European Federation of Neurological Societies

1

1

07/09-12/09/2012

Sztokholm, Szwecja

Sińczuk-Walczak Halina

16th World Congress of Psychophysiology

3

3

13/09-17/09/2012

Piza, Włochy

Bortkiewicz Alicja, Gadzicka Elżbieta, Siedlecka Jadwiga

“Bullying and Cyberbullying: The Interface between Science and Practice”; Udział w spotkaniu badaczy-ekspertów akcji COST

1

0

18/10-20/10/2012

Wiedeń , Austria

Plichta Piotr

Udział w Konferencji EUPHA 2012, posiedzeniu EUPHA Executive Committee i EUPHA Governing Council oraz EUPHA Members Forum

1

0

07/11-10/11/2012

St. Julien, Malta

Tarkowski Stanisław

Chrysotile Asbestos: Risk Assessment and Management

1

1

20/11-23/11/2012

Kijów, Ukraina

Świątkowska Beata

AACHEN-DRESDEN - International Textile Conference

1

1

28/11-01/12/2012

Drezno, Niemcy

Aniołczyk Halina

Konferencje międzynarodowe organizowane w kraju

„Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”

1

1

08/03-10/03/2012

Wisła

Pas-Wyroślak Alicja

XVIII Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology

1

1

29/02-03/03/2012

Zakopane

Bortkiewicz Alicja

V Międzynarodowa Konferencja „Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - W poszukiwaniu pozytywów”

1

1

17/04-19/04/2012

Poznań

Pyżalski Jacek

VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego

4

12

31/05-03/06/2012

Międzyzdroje

Rydzyński Konrad, Świątkowska Beata, Polańska Kinga, Jurewicz Joanna

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dot. chorób zakaźnych i innych zagrożeń transgranicznych

3

3

27/05-30/05/2012

Pisz

Kręcisz Beata, Wittczak Tomasz, Zmyślony Marek

WIRE2012 (Week of Innovative Regions In Europe)

2

0

04/06-06/06/2012

Kraków

Rydzyński Konrad, Szcześniak Kamila

42nd European Environmental Mutagen Society (EEMS 2012) Annual Conference

5

3

16/09-20/09/2012

Warszawa

Reszka Edyta, Wieczorek Edyta, Gromadzińska Jolanta, Wąsowicz Wojciech, Rydzyński Konrad

IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

1

1

12/09-15/09/2012

Ossa

Pałczyński Cezary

II Międzynarodowa Konferencja Okulistyka-Kontrowersje

1

1

20/09-22/09/2012

Karpacz

Pas-Wyroślak Alicja

Instruction modules for the safer handling of asbestos

1

1

09/10-10/10/2012

Warszawa

Świątkowska Beata

XIX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praktyczne problemy związane z ochroną pracy w rolnictwie”

1

1

03/12-04/12/2012

Lublin

Pawlaczyk-Łuszczyńska Małgorzata

Szkolenia

COPHES

2

0

28/05-02/06/2012

Kopenhaga, Dania

Ligocka Danuta, Kamińska Joanna

„TLD User and Service Training Courses”

2

0

16/04-20/04/2012

Turku, Holandia

Papierz Sylwia, Kamiński Zbigniew

„Nowe trendy w toksykologii – nanocząsteczki i nanomateriały”

12

16

28/05-30/05/2012

Łódź

Szadkowska-Stańczyk Irena, Stępnik Maciej, Gromadz Gajda, Sylwiaińska Jolanta, Rydzyński Konrad, Wąsowicz Wojciech, Smok-Pieniążek Anna, Świercz Radosław, Jankowska Agnieszka, Świdwińska-Gajewska Anna, Stetkiewicz Jan, Krakowiak Anna

„Promocja zdrowia pracowników w szkole promującej zdrowie”

1

1

22/05-23/05/2012

Sulejówek

Pyżalski Jacek

„Advanced Real-Time PCR Training Tour”

1

0

21/11/2012

Warszawa

Reszka Edyta

Spotkania ekspertów

Spotkanie z władzami North-Western State Medical University St. Petersburg. Ustalanie szczegółów przyszłego projektu w ramach Marie Curie Action.

1

0

30/07-02/08/2012

St. Petersburg, Rosja

Rydzyński Konrad

Europejskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (EUPHA) 62 Sesja Europejskiego Komitetu Regionalnego WHO jako zastępca Prezydenta EUPHA. Prezentowanie stanowiska EUPHA w sprawach będących przedmiotem obrad Komitetu Regionalnego WHO.

1

0

09/09-14/09/2012

St. Julian, Malta

Tarkowski Stanisłw

European Union of Medical Specialists (Section of Occupational Medicine)

1

0

25/10-28/10/2012

Barcelona, Hiszpania

Walusiak-Skorupa

Jolanta


Psychosocial Support for Civil Protection Forces Coping with CBRN

1

0

24/09-28/09/2012

Madryt, Hiszpania

Merecz-Kot Dorota

CERACI Final Meeting

2

0

07/10-09/10/2012

Utrecht, Holandia

Czerczak Sławomir, Jankowska Agnieszka

35th MidWinter Meeting (ARO – The Association for Research in Otolaryngology)

2

1

24/02-02/03/2012

San Diego, USA

Śliwińska-Kowalska Mariola, Rewerska Anna

„2nd Transnational Scientific Board” projektu „UHI – URBAN HEAT ISLANDS”

3

1

27/02-01/03/2012

Budapeszt, Węgry

Pałczyński Cezary, Kręcisz Beata, Sakowska Ilona

EURADOS (European Radiation Dosimetry Group)

2

0

05/02-10/02/2012

Wiedeń, Austria

Zmyślony Marek, Brodecki Marcin

Udział w spotkaniu zarządu European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists

1

0

24/02-26/02/2012

Newcastle-upon-Tyne Wielka Brytania

Krakowiak Anna

Udział w spotkaniu inicjującym konsorcjum dt. wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego (X) na indukcję zaćmy.

2

0

22/02-24/02/2012

Bruksela, Belgia

Stetkiewicz Jan, Brodecki Marcin

„Cellular uptake of nanoparticles and chromosome damage” w ramach projektu ECNIS2

1

0

18/03-15/06/2012

Helsinki, Finlandia

Arkusz Joanna

„In vivo genotoxicity caused by carbon particles and fibres in BAL cells of intratracheally instilled mice” w ramach projektu ECNIS2

1

0

10/04-08/07/2012

Kopenhaga, Dania

Nocuń Marek

UEMS Section Of Occupational Medicine

1

0

13/04-15/04/2012

Innsbrug, Austria

Walusiak-Skorupa Jolanta

Expert Consultation Meeting Of The OECD WPMN Steering Group 7 (SG7) on Alternative Test Methods in Nanotoxicology

1

0

26/03-29/03/2012

Paryż, Francja

Stępnik Maciej

„EFSA Scientific Network of RSC Assesment of nanotechnologies in Ford and Feed 2012”

1

0

02/04- 05/04/2012

Parma, Włochy

Wąsowicz Wojciech

2nd CHICOS Workshop: Birth Cohort Research in Europe - Current and Future Strategic Priorities

1

0

23/05-26/05/2012

Turyn, Włochy

Hanke Wojciech

People Maria Curie Actions International Research Staff Exchange „Work-related diseases– methods of evaluation and prophylactic” (REWARD)

2

0

01/07-04/07/2012

Odessa, Ukraina

Rydzyński Konrad, Bortkiewicz Alicja

People Maria Curie Actions International Research Staff Exchange „Work-related diseases– methods of evaluation and prophylactic” (REWARD)

2

0

04/07-08/07/2012

Kijów, Ukraina

Rydzyński Konrad, Gadzicka Elżbieta

Udział w posiedzeniu zarządu EUPHA (European Public Health Association) i Komitetu Naukowego EUPHA

1

0

07/06-09/06/2012

Portomasso, St. Julian's Malta

Tarkowski Stanisław

People Maria Curie Actions International Research Staff Exchange „Work-related diseases– methods of evaluation and prophylactic” (REWARD)

2

0

27/05-31/05/2012

Pecs, Węgry

Bortkiewicz Alicja, Gadzicka Elżbieta

People Maria Curie Actions International Research Staff Exchange „Work-related diseases– methods of evaluation and prophylactic” (REWARD)

3

0

17/09-20/09/2012

Turyn, Włochy

Bortkiewicz Alicja, Gadzicka Elżbieta, Siedlecka Jadwiga

Udział w II posiedzeniu grupy zadaniowej ds. środowiska i zdrowia

1

0

28/10-30/10/2012

Bonn, Niemcy

Hanke Wojciech

International Chemical Cards: Compiler’s Guide Committee

1

0

23/10-26/10/2012

Genewa, Szwajcaria

Czerczak Sławomir

Targi ORGATEC - Modern Office & Facility

1

0

23/10-27/10/2012

Kolonia, Niemcy

Jóźwiak Zbigniew

The Human and Financial Burden of Asbestos in the WHO European Region

1

0

04/11-06/11/2012

Bonn, Niemcy

Świątkowska Beata

Wzorcowanie detektorów promieniowania X i gamma będących na wyposażeniu Laboratorium Wzorców Wtórnych IMP wraz ze szkoleniem w zakresie kalibracji detektorów aktywnych. Wzorcowanie niezbędne do utrzymania akredytacji PCA

2

0

09/12-14/12/2012

Praga, Czechy

Bednarek Andrzej, Brodecki Marcin

First Meeting of the Management Committee of COST Action BM1201 Developmental Origins of Chronic Lung Disease

1

0

12/12/2012

Bruksela, Belgia

Hanke Wojciech

Instytut Badań Edukacyjnych

1

0

21/01/2012

Warszawa

Pyżalski Jacek

Forum Nowej Nauki „Nauka 2.0: Więcej niż internet”

1

0

17/04-18/04/2012

Kraków

Maczuga Justyna

III Kliniczne Forum Ekspertów „Astma bez granic”

1

1

18/04-21/04/2012

Wisła

Pałczyński Cezary

„Real-time PCR w oznaczeniach jakościowych i ilościowych”

1

0

28/09-29/09/2012

Poznań

Król Magdalena

Seminarium eksperckie Fundacji Dzieci Niczyje „W którym świecie żyjesz?”

1

1

17/07/2012

Warszawa

Pyżalski Jacek

Spotkania robocze

"Low dose effects and non-monotonic dose responses for endocrine active chemicals: science to practice”

1

1

10/09-13/09/2012

Berlin, Niemcy

Hanke Wojciech

„Mental Health Promotion Handbooks (MHP Hands)”

2

1

25/09-29/09/2012

Galway, Irlandia

Petrykowska Alicja, Knol-Michałowska Kamila

The second meeting of the Contact Points responsible for the Member State Network for Preliminary Assessment of Regulatory Relevance (PARERE) in the context of Directive 201/63

1

0

24/09-26/09/2012

Ispra, Włochy

Stępnik Maciej

Stoffenmanager Workshop

1

0

02/10/2012

Amsterda, Holandia

Jankowska Agnieszka

EURADOS „European Radiation Dosimetry Group”

1

0

03/10-05/10/2012

Zagrzeb, Chorwacja

Domienik Joanna

„A platform and inventory for child health research in Europe”

2

2

06/02-09/02/2012

Mediolan, Włochy

Jurewicz Joanna, Polańska Kinga

‘Report on the current situation in relation to occupational diseases’ system in EU Member States and EFTA/EEA countries, in particular relative to Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases and gathering of data on relevant related aspects’

1

0

18/01-19/01/2012

Kolonia, Niemcy

Dobras Maciej

PROMOVAX (Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe)

2

0

04/03-06/03/2012

Ateny, Grecja

Dobras Maciej, Sakowski Piotr

CERACI

2

0

18/03-21/03/2012

Amsterdam, Holandia

Jankowska Agnieszka, Pałaszewska-Tkacz Anna

Udział w spotkaniu omawiającym założenia nowego projektu międzynarodowego dt. narażenia zawodowego spawaczy.

2

0

05/03-07/03-2012

Bochum, Niemcy

Hałatek Tadeusz, Wąsowicz Wojciech

COPHES

2

0

11/03-15/03/2012

Kopenhaga, Dania

Ligocka Danuta, Kamińska Joanna

Udział w spotkaniu omawiającym założenia nowego projektu międzynarodowego dt. narażenia zawodowego spawaczy

2

0

08/05-11/05/2012

Bochum, Niemcy

Wąsowicz Wojciech, Hałatek Tadeusz

MARINA

1

1

18/03-20/03/2012

Hoofddorp, Holandia

Bujak-Pietrek Stella

International Training Workshop WHO Capacity Building in Environment and Health (CBEH)

1

0

19/03-23/03/2012

Ryga, Łotwa

Bystry Karolina

Mental Health Promotion Handbooks (MHP Hands)

1

1

22/04- 25/04/2012

Tallin, Estonia

Knol Kamila

„Combining Birth Cohort Data-Lessons from Past and Ongoing Studies”

1

1

28/03- 31/03/2012

Barcelona, Hiszpania

Polańska Kinga

„Biomonitoring-based indicators of exposure to chemical pollutants”

1

0

18/04-21/04/2012

Katania, Włochy

Hanke Wojciech

European workplace and alcohol (EWA)

1

1

18/04-20/04/2012

Wenecja, Włochy

Knol-Michałowska Kamila

4th General Assembly- projekt Nanogenotox

1

0

01/05-04/05/2012

Bruksela, Belgia

Stępnik Maciej

„Opracowanie raportu na temat obecnej sytuacji w odniesieniu do chorób zawodowych” (VC/2010/0395/2011)

1

0

03/05-04/05/2012

Berlin, Niemcy

Dobras Maciej

HProImmune

1

0

06/05-09/05/2012

Limassol, Cypr

Kalska-Sochacka Katarzyna

„We CAN! Cyberbullying action Network for Parents` Education”

3

2

03/06-07/06/2012

Saloniki, Grecja

Knol Kamila, Plichta Piotr, Michałowski Marcin

"Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe" (PROMOVAX)

2

0

27/06-30/06/2012

Bruksela Belgia

Sakowski Piotr, Dobras Maciej

„Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illnes – Public Health and Work (PH Work)” oraz Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (ENWHP) i Slovenian Workplace Health Promotion (SlWHP)

1

2

11/06-15/06/2012

Larnaca , Cypr

Pyżalski Jacek

International Chemical Safety Cards (ICSC)

2

0

03/06-08/06/2012

Bolonia, Włochy

Pakulska Daria, Czerczak Sławomir

10th Meeting of the Working Party on Manufactured Nanomaterials (WPMN)

1

0

26/06-30/06/2012

Paryż, Francja

Wąsowicz Wojciech

A platform and inventory for child health research in Europe

2

2

19/11-23/11/2012

Lizbona, Portugalia

Jurewicz Joanna, Polańska Kinga

Project Team Meeting CERACI

2

0

1106-13/11/2012

Londyn, Wielka Brytania

Czerczak Sławomir, Jankowska Agnieszka

Extraordinary second meeting of the European Environment and Health Task Force (EHTF) on Parma follow-up indicators

1

0

30/05-02/06/2012

Haga, Holandia

Hanke Wojciech

Udział w spotkaniu dt. przygotowania propozycji projektu do FP7

1

0

01/10-03/10/2012

Bruksela, Belgia

Hanke Wojciech

„Chemical at the workplace: REACH and OSH in practice”

1

0

02/10-03/10/2012

Helsinki, Finlandia

Gromiec Jan

Udział w spotkaniu partnerów projektu „Promocja zdrowego środowiska pracy z chorobami przewlekłymi – Zdrowie publiczne i praca – Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illnes – Public Health and Work (PH Work)

1

1

11/11/14/11/2012

Kopenhaga, Dania

Ratajewska Anna

EWA (European Workplace and Alcohol)

1

1

07/11-10/11/2012

Berlin, Niemcy

Plichta Piotr

UKMEG / ECNIS2-sponsored Workshop on Design of Future Molecular Epidemiology Studies and New Biomarkers

1

0

29/11-01/12/2012

Londyn, Wielka Brytania

Rydzyński Konrad

MARINA

1

0

10/12-13/12/2012

Rzym, Włochy

Stępnik Maciej

Udział w spotkaniu „3rd Transnational Scientific Board and 4th of the Steering Committee” projektu „UHI – URBAN HEAT ISLANDS”

3

1

03/10-04/10/2012

Warszawa

Dudek Wojciech, Kręcisz Beata, Pałczyński Cezary

ECNIS2/EPH workshop

1

1

26/10-27/10/2012

Kraków

Pepłońska Beata1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna