Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rokPobieranie 2.16 Mb.
Strona14/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

3. Wizyty gości zagranicznych

Lp.

Osoba

Data wizyty

Jednostka naukowa

Cel wizyty

1

prof. Irena Yermakova,

mgr Anastasiia Nikolaienko
23/01-28/01/2012


National Academy of Sciences, Kijów (Ukraina)

współpraca w zakresie przygotowania publikacji


2

dr Evgeniya Belogurova,

dr Andrey Makhnov, prof. Oleg Vasilyev
23/04-28/04/2012


North-Western State Medical University, St. Petersburg (Federacja Rosyjska)

współpraca w zakresie przygotowania publikacji


3

prof. June Fisher


09/06-19/06/2012

WHO, San Francisco, USA

spotkanie z przedstawicielami IMP, wykład na temat zapobiegania zakłuciom zawodowym oraz na temat zdrowia kierowców tranzytowych, podjęcie współpracy w ramach projektu REWARD

4

Guido Vanermen, Jo Lievens

27/08-29/08/2012


Milieu-analyse en Techniek, VITO-MANT, Mol, Belgia

robocza wizyta zgodna z harmonogramem realizacji projektu (DEMO)COPHES celem ujednolicenia parametrów walidacyjnych metody oznaczania ftalanów w moczu osób narażonych środowiskowo na ftalany

5

prof. ZHOU Zhijun, prof. ZHU Guoying, associate prof. KONG Zhaolu, prof. ZHUO Weihai

19/08-21/08/2012


Institute of Radiation Medicine, Fudan University, Shanghai, P.R.China

udział w workshopie Chinese-Polish Workshop on the Radiation Protection


6

prof. Halina Rolin


29/08-30/08/2012


South African Medical Research Council, Johannesburg, RPA

omówienie przyszłej współpracy między ośrodkami w Południowej Afryce, Norwegii a IMP, dyskusja nad wstępną wersją wspólnie napisanego projektu naukowego.


7

prof. Jon Oyvind Odland


19/10/2012

Univeristy of Tromso, Tromso, Norwegia

omówienie planów naukowych związanych z projektem zgłaszanym w ramach Polish-Norwegian Research Cooperation Programme 2012-2017

8

Els Clays, Tage Søndergård Kristensen, Eugene Lyskov, Hynek Pikhart, Peter Angerer, Irena Yermakova, Juliia Solopchuk , Anastasiia Nikolaienko, Istavan Hernadi , Arpad Csatho, Jesper Kristiansen, Marco M Ferrario, Natalia Bobko, prof. Y. I. Kundijes, współpracownik - Natalia Bobko, Silvestro Roatta, Eugenia Belogurova, Andrei Machnov, Oleg Vasiliev, Otari Khursilava, Shilov Victor Vasilievich, Silin Alexy Viktorovich, Zaporozhan V. N., Kresyun V.Y. , Godlevsky L., Pasecznikov V, Ignatiev A. M, Viktor Biryukov, Polyasnyy


02/12-05/12/2012


Spotkanie wielu jednostek naukowych

udział w konferencji podsumowującej projekt: „Risk factors of work-related diseases - methods of evaluation and prevention” (REWARD) - Contract PIRSES-GA-2008-230858VI. Działalność edukacyjna

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w roku 2012 zorganizował obowiązkowe kursy dla lekarzy


do specjalizacji z medycyny pracy, alergologii, chorób płuc, audiologii i foniatrii.

Zorganizowano także 2 kursy ze zdrowia publicznego dla lekarzy medycyny pracy z tego zakresu, oraz 2 kurs dla specjalizacji deficytowych czyli onkologów, kardiologów i medycyny pracy.


Ponadto zorganizowano kursy dla lekarzy uprawniające do:

 • Badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące.

 • Przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców.

 • Zorganizowano 1 kurs doskonalący dla kierowników specjalizacji z dziedziny medycyny pracy.

 • Instytut organizuje również kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych
  i laboratoriów zakładowych.

W 2012 roku przeprowadzono szkolenia na 20 kursach, w których uczestniczyły 1179 osoby.

Lp.

Temat kursu

Liczba osób

Liczba godz.

Kursy dla lekarzy do specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy

1

Medycyna Pracy – wprowadzający (2 kursy)

47

64

2

Medycyna Pracy – podstawowy cz. I (2 kursy)

podstawowy cz. II (2 kursy)51

55


210

212


3

Czynniki alergizujące w środowisku pracy (2 kursy)

61

64

4

Leczenie ostrych zatruć i postępowanie reanimacyjne (2 kursy)

54

80

5

Medycyna i higiena pracy (2 kursy)

53

160

6

Zasady diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych skóry (2 kursy)

56

48

7

Zasady diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych narządu głosu i słuchu

(2 kursy)47`

48

8

Zdrowie publiczne (4 kursy)

56

240


9


Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków zawodowych (2 kursy)

63

84

10


Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego (4 kursy)

123

64

11


Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy (2 kursy)

64

120

Kursy dla lekarzy do specjalizacji z innych dziedzin

12

Alergia zawodowa (do alergologii) (2 kursy)

43

32

13

Choroby zawodowe układu oddechowego (do chorób płuc)

43

32

14

Choroby zawodowe z audiologii i foniatrii (do audiologii i foniatrii)

13

52

Kursy dla lekarzy do uprawnień

15

Narażenie na promieniowanie jonizujące – orzecznictwo lekarskie

51

18

16

Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców

(2 kursy)55

120

Inne kursy dla lekarzy (doskonalące)

17

Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców (2 kursy)

74


16

18

Aktualne problemy w medycynie pracy (dla kierowników specjalizacji)

26

24

Kursy dla pracowników SSE i laboratoriów zakładowych

19

Hałas, hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy – metodyka pomiarów, ocena narażenia zawodowego (2 kursy)

49

48

20

Warsztaty „Ochrona przed PEM IMP Łódź 2010

95

16

Razem

1179

1752


VII. Systemy zarządzania jakością w laboratoriach

Laboratoria IMP posiadające akredytację lub działające zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (PDL) i Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW) są zobowiązane do stosowania odpowiednich postanowień zawartych w procedurach opracowanych w Biurze Zapewnienia Jakości na podstawie: • normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 oraz dodatkowych wymagań jednostki akredytującej - w przypadku wzorcowań przyrządów dozymetrycznych w radiologii
  oraz badań czynników szkodliwych w środowisku pracy i materiale biologicznym;

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych oraz kontroli spełnienia tych kryteriów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 722) - w przypadku badań
  w kierunku oceny toksyczności substancji i preparatów chemicznych;

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2011 Nr 19 poz. 99)
  oraz dodatkowych wymagań jednostki udzielającej uznania - w przypadku badań wyrobów medycznych.
    1. Akredytacja

W IMP w Łodzi akredytację posiadają laboratoria:

 • Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego,

 • Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia,

 • Zakładu Zagrożeń Fizycznych,

 • Zakładu Ochrony Radiologicznej.


Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego

Zakres akredytacji Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego (certyfikat nr AB 215) obejmuje następujące badania:


w Pracowni Higieny Pracy

 1. pobieranie próbek powietrza;

 2. oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy:

  • rozpuszczalników organicznych,

  • metali,

  • formaldehydu i glutaralu,

  • tlenku diazotu,

  • anestetyków halogenowych,

  • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,

  • izocyjanianów,

 1. identyfikacja rozpuszczalników organicznych w wyrobach przemysłu chemicznego.

w Pracowni Monitoringu Biologicznego 1. pobieranie próbek krwi,

 2. oznaczanie kadmu i ołowiu we krwi,

 3. oznaczanie selenu w surowicy/osoczu,

 4. oznaczanie metali w powietrzu na stanowiskach pracy.

w Laboratorium Badawczo-Pomiarowym Organicznych Zanieczyszczeń Środowiska 1. oznaczanie kotyniny w próbkach śliny i moczu;

 2. oznaczanie polichlorowanych bifenyli w próbkach gleby, lotnego popiołu i osadów;

 3. oznaczanie zawartości polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów,
  i polichlorowanych bifenyli w próbkach mleka ludzkiego, mleka krowiego, mleka liofilizowanego i odżywek mlecznych.

We wrześniu 2012 r., Pracownia Monitoringu Biologicznego i Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Organicznych Zanieczyszczeń Środowiska (od 01.01.2013 r. Pracownia Biochemii Środowiskowej) zostały przeniesione z Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego do Zakładu Toksykologii


i Kancerogenezy. W styczniu 2013 roku odbyła się z wynikiem pozytywnym ocena ze strony Polskiego Centrum Akredytacji związana z przeniesieniem akredytacji ww. Pracowni do Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy.

Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia

Zakres akredytacji Pracowni Aerozoli Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia (certyfikat


nr AB 497) obejmuje następujące badania:

a) pobieranie próbek powietrza;

b) oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy:


  • pyłu całkowitego,

  • pyłu respirabilnego,

  • włókien azbestu,

  • włókien mineralnych,

  • krystalicznej krzemionki.

Zakład Zagrożeń Fizycznych

Zakres akredytacji Zakładu Zagrożeń Fizycznych (certyfikat nr AB 328) obejmuje pomiary w środowisku pracy: 1. hałasu słyszalnego,

 2. hałasu infradźwiękowego,

 3. hałasu ultradźwiękowego,

 4. drgań ogólnych,

 5. drgań miejscowych.

Zakład Ochrony Radiologicznej

Zakres akredytacji Zakładu Ochrony Radiologicznej (certyfikat nr AB 327) obejmuje następujące badania:


w Laboratorium Wzorców Wtórnych

 1. pomiar powierzchniowej gęstości śladów od promieniowania alfa,

 2. pomiar ekspozycji na promieniowanie alfa.

w Pracowni Oceny Narażenia Zawodowego 1. pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego,

 2. pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) promieniowania fotonowego,

 3. pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania fotonowego.

w Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych 1. pomiar natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w środowisku pracy,

 2. pomiar natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w środowisku komunalnym.

Zakres akredytacji Laboratorium Wzorców Wtórnych Zakładu Ochrony Radiologicznej (certyfikat


nr AP 075) obejmuje wzorcowania przyrządów dozymetrycznych do pomiaru dawki i mocy dawki promieniowania fotonowego.

W 2012 r. w komórkach organizacyjnych Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego (badania), Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia (badania), Zakładu Zagrożeń Fizycznych (badania) i Zakładu Ochrony Radiologicznej (badania i wzorcowania) odbyły się z wynikiem pozytywnym oceny przeprowadzone przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w celu potwierdzenia, że ww. zakłady


w dalszym ciągu spełniają kryteria akredytacji.

W 2012 r. kontynuowano prace związane z doskonaleniem i utrzymaniem systemu zarządzania


w akredytowanych laboratoriach IMP. Prace te obejmowały aktualizację dokumentacji systemu zarządzania i działalności laboratoryjnej pod kątem spełnienia zmieniających się wymagań jednostki akredytującej i przepisów praw.

Wykonano następujące prace:

a) wprowadzono zmiany do 5 procedur systemu zarządzania oraz do 3 formularzy,

b) opracowano nowe wydania 4 Ksiąg Jakości,

c) przeprowadzono 16 auditów wewnętrznych oraz 5 przeglądów zarządzania,

d) wprowadzano zmiany i uzupełnienia do procedur laboratoryjnych, w tym opracowano nowe wydania 2 procedur badawczych.


Biuro Zapewnienia Jakości prowadziło ustawiczne szkolenia pracowników ww. zakładów w zakresie różnych aspektów wdrażania założeń znowelizowanej dokumentacji systemu zarządzania.


    1. Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW)

Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP posiada Zezwolenie nr GIF-IW-N-4001/WTC013/260/11 na wykonywanie badań biologicznych w zakresie pirogenności, toksyczności, aktywności hemolizy, działania drażniącego i uczulającego, reaktywności śródskórnej produktów leczniczych i weterynaryjnych. Zezwolenie jest potwierdzeniem zgodności systemu zarządzania w Laboratorium z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW).
W celu spełnienia wymagań Zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania w Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP prowadzono działalność zmierzającą
do utrzymania i doskonalenia system zarządzania, w tym zaktualizowano 56 procedur laboratoryjnych i opracowano 4 nowe.
Biuro Zapewnienia Jakości przeprowadziło 1 inspekcję wewnętrzną Laboratorium, audyty
300 sprawozdań z badań wykonanych w Laboratorium, udzielało bieżących konsultacji
oraz przeprowadziło szkolenia stanowiskowe pracowników.


    1. Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL)

Pracownia Toksykologii Molekularnej oraz Pracownia Patologii Zakładu Toksykologii
i Kancerogenezy posiadają uprawnienia do wykonywania badań zgodnie z kryteriami DPL w zakresie cytotoksyczności podstawowej oraz działania genotoksycznego/mutagennego substancji chemicznych z zastosowaniem technik „in vitro” (Certyfikat nr 1/2011/DPL).

W ww. Pracowniach, stosujących w badaniach zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL), realizowano prace wynikające z potrzeby doskonalenia dokumentacji i wprowadzenia nowych metod badań, w tym znowelizowano 2 standardowe procedury metodyczne i opracowano 2 nowe.

W listopadzie 2012 r. nastąpiły zmiany organizacyjne w Zakładzie Toksykologii i Kancerogenezy, które polegały na połączeniu Pracowni Patologii i Pracowni Toksykologii Molekularnej
oraz utworzeniu Pracowni Toksykologii Molekularnej i Patologii. Wykonano niezbędne aktualizacje dokumentacji laboratoryjnej wynikające ze zmian organizacyjnych.
Biuro Zapewnienia Jakości przeprowadziło 2 inspekcje wewnętrzne oraz łącznie 6 audytów badań
w laboratoriach Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy, udzielało bieżących konsultacji
oraz przeprowadziło szkolenia stanowiskowe pracowników.


    1. Badania biegłości

Instytut Medycyny Pracy prowadził działania na rzecz laboratoriów badań środowiskowych działających na terenie kraju, dotyczące spełnienia określonych wymagań akredytacji
przez te laboratoria. Do działań tych należy zaliczyć zorganizowanie i przeprowadzenie badań biegłości (porównań międzylaboratoryjnych) dla tych laboratoriów.
Komórki organizacyjne Instytutu powadzą badania biegłości (porównania międzylaboratoryjne) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”, dla następujących rodzajów badań:
Program badań biegłości dla laboratoriów wykonujących analizy czynników chemicznych
w środowisku pracy. Organizatorem programu jest Pracownia Higieny Pracy Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego.
W roku 2012 w programie badań biegłości uczestniczyło około 50 laboratoriów badań środowiskowych. Przeprowadzono 2 rundy kontrolne, które obejmowały oznaczania próbek metali
na filtrach membranowych (żelazo, mangan), związków organicznych na węglu aktywnym (benzen
i toluen), związków nieorganicznych w roztworze wodnym (amoniak, ditlenek azotu). Materiał kontrolny składał się z odpowiedniego dla danej techniki analitycznej/metody medium pochłaniającego (nośnika) i substancji chemicznej o określonym poziomie stężeń. Otrzymane
od uczestników wyniki analiz próbek kontrolnych, po danej rundzie opracowano statystycznie. Wyniki opracowań dla każdej oznaczanej substancji przekazano uczestnikom badań w formie raportu.

Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki


w pyłach przemysłowych. Organizatorem programu jest Pracownia Aerozoli Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia.
W roku 2012 w programie uczestniczyło 31 laboratoriów badań środowiska pracy. Runda kontrolna polegała na analizie 5 próbek, które stanowiły pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę
i inne składniki mineralne. Pyły przygotowywano z surowców, materiałów lub odpadów przemysłowych i charakteryzowano pod względem składu mineralnego i jednorodności
w laboratorium organizatora. Nadesłane przez uczestników wyniki badań opracowywano statystycznie. Ocenę wyników przekazano uczestnikom w formie raportu.
Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania stężeń respirabilnych włókien mineralnych w powietrzu środowiska pracy. Organizatorem programu jest Pracownia Aerozoli Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia.
W roku 2012 w programie uczestniczyły laboratoria badań środowiska pracy. Uczestnicy otrzymali zestaw preparatów kontrolnych, w których oznaczali gęstość preparatów tzn. obłożenie włóknami wyrażone liczbą włókien w 1 mm2. Wyniki oznaczania próbek kontrolnych odniesiono do wartości referencyjnych uzyskanych w laboratorium organizatora. Nadesłane przez uczestników wyniki badań opracowywano statystycznie. Ocenę wyników przekazywano uczestnikom w formie raportu.

Program badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy. Organizatorem programu jest Pracownia Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych.


W roku 2012 w programie uczestniczyło 21 laboratoriów badań środowiska pracy. Obiektem badań były specjalnie przygotowane stanowiska pracy, o ustalonym źródle dźwięku,
na których wykonywano cztery rożne czynności. Sesja badania biegłości obejmowała wykonanie pomiaru przez uczestnika i porównywanie dla każdej czynności wyników pomiarów poziomu dźwięku (równoważnego poziom dźwięku A, maksymalnego poziom dźwięku A i szczytowego poziomu dźwięku C). Ocenę wyników przekazano uczestnikom w formie raportów.

Program badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów drgań


w środowisku pracy. Organizatorem programu jest Pracownia Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych.
W roku 2012 w programie uczestniczyło 8 laboratoriów badań środowiska pracy. Obiektem badań było stanowisko pracy zlokalizowane w symulatorze kabiny ciężarówki.. Sesja badania biegłości obejmowała wykonanie pomiaru przez uczestnika i porównywanie wyników pomiarów skutecznego ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań. Ocenę wyników przekazano uczestnikom
w formie raportu.

Porównania międzylaboratoryjne i badania biegłości w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych. Organizatorem badań jest Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych Zakładu Ochrony Radiologicznej.


W roku 2012 w badaniu uczestniczyło kilkanaście laboratoriów badawczych środowiska pracy
i środowiska ogólnego. Badania porównawcze dotyczyły pomiaru natężenia pola elektrycznego
oraz natężenia pola magnetycznego na ustalonym stanowisku pomiarowym. Otrzymane wyniki badań opracowano statystycznie, a ocenę wyników wysyłano do każdego uczestnika w formie raportu.
Międzylaboratoryjne badania porównawcze pomiaru głównych parametrów fizycznych rejestrowanych przez sprzęt do kontroli aparatury rtg w zakresie stomatologii, mammografii, tomografii komputerowej i radiologii konwencjonalnej z  elementami fluoroskopii

Organizatorem badań jest Laboratorium Wzorców Wtórnych Zakładu Ochrony Radiologicznej.

W roku 2012 w badaniu uczestniczyło 29 laboratoriów badawczych i placówek wykonujących testy specjalistyczne w celu kontroli jakości aparatury rentgenowskiej.

Badania porównawcze dotyczyły pomiaru następujących parametrów fizycznych: • dawki promieniowania rtg,

 • iloczynu dawka-długość DLP (CT),

 • wydajności lampy rtg,

 • mocy dawki promieniowania rtg,

 • napięcia lampy rtg,

 • warstwy połówkowego osłabiania HVL,

 • czasu ekspozycji,

 • pomiaru luminancji,

 • pomiaru gęstości optycznej,

 • oceny geometrii wiązki promieniowania X.

W zakresie napięć stosowanych w stomatologii, mammografii, radiologii konwencjonalnej i tomografii komputerowej.

Otrzymane wyniki badań opracowano statystycznie, a ocenę wyników wysyłano do każdego uczestnika w formie raportu.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna