Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rokPobieranie 2.16 Mb.
Strona4/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

dr med. Beata Kręcisz; „Badania eksperymentalne i kliniczne w świetle aktualnych problemów alergii na metale”

Skład Komisji habilitacyjnej:

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Wiesław Gliński

Recenzenci: prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba, prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz, prof. dr hab. med. Anna Skoczyńska

Sekretarz Komisji: dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP

Członkowie: prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski, prof. dr hab. Wojciech Wąsowiczdr med. Beata Pepłońska; „Czynniki zawodowe w etiologii raka piersi u kobiet”

Skład Komisji habilitacyjnej:

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Janusz Pawlęga

Recenzenci: prof. dr hab. med. Radzisław Kordek, prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński, dr hab. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

Sekretarz Komisji: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Członkowie: prof. dr hab. med. Marek Jakubowski, prof. dr hab. med. Piotr Wysockizakończone postępowanie habilitacyjne:

dr med. Ewa Zamysłowska-Szmytke; „Ocena zaburzeń neurootologicznych u osób pracujących w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych”

Skład Komisji habilitacyjnej:

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Henryk Kaźmierczak

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Jakubowski, prof. dr hab. med. Lucyna Pośpiech, dr hab. med. Waldemar Narożny prof. nadzw.

Sekretarz Komisji: dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP

Członkowie: prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska, dr hab. med. Krzysztof Morawskizakończone postępowanie o nadanie tytułu profesora:

dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP

recenzenci - prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński, prof. dr hab. med. Jan Zejda, prof. dr hab. Piotr Książek, prof. dr hab. Andrzej Pająkzamknięte przewody doktorskie:

lek. Piotr Kotyło; „Mikromechanika ślimaka oceniana na podstawie badań emisji otoakustycznej a rozwój uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem”

zakończone postepowania habilitacyjne poza IMP

dr inż. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska; „Ocena uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku pracy oraz jego wpływ na funkcje umysłowe” Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Jacek Pyżalski; „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozwój kadry naukowej w IMP w okresie 1980 – 2012

Rok

Doktor


Doktor habilitowany

Profesor

osoby spoza IMP

pracownicy IMP

osoby spoza IMP

pracownicy IMP

1980

1981


1982

1983


1984

1985


1986

1987


1988

1989


1990

1991


1992

1993


1994

1995


1996

1997


1998

1999


2000

2001


2002

2003


2004

2005


2006

2007


2008

2009


2010

2011


2012

2

-

-1

6

-4

-

--

-

--

1

-1

3

24

3

12

-

15

7

11

3

22

1

-11

6

910

1

79

5

13

2

43

4

24

1

45

2

46

4

54

2

23

6

13

3

2-

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

1

--

2

-2

-

12

2

1-

1

11

2

12

-

-1

4

11

1

11

1

41

2

-1

3

1-

2

--

2

5 (+2)*-

-

--

-

--

-

-1

-

15

1

--

1

-1

2

1-

1

-1

1

2-

-

--

-

1Razem

53

138

6

47

19

*Stopień naukowy doktora habilitowanego poza IMP uzyskało 2 pracowników

W 2012 roku stopień naukowy doktora uzyskały 2 osoby będące pracownikami Instytutu. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało 8 osób. Tytuł profesora nadano 1 osobie.Wszczęto 6 przewodów doktorskich, wszczęto i zakończono 5 postępowań habilitacyjnych, wszczęto 1 i zakończono 1 postępowanie o nadanie tytułu profesora. Zamknięto 1 przewód doktorski.

C. Udział w krajowych towarzystwach i organizacjach naukowych

Komitety naukowe i komisje Polskiej Akademii Nauk

Komitet Chemii Analitycznej

Komisja Analityki Sądowej: prof. dr hab. Marek Jakubowski

Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej

Komisja Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii: dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP

Komisja Biologicznych Skutków Promieniowania Niejonizującego: dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP

Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke,
dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP

Komitet Ergonomii Polskiej Akademii Nauk – dr hab. Teresa Makowiec-Dąbrowska prof. IMP - członek

Komitet Patofizjologii Klinicznej

Komisja Patofizjologii Słuchu, Mowy i Zaburzeń Komunikacyjnych: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

Komitet Badań nad Zagrożeniami

Zespół ds. Zagrożeń Stanu Zdrowotnego Społeczeństwa: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński – przewodniczący zespołu

Komisja Pół Elektromagnetycznych Niejonizujących Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN – dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP – członek, dr Elżbieta Gadzicka - członek

Komitety Ministerstwa Nauki

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW – prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Zespół Specjalistów do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych – prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Zespoły eksperckie Ministerstwa Zdrowia

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla woj. łódzkiego: dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej dla woj. łódzkiego: dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP

Krajowy punkt kontaktowy ds. walidacji metod alternatywnych w Polsce: dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia – prof. dr hab. med. Wojciech Hankekoordynator Celu operacyjnego 6 „Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju”.

Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy: prof. dr hab. Marek Jakubowski – wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Sławomir Czerczak, dr Jan Gromiec

grupa ekspertów w dziale Nauk o Życiu: prof. dr hab. Irena Szadkowska-Stańczyk, prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

grupa ekspertów ds. promieniowania elektromagnetycznego: dr Halina Aniołczyk, dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP, dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP

grupa ekspertów ds. pyłów przemysłowych: dr Aleksandra Maciejewska, mgr Grażyna Stroszejn-Mrowca

grupa ekspertów ds. czynników chemicznych: prof. dr hab. Marek Jakubowski – przewodniczący, prof. dr hab. Sławomir Czerczak – sekretarz, prof. dr hab. Sławomir Gralewicz, dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP, dr Jan Gromiec, prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, mgr inż. Małgorzata Kupczewska-Dobecka, dr Sławomir Brzeźnicki, dr Danuta Ligocka, dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP, dr Krystyna Sitarek, prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP

grupa ekspertów ds. czynników fizycznych: dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP

grupa ekspertów ds. czynników biologicznych: prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

grupa ekspertów ds. aktualizacji wykazu czynników rakotwórczych: prof. dr hab. Sławomir Czerczak – przewodniczący, mgr inż. Katarzyna Konieczko, mgr Anna Pałaszewska-Tkacz

Rada Naukowa Programu „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego
w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45 +)”:
dr med. Ewa Wągrowska-Koski

Zespół ds. Oceny Produktów Biobójczych: dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP, prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, dr Krystyna Sitarek, dr Joanna Roszak, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP

Zespól ds. Toksykologii Produktów Biobójczych: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Zespół ds. aktualizacji wykazu czynników rakotwórczych: dr Krystyna Sitarek

Zespół ds. implementacji Dyrektywy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali
i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEM z EPSU:
lek. Marcin Rybacki

Zespół ds. opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych: dr med. Ewa Wągrowska-Koski – przewodnicząca

Zespół Ekspertów do zaopiniowania danych o spełnieniu przez jednostkę kryteriów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji
i staży kierunkowych w dziedzinie epidemiologii:
prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Zespół Ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego: dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP

Zespół Ekspertów w dziedzinie neurologopedii: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

Zespół Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej z zakresu medycyny pracy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

Zespół Ekspertów ds. akredytacji placówek specjalizujących się w audiologii i foniatrii: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski – przewodniczący

Zespół Ekspertów w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Zespół Ekspertów ds. opracowania programów specjalizacji z medycyny pracy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski

Zespół Konsultanta Krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Zespół Konsultanta Krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Zespół Specjalistów ds. opiniowania wytycznych szacowania ryzyka zawodowego czynników rakotwórczych: prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

Rady naukowe

Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy: prof. dr hab. Marek Jakubowski

Rada Naukowa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

Rada Naukowa Instytutu Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Rada Naukowa Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Rada Naukowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego: dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska prof. IMP, prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński, prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii: dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP

Rada Naukowa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Towarzystwa naukowe

Łódzkie Towarzystwo Naukowe: prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne: dr Piotr Plichta – członek Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Alergologiczne: prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska – członek Zarządu Głównego, przewodnicząca Komisji ds. Nauczania Podyplomowego Zarządu Głównego, sekretarz Oddziału Łódzkiego, z-ca przewodniczącego Sekcji Dermatologii, prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński – przewodniczący Oddziału Łódzkiego

Pozostali członkowie: dr med. Wojciech Dudek, dr med. Patrycja Krawczyk-Szulc, dr med. Dominika Świerczyńska-Machura, prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP, dr med. Marta Wiszniewska, dr med. Tomasz WittczakPolskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska – przewodnicząca, dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP – sekretarz, lek. Piotr Kotyło, mgr Ewelina Woźnicka, dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii: dr med. Szymon Bernas

Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym: dr Dorota Merecz-Kot

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej Curie:

dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP – wiceprezes Zarządu Głównego, przewodniczący Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych, dr Halina Aniołczyk – wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Łódzkiego, członek komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych

Pozostali członkowie: mgr Małgorzata Adamowicz, mgr Marcin Brodecki, dr Joanna Domienik, mgr Janusz Kacprzyk, mgr Zbigniew Kamiński, mgr Paweł Mamrot, mgr Magda Mariańska, dr Jerzy Olszewski, dr Sylwia Papierz, dr Piotr Politański, mgr Katarzyna Walczak

Polskie Towarzystwo Biochemiczne: dr Magdalena Ferlińska

Polskie Towarzystwo Biologii Komórki: mgr Agnieszka Bukowska

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc: dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP

Polskie Towarzystwo Demograficzne: dr Zuzanna Szubert – członek Prezydium Zarządu Głównego, dr hab. med. Beata Pepłońska, prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk, dr Beata Świątkowska, dr Urszula Wilczyńska

Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych: dr Marek Nocuń, prof. dr hab. Teresa Wrońska-Nofer

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej: mgr Ewa Nowakowska-Świrta

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: dr med. Dorota Chromińska-Szosland

Polskie Towarzystwo Epidemiologii Środowiskowej:

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke – z-ca przewodniczącego, dr Joanna Jurewicz – członek Komisji Rewizyjnej, dr Kinga Polańska – skarbnik

Pozostali członkowie: dr hab. med. Beata Pepłońska, dr Beata Świątkowska, prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk, prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska, dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP, dr Zuzanna Szubert, mgr Agnieszka Bukowska

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne: dr Zbigniew Jóźwiak – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego, członek Sądu Koleżeńskiego, dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska prof. IMP

Polskie Towarzystwo Ergonomii Stomatologicznej: dr Zbigniew Jóźwiak – członek Rady Audytorów, członek założyciel

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: dr Joanna Piasecka-Zelga

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej:

dr Jerzy Olszewski – prezes Oddziału Łódzkiego, dr Halina Aniołczyk – sekretarz Oddziału Łódzkiego

Pozostali członkowie: mgr Małgorzata Adamowicz, mgr Andrzej Bednarek, dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP, dr Sylwia Papierz, dr Joanna Domienik, mgr Zbigniew Kamiński, mgr Marcin Brodecki, mgr Katarzyna Walczak

Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych:

prof. dr hab. Sławomir Czerczak – prezes, dr Jan Gromiec – wiceprezes, mgr Anna Pałaszewska-Tkacz – sekretarz, mgr Grażyna Stroszejn-Mrowca – skarbnik

Członkowie Zarządu Głównego: dr Sławomir Brzeźnicki, prof. dr hab. Sławomir Czerczak, mgr Agnieszka Jankowska, mgr inż. Katarzyna Konieczko, dr Małgorzata Kula, mgr inż. Małgorzata Kupczewska-Dobecka

Członek Komisji Rewizyjnej: mgr Anna Świdwińska-Gajewska

Członkowie: mgr Magdalena Stanisławska, dr Renata Soćko, dr Małgorzata Trzcinka-Ochocka, dr hab. med. Jan Stetkiewicz, prof. IMP, dr Aleksandra Maciejewska, mgr Urszula Mikołajczyk

Oddział Łódzki:

dr Jan Gromiec – prezes, dr Małgorzata Kula – skarbnik, prof. dr hab. Irena Szadkowska-Stańczyk – członek Zarządu Oddziału Łódzkiego

Pozostali członkowie: dr Sławomir Brzeźnicki, dr Marek Dobecki, mgr Agnieszka Jankowska, mgr inż. Katarzyna Konieczko, dr Małgorzata Kula, mgr inż. Małgorzata Kupczewska-Dobecka, dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP, mgr Magdalena Stanisławska, dr Krystyna Sitarek, dr Renata Soćko, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP, dr Małgorzata Trzcinka-Ochocka

Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików: dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP – przewodniczący Oddziału Łódzkiego, dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP – sekretarz Oddziału Łódzkiego

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, prof. IMP, dr med. Elżbieta Gadzicka

Polskie Towarzystwo Laryngologiczne: dr med. Marta Fiszer

Polskie Towarzystwo Lekarskie: dr med. Elżbieta Gadzicka

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Prezydium Zarządu Głównego

dr med. Ewa Wągrowska-Koski – prezes, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP – pierwszy wiceprezes, dr Ewa Kaczanowska-Burker – wiceprezes, dr Paweł Wdówik – wiceprezes,


dr hab. n. med. Beata Kręcisz prof. IMP – sekretarz, prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński – skarbnik

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział w Łodzi

dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP – przewodnicząca, dr med. Ewa Wągrowska-Koski – zastępca przewodniczącego, dr med. Patrycja Krawczyk-Szulc – sekretarz, lek. Marcin Rybacki – skarbnik, prof. dr hab. Irena Szadkowska-Stańczyk – członek Zarządu Oddziału ŁódzkiegoPozostali członkowie: dr Halina Aniołczyk, dr hab. Alicja Bortkiewicz prof. IMP, dr Sławomir Brzeźnicki, prof. dr hab. Sławomir Czerczak, dr Marek Dobecki, mgr Marcin Drabek, dr med. Wojciech Dudek, dr med. Elżbieta Gadzicka, dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP, dr Jan Gromiec, dr hab. Tadeusz Hałatek, prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, mgr Małgorzata Harcej, prof. dr hab. Marek Jakubowski, dr Zbigniew Jóźwiak, dr Joanna Jurewicz, prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska, dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP, dr Jerzy Kopias, dr Elżbieta Korzeniowska, mgr Wiesława Koszada-Włodarczyk, dr Małgorzata Kotwica, lek. Piotr Kotyło, dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP, lek. Dariusz Krzyczmanik, dr Małgorzata Kula, dr Danuta Ligocka, lek. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, dr Aleksandra Maciejewska, dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska prof. IMP, dr med. Andrzej Marcinkiewicz, mgr Magdalena Mariańska, mgr Stefan Markiewicz, lek. Przemysław Markowski, dr Dorota Merecz-Kot, dr Agnieszka Mościca-Teske, dr Jerzy Olszewski, dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP, dr hab. med. Beata Pepłońska, dr Joanna Piasecka-Zelga, dr Kinga Polańska, dr Krzysztof Puchalski, prof. dr hab. Konrad Rydzyński, dr med. Jacek Rzepecki, mgr Piotr Sakowski, dr med. Jadwiga Siedlecka, dr hab. med. Halina Sińczuk-Walczak prof. IMP, dr Krystyna Sitarek, mgr Henryk Skalski, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP, prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska, dr Zuzanna Szubert, mgr Bożena Szymańska, prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska, lek. Sylwia Świderska-Kiełbik, dr Radosław Świercz, dr med. Dominika Świerczyńska-Machura, dr Małgorzata Trzcinka-Ochocka, lek. Diana Tymoszuk, dr Małgorzata Waszkowska, prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, dr Urszula Wilczyńska, dr Renata Winnicka, dr med. Marta Wiszniewska, dr med. Tomasz Wittczak, mgr Mariola Wojda, prof. dr hab. Teresa Wrońska-Nofer, dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke, dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP

Polskie Towarzystwo Medycyny Uzależnień: lek. Maciej Paweł Czerniak – członek Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego: prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej: dr hab. med. Halina Sińczuk-Walczak prof. IMP – przewodnicząca Zarządu Oddziału Łódzkiego, dr med. Magdalena Lewańska

Polskie Towarzystwo Neurologiczne: dr hab. med. Halina Sińczuk-Walczak prof. IMP – wiceprzewodnicząca Sekcji Neurotoksykologii, dr med. Magdalena Lewańska

Polskie Towarzystw Okulistyczne, Sekcja Alergologii Okulistycznej: dr med. Alicja Pas-Wyroślak – sekretarz, dr med. Tomasz Wittczak, prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

Polskie Towarzystwo Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi: lek. Piotr Kotyło, dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP, lek. Urszula Owczarek, prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski – przewodniczący Zarządu Sekcji Audiologicznej, prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Polskie Towarzystwo Patologów: dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne: dr Piotr Plichta – członek Zarządu Oddziału Łódzkiego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne: dr Małgorzata Waszkowska

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji: dr med. Patrycja Krawczyk-Szulc1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna