Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rok


Październik „4 Kroki Wsparcia Osób Niesłyszących na Rynku Pracy”, Łódź, 01/10/2012



Pobieranie 2.16 Mb.
Strona19/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Październik

„4 Kroki Wsparcia Osób Niesłyszących na Rynku Pracy”, Łódź, 01/10/2012:



 1. Rybacki M., Ograniczenia w podejmowaniu pracy w narażeniu na czynniki szkodliwe i uciążliwe przez osoby niedosłyszące i głuche.

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych - nowe wymogi dla polskiego przemysłu kosmetycznego”, Łódź, 09/10- 10/10/ 2012:

 1. Kobza-Sindlewska K., Znakowanie kosmetyku oraz filtry UV w ujęciu Rozporządzenia 1223/2009.

 2. Kobza-Sindlewska K., Notyfikacja kosmetyku – zgłaszanie w świetle Rozporządzenia 1223/2009.

 3. Kobza-Sindlewska K., Korzystanie z bazy Cosmetic Products Notification Portal przez producentów i dystrybutorów.

 4. Kotwica M., Dokumentacja kosmetyku (dossier) w świetle nowego Rozporządzenia.

 5. Kotwica M., Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

 6. Piekarska-Wijatkowska A., Rozporządzenie nr 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 r. – zakres stosowania, cel, definicje.

 7. Piekarska-Wijatkowska A., Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej oraz dystrybutorów w ramach nowego prawa.

 8. Piekarska-Wijatkowska A., Cosmetic Products Notification Portal – zasady działania.

„V Ogólnopolska Konferencja miesięcznika ATEST pt. Praktyczne aspekty oceny ryzyka jako podstawa działań behapowskich w firmie", Ostrów Wielkopolski, 10/10- 12/10/2012:

 1. Jóźwiak Z., Wykorzystanie ergonomicznych list kontrolnych do ograniczania ryzyka zawodowego.

„I Kongres Edukacyjny dla nauczycieli, pedagogów i studentów kierunków pedagogicznych pt. Nowe media w edukacji – szanse i zagrożenia”, Łódź, 09/10/2012:

 1. Plichta P., Jak uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną korzystają z nowych mediów w swoim czasie wolnym? Dobre i złe wiadomości.

 2. Pyżalski J., Pozytywne aspekty wykorzystywania nowych mediów przez dzieci i młodzież.

„Nowe wymagania dla przemysłu kosmetycznego – Rozporządzenie nr 1223/2009”, Łódź, 15/10/2012:

 1. Piekarska-Wijatkowska A., Rozporządzenie nr 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 r. – zakres stosowania, cel, definicje.

 2. Piekarska-Wijatkowska A., Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej oraz dystrybutorów w ramach nowego prawa.

 3. Kotwica M., Dokumentacja kosmetyku (dossier) w świetle nowego Rozporządzenia.

 4. Kotwica M., Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

 5. Kobza-Sindlewska K., Notyfikacja kosmetyku – zgłaszanie w świetle Rozporządzenia 1223/3009.

 6. Kobza-Sindlewska K., Korzystanie z bazy Cosmetic Products Notification Portal przez producentów i dystrybutorów.

„I Ogólnopolska Konferencja z cyklu - Medycyna Pracy – BHP - Pracodawca: Efektywne zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w miejscu pracy”, Łódź, 17/10/2012:

 1. Walusiak-Skorupa J., Zasady dobrych praktyk w opiece profilaktycznej nad pracownikami - wymiana informacji pomiędzy lekarzem medycyny pracy, pracodawcą i działem kadr.

 2. Wągrowska-Koski E.., Kontrowersje wokół aktualnych przepisów prawnych obowiązujących pracodawcę , pracownika i lekarza medycyny pracy.

 3. Rybacki M., Szczepienia ochronne obowiązek czy inwestycja.

 4. Rybacki M., Marcinkiewicz A., Aktualne przepisy regulujące postępowanie wobec kierowców samochodów służbowych.

 5. Marcinkiewicz A., Absencja chorobowa z powodu chorób związanych pracą. Badania okresowe a wykrywanie chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca)

„Warsztaty IMP - Ochrona przed PEM”, Łódź, 17/10- 19/10/2012:

 1. Jóźwiak T., Transport ręczny podczas wykonywania badań w terenie.

 2. Mamrot P., Aniołczyk H., Mariańska M., Koprowska J., Filipowska B., Ochrona środowiska komunalnego przed polem elektromagnetycznym za pomocą tekstylnych materiałów barierowych.

 3. Mariańska M., Aniołczyk H., Mamrot P., Koprowska J., Filipowska B., Tekstylne materiały barierowe ograniczające ekspozycję na pola elektromagnetyczne w Zakładach Rehabilitacji.

 4. Zmyślony M., Za i przeciw dozymetrii w polach elektromagnetycznych.

 5. Politański P., Ocena ekspozycji na PEM w praktyce. Studium przypadku.

 6. Politański P., Analiza wykonanych przez uczestników Warsztatów ocen ekspozycji na PEM.

 7. Aniołczyk H., Prądy indukowane – nowy parametr w dyrektywie 2004/40/WE do oceny ekspozycji na PEM.

„XXXV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej - Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Lublin, 18/10- 20/10/2012:

 1. Śliwińska-Kowalska M., Ocena rozwoju mowy i języka u małych dzieci z niedosłuchem.

„Konferencja dt. badań profilaktycznych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu”, Łódź, 18/10/2012:

 1. Wągrowska-Koski E., Przepisy prawne i praktyka orzecznicza w chorobach azbestozależnych.

 2. Szeszenia–Dąbrowska N., Zużycie azbestu w zakładach przetwórstwa surowca a ryzyko występowania azbestozależnych chorób zawodowych.

 3. Szeszenia–Dąbrowska N., Analiza częstości diagnozowania patologii azbestozaleążnych w populacji badanej w programie Amiantus wg ośrodków(WOMP) i zakładów pracy.

 4. Świątkowska B., Czynniki wpływające na progresję zmian radiologicznych wśród osób przebadanych w programie Amiantus.

 5. Szubert Z., Dynamika zmian w zapadalności na choroby azbestozależne w okresie prowadzenia badań profilaktycznych wśród pracowników zakładów przetwórstwa azbestu.

 6. Szeszenia–Dąbrowska N., Omówienie zasad uzupełnienia danych o zapadalności na międzybłoniaka opłucnej i raka płuca w populacjach podlegających badaniom w programie w latach 2009-2012.

„Zebranie Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy”, Toruń, 18/10/2012:

 1. Niebudek-Bogusz E., Postępowanie w chorobach zawodowych narządu głosu.

„4 Kroki Wsparcia Osób Niesłyszących na Rynku Pracy”, Łódź, 19/10/2012:

 1. Rybacki M., Ograniczenia w podejmowaniu pracy w narażeniu na czynniki szkodliwe i uciążliwe przez osoby niedosłyszące i głuche.

Seminarium Open Access „Kurs na Otwartą Naukę”, Łódź, 23/10/2012:

 1. Przyłuska J., Czy nauka powinna być otwarta?

„II Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych - Długoterminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfrowego”, Kraków, 24/10- 25/10/2012:

 1. Maczuga J., Przyłuska J., Czy publikacje naukowe powinny mieć DOI?

„Przepisy REACH i CLPP w przemyśle samochodowym”, Poznań, 31/10/2012:

 1. Soćko R., Sporządzanie kart charakterystyki dla substancji i mieszanin zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH.

 2. Soćko R., CLP - nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP).

 3. Soćko R., Ograniczenia związane z wprowadzeniem do obrotu substancji niebezpiecznych zawartych w produktach przemysłu samochodowego.

 4. Kupczewska-Dobecka M., Substancje SVHC w produktach przemysłu samochodowego.

 5. Kupczewska-Dobecka M., Alergeny w produktach do pielęgnacji samochodów.

 6. Kupczewska-Dobecka M., Scenariusze narażenia związane z przemysłem samochodowym dla różnych czynności takich jak: mieszanie, nalewanie, pakowanie produktów itp.

Listopad

„ XXIII Szkoła Jesienna PTBR pod tytułem „Współczesne zagrożenia radiacyjne i ze strony PEM – zasady przeciwdziałania i udzielania pomocy poszkodowanym”, Zakopane, 05/11- 09/11/2012:



 1. Zmyślony M., Metody dozymetrii fizyko-chemicznej do wykorzystania w zdarzeniach radiacyjnych.

 2. Zmyślony M., Zachorowania na nowotwory w otoczeniu linii wysokoenergetycznych i stacji bazowych telefonii komórkowej.

„Nasze bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo pacjenta – Dyrektywa 32/2010/UE. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo wykonywania zawodów medycznych w UE”, Łódź, 06/11/2012:

 1. Rybacki M., Rola służby medycyny pracy w prewencji i profilaktyce zakażeń u pracowników narażonych na materiał krwiopochodny.

„Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana na zlecenie Ministerstwa Zdrowia pt. Monitorowanie rozwoju kadr i działalności służby medycyny pracy w Polsce – od sprawozdawczości tradycyjnej do sprawozdawczości elektronicznej”, Łódź, 12/11/2012:

 1. Kopias J., Monitorowanie podsystemu służby medycyny pracy w Polsce – metody i sposób wykorzystywania wyników.

 2. Wojda M., Projekt modyfikacji druków sprawozdawczych MZ/GUS w dostosowaniu do sprawozdawczości elektronicznej.

 3. Wojda M., Zasoby kadrowe i działalność służby medycyny pracy w Polsce w 2011 r.

„X Jubileuszowe Sympozjum El-Trex 2012”, Łódź, 12/11- 13/11/2012:

 1. Aniołczyk H., Mamrot P., Mariańska M., Ocena Tekstylnych Materiałów Barierowych Przed Polem Elektromagnetycznym w Warunkach Rzeczywistych.

„Nowe media - szanse i zagrożenia”, Radom, 13/11/2012:

 1. Knol-Michałowska K., Profilaktyka zagrożeń w internecie jako element promocji zdrowia psychicznego uczniów.

„Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Głos w sprawie głosu”, Poznań, 17/11/2012:

 1. Woźnicka E., Wybrane metody relaksacji w terapii głosu.

„Aktualne problemy i osiągnięcia Medycyny Rodzinnej. Perspektywy dwóch pokoleń lekarzy łódzkich”, Łódź, 17/11/2012:

 1. Krakowiak A., Zatrucia lekami – obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie.

„Konferencja dla pracowników pionu higieny radiacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej”, Łódź, 19/11- 20/11/2012:

 1. Brodecki M., Aktualne zagadnienia ochrony radiologicznej w medycynie.

„Bezpieczeństwo pracy na stanowisku kierującego pojazdami komunikacji miejskiej”, Łódź, 19/11- 20/11/2012:

 1. Chromińska-Szosland D., Cukrzyca a zdolność do prowadzenia pojazdów.

 2. Bortkiewicz A., Wykorzystanie symulatorów w badaniach kierowców.

 3. Siedlecka J., Ewaluacja programu profilaktycznego wdrożonego wśród kierujących pojazdami komunikacji miejskiej łódzkiego MPK.

 4. Gadzicka E., Wpływ rytmów dobowych funkcji fizjologicznych na zdolność do prowadzenia pojazdów.

 5. Sińczuk-Walczak H., Czy padaczka jest przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów?

 6. Pas-Wyroślak A., Ocena narządu wzroku u osób kierujących pojazdami w świetle nowych przepisów.

„Na zdrowie”, Wrocław, 20/11- 21/11/2012:

 1. Puchalski K., Dlaczego nie dbamy o zdrowie.

„VI Ogólnopolska Dermatologiczna Konferencja Edukacyjna”, Warszawa, 22/11- 24/11/2012:

 1. Kręcisz B., Kosmetyki jako przyczyna kontaktowego zapalenia skóry – obraz kliniczny, czynniki etiologiczne, diagnostyka.

„Pediatryczna Akademia Diabetologiczna”, Słok, 30/11- 01/12/2012:

 1. Marcinkiewicz A., Nowe przepisy prawne regulujące orzecznictwo lekarskie wobec osób chorujących na cukrzycę. Wybór zawodu i prawo jazdy u chorego na cukrzycę leczonego insuliną.

Grudzień

„Konferencja - Dokąd zmierza polska oświata? Szanse i zagrożenia dla oświaty w Polsce


w kontekście proponowanych zmian”, Warszawa, 06/12/2012:

 1. Bortkiewicz A., Kondycja zdrowotna nauczycieli w Polsce.

„Determinanty jakości promocji zdrowia w miejscu pracy”, Łódź, 04/12- 05/12/2012:

 1. Pyżalski J., Wykorzystanie internetu w promocji zdrowia w miejscu pracy.

 2. Pyżalski J., Agresja elektroniczna jako element psychospołecznych warunków pracy.

 3. Petrykowska A., Promocja zdrowia kobiet i mężczyzn w mediach na podstawie analizy artykułów prasowych.

 4. Petrykowska A., Model projektu PH Work w promocji zdrowia populacji pracujących.

 5. Goszczyńska E., Specyfika kobiet jako wyzwanie dla zakładowych programów promocji zdrowia w miejscu pracy.

 6. Goszczyńska E., Przykłady dobrej praktyki w zakresie promocji zdrowia pracowników z chorobami przewlekłymi.

 7. Goszczyńska E., Promocja zdrowego środowiska pracy pracowników z chorobami przewlekłymi – założenia i cele projektu.

 8. Knol-Michałowska K., Problemy edukacyjne kobiet ciężarnych związane z konsumpcją tytoniu.

 9. Knol-Michałowska K., Fora internetowe jako źródło wsparcia społecznego dla kobiet ciężarnych podejmujących zachowania ryzykowne.

 10. Knol-Michałowska K., Metodologia programów promocji zdrowia dla pracowników przewlekle chorych.

 11. Plichta P., Uwarunkowania wdrożenia efektów projektu PH Work w polskich zakładach pracy.

 12. Plichta P., Społeczności internetowe jako element wsparcia społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 13. Puchalski K., Działania ograniczające konsumpcję tytoniu w zakładach pracy w latach 2000-2010.

 14. Puchalski K., Internet a klasyczna edukacja zdrowotna.

 15. Puchalski K., Wykorzystanie Internetu w programach promocji zdrowia pracowników z chorobami przewlekłymi.

 16. Korzeniowska E., Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych – założenia i cele projektu.

 17. Korzeniowska E., Rola Internetu w kształtowaniu postaw zdrowotnych polskich pracowników.

 18. Korzeniowska E., Promocja zdrowia w miejscu pracy – aktualne cele i zadania Europejskie Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

„XIV Sympozjum - Aktualne problemy w higienie pracy”, Łódź, 11/12- 12/12/2012:

 1. Mikołajczyk U., Bujak-Pietrek S., Szadkowska-Stańczyk I., Emisja cząstek o rozmiarach nanometrowych z urządzeń kserograficznych.

 2. Bujak-Pietrek S., Mikołajczyk U., Szadkowska-Stańczyk I., Stężenie cząstek ultradrobnych obecnych w spalinach silników Diesla.

 3. Turski P., Bujak-Pietrek S., Mikołajczyk U., Szadkowska-Stańczyk I., Właściwości i zastosowanie wybranych modeli oceny narażenia na nanocząstki i nanomateriały.

 4. Dobecki M., Jak sterować jakością pomiarów czynników chemicznych w środowisku pracy i spełnić wymagania akredytacji.

 5. Przyłuska J., Zarządzanie wiedzą w higienie pracy.

„Oddziału PTMP w Bydgoszczy”, Bydgoszcz, 11/12/2012:

 1. Wągrowska-Koski E., Problemy orzecznicze w patologii zawodowej – przykłady.

 2. Rybacki M., Szczepienia ochronne w praktyce lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

„XIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych”, Łódź, 11/12- 12/12/2012:

 1. Gromiec J., Pomiary stężeń czynników chemicznych w środowisku pracy - pobieranie próbek powietrza i interpretacja wyników.

 2. Brzeźnicki S., Kryteria oceny narażenia zawodowego na WWA - propozycje zmian.

 3. Brzeźnicki S., Bonczarowska M., Wesołowski W., Kucharska M., Monitoring środowiskowy i biologiczny w ocenie zawodowego narażenia na izocyjaniany.

 4. Jankowska A., Brzeźnicki S., Szacowanie narażenia na TDI za pomocą modelu EMKG-EXPO-TOOL.

 5. Bonczarowska M., Brzeźnicki S., Gromiec J., Oznaczanie kwasu akrylowego w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

 6. Jankowska A., Kontrola ryzyka w procesie spieniania pianki poliuretanowej przy użyciu modelu Coshh Essentials.

 7. Wesołowski W., Zastosowanie GCMS (spektometria mas sprzężona z chromatografią gazową) do monitorowania środowiska pracy personelu medycznego.

 8. Kucharska M., Wesołowski W., Metodyka jednoczesnego oznaczania anestetyków halogenowych oraz tlenku etylenu.

 9. Świdwińska-Gajewska A., Ocena narażenia na nanocząstki i ich wartości dopuszczalne w środowisku pracy.

 10. Hall L., Hoffer S., Manley K., Stewart-Evans J., Czerczak S., Pałaszewska Tkacz A., Doskonalenie oceny narażenia powstałego w trakcie transgranicznych wypadków chemicznych (Improving Exposure Assessment During Cross-Border Chemical Incidents).

 11. Hall L., Hoffer S., Manley K., Stewart-Evans J., Czerczak S., Pałaszewska Tkacz A., Improving Exposure Assessment during Cross-border Chemical Incidents; Health Protection 2012.

 12. Pakulska D., Gaz łupkowy - problem higieniczny.

 13. Pakulska D., Zagrożenia zdrowotne podczas produkcji i przetwórstwa polimerów.

 14. Soćko R., Ograniczenia związane z wprowadzeniem do obrotu substancji niebezpiecznych.

 15. Soćko R., Wyznaczania wartości normatywów higienicznych w Polsce w 2011 r.

 16. Soćko R., Prewencja i kontrola odległych zagrożeń wynikających z przewlekłego narażenia na izocyjaniany.

 17. Kupczewska-Dobecka M., Walidacja bezpomiarowych modeli oceny narażenia.

 18. Konieczko K., Czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy w świetle nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 19. Konieczko K., S. Czerczak S., Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów wprowadzone w latach 2010-2012.

 20. Konieczko K., Zezwolenia jako element kontroli ryzyka stwarzanego przez substancje wzbudzające szczególnie duże obawy – aktualny stan prawny.

 21. . Konieczko K., Chemiczne kancerogeny i mutageny zawodowe - występowanie w zakładach pracy i narażenie pracowników w 2010 roku.

 22. Wojtania M., Szadkowska-Stańczyk I., Produkcja biomasy jako alternatywne źródła energii – nowy problem dla higieny pracy?

 23. Sowiak M., Bródka K., Kozajda A., Wojtania M., Szadkowska-Stańczyk I., Narażenie na aerozol grzybowy pracowników zatrudnionych przy produkcji tytoniu i papierosów.

„Oddziału PTMP w Warszawie”, Warszawa, 13/12/2012:

 1. Wągrowska-Koski E., Nowe przepisy dotyczące czynników rakotwórczych w środowisku pracy w praktyce lekarza smp.

„Ergonomia podczas pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi”, Łódź, 13/12/2012:

 1. Bortkiewicz A., Problemy zdrowotne osób pracujących poza pomieszczeniami zamkniętymi – outdoor workers.

 2. Jóźwiak Z., Problemy ergonomiczne w budownictwie.

 3. Jóźwiak Z., Ergonomia w transporcie ręcznym.

 4. Makowiec-Dąbrowska T., Praca w gorącym mikroklimacie.

 5. Makowiec-Dąbrowska T., Praca w zimnym mikroklimacie.

„Posiedzenie PTMP”, Łódź, 14/12/2012:

 1. Pas- Wyroślak A., Zawodowe alergiczne zapalenie spojówek.

„III Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Nowe media nowe problemu i metody badawcze?”, Warszawa, 22/12- 23/12/2012:

 1. Pyżalski J., Cyberbullying – nowy problem i stare pułapki metodologiczne.

3. Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowych w kraju

Luty

„XVIII Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny”, „XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny” oraz „International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology”, Zakopane, 29/02- 03/03/2012:



 1. Bortkiewicz A., Przydatność analizy HRV w medycynie pracy.

Marzec

„ IV Międzynarodowe Sympozjum - Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”, Wisła, 8/03- 10/03/2012:



 1. Pas-Wyroślak A., Zastosowanie metody analizy cytologicznej łez w rutynowej diagnostyce alergicznego zapalenia spojówek o etiologii zawodowej.

Kwiecień

„V Międzynarodowej Konferencji - Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - W poszukiwaniu pozytywów”, Poznań, 17/04- 19/04/2012:



 1. Pyżalski J., W stronę wychowania w erze cyfrowej – konsekwencje zdrowotne zagrożeń online.

Maj

„III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dotycząca chorób zakaźnych i innych zagrożeń transgranicznych”, Pisz, 27/05- 30/05/2012:



 1. Kręcisz B., Choroby zawodowe skóry ze szczególnym uwzględnieniem chorób o etiologii alergicznej.

 2. Wittczak T., Alergiczne choroby zawodowe.

 3. Zmyślony M., Działanie kancerogenne PEM linii wysokiego napięcia i telefonii komórkowej.

„VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego” i „II Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe - Miedzy Medycyną Kliniczną a Zdrowiem Publicznym”, Międzyzdroje, 31/05- 03/06/2012:

 1. Rydzyński K., Aspekty medyczne wydłużonej aktywności zawodowej.

 2. Świątkowska B., Główne problemy zdrowotne populacji osób w wieku aktywności zawodowej.

 3. Świątkowska B., Warunki bezpiecznego użytkowania materiałów zawierających azbest.

 4. Świątkowska B., Rak płuca wśród kobiet – czynniki ryzyka i profilaktyka.

 5. Polańska K., Hanke W., Sobala W., Ligocka D., Dynamika zmian w nałogu palenia papierosów i biernej ekspozycji na dym tytoniowy w czasie trwania ciąży.

 6. Polańska K., Hanke W., Sobala W., Ligocka D., Ocena wpływu ekspozycji na dym tytoniowy na parametry urodzeniowe noworodka.

 7. Polańska K., Hanke W., Sobala W., Brzeźnicki S., Ligocka D., Narażenie kobiet ciężarnych na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

 8. Polańska K., Hanke W., Sobala W., Brzeźnicki S., Ligocka D., Wpływ narażenia na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne na parametry urodzeniowe noworodka.

 9. Jurewicz J., Hanke W., Sobala W., Ligocka D., Czy dzieci zamieszkujące tereny wiejskie są eksponowane na pestycydy?- wyniki badań monitoringu osób pracujących w gospodarstwach rolnych.

 10. Jurewicz J., Hanke W., Makowiec-Dąbrowska T., Przebieg pracy zawodowej kobiet w czasie ciąży na podstawie prospektywnego badania kohortowego w województwie łódzkim.

 11. Jurewicz J., Hanke W., Sobala W., Wpływ ekspozycji na pestycydy i ciężkości pracy na masę urodzeniową noworodków kobiet pracujących w gospodarstwach ogrodniczych.

 12. Jurewicz J., Hanke W., Sobala W., Wpływ stresu na jakość nasienia.



1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna