Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rok


Materiały konferencyjne – międzynarodowePobieranie 2.16 Mb.
Strona18/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Materiały konferencyjne – międzynarodowe

 1. PAWLACZYK-ŁUSZCZYŃSKA M., DUDAREWICZ A., ZABOROWSKI K., ZAMOJSKA M., WASZKOWSKA M., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Annoyance related to noise from wind turbines in subjective assessment of people living in their vicinity. W: Inter-Noise 2012. Quieting the world's cities. Proceedings. New York City, Unites States, August 19-22, 2012. [CD-ROM]New York: [b.d.]2012, 12 s. bibliogr. 11 poz., sum.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

 1. HAŁATEK T., SIŃCZUK-WALCZAK H., SZYMCZAK M., RYDZYŃSKI K.: Retraction: Neurological and respiratory symptoms in shipyard welders exposed to manganese. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 2, s. 205.

 2. KOWALCZYK G.: Polish bibliography of occupational medicine, 2011. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 4, s. 515-543.

 3. LEJKO Z., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Oczekiwania i problemy współczesnej medycyny pracy. [wywiad] Atest. Ochr. Pr., 2012, nr 4, s. 8-9.

 4. LIPIŃSKA-OJRZANOWSKA A.: Wypalasz się zawodowo? Poszukaj nowej profesji! Pr. Zdr., 2012, nr 1, s. 20-23, bibliogr. 6 poz.

 5. MARCINKIEWICZ A.: Pierwsza ogólnopolska konferencja z cyklu "Medycyna Pracy - BHP - Pracodawca" pt. "Efektywne zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w miejscu pracy" Med. Pr., 2012, T. 63, nr 5, s. 619-620.

 6. KUCZKOWSKA M., MERECZ D.: Pracownik to nie cyborg. Stres w pracy. Jak go rozpoznać i mu przeciwdziałać [wywiad] Kadry i Płace w Administracji, 2012, nr 7, s. 14-17.

 7. SUŁKOWSKI W.J.: Editorial. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 1, s. 1-2.

 8. SUŁKOWSKI W.J.: Editorial. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 2, s. 103-104.

 9. SUŁKOWSKI W.J.: Editorial. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 3, s. 207-208.

 10. SUŁKOWSKI W.J.: Editorial. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 4, s. 317-318.

 11. TARKOWSKI S., RICCIARDI W.: Editorial. Health impact assessment in Europe - current dilemmas and challenges. Eur. J. Public Health, 2012, Vol. 22, nr 5, s. 612, bibliogr. 5 poz.

 12. WĄGROWSKA-KOSKI E.: O wyzwaniach stojących przed medycyną pracy i XII Krajowym Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Rozmowa z dr Ewą Wągrowską-Koski, konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny pracy. [wywiad] Pr. Zdr., 2012, nr 6, s. 19-20.

2. Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji krajowych

Styczeń

„POIG za 2011 – ENVIROTEX”, Spała, 31/01- 02/02/2012: 1. Aniołczyk H., Mamrot P., Mariańska M., Pomiary SE PEM materiałów barierowych w wybranych zakresach częstotliwości w badaniach IMP w Łodzi.

 2. Mamrot P., Aniołczyk H., Mariańska M., Badania testowe stanowiska do badań tłumienności ekranów modelowych w warunkach rzeczywistych (domek modelowy).

Luty

„Bezpieczne chemikalia - nowe elementy polityki chemikaliów zwiększające bezpieczeństwo ich stosowania dla człowieka i środowiska”, Gliwice, 21/02/2012: 1. Kupczewska-Dobecka M., Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw - karta charakterystyki wraz ze scenariuszem narażenia, zawierającym opis bezpiecznego stosowania substancji oraz informacje o środkach kontroli ryzyka dla człowieka i środowiska (”Extended SDS”).

 2. Kupczewska-Dobecka M., Bezpomiarowe metody oceny narażenia - przykłady zastosowania w praktyce.

 3. Konieczko K., Systemy klasyfikacji i oznakowania obowiązujące do 2015 r. - prawidłowe umieszczanie informacji w sekcji 2 i 3 karty charakterystyki - przykłady przeklasyfikowania.

 4. Konieczko K., Substancje CMR (rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwe na rozrodczość) - klasyfikacja, wymagania prawne, rejestr czynników rakotwórczych i mutagennych.

Marzec

„II Śląskie Forum Laryngologiczne - Postępy w audiologii, rynologii i onkologii laryngologicznej”, Ustroń, 01/03- 03/03/2012: 1. Zamysłowska-Szmytke E., Podstawy rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

„V Sympozjum interaktywnym z cyklu ‘Od praktyki do wiedzy’ pod tytułem ‘Medicus Krezus ma casus. Astma, alergie, POChP, zapalenia naczyń”, Łódź, 02/03- 03/03/2012:

 1. Walusiak-Skorupa J., Diagnostyka alergii zawodowej typu natychmiastowego.

„I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Wychowanie ku wartościom. Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw etycznych młodego pokolenia”, Lublin, 05/03- 06/03/2012:

 1. Pyżalski J., Wychowanie w erze cyfrowej.

„IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Otorynolaryngologia Łódź 2012”, Łódź, 8/03- 09/03/2012:

 1. Śliwińska-Kowalska M., Diagnostyka alergicznego nieżytu nosa i jego wpływ na astmę (wg dokumentu ARIA).

 2. Śliwińska-Kowalska M., Autoimmunizacyjna choroba ucha wewnętrznego – trudności diagnostyczne i lecznicze.

 3. Niebudek-Bogusz E., Współpraca foniatry z terapeutą głosu i mowy a podejście holistyczne w zaburzeniach procesu komunikatywnego.

 4. Niebudek-Bogusz E., Grygiel J., Strumiłło P., Śliwińska-Kowalska M., Zastosowanie analizy kepstralnej w ocenie akustycznej głosu u pacjentów z guzkami głosowymi.

 5. Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Dudarewicz A., Zamojska M., Zaborowski K., Śliwińska-Kowalska M., Ubytki słuchu wywołane hałasem wśród zawodowych muzyków orkiestrowych.

 6. Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Zaborowski K., Dudarewicz A., Zamojska M., Śliwińska-Kowalska M., Subiektywny odbiór uciążliwości hałasu turbin wiatrowych - wyniki badań pilotażowych.

 7. Dudarewicz A., Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Zamojska M., Zaborowski K., Śliwińska-Kowalska M., Czy ekspozycja na dźwięki podczas prób indywidualnych zwiększa ryzyko uszkodzenia słuchu wśród muzyków orkiestrowych?

 8. Dudarewicz A., Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Zamojska M., Zaborowski K., Śliwińska-Kowalska M., Czasowe zmiany słuchu muzyków po ekspozycji na hałas orkiestrowy w trakcie prób.

 9. Zamojska M., Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Dudarewicz A., Zaborowski K., Śliwińska-Kowalska M., Nastawienie muzyków orkiestrowych do stosowania ochronników słuchu.

 10. Zamojska M., Dudarewicz A., Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Zamysłowska-Szmytke E., Śliwińska-Kowalska M., Oprogramowanie wspomagające program ochrony słuchu.

 11. Zamysłowska-Szmytke E., Zaburzenia przedsionkowe a kwalifikowanie do pracy na stanowiskach wymagających sprawnych narządów zmysłów.

 12. Kotyło P., Owczarek U., Śliwińska-Kowalska M., Opracowanie testu słyszenia w szumie (HINT) dla dorosłych.

 13. Rewerska A., Rajkowska E., Politański P., Śliwińska-Kowalska M., Ochronne działanie D-metioniny na narząd słuchu w urazie akustycznym.

 14. Pawełczyk M., Rajkowska E., Owczarek U., Kotyło P., Gajda-Szadkowska A., Korczak I., Śliwińska-Kowalska M., Czynniki genetyczne predysponujące do wystąpienia szumów usznych i uszkodzeń słuchu po narażeniu na hałas – czy są różne?

 15. Woźnicka E., Niebudek-Bogusz E., Śliwińska-Kowalska M., Efekty terapii głosu w dysfonii porażennej z wykorzystaniem skali VTD – studium przypadku.

 16. Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Dudarewicz A., Zamojska M., Kotyło P., Współprowadzenie warsztatu nt. Interaktywny program ochrony słuchu przed hałasem.

 17. Zamysłowska-Szmytke E., Współprowadzenie warsztatu nt. Diagnostyka i manewry terapeutyczne w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy.

 18. Woźnicka E., Współprowadzenie warsztatu nt. Wybrane metody relaksacji w terapii głosu.

„IX Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty”, Kraków, 09/03- 10/03/2012:

 1. Pyżalski J., Nowe media w wychowaniu zdrowotnym.

„Problemowe zachowania młodzieży w świetle badań – rekomendacje dla profilaktyki”, Kraków, 13/03- 14/03/2012:

 1. Pyżalski J., Agresja elektroniczna a tradycyjna przemoc rówieśnicza i przemoc wobec nauczycieli – doświadczenia czterech lat badań w Polsce.

„Forum ergonomii”, Warszawa, 15/03/2012:

 1. Jóźwiak Z., Komfort dla kręgosłupa przy użyciu komfortowego sprzętu.

PTO „Medycyna pracy – problemy okulistyczne”, Warszawa, 17/03/2012:

 1. Pas-Wyroślak A., Problemy okulistyczne w orzekaniu o zdolności do pracy i o chorobach zawodowych.

 2. Pas-Wyroślak A., Nowe zasady oceny narządu wzroku u osób kierujących pojazdami.

„Warunki pracy polskich nauczycieli – Urząd Miasta Krakowa”, Kraków, 21/03/2012:

 1. Pyżalski J., Agresja elektroniczna – rozpowszechnienie i profilaktyka oraz skutki zdrowotne.

 2. Puchalski K., Dlaczego promocja zdrowia w szkole niedostatecznie sprzyja zdrowiu nauczycieli.

„Oblicza nowych mediów”, Kraków, 22/03- 23/03/2012:

 1. Pyżalski J., Agresja elektroniczna – rozpowszechnienie i profilaktyka oraz skutki zdrowotne.

Sympozjum szkoleniowe „WOMP Toruń”, Toruń, 28/03/2012:

 1. Pas-Wyroślak A., Badanie wzroku w praktyce lekarza medycyny pracy oraz badaniach lekarskich kierowców.

„Nowoczesne Biuro”, Katowice, 28/03/2012:

 1. Jóźwiak Z., Biuro XXI w. Wszystko o fotelach biurowych.

Kwiecień

„XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek I Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków”, Poznań, 12/04- 13/04/2012: 1. Trzcinka-Ochocka M. , Janasik B., Brodzka R., Ocena zawartości toksycznych metali śladowych w wyrobach gospodarstwa domowego i zabawkach; próba wykorzystania techniki LA-ICP-MS.

 2. Brodzka R., Janasik B., Trzcinka-Ochocka M., Ocena możliwości zastosowania techniki LA-ICP-MS (spektrometria mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie w połączeniu z ablacją laserową) do oznaczania metali w środowisku pracy.

 3. Janasik B., Brodzka R., Trzcinka-Ochocka M., Stanisławska M., Oznaczanie selenu w surowicy/osoczu techniką spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS): porównanie z techniką bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GF-AAS).

 4. Stanisławska M., Janasik B., Zastosowanie techniki HPLC-ICP-MS do oznaczania związków chromu VI (CrVI) w powietrzu.

„Nowoczesne Biuro”, Poznań, 17/04/2012:

 1. Jóźwiak Z., Biuro XXI wieku – Wszystko o fotelach biurowych, czym kierować się przy wyborze, jak użytkować.

„III Klinicznym Forum Ekspertów - Astma bez granic”, Wisła, 18/04- 21/04/2012:

 1. Pałczyński C., Astma ciężka a ekspozycja zawodowa.

„Ogólnopolski Kongres Ekspozycji Zawodowej - Dbając o zdrowie - narażają zdrowie”, Warszawa, 19/04/2012:

 1. Rybacki M., Skutki ekspozycji zawodowej – koszty dla jednostki i społeczeństwa.

„Opieka Zdrowotna dla Pracowników – Praktyka rynkowa, potrzeby pracodawców, oferta dostawców”, Warszawa, 23/04/2012:

 1. Puchalski K., Kształtowanie skutecznej polityki zdrowotnej w firmach – jak oddziaływać na stan zdrowia pracowników?

„Konferencja pt. ‘Bezpieczna praca’ organizowana w ramach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych”, Łódź, 23/04/2012:

 1. Siedlecka J., Promocja zdrowia w miejscu pracy – modelowy program prewencji chorób związanych z pracą wdrożony wśród kierowców transportu miejskiego.

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych - nowe wymogi dla polskiego przemysłu kosmetycznego”, Łódź, 24/04- 25/04/2012:

 1. Kobza-Sindlewska K., Znakowanie kosmetyku oraz filtry UV w ujęciu Rozporządzenia 1223/2009.

 2. Kobza-Sindlewska K., Notyfikacja kosmetyku – zgłaszanie w świetle Rozporządzenia 1223/2009.

 3. Kobza-Sindlewska K., Korzystanie z bazy Cosmetic Products Notification Portal przez producentów i dystrybutorów.

 4. Kotwica M., Dokumentacja kosmetyku (dossier) w świetle nowego Rozporządzenia.

 5. Kotwica M., Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

 6. Piekarska-Wijatkowska A., Rozporządzenie nr 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 r. – zakres stosowania, cel, definicje.

 7. Piekarska-Wijatkowska A., Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej oraz dystrybutorów w ramach nowego prawa.

 8. Piekarska-Wijatkowska A., Cosmetic Products Notification Portal – zasady działania.

Maj

„Nowoczesne Biuro”, Warszawa, 07/05/2012: 1. Jóźwiak Z., BIURO XXI WIEKU – Wszystko o fotelach biurowych – mechanizmy.

„Krajowa Narada Kierowników Oddziałów Higieny Radiacyjnej i Kierowników Laboratoriów Higieny Radiacyjnej Wojewódzkich Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych pod tytułem - Najnowsze aspekty działalności w Higienie Radiacyjnej”, Olsztyn, 08/05- 11/05/2012:

 1. Zmyslony M., Pomiary i ocena PEM dla celów BHP z doświadczeń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

„VIII Łódzkie Forum Okulistyczne”, Łódź, 11/05- 12/05/2012:

 1. Pas-Wyroślak A., Zawodowe alergiczne zapalenie spojówek u pracownika zakładu obróbki ryb i owoców morza.

„XXIX Konferencja Toksykologów Sądowych. Zatrucia – wczoraj i dziś”, 16/05- 18/05/2012:

 1. Winnicka R., Przyczyny zatruć u dzieci i młodzieży w materiale Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w latach 2003-2011.

„XXI Konferencja Zdrowych Miast Polskich – Samorządy terytorialne wobec problemów zdrowia publicznego”, Łódź, 23/05- 25/05/2012:

 1. Siedlecka J., Zdrowie w miejscu pracy – ewaluacja programu profilaktycznego wdrożonego wśród kierowców komunikacji miejskiej w Łodzi.

„Nowe trendy w toksykologii – nanocząsteczki i nanomateriały”, Łódź, 28/05- 30/05/2012:

 1. Szadkowska-Stańczyk I., Problemy oceny narażenia zawodowego na nanocząsteczki i cząstki ultra drobne: przegląd technik i strategii pomiarowych.

 2. Stępnik M., Amorphous nanosilica – the beautiful or the beast?

 3. Arkusz J., Stępnik M., Ferlińska M., Wełnowska E., Nocuń M., Grobelny J., Wąsowicz W., Gromadzińska J., Rydzyński K., Cieślak M., Testing of genotoxic effects of titanium dioxide nanomaterials used in manufacturing of nanotextiles.

 4. Smok-Pieniążek A., Stępnik M., Arkusz J., Gajda S., Bratek-Skicki A., Salvati A., Lynch I, Dawson K.A., De Jong W.H., Wąsowicz W., Gromadzińska J., Rydzyński K., Cytotoxic effects in 3T3-L1 mouse and WI-38 human fibroblasts following 72 hour and 7 day exposures to commercial silica nanoparticles.

 5. Jankowska A., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dot. wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych - propozycja zmian dotyczących nanomateriałów.

 6. Świdwińska-Gajewska A., Nanocząstki w środowisku pracy - próby wyznaczenia dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.

 7. Mariańska M., Aniołczyk H., Mamrot P., Koprowska J., Filipowska B., Tekstylne materiały barierowe ograniczające ekspozycję na pola elektromagnetyczne w zakładach rehabilitacji.

 8. Aniołczyk H., Mariańska M., Ekspozycja na pola elektromagnetyczne od diatermii krótkofalowej w gabinetach fizykoterapii i ośrodkach dydaktycznych.

 9. Stetkiewicz J., Domeradzka K., Nocuń M., Stępnik M., Peszke J., Wąsowicz W., Wielościenne nanorurki węglowe- właściwości biologiczne w warunkach in vitro i in vivo. Zagrożenia dla człowieka.

„Narada szkoleniowo-robocza kierowników oddziałów stacji sanitarno-epidemiologicznych”, Gdańsk, 28/05- 30/05/2012:

 1. Konieczko K., Zmiany w wykazie i klasyfikacji czynników rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy.

„VII Konferencji Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi”, Wrocław, 31/05- 02/06/2012:

 1. Sułkowski W., Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem u młodzieży szkolnej: wyniki badań ankietowych, otologicznych i audiometrycznych.

„VII Konferencja Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej”, Wrocław, 31/05- 02/06/2012:

 1. Śliwińska-Kowalska M., Kryteria oceny stanu słuchu u osób wykonujących pracę wymagającą dobrej dobrej sprawności narządów zmysłu.

Czerwiec

„VII Konferencja Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej”, Wrocław, 01/06- 02/06/2012: 1. Niebudek Bogusz E., Grygiel J., Strumiłło P., Śliwińska-Kowalska M., Zastosowanie analizy kepstralnej w diagnozowaniu łagodnych zmian fałdów głosowych.

„Zarządzanie Wiedzą”, Warszawa, 27/06/2012:

 1. Przyłuska J., Platforma informatyczna do zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Lipiec

„Seminarium eksperckie Fundacji Dzieci Niczyje - W którym świecie żyjesz?”, Warszawa, 17/07/2012: 1. Pyżalski J., Szanse i zagrożenia zdrowia młodych ludzi w kontekście używania nowych mediów.

Wrzesień

„42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi”, Gdańsk, 04/09- 08/09/2012: 1. Sułkowski W., Ubytki słuchu u młodzieży szkolnej: studium ankietowe, otologiczne i audiometryczne.

„XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów”, Gdańsk, 05/09- 08/09/2012:

 1. Woźnicka E., Niebudek-Bogusz E., Śliwińska-Kowalska M., Nowa metoda manualnej terapii krtani w rehabilitacji zaburzeń czynnościowych głosu.

„V Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych”, Lublin, 07/09- 09/09/2012:

 1. Rzepecki J., Krakowiak A., Fiszer M., Czyżewska S., Winnicka R., Kołaciński Z, Politański P., Świderska S., Ostre zatrucia alkoholem metylowym wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi hospitalizowanych w latach 2000-2009.

 2. Krakowiak A., Nowakowska-Świrta E., Winnicka R., Świderska S., Bernas S., Stężenie HMGB1 we krwi pacjentów narażonych na czynniki drażniące uwalniane w trakcie pożarów.

 3. Bernas S., Rzepecki J., Winnicka R., Kołaciński Z., Krakowiak A., Zatrucia tlenkiem węgla w materiale Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w latach 2003-2010.

„XXX Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych - Otwarta biblioteka – otwarta nauka”, Poznań, 10/09- 12/09/2012:

 1. Przyłuska J., Maczuga J., Radomska A., Polskie czasopisma medyczne a wykorzystanie technologii informacyjnych.

 2. Przyłuska J., Maczuga J., Radomska A., Platforma informatyczna do zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi.

 3. Przyłuska J., Jak opublikować artykuł według zasad Open Access - porady dla autorów publikacji medycznych.

 4. Przyłuska J., Borettini P., Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa - założenia wstępne do kolekcji Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

„XII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy”, Poznań, 12/09- 15/09/2012:

 1. Świątkowska B., Szubert Z., Sobala W., Szeszenia-Dąbrowska N. i współautorzy, Progresja zmian radiologicznych w układzie oddechowym wśród byłych pracowników przetwórstwa azbestu przebadanych w programie Amiantus.

 2. Świątkowska B., Ekspozycja zawodowa jako czynnik ryzyka raka płuca wśród kobiet.

 3. Szeszenia-Dąbrowska N., Szubert Z., Sobala W., Wilczyńska U., Ryzyko występowania azbestozależnych chorób zawodowych.

 4. Wilczyńska U., Szeszenia-Dąbrowska N., Choroby zawodowe w Polsce – przegląd aktualnych trendów.

 5. Kopias J., Respektowanie zaleceń Komisji Europejskiej w odniesieniu do kształtowania rozwiązań z zakresu chorób zawodowych przez kraje UE.

 6. Wojda M., Kadry i działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy w Polsce w 2011 r.

 7. Wojda M., Kadry i działalność jednostek podstawowych służby medycyny pracz w Polsce w 2012 r.

 8. Makowiec-Dąbrowska T., Tolerancja wysiłku fizycznego w pracy zawodowej a wiek pracowników.

 9. Marcinkiewicz A., Hanke W., Opieka profilaktyczna nad pracującą ciężarną w świetle wysokiej absencji chorobowej ciężarnych – czy istnieje potrzeba dookreślenia zasad współpracy pomiędzy lekarzem medycyny pracy a ginekologiem-położnikiem.

 10. Kozajda A., Bródka K., Sowiak M., Szadkowska-Stańczyk I., Analiza częstości występowania dolegliwości zdrowotnych w kontekście narażenia na czynniki biologiczne w różnych grupach zawodowych.

 11. Kozajda A., Szadkowska-Stańczyk I., Czynniki biologiczne stosowane w sposób celowy w polskich zakładach pracy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych w Miejscu Pracy.

 12. Bródka K., Sowiak M., Kozajda A., Szadkowska-Stańczyk I., Wskaźniki zanieczyszczenia biologicznego powietrza i zgłaszane dolegliwości przez pracowników w różnego typu pomieszczeniach biurowych.

 13. Burdelak W., Charakterystyka środowiska pracy osób pracujących na zmiany nocne w zakładach przemysłowych w Łodzi – znaczenie dla ryzyka nowotworowego.

 14. Bukowska A., Praca w nocy a ryzyko wystąpienia wybranych nowotworów złośliwych – czynniki ryzyka, (przegląd literatury).

 15. Wiszniewska M., Kleniewska A., Tymoszuk D., Pałczyński C., Walusiak-Skorupa J., Przewlekła obturacyjna choroba płuc o etiologii zawodowej – analiza przypadków pacjentów hospitalizowanych w IMP w Łodzi.

 16. Wiszniewska M., Kleniewska A., Nowakowska-Świrta E., Lipińska-Ojrzanowska A., Pałczyński C., Walusiak-Skorupa J., Wyniki oznaczenia cytokin i MMP 9 w surowicy krwi i plwocinie indukowanej wśród pacjentów hospitalizowanych z podejrzeniem POChP o etiologii zawodowej.

 17. Krawczyk-Szulc P., Wągrowska-Koski E., Walusiak-Skorupa J., Problemy orzecznicze w chorobach zawodowych układu ruchu.

 18. Krawczyk-Szulc P., Zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym związane z wiekiem a zdolność do wykonywania pracy u pracowników wieku 50+.

 19. Kręcisz B., Kieć-Świerczyńska M., Chomiczewska-Skóra D., Metale jako najistotniejsze czynniki alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

 20. Kieć-Świerczyńska M., Kręcisz B., Chomiczewska-Skóra D., W sprawie nieprawidłowej kwalifikacji na stanowisko pomocy dentystycznej. Opis przypadku alergii na akrylany.

 21. Pas-Wyroślak A., Zmiany w polu widzenia w świetle nowych przepisów dotyczących kierowców. Opisy przypadków.

 22. Waszkowska M., Potocka A., Współpraca lekarz-psycholog w realizacji zadań służby medycyny pracy.

 23. Świerczyńska-Machura D., Wittczak T., Dudek W., Walusiak-Skorupa J., Pałczyński C., Opieka profilaktyczna nad pracownikami narażonymi na związki chemiczne w miejscu pracy.

 24. Świerczyńska-Machura D., Nowakowska-Świrta E., Świercz R., Piasecka-Zelga J., Wittczak T., Dudek W., Walusiak-Skorupa J., Pałczyński C., Analiza niektórych aspektów patogenetycznych astmy indukowanej przez diizocyjaniany w modelu doświadczalnym u myszy.

 25. Wittczak T., Dudek W., Pałczyński C., Świerczyńska-Machura D., Walusiak-Skorupa J., Chlorheksydyna - Niedoceniany Alergen Zawodowy.

 26. Wittczak T., Dudek W., Pałczyński C., Bochenska-Marciniak M., Nowakowska-Świrta E., Kuna P., Walusiak-Skorupa J., Astma Zawodowa Spowodowana Uczuleniem Na Pył Drewna Świerkowego.

 27. Bąk M., Świderska-Kiełbik S., Krakowiak A., Problem weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w praktyce Oddziału Toksykologii.

 28. Lewańska M., Wągrowska-Koski E., Walusiak-Skorupa J., Analiza czynników etiologicznych zespołu cieśni nadgarstka w populacji osób zawodowo pracującej z użyciem komputera.

 29. Wągrowska-Koski E., Ochrona zdrowia pracujących – Oczekiwania i problemy.

 30. Wągrowska-Koski E., Problemy orzecznicze w patologii zawodowej – znaczenie oceny narażenia zawodowego i dokumentacji medycznej na podstawie dwóch przypadków chorób zawodowych.

 31. Wągrowska-Koski E., Rola Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy w ochronie zdrowia pracujących.

 32. Rybacki M., Badania profilaktyczne pracowników – wątpliwości i kontrowersje.

 33. Rybacki M., Zapobieganie zawodowym chorobom zakaźnym.

 34. Walusiak-Skorupa J., Cyran A., Wiszniewska M., Wągrowska-Koski E., Jakość badań profilaktycznych w opiece nad pracownikiem niepełnosprawnym.

 35. Wiszniewska M., Cyran A., Krawczyk-Szulc P., Rybacki M., Wągrowska-Koski E., Walusiak-Skorupa J., Wiedza lekarzy służby medycyny pracy oraz specjalistów BHP sprawujących opiekę nad pracownikiem niepełnosprawnym.

 36. Walusiak-Skorupa J., Profesjonalizm w ochronie zdrowia pracujących.

 37. Walusiak-Skorupa J., Zadania SMP w opiece profilaktycznej nad osobami starszymi.

 38. Aniołczyk H., Mariańska M., Ekspozycja na pola elektromagnetyczne od diatermii krótkofalowej w gabinetach rehabilitacji i dydaktyki.

 39. Bujak-Pietrek S., Mikołajczyk U., Kozajda A., Szadkowska-Stańczyk I., Narażenie na spaliny silników Diesla w kontekście ekspozycji na cząstki o wymiarach nanometrowych.

 40. Mikołajczyk U., Bujak-Pietrek S., Bródka K., Szadkowska-Stańczyk I., Ekspozycja na cząstki ultra drobne wśród pracowników zakładu sadzy technicznej.

„XVI Sympozjum Diabetologicznym”, Zakopane, 13/09- 16/09/2012:

 1. Szosland D., Cukrzyca a praca zawodowa – kiedy jest problemem?

„XLII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego”, Łódź, 13/09- 15/09/2012:

 1. Reszka E., Jablonowski Z., Wieczorek E., Gromadzińska J., Jabłońska E., Król M., Sosnowski M., Wąsowicz W., Polimorfizm genetyczny wybranych enzymów antyoksydacyjnych u pacjentów z przejściokomorkowym rakiem pęcherza moczowego.

„XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki”, Warszawa-Miedzeszyn, 12/09- 14/09/2012:

 1. Mamrot P., Aniołczyk H., Koprowska J., Mariańska M., Ochrona środowiska komunalnego przed polem elektromagnetycznym za pomocą tekstylnych materiałów barierowych.

„42 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego”, Łódź, 13/09- 15/09/2012:

 1. Reszka E., Jabłonowski Z., Wieczorek E., Gromadzińska J., Jabłońska E., Król M., Sosnowski M., Wąsowicz W., Polimorfizm genetyczny wybranych enzymów antyoksydacyjnych u chorych na przejściowokomórkowego raka pęcherza moczowego.

 2. Jabłonowski Z., Reszka E., Gromadzińska J., Wąsowicz W., Sosnowski M., Ocena ilościowa metylacji genów p16 i DAPK u chorych na raka pęcherza moczowego w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego i złośliwości histologicznej nowotworu.

„XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego”, Katowice, 19/09- 21/09/2012:

 1. Hanke W., Jurewicz J., Wpływ czynników środowiskowych i zawodowych na płodność mężczyzn.

„Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej”, Sulejów, 20/09- 22/09/2012:

 1. Nowakowska-Świrta E., Wiszniewska M., Pałczyński C., Walusiak-Skorupa J., Zastosowanie alergenowo swoistych przeciwciał IgE dla alergenów rekombinowanych w diagnostyce alergii zawodowej.

„Ergonomia w gospodarce opartej na wiedzy”, Kazimierz Dolny, 24/09- 25/09/2012:

 1. Makowiec-Dąbrowska T., Czas pracy kierowcy na długich trasach – aspekty fizjologiczne i ergonomiczne.

 2. Jóźwiak Z., Walczak M., Czy ergonomiczne wyposażenie stanowiska pracy wystarczy do zapewnienia ergonomicznego sposobu jej wykonywania.

 3. Jóźwiak Z., Walczak M., . Zastosowanie systemu GPS i rejestracji częstości rytmu serca do oceny obciążenia pracą kierowców.

 4. Walczak M., Kosobudzki M., Jóźwiak Z., Zastosowanie systemu eye-tracking w badaniach obciążenia pracą kierowców.

„Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy i POZ w ramach programu - Opracowanie Kompleksowych Programów profilaktycznych POKL”, Łódź, 26/09- 27/09/2012:

 1. Chromińska-Szosland D., Cukrzyca jako wyzwanie XXI wieku.

„Konferencja - Choroby układu krążenia w aspekcie pracy zawodowej”, Łódź, 26/09- 27/09/2012:

 1. Bortkiewicz A., Czy choroby układu krążenia to choroby zawodowe.

 2. Gadzicka E., Czynniki ryzyka chorób układu krążenia w aspekcie pracy zawodowej.

 3. Gadzicka E., Praca zmianowa jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia.

 4. Siedlecka J., Bezdech senny – zagrożenie zdrowia.

 5. Makowiec-Dąbrowska T., Zimny i gorący mikroklimat - wpływ na układ krążenia.

 6. Gadzicka E., Praca zawodowa a zawał mięśnia sercowego.

 7. Bortkiewicz A., Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób układu krążenia.

 8. Makowiec-Dąbrowska T., Wpływ stresu na układ krążenia.

 9. Bortkiewicz A., Przydatność nieinwazyjnych metod oceny układu krążenia w medycynie pracy.

 10. Siedlecka J., Choroby związane z pracą wśród kierowców zawodowych.

 11. Siedlecka J., Modelowy program profilaktyczny ukierunkowany na choroby układu krążenia – wdrożenie wśród kierowców transportu miejskiego .

 12. Chromińska-Szosland D., Cukrzyca jako wyzwanie XXI wieku.

 13. Gromadzińska J., Czy powinniśmy suplementy diety?

„Wiedza naukowa on-line. Narzędzia informatyczne do zarządzania wiedzą”, Warszawa, 27/09/2012:

 1. Przyłuska J., Repozytoria Open Access a dostęp do wiedzy. Polityka UE wobec udostępniania wyników badań naukowych.

„Posiedzenie naukowe Zarządu Oddziału Łódzkiego PTMP”, Łódź, 28/09/2012:

 1. Krakowiak A., Toksyczne uszkodzenia wątroby – współczesny pogląd na etiopatogenezę.

„Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa (ZUS)”, Łódź, 28/09/2012:

 1. Chromińska-Szosland D., Wybrane choroby metaboliczne, a praca zawodowa.

 2. Bortkiewicz A., Zawodowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia.

 3. Gadzicka E., Zawał mięśnia sercowego w populacji osób pracujących.

 4. Siedlecka J., Choroby związane z pracą u kierowców komunikacji miejskiej jako główna przyczyna absencji chorobowej.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna