Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rok


Realizacja zadań w 2012 roku według podstawowych źródeł finansowaniaPobieranie 2.16 Mb.
Strona3/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2. Realizacja zadań w 2012 roku według podstawowych źródeł finansowania

Jednostka organizacyjna

Tematy statutowe

Granty

Umowy międzynarodowe, SPB1, SPPW2

Program Wieloletni

POIG3

Projekty Badawcze Stosowane

POKL4

MZ5, MG6

Działalność lecznicza

Pozostałe umowy7

Razem zaplanowane

Razem zrealizowane

Biuro Zapewnienia Jakości

1
1

1

Z. Polityki Zdrowotnej

2 (+1)
2

1


5

6

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

1
5 (+1)


1 (-1)(+1)

7

8

Z. Epidemiologii Środowiskowej

12

2

2

2 (+1)
(+4)

18

23

Z. Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia

4

2


5(+9)

11

20

Z. Fizjol. Pracy i Ergonomii

1
1
1
11 (+4)

5

9

Z. Psychologii Pracy

1 (+2)
22

5

7

Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych

1

(+1)


30 (-7)

31

25

Z. Toksykologii i Kancerogenezy

11 (+1)

3 (+1)

3
1

(+5)

18

25

Z. Bezpieczeństwa Chemicznego

15

2

3

3
10 (+26)

33

59

Z. Ochrony Radiologicznej

5


1

9 (+16)

15

31

Z. Zagrożeń Fizycznych

2

1


2 (+25)

5

30

Dział Zarządzania Wiedzą

2


1
3

3

Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii:

- Oddział Chorób Zawodowych

- Oddział Toksykologii


8

1


(+1)
13


1

1

2


2 (+23)

2 (+3)


16

5

40

8

Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego

6
2
1
11 (+6)

11

17

Klinika Audiologii i Foniatrii

5

(+1)1

(+4)

6

11

Ogółem zaplanowanych

78

10

18

4

5

0

8

4

4

64

195

X

Ogółem zrealizowanych

82

13

19

4

5

1

7

5

4

183

X

323

W stosunku do przyjętego planu zmiany wykonanych zadań dotyczyły:

 • tematów statutowych ↑4

 • grantów ↑3

 • umów międzynarodowych i innych ↑1

 • projektów badawczych stosowanych ↑1

 • umów z MZ, MG ↑1

 • POKL ↓1

 • pozostałych umów ↑119

3. Sieci naukowe

Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w dniu 23 stycznia 2004 roku podpi­sał umowę – konsorcjum


z Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed w Łodzi, w skład którego obecnie wchodzi
8 jednostek naukowych i 9 przedsiębiorstw.

Koordynatorem Centrum jest Politechnika Łódzka.

Główne cele Centrum to:


 • wspólne prowadzenie wieloletnich prac badawczo-rozwojowych i ba­dawczo-wdrożeniowych ukierunkowanych na opracowanie nowych technologii i usług służących ochronie i poprawie zdrowia ludzi oraz ochro­nie środowiska,

 • transfer zaawansowanych technologii i najlepszych dostępnych technik z tego zakresu
  do praktyki gospodarczej,

 • tworzenie firm typu spin-off/start-up wykorzystujących wyniki prac prowadzonych
  w Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed,

 • prowadzenie zintegrowanej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i ekspertyzowej.

BioTechMed w 2012 roku

W maju 2012 roku Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed było patronem warsztatów naukowych pt. „Nowe Trendy w Toksykologii – Nanocząstki i Nanomateriały” organizowanych


przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego oraz Instytut Medycyny Pracy
w Łodzi. (Łódź, 28-30 maja, 2012 r.). W warsztatach wzięło udział blisko 100 osób reprezentujących różne jednostki naukowo-badawcze, w tym grupa toksykologów z Czech. Obrady podzielono
na 6 sesji tematycznych, w tym 2 anglojęzyczne. Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali wybitni specjaliści zajmujący się badaniem właściwości fizykochemicznych nanocząstek, oceną ich działania toksycznego, oddziaływaniem na komórki, organizmy oraz środowisko, bezpieczeństwem
ich stosowania, a także praktycznym zastosowaniem nanomateriałów. W warsztatach aktywnie uczestniczyli pracownicy IMP. Referaty przedstawili: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński,
prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk , dr hab. med. Maciej Stępnik oraz dr hab. med. Jan Stetkiewicz.

W październiku 2012 roku odbyła się konferencja pt. „BezpieczNA_NOwoczesność” poświęcona bezpieczeństwu chemicznemu nanomateriałów, organizowana przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych, Konsorcjum BioTechMed reprezentowane przez Politechnikę Łódzką i Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny. (Łódź, 15-16 października 2012 r.) W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach – ECHA, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD, Instytutu ONZ do Spraw Badań


i Szkoleń – UNITAR, Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego – CEFIC, przedstawiciele nauki
i organizacji pozarządowych.

4. Ekspertyzy, opinie, orzeczenia

Wykonane w 2012 roku opracowania dla potrzeb Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, służby medycyny pracy, sądów, prokuratury, podmiotów gospodarczych dotyczyły m. in.: diagnostyki


i orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych oraz kwalifikacji do pracy, pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny narażenia zawodowego
na szkodliwe czynniki biologiczne, oceny narażenia radiacyjnego w miejscu pracy, oznaczeń stężeń włókien azbestu w próbkach powietrza oraz próbkach materiałów, oceny narażenia zawodowego
na pyły przemysłowe, oznaczeń toksyn w ślinie i w moczu, badań produktów leczniczych i wyrobów medycznych o dopuszczalności do stosowania u ludzi.

Jednostka organizacyjna


Ekspertyzy, opinie, orzeczenia


Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego

54

Zakład Toksykologii i Kancerogenezy

236

Zakład Polityki Zdrowotnej

3

Zakład Zagrożeń Fizycznych

49

Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii

503

Zakład Ochrony Radiologicznej

59

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

1

Razem

905

5. Komisja Bioetyczna

W 2012 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji Bioetycznej.

Komisja zaopiniowała:


 • 7 wniosków Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy,

 • 5 wniosków Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii,

 • 4 wnioski Kliniki Audiologii i Foniatrii,

 • 3 wnioski Zakładu Epidemiologii Środowiskowej,

 • 2 wnioski Zakładu Psychologii Pracy,

 • 2 wnioski Ośrodka Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego,

 • 1 wniosek Zakładu Ochrony Radiologicznej,

 • 1 wniosek Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia.

Ponadto Komisja zaopiniowała 2 wnioski pochodzenia zewnętrznego:

 • 1 wniosek pracownika Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego,

 • 1 wniosek pracownika Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


III. Osiągnięcia Instytutu

1. Potencjał naukowy

A. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Dziedzina

Dyscyplina

Stopień naukowy

Nauki medyczne

Medycyna

doktor nauk medycznych, doktor habilitowany nauk medycznych

Biologia medyczna

doktor nauk medycznych, doktor habilitowany nauk medycznych

Nauki o zdrowiu

doktor nauk o zdrowiu

B. Rozwój kadry naukowej

wszczęte przewody doktorskie:

lek. Sylwia Świderska-Kiełbik; „Alergia IgE-zależna układu oddechowego uwarunkowana kontaktem z ptakami ozdobnymi w środowisku pracy”

Promotor: dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP

Recenzenci: prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska, dr hab. med. Adam Antczak prof. UM

lek. Cezary Strugała; „Analiza czynników predykcyjnych i ocena ryzyka złamań osteoporotycznych w grupie kobiet w wieku powyżej 50 lat, mieszkanek województwa kujawsko-pomorskiego”

Promotor: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Recenzenci: prof. dr hab. med. Marek Synder, prof. dr hab. med. Ewa Sewerynek

lek. Joanna Zgorzelska-Kowalik; „Zastosowanie punktowych testów skórnych i oznaczania alergenowo swoistych przeciwciał IgE w surowicy w rozpoznawaniu zawodowej alergii dróg oddechowych wywołanej przez alergeny o dużej masie cząsteczkowej”

Promotor: dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

Recenzenci: prof. dr hab. med. Paweł Górski, dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP

mgr inż. Karolina Bródka; „Identyfikacja czynników determinujących stopień zawilgocenia i zagrzybienia mieszkań na terenie aglomeracji miejskiej. Zastosowanie wskaźnika
do szybkiej oceny stopnia zagrzybienia i analiza jego wiarygodności”

Promotor: prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

Recenzenci: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, dr hab. Beata Gutarowska

mgr Anna Rewerska; „Ocena ochronnego działania D-metioniny na narząd słuchu w urazie akustycznym”

Promotor: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Rogowski, dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP

lek. Piotr Kotyło; „Ocena przydatności emisji otoakustycznych w wykrywaniu subklinicznych zmian w narządzie słuchu u osób narażonych na hałas”

Promotor: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Recenzenci: prof. dr hab. med. Wiesław Konopka, dr hab. Krzysztof Morawski

wszczęte postępowanie o nadanie tytułu profesora:

dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

Recenzenci powołani przez Radę Naukową: prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, prof. dr hab. n. med. Anna Bodzenta-Łukaszykzakończone przewody doktorskie:

mgr Renata Winnicka; „Ocena kinetyki eliminacji karbamazepiny i 10,11-epoksydu karbamazepiny w ostrych zatruciach”

Promotor: dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Starek, prof. dr hab. Marek Jakubowski

lek. Alicja Pas-Wyroślak; „Zastosowanie testu swoistej prowokacji z alergenami środowiska pracy w diagnostyce alergicznego zapalenia spojówek pochodzenia zawodowego”

Promotor: dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

Recenzenci: prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska, dr hab. med. Piotr Jurowski prof. nadzw. UM

wszczęte i zakończone postępowania habilitacyjne:

dr Anna Kilanowicz-Sapota; „Ocena profilu wielokierunkowego działania toksycznego polichlorowanych naftalenów (PCNs) na organizm szczura”

Skład Komisji habilitacyjnej:

Przewodniczący: prof. dr hab. Zenon Kokot

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Starek, prof. dr hab. Ewa Jagiełło-Wójtowicz,


prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

Sekretarz Komisji: dr hab. n. med. Jolanta Gromadzińska prof. IMP

Członkowie: dr hab. Mirosław Szutowski, prof. dr hab. Sławomir Czerczak

dr Edyta Reszka; „Cykl publikacji dotyczących polimorfizmu genetycznego i ekspresji wybranych enzymów metabolizujących ksenobiotyki oraz selenobiałek w chorobie nowotworowej”

Skład Komisji habilitacyjnej:

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Janusz Siedlecki

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Widłak, dr hab. med. Maria Litwiniuk, dr hab. med. Maciej Stępnik, prof. IMP

Sekretarz Komisji: dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP

Członkowie: dr hab. med. Lucjan Wyrwicz, prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczykdr Tadeusz Hałatek; „Zastosowanie białka Clara (CC16) jako biomarkera w badaniu oddziaływania ksenobiotyków na układ oddechowy”

Skład Komisji habilitacyjnej:

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Szefer

Recenzenci: prof. dr hab. med. Marcin Kamiński, prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert, prof. dr hab. Sławomir Czerczak

Sekretarz Komisji: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

Członkowie: dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP, prof. dr hab. Halina Milnerowicz

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna