Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rok


Laboratoria IMP brały udział z bardzo dobrymi lub dobrymi wynikami w następujących badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnychPobieranie 2.16 Mb.
Strona15/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Laboratoria IMP brały udział z bardzo dobrymi lub dobrymi wynikami w następujących badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych:

German External Quality Assessment Scheme zorganizowanym przez Institute and Out-Patient Clinic for Occupational, Social and Environmental Medicine of University erlangen-Nuremberg (Niemcy)

Program obejmuje oznaczania metali we krwi, moczu, surowicy w zakresie stężeń stwierdzanych
w narażeniu środowiskowym i zawodowym.

W programie uczestniczyła Pracownia Monitoringu Biologicznego Zakładu Toksykologii


i Kancerogenezy.
United Kingdom National External Quality Assessment Service zorganizowanym
przez UK NEQAS, Wolfson EQA Laboratory (Wielka Brytania)

Program obejmuje oznaczania ołowiu i kadmu we krwi.

W programie uczestniczyła Pracownia Monitoringu Biologicznego Zakładu Toksykologii
i Kancerogenezy.
Interlaboratory Quality Control Program for Metal (PICC-MET) zorganizowanym przez Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Hiszpania)

Program obejmuje oznaczania metali na filtrach membranowych.

W programie uczestniczyła Pracownia Monitoringu Biologicznego Zakładu Toksykologii
i Kancerogenezy.
Interlaboratory Comparison on POPs in Food 2012 zorganizowanym przez Norwegian Institute of Public Health, Oslo (Norwegia)

Program obejmuje oznaczania stężenia PCDD, PCDF i PCB w oleju z dorsza i w roztworze kontrolnym.

W programie uczestniczyła Pracownia Biochemii Środowiskowej Zakładu Toksykologii
i Kancerogenezy.

United Kingdom National External Quality Assessment Service zorganizowanym


przez UK NEQAS, Wolfson EQA Laboratory (Wielka Brytania)

Program obejmuje oznaczania stężenia kotyniny.

W programie uczestniczyła Pracownia Biochemii Środowiskowej Zakładu Toksykologii
i Kancerogenezy.
Programa Interlaboratorios de Control de Calidad zorganizowanym przez Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Hiszpania)

Program obejmuje oznaczania następujących substancji chemicznych w środowisku pracy: benzenu, toluenu, m-ksylenu i trichloroetanu.

W programie uczestniczyła Pracownia Higieny Pracy Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego.

Workplace Analysis Scheme for Proficiency zorganizowanym przez The Health


and Safety Laboratory (Wielka Brytania)

Program obejmuje oznaczania -kwarcu na filtrach membranowych.

W programie uczestniczyła Pracownia Aerozoli Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia.
Programy kontroli poziomów leków we krwi, etanolu, metanolu i izopropanolu
we krwi, glikolu etylenowego w surówicy i hemoksymetrów zorganozowane
przez Labquality (Finlandia)

W programach uczestniczyła Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej.


RIQAS Blood gas programme organizowanym przez randox laboratories (Wielka Brytania)

Program obejmuje kontrolę gazometrii i elektrolitów.

W programie uczestniczyła Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej.

SKLM Section of the Dutch Foundation for Quality Assessment in Medical Laboratories orgaznizowanym przez KKGT Association for Quality Assessment in TDM and Clinical Toxicology (Holandia)

Program obejmuje kontrolę leków i narkotyków w moczu.

W programie uczestniczyła Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej.VIII. Działalność kliniczna

Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Przychodnia Chorób Zawodowych

Przyjęto ogółem 714 + IMP pacjentów.

W okresie sprawozdawczym udzielono 464 + IMP porad lekarskich.

Wydano:


 • 298 zaświadczeń lekarskich

 • 452 orzeczenia lekarskie

 • 2 ekspertyzy lekarskie

 • 90 opinii lekarskich

Rozpoznano ogółem 8 chorób zawodowych, w tym:bolerioza

2

choroby narządu ruchu

1

choroby narządu głosu

5

Liczba innych badań wyniosła 1512, w tym:EKG

757

EEG

84

EMG + opis

135

pole widzenia

51

próby oziębieniowe

207

pletyzmografia

92

palestezjometria

186

Liczba konsultacji udzielonych przez lekarzy wyniosła 1483, w tym:neurologa

545

okulistę

938

Oddział toksykologii

Przyjęto ogółem 2382 pacjentów, w tym 2234 hospitalizowanych i 148 obserwacyjnych.


Średni okres pobytu pacjenta wynosił 2,3 dnia.

Wskaźnik wykorzystania łóżek wyniósł 140,9 dni.


Wśród pacjentów hospitalizowanych stwierdzono:

ostre zatrucia pozazawodowe

2376

ostre zatrucia zawodowe

0

inne przypadki

30

W okresie sprawozdawczym nastąpiło 10 zgonów.Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej

Prowadzono działalność usługową w ramach tematu ZLL/8/2011 „Badania toksykologiczne w materiale biologicznym”. W 2012 roku w Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej wykonano ogółem 18 546 badań diagnostycznych, w tym:dla Oddziału Toksykologii

14724

dla Oddziału Chorób Zawodowych

51

dla Przychodni Chorób Zawodowych

14

w ramach tematu ZLL/8/2011 (inne placówki opieki zdrowotnej + pacjenci indywidualni)

3757

Kliniki Alergologii i Zdrowia Środowiskowego

Pracownia Dermatologii

Przyjęto łącznie 293 pacjentów.

Udzielono 906 konsultacji.

Wykonano 2100 testów punktowych u 155 pacjentów.

Założono 17570 alergenów u 251 pacjentów.

IX. Naukowe Bazy Danych


 1. Krajowe rejestry danych

Centralny Rejestr Chorób Zawodowych – gromadzi dane o przypadkach chorób zawodowych
jest podstawą monitorowania zapadalności na te choroby w Polsce. Założony w 1971 roku, prowadzony jest wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS). Aktualnie w Rejestrze zgromadzono dane o ponad 300 tys. przypadków chorób zawodowych. Wykorzystywany
jest do corocznych opracowań, przekazywanych Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu
oraz Eurostatowi.

Dostęp: dla uprawnionych pracowników Instytutu.

Opracowanie: Zakład Epidemiologii Środowiskowej.

Krajowy Rejestr Czynników Biologicznych (KRCB) – gromadzi informacje od pracodawców
o zamierzonym użyciu czynników biologicznych w celach naukowo-badawczych, przemysłowych
lub diagnostycznych. Założony w 2005 roku do prowadzenia nadzoru stosowania czynników biologicznych w miejscu pracy. W ramach KRCB funkcjonuje Krajowy Punkt Informacyjny (KPI), który prowadzi działalność konsultacyjno-edukacyjną wspomagającą zainteresowane podmioty
w ocenie ekspozycji i szacowania ryzyka dla zdrowia wynikającego z narażenia na czynniki biologiczne w miejscu pracy. KPI pomaga w planowaniu i realizacji działań profilaktycznych
oraz w prawidłowym rejestrowaniu przez pracodawców wiarygodnych informacji o czynnikach biologicznych.

Dostęp: przez Internet dla uprawnionych osób na podstawie identyfikatora i hasła.

Opracowanie: Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia.
Krajowy System Informowania o Kosmetykach – gromadzi dane o kosmetykach wprowadzanych do obrotu na terenie Polski i informacje o przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem danego kosmetyku. Dane z formularzy zgłoszeniowych producenta wprowadzane są do bazy PROD
oraz do Centralnego Rejestru Kosmetyków, który przeznaczony jest dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dostęp: na podstawie hasła i identyfikatora dla uprawnionych użytkowników.

Opracowanie: Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej.

Rejestr Dawek Fotonowego Promieniowania Jonizującego – baza danych dawek indywidualnych osób pracujących w narażeniu na fotonowe promieniowanie jonizujące. Gromadzi dane od 1966 roku, zawiera około 6 milionów rekordów. Corocznie ocenianych jest około 30 tysięcy rocznych dawek indywidualnych. Pomiar dawki oparty jest na dawkomierzach fotometrycznych. Dawka wyznaczana jest na podstawie analizy zaczernienia emulsji fotograficznej. Baza jest wykorzystywana
przez pracowników Zakładu Ochrony Radiologicznej do szczegółowej analizy dawek. Corocznie sporządzane są ekspertyzy dotyczące dawek zgromadzonych w rejestrze dla potrzeb Państwowej Agencji Atomistyki i innych instytucji, a także osób prywatnych. Zakład Ochrony Radiologicznej posiada akredytację laboratorium badawczego nr AB 327 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wyznaczania indywidualnego równoważnika dawki promieniowania fotonowego.

Dostęp: dla uprawnionych pracowników Instytutu.

Opracowanie: Zakład Ochrony Radiologicznej.

Centralny Rejestr Danych o Narażeniu na Substancje, Preparaty, Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym – gromadzi dane
o stanowiskach pracy, na których pracownicy są narażeni na czynniki rakotwórcze
i mutagenne. Baza funkcjonuje od 1999 roku. Służy do opracowywania zbiorczych analiz wykorzystywanych do celów statystycznych oraz w celu wspomagania zarządzania ryzykiem związanym z narażeniem zawodowym na substancje i preparaty rakotwórcze lub mutagenne.

Centralny Rejestr Czynników Rakotwórczych jest aktualizowany raz w roku na podstawie danych przekazywanych przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych z całego kraju.

Dostęp: dla uprawnionych pracowników Instytutu.

Opracowanie: Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego. 1. Bazy faktograficzne

Baza ITOX – centralny bank informacji o preparatach chemicznych dostępnych w Polsce.

Gromadzi dane o właściwościach fizykochemicznych, działaniu toksycznym, objawach zatrucia


i pomocy medycznej dla: związków chemicznych, roślin i grzybów trujących, pestycydów, preparatów chemicznych będących w powszechnym użyciu.

Opracowanie: Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej.Baza STAT – baza o pacjentach leczonych na Oddziale Toksykologii Instytutu. Baza zawiera informacje o przyczynie zatrucia (nazwa czynnika toksycznego), rodzaju zatrucia oraz dane
o metodach leczenia i jego wynikach.

Opracowanie: Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej.Baza INF – baza protokołów z telefonicznych informacji toksykologicznych udzielanych
przez lekarzy toksykologów z Oddziału Toksykologii. Baza zawiera informacje o zatrutych pacjentach, leczonych w innych placówkach służby zdrowia. W bazie gromadzone
są informacje o pacjencie (wiek, płeć), rodzaju zatrucia, nazwie preparatu chemicznego
oraz o objawach zatrucia i drogach narażenia.

Opracowanie: Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej.Międzynarodowe Karty Bezpieczeństwa Chemicznego - zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
od 1998 roku bierze udział w projekcie IPCS (International Programme on Chemical Safety) dotyczącym Międzynarodowych Kart Bezpieczeństwa Chemicznego (International Chemical Safety Cards – ICSC)

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem trzech organizacji międzynarodowych: Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Projekt finansowo i technicznie wspierany jest


przez Komisję Unii Europejskiej. W projekcie ICSC uczestniczy 16 instytucji naukowych z krajów Europy, Ameryki i Azji.

Projekt służy promocji bezpiecznego stosowania substancji chemicznych w miejscu pracy. Karty ICSC nie mają statusu prawnego, ale ich zakres tematyczny pokrywa się z zakresem wymaganym


w Kartach Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, określonym w Rozporządzeniu (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. Karty ICSC zawierają kluczowe informacje dotyczące substancji chemicznych, w tym dane umożliwiające identyfikację substancji chemicznej, dane dotyczące zagrożeń zdrowotnych (w tym toksyczności ostrej, przewlekłej i odległych skutków narażenia), zagrożeń fizycznych i chemicznych oraz zagrożeń dla środowiska, informacje o zalecanych środkach bezpieczeństwa, sposobach udzielania pierwszej pomocy, sposobach bezpiecznego magazynowania substancji i postępowania w przypadku jej wycieku,
ponadto klasyfikację i oznakowanie substancji chemicznej, dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego i inne. Dotychczas opracowano Karty dla 1750 substancji chemicznych.
Oprócz sporządzania nowych Kart, starsze Karty są periodycznie aktualizowane. Najwyższy priorytet przy wyborze substancji chemicznych mają substancje wysokotonażowe (High Productive Volume), substancje uznane przez Unię Europejską za substancje wzbudzające szczególne obawy
(SVHC- Substances of Very High Concern na mocy rozporządzenia REACH) oraz substancje o dużej ważności ze względu na ich powszechność stosowania, a także substancje chemiczne uznane
przez poszczególne kraje lub związki zawodowe za stwarzające szczególne zagrożenie.

W 2012 r. Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego uczestniczył w pracach grupy ekspertów ds. projektu ICSC (IPCS Meeting to Peer Review International Chemical Safety Cards, Bolonia, Włochy


4-8.06.2012, IPCS Compiler’s Guide Committee Meeting, Genewa, Szwajcaria 25-26.10.2012),
na których między innymi dyskutowano nowe zasady sporządzania Kart, w tym zaakceptowano przejście na nowy system on line, przyjęto poprawki przewodnika (Compiler’s Guide), dotyczące między innymi klasyfikacji GHS i kryteriów selekcji zwrotów, przedyskutowano sposób tłumaczenia kart ICSC z języka angielskiego na języki narodowe. Zespół ekspertów przyjął Kart ICSC przygotowane przez Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego dla następujących substancji chemicznych:

#ICSC 1036 Ammonium oxalate CAS: 1113-38-8

#ICSC 1184 Calcium chloride (anhydrous) CAS: 10043-52-4

#ICSC 1192 Calcium CAS: 7440-70-2

#ICSC 1193 Calcium carbonate CAS: 471-34-1

Karty ICSC są dostępne przez Internet ze stron:

ILO (International Labour Organization)

http://www.ilo.org/dyn/icsc/

IPCS (International Programme on Chemical Safety)

http://www.inchem.org/pages/icsc.html

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html

IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung)

http://www.dguv.de/ifa/en/gestis/icsc/index.jsp 1. Bazy bibliograficzne i repozytoria

Baza MEDIP – baza bibliograficzna publikacji z zakresu medycyny pracy, toksykologii, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy oraz ochrony środowiska.

Baza obejmuje lata 1990-2012, zawiera 57488 rekordów.

Dostęp internetowy:

http://old.imp.lodz.pl/expertus/MEDIP/

http://old.imp.lodz.pl/expertus/inf/

Opracowanie: Dział Zarządzania Wiedzą.Baza PUB – baza publikacji pracowników Instytutu. Zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników, gromadzone od 1972 roku. Obecnie w bazie znajduje się 8460 dokumentów.

Dostęp internetowy:

http://old.imp.lodz.pl/expertus/PUB/

Opracowanie: Dział Zarządzania Wiedzą.Baza NAUKA – baza prac doktorskich i habilitacyjnych. Zawiera opisy bibliograficzne prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników oraz prac obronionych w Instytucie, znajdujących
się w księgozbiorze biblioteki, gromadzonych od 1960 roku. Obecnie baza zawiera 246 dokumenty.

Dostęp internetowy:

http://old.imp.lodz.pl/expertus/NAUKA/

Opracowanie: Dział Zarządzania Wiedzą.Repozytorium ECNIS – kolekcja publikacji tematycznych z zakresu uwarunkowań i metod zapobiegania nowotworom pochodzenia środowiskowego. Repozytorium tworzone jest
w ramach Sieci Doskonałości ECNIS (Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibi­lity). Składa się z dwóch kolekcji tematycznej i adnotowanej. Rejestruje artykuły naukowe, raporty, doniesienia naukowe i doktoraty. Łącznie Repozytorium ECNIS zawiera 502 rekordów. Publikacje udostępnianie na zasadach Open Access.

Dostęp internetowy:

http://ecnis.openrepository.com/ecnis/

Opracowanie: Dział Zarządzania Wiedzą.X. Wydawnictwa naukowe

1. Działalność wydawnicza

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi wydaje czasopisma naukowe i książki o tematyce związanej z ochroną zdrowia pracujących, m.in. z zakresu epidemiologii, higieny pracy, toksykologii doświadczalnej i środowiskowej, zagrożeń chemicznych i pyłowych, bezpieczeństwa chemicznego, audiologii, alergologii, ergonomii i psychologii pracy, organizacji pracy, ekonomiki oraz promocji zdrowia w miejscu pracy.2. Czasopisma

W 2012 r. wydawano 3 czasopisma:


Dwumiesięcznik „Medycyna Pracy”

Ocena czasopisma:

 • wykaz czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. – część A (poz. 7249): 15 pkt,

 • impact factor – 0,303 (wzrósł z 0,268),

 • Index Copernicus – 10,72 pkt (ocena za rok 2012 w toku).

Dwumiesięcznik wydawany od 63 lat. Głównym językiem czasopisma jest język polski,
jednak wszystkie we wszystkich artykułach naukowych znajdują się tłumaczenia na jęz. angielski tytułu, streszczenia, słów kluczowych, tabel i rycin, dzięki czemu dostęp do publikowanych
w nim treści mają czytelnicy z całego świata. W celu nadania czasopismu bardziej międzynarodowego charakteru od roku 2012 w każdym numerze jeden artykuł publikowany jest w języku angielskim.
W planach jest stopniowe zwiększanie liczby takich artykułów (docelowo do pięciu w każdym numerze).

„Medycyna Pracy” wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem specjalistów z zakresu toksykologii, ergonomii, psychologii, higieny i bezpieczeństwa pracy, zagrożeń fizycznych, biologicznych i chemicznych, patologii zawodowej i chorób zawodowych, epidemiologii i ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin składających się na szeroko pojętą medycynę pracy. Zespół redakcyjny czasopisma dokłada wszelkich starań, aby czasopismo było dla odbiorców źródłem wysoko specjalistycznej wiedzy podnoszącej kwalifikacje zawodowe w zakresie zdrowia zatrudnionych i ich środowiska pracy.

Dwumiesięcznik jest redagowany przez 4-osobowy zespół redakcyjny pod kierunkiem redaktor naczelnej dr hab. med. Ireny Szadkowskiej-Stańczyk we współpracy z komitetem redakcyjnym.

W roku 2012 w ramach woluminu 63. wydano 6 numerów „Medycyny Pracy”. Nakład każdego numeru wyniósł 300 egz., a średnia objętość – 16,23 arkuszy wydawniczych. W sumie opublikowano 44 prace oryginalne i 22 poglądowe – średnio 11 artykułów w numerze. Jak co roku w 1. numerze dwumiesięcznika pojawiły się wykazy wszystkich autorów prac i słów kluczowych opublikowanych w „Medycynie Pracy” w roku poprzednim.Kwartalnik „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”

Ocena czasopisma:

 • wykaz czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. – część A (poz. 4654): 20 pkt,

 • impact factor – 1,227 (wzrósł z 1,057),

 • Index Copernicus – czasopismo niewysyłane do oceny od 2011 (ostatnia punktacja z 2010: 9 pkt).

Czasopismo wydawane w języku angielskim w roku 2012 obchodziło 25-lecie istnienia.
Ten szczególny jubileusz stał się jeszcze bardziej znaczący w kontekście przyznania kwartalnikowi po raz pierwszy w 2011 r. impact factor.

Tematyka prac zamieszczanych w czasopiśmie jest różnorodna i odzwierciedla zmieniającą się rolę medycyny pracy oraz medycyny środowiskowej w Polsce i na świecie. Wśród publikowanych artykułów znajdują się prace z polityki ochrony zdrowia i medycyny środowiskowej, toksykologii i kancerogenezy, fizjologii, psychologii pracy i ergonomii, zagrożeń fizycznych, biologicznych i chemicznych, patologii zawodowej oraz epidemiologii i ochrony środowiska.

W 2012 r. kwartalnik redagowany był przez 5-osobowy zespół kierowany
przez prof. dr. hab. med. Konrada Rydzyńskiego jako redaktora naczelnego we współpracy z międzynarodowym kolegium redakcyjnym, w którego skład w 2011 r. weszło wiele uznanych autorytetów naukowych. Obecny skład Editorial Board czasopisma to: Maciej Banach (Medical University, Łódź, Poland), Eula Bingham (University of Cincinnati, Cincinnati, USA), Jens Peter Bonde (Bispebjerg Hospital, Copenhagen, Denmark), Petar Bulat (Institute of Occupational Health, Belgrade, Serbia), Ludwine Casteleyn (Center for Human Genetics, Leuven, Belgium), Paul Cullinan (National Heart and Lung Institute, London, UK), Sławomir Czerczak (Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland), Philippe Grandjean (University of Southern Denmark, Odense, Denmark), Mary Gulumian (National Institute for Occupational Health, Johannnesburg, South Africa), Wojciech Hanke (Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland), Dick Heederik (Universiteit Utrecht, Utrecht, The Netherlands), Marek Jakubowski (Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland), Wiesław Jędrychowski (Jagiellonian University, Kraków, Poland), Marta Kieć-Świerczyńska (Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland), Helge Kjuus (National Institute
of Occupational Health, Oslo, Norway), Soterios Kyrtopoulos (National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece), Philip J. Landrigan (Mount Sinai School of Medicine, New York, USA), Mojmír Mach (Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia), Hanns Moshammer (Medical University of Vienna, Vienna, Austria), Antonio Mutti (University of Parma, Parma, Italy), Cezary Pałczyński (Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland), Daniela Pelclova (Charles University, Prague, Czech Republic), Beata Pepłońska (Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland), Thirumalai Rajgopal (Hindustan Lever Limited, Mumbai, India), Monika Raulf-Heimsoth (Ruhr University Bochum, Bochum, Germany), Joseph Ribak (School of Public Health,
Tel Aviv, Israel), Shin-ichi Sawada (National Institute of Occupational Safety and Health, Tokyo, Japan), Kai Savolainen (Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland), Dan Segerbäck (Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden), Debra Silverman (National Cancer Institute, Bethesda, USA), Radim Sram (Laboratory of Genetic Ecotoxicology, Prague, Czech Republic), Mariola Śliwińska-Kowalska (Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland), Susan M. Tarlo (University of Toronto, Totonto, Canada), Wojciech Wąsowicz (Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland), David Zaridze (Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia), Zhijun Zhou (Institute of Radiation Medicine, Shanghai, China).

W 2012 r. cztery numery kwartalnika w ramach woluminu 25. ukazały się w wersji elektronicznej


na stronie Springera (http://springer.com/journal/13382). Łączna liczba arkuszy wydawniczych wyniosła 71,28, a średnia objętość numeru – 17,82 arkuszy wydawniczych. W sumie ukazało
się 58 prac – 42 artykuły oryginalne, 4 poglądowe, 6 kazuistycznych, 1 doniesienie oraz 4 listy
do redakcji i jedno sprostowanie – w poszczególnych numerach czasopisma publikowano średnio 13 prac naukowych. W każdym numerze ukazywał się „Editorial”.

Kwartalnik pozwala na popularyzację osiągnięć naukowych polskich ośrodków medycyny pracy i zdrowia środowiskowego na forum międzynarodowym. Ze względu na dobry poziom merytoryczny, osiągany dzięki recenzentom wybieranym z grona autorytetów naukowych, cieszy się popularnością wśród autorów z całego świata (m.in. Turcji, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Nigerii, Iranu, Indii, Chin, Czech, Australii, Arabii Saudyjskiej, Finlandii, Tajlandii).
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna