Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rok


Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. Biuletyn Międzyresortowej Komisji dsPobieranie 2.16 Mb.
Strona6/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. Biuletyn Międzyresortowej Komisji ds.

NDS i NDN: prof. dr hab. Marek Jakubowski – wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego, prof. dr hab. Sławomir Czerczak - redaktor tematyczny

Postępy Dermatologii i Alergologii: prof. dr hab. Marta Kieć-Świerczyńska- członek Komitetu Redakcyjnego

Problemy Higieny i Epidemiologii: prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

Promotor BHP: dr Zbigniew Jóźwiak – członek Rady Programowej

Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej: dr hab. med. Halina Sińczuk-Walczak prof.

IMP


Widexpress: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski – redaktor naukowy

Wytyczne Szacowania Ryzyka Zdrowotnego: prof. dr hab. Sławomir Czerczak – redaktor naczelny, mgr Agnieszka Jankowska, mgr Dorota Madalińska, mgr Anna Świdwińska-Gajewska

Zdrowie Publiczne: dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP – członek Rady Redakcyjnej

F. Udział w redakcjach czasopism międzynarodowych

Environmental Research

prof. dr hab. Marek Jakubowski – członek komitetu doradczego

Acta Oto-Laryngologica

prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski – komitet

redakcyjnyCentral European Journal Occupational and Enviromental Medicine

prof. dr hab. Konrad Rydzyński – redaktor

International Journal of Occupational Safety and

Ergonomicsdr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska prof. IMP– członek komitetu doradczego

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health

prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński – redaktor naczelny

prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski – zastępca redaktora naczelnego

prof. dr hab. Sławomir Czerczak – komitet redakcyjny

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke – komitet redakcyjny

prof. dr hab. Marek Jakubowski – komitet redakcyjny

prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska – komitet redakcyjny

prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński – komitet redakcyjny

dr hab. med. Beata Pepłońska - komitet redakcyjny

prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska–Kowalska – komitet redakcyjny

prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz - komitet redakcyjny

Prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz – komitet redakcyjny

Ergonomia. An International Journal of Ergonomics and Human Factors

dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska prof. IMP – komitet redakcyjny

Journal of Occupational Medicine & Toxicology

prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński – komitet redakcyjny

Noise & Health

prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska – komitet redakcyjny

prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski – komitet

redakcyjnySocjalna Pedagogika

dr hab. Jacek Pyżalski

The International Tinnitus Journal

prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski - komitet

redakcyjny2. Osiągnięcia naukowe

A. Dorobek publikacyjny

W 2012 roku pracownicy Instytutu byli autorami 255 publikacji, w tym 123 prac o zasięgu międzynarodowym, z których 120 posiadało IF o sumarycznej wartości 272,480.

Dorobek publikacyjny Instytutu w latach 2007-2012 przedstawiał się następująco:

rok

ogółem

o zasięgu

międzynarodowymz IF

Suma

IF


2007

326

70

54

257,019

2008

339

76

62

261,573

2009

230

63

42

187,550

2010

323

105

99

205,128

2011

404

116

112

240,280

2012

255

123

120

272,480

Liczba monografii autorstwa pracowników Instytutu: 6

Liczba podręczników/ monografii redagowanych przez pracowników Instytutu: 4

Liczba publikacji z IF afiliowanych przez Instytut: 120

Liczba publikacji w Q1 JCR: 30

Liczba publikacji w Q2 JCR: 11

Liczba publikacji w Q3 JCR: 33

Liczba publikacji w Q4 JCR: 46

Liczba publikacji z listy B (punktacja MNiSW) afiliowanych przez Instytut: 40

Liczba publikacji z listy C (punktacja MNiSW) afiliowanych przez Instytut: 1B. Nagrody i wyróżnienia


 • II nagroda Komitetu Naukowego XII Krajowego Zjazdu Naukowego PTMP w Poznaniu za najlepszy plakat - Wittczak T., Dudek W., Pałczyński C., Bocheńska-Marciniak M., Nowakowska-Świrta E., Kuna P., Walusiak-Skorupa J., Astma zawodowa spowodowana uczuleniem na pył drewna świerkowego.

 • Wyróżnienie za najlepszą pracę pt.: Zastosowanie metody analizy cytologicznej łez
  w rutynowej diagnostyce alergicznego zapalenia spojówki o etiologii zawodowe,
  Pas-Wyroślak A., Jurowski P., podczas IV Międzynarodowego Sympozjum Naukowego - Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki w Wiśle.

 • III miejsce w sesji plakatowej podczas VI Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Publicznego oraz II Bałtyckiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego - Między Medycyną Kliniczną a Zdrowiem Publicznym w Międzyzdrojach za plakat:
  J. Jurewicz, W. Hanke, W. Sobala, D. Ligocka, Czy dzieci zamieszkujące tereny wiejskie
  są eksponowane na pestycydy?-wyniki badań monitoringu osób pracujących w rolnictwie
  .

 • I miejsce w sesji plakatowej podczas XII Krajowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy w Poznaniu, przyznana przez Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy za plakat: Szubert Z., Świątkowska B., Sobala W., Wrońska-Sobolewska M., Dobrowolska J., Cwynar E., Skórska-Ciszewska I., Ratka M., Jakubowska J., Wróbel R, Turbańska R., Gazda U., Sova M., Pawłowska-Koziełł H., Latka-Łoś E., Komorowska E., Szeszenia-Dąbrowska N., Progresja zmian radiologicznych w układzie oddechowym wśród byłych pracowników przetwórstwa azbestu przebadanych w programie Amiantus.

 • III miejsce za zdjęcie w kategorii „Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym” dla mgr Moniki Schmidt-Iltchev przyznane przez przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

 • Dyplom honorowego członka Narodowej Akademii Nauk Medycznych na Ukrainie w dziedzinie toksykologii dla prof. dr. hab. Konrada Rydzyńskiego.

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przyznało dr. Jackowi Pyżalskiemu tytuł „Mistrza Pedagogi” podczas XVI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.

 • Dr Marta Wiszniewska została uhonorowana odznaką "Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej" za wieloletnią współpracę z Instytutem Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej w zakresie wpływu grzybów pleśniowych na zdrowie człowieka.

C. Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych

Najważniejsze konferencje krajowe zorganizowane przez InstytutLp.

Data

Nazwa

Miejsce

Liczba referatów

Liczba uczestników

1

08/03-09/03/2012

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otorynolaryngologia”

Łódź

87

350

2

17/10-19/10/2012

Optymalizacja metod pomiarów i

oceny ekspozycji zawodowej i

środowiskowej na pola

elektromagnetyczne 0 Hz – 300 GHz.

Krajowy system ekspozycji na PEMpraktyczne

aspekty funkcjonowania.

Ochrona przed PEM - warsztaty


Łódź

25

95

3

11/12-12/12/2012

XIII Sympozjum - Aktualne problemy

w higienie pracyŁódź

13

50

4

28/05-30/05/2012

Nowe trendy w toksykologii: nanocząstki i nanomateriały

Łódź

29

99

5

2012

Konferencje i warsztaty

zorganizowane w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki


Różne

30

255

Najważniejsze konferencje międzynarodowe zorganizowane przez Instytut

Lp.

Data

Nazwa

Miejsce

Liczba referatów

Liczba uczestników

1

03/12-05/12/2012

Risk factors for work-related diseases, methods of evaluation and prevention REWARD

Łódź

22

55

3. Upowszechnianie wiedzy

Szkolenia i kursy

IMP w 2012 roku zorganizował obowiązkowe kursy dla lekarzy do specjalizacji z medycyny pracy, alergologii, chorób płuc, audiologii i foniatrii. Zorganizowano także 2 kursy


ze zdrowia publicznego oraz 2 kursy dla specjalizacji deficytowych czyli onkologów, kardiologów
i medycyny pracy. Ponadto zorganizowano kursy dla lekarzy uprawniające
do: badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące i prowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców. Zorganizowano 1 kurs doskonalący
dla kierowników specjalizacji z dziedziny medycyny pracy. W 2012 roku przeprowadzono szkolenia na 20 kursach, w których uczestniczyły 1099 osoby.

V Europejskie Forum Gospodarcze

7 listopada, podczas V Europejskiego Forum Gospodarczego odbywającego się w Łodzi, prof. dr. hab. med. Konrad Rydzyński wziął udział w dyskusji panelowej rozpoczętej wykładem wprowadzającym „Rozwój przez innowacje: kopiuj-wklej 2.0”, natomiast w salonie branżowym


„Bio- i nanotechnologie” przedstawił zastosowanie dobrych praktyk w zakresie działalności
bio- i nanotechnologicznej.

Akademickie Targi Pracy

27 marca 2012 roku odbyły się Akademickie Targi Pracy. IMP po raz pierwszy wziął udział


w tym przedsięwzięciu i cieszył się sporym zainteresowaniem jako wystawca. Uczestnicy targów mieli okazję wziąć udział w szkoleniu przeprowadzonym przez prof. Wojciecha Hanke
pt. "Współczesne zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy i zamieszkania" i zapoznać się z ofertami pracy dla absolwentów.

Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2012

Organizatorem praktyk było Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy


w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. W 2012 roku ufundowano 12 staży. Studenci mogli zapoznać się z zadaniami, jakie wykonują pracownicy IMP każdego dnia.

Potrafimy! Cyberbullying – Sieć Współpracy na Rzecz Edukacji Rodziców”

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia zorganizowało dla rodziców, dzieci i młodzieży
w wieku 10-18 lat spotkanie edukacyjne. Celem spotkania było: zwiększenie zdolności rodziców
do radzenia sobie z przypadkami cyberbullyingu oraz zapobiegania im, jak również rozwijanie
ich umiejętności w zakresie pomagania dzieciom bycia bezpiecznym w Internecie; stymulowanie dorosłych do korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych; rozwój współpracy
i wymiany doświadczeń między praktykami, badaczami a rodzicami w zakresie radzenia
sobie ze przypadkami cyberbullyingu.

I Ogólnopolska Konferencja z Cyklu: Medycyna Pracy - BHP - Pracodawca „Efektywne zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w miejscu pracy”

17 października 2012 IMP był współorganizatorem pierwszej konferencji łączącej problematykę BHP i medycyny pracy, jako dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami służb BHP, inspektorami pracy oraz lekarzami medycyny pracy.Współpraca z Ukrainą

W lipcu 2012 roku na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Zdrowia Pracujących Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy w Kijowie, dyrektor Instytutu, prof. Yurij Illich Kundijev wręczył prof. dr hab. med. Konradowi Rydzyńskiemu, dyrektorowi Instytutu Medycyny Pracy


w Łodzi, dyplom honorowego członka Narodowej Akademii Nauk Medycznych na Ukrainie
w dziedzinie toksykologii.

Promocja Biblioteki Naukowej

W dniu 09.05.2012 r. dr Jolanta Przyłuska wygłosiła wykład nt. innowacyjnych zadań Działu Zarządzania Wiedzą i działalności Biblioteki Naukowej skierowany do studentów specjalizacji Biblioteki naukowe kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo UŁ.Zdrowy tryb życia u najmłodszych – Dzień Dziecka

W imprezie odbywającej się pod hasłem „Bezpieczne wakacje”, oprócz najmłodszych, wzięli udział Dyrekcja i Pracownicy Instytutu. Gościem specjalnym byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu.IV. Streszczenia wykonywanych prac naukowo-badawczych
1. Działalność statutowa
Biuro Zapewnienia Jakości

Utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością usług laboratoryjnych” IMP 4.5.Kierownik tematu: dr Marek Dobecki

Cel projektu: Utrzymanie i doskonalenie odpowiedniego systemu zarządzania w akredytowanych laboratoriach IMP oraz w laboratoriach IMP stosujących w badaniach zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) lub Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW).

Materiał i metody: W 2012 r. kontynuowano prace związane z utrzymaniem i doskonaleniem właściwego systemu zarządzania i związanej z tym tematem dokumentacji w zależności
od prowadzonej działalności technicznej w laboratoriach zakładów IMP. Przeprowadzono inspekcje wewnętrzne i audyty wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania.

Wyniki i wnioski: W komórkach organizacyjnych Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego, Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia, Zakładu Zagrożeń Fizycznych i Zakładu Ochrony Radiologicznej odbyły się z wynikiem pozytywnym oceny Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzające zgodność systemu zarządzania w laboratoriach z aktualnymi wymaganiami akredytacji. Wystąpiono z wnioskiem o akredytację Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy. Pracownia Toksykologii Molekularnej i Patologii Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy utrzymała certyfikat na wykonywanie badań w systemie DPL. Laboratorium Badań Produktów Leczniczych
i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP utrzymało zezwolenie na wykonywanie badań w systemie DPW. Poza aspektami prawnymi, stosowanie przez laboratoria IMP właściwego, formalnie uznanego systemu zarządzania i organizacji badań daje możliwość pozyskiwania nowych klientów
i może przyczynić się do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych.
Dział Zarządzania Wiedzą

Przygotowanie narzędzi do dokumentacji i analizy bibliometrycznej dorobku naukowego pracowników IMP” IMP 24.5Kierownik projektu: dr Jolanta Przyłuska

Cel badań: Projekt obejmuje budowanie i rozwój narzędzi do rejestrowania i analizy danych
o publikacjach naukowych pracowników IMP w celu dokumentowania, archiwizowania, przetwarzania i wyszukiwania danych.

Materiał i metody: Realizacja zadania opiera się na utrzymaniu i administrowaniu bazy bibliograficznej dokumentującej publikacje naukowe pracowników IMP, oraz na utworzeniu serwisu informacyjnego o bibliometrii na stronach WWW Biblioteki IMP. W 2012 r. wprowadzono do bazy 310 opisów bibliograficznych wraz ze wskaźnikami Impact Factor (IF) i punktacją MNiSW. Wykonano analizy bibliometryczne na potrzeby sprawozdawczości i ocen ilościowych. Kontynuowano tworzenie serwisu internetowego o bibliometrii.

Wyniki i wnioski: Wzrost liczby wykonywanych analiz bibliometrycznych na potrzeby ocen dorobku publikacyjnego pracowników i instytucji wskazuje na potrzebę utrzymania i rozwoju narzędzi
do rejestrowania danych o dorobku publikacyjnym IMP. Realizacja zadań umożliwia użytkownikom pozyskiwanie informacji o publikacjach naukowych IMP i ich wartości punktacyjnej, pozwala
na promowanie osiągnięć naukowych i rozpowszechnianie wyników badań. W ramach rozwijania zaplecza edukacyjno-informacyjnego zbiorów Biblioteki Naukowej IMP opracowano
i zaktualizowano bazę bibliograficzną publikacji pracowników. Opracowano analizy bibliometryczne na potrzeby ocen ilościowych dorobku publikacyjnego.

Budowanie i rozwój zaplecza edukacyjno-informacyjnego z zakresu medycyny pracy i zdrowia środowiskowego” IMP 24.4Kierownik projektu: dr Jolanta Przyłuska

Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie specjalistycznego zbioru dokumentów drukowanych oraz elektronicznych źródeł wiedzy jako wsparcie edukacyjno-informacyjne w prowadzonych badaniach naukowych i działalności szkoleniowej.

Materiał i metody: Zaplecze edukacyjno-informacyjne tworzono w oparciu o utrzymanie bieżących zasobów drukowanych, kolekcji czasopism elektronicznych i baz danych jak też poprzez zapewnienie dostępu do nowych źródeł wiedzy. Zbiory tematyczne udostępniane są pracownikom IMP, uczestnikom kursów i szkoleń organizowanych przez IMP, pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych, lekarzom, studentom zdrowia publicznego i kierunków pokrewnych.
W 2012 r. gromadzono, opracowano, udostępniano zbiory drukowane i elektroniczne tworząc specjalistyczny zasób informacyjny. Administrowano bazami bibliograficznymi i kolekcjami czasopism pełnotekstowych.

Wyniki i wnioski: W ramach rozwijania zaplecza edukacyjno-informacyjnego zbiorów Biblioteki Naukowej IMP poszerzono księgozbiór o 124 vol. książek i czasopism razem. Administrowano
i zarządzano dostępem do baz: Wirtualna Biblioteka Nauki (Elsevier, Springer, serwis Web
of Knowledge, JCR, czasopisma Nature i Science), Wiley InterScience, Scopus, Oxford Journals, EBSCO, Medline with Full Text, PsycARTICLES, OECD iLibrary Statistics, ExPub, ACS, Tomes Plus, Poisindex, LexPolonica Perfecta, serwis BHP, Polska Bibliografia Lekarska. Opracowano
i zaktualizowano bazy bibliograficzne MEDIP, NAUKA, PUB. Uzupełniono zawartość cyfrowego repozytorium ECNIS o bieżące publikacje. Realizacja tematu umożliwiła użytkownikom pozyskanie fachowej informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych oraz zapewniła wsparcie edukacyjne
w podejmowanych pracach naukowo-badawczych. Wskaźniki wykorzystania zbiorów wskazują
na wzrost zainteresowania zbiorami elektronicznymi. Zbiory drukowane wykorzystywane
są na miejscu w czytelni przez uczestników kursów i studentów uczelni łódzkich.

Klinika Audiologii i Foniatrii

Zastosowanie manualnej terapii krtani w rehabilitacji głosu u pacjentów z dysfonią” IMP 18.1/2012

Kierownik projektu: mgr Ewelina Woźnicka

Cel projektu: Ocena krtani i tkanek miękkich okolicy traktu głosowego w grupie osób zdrowych
z głosem prawidłowym oraz w grupie osób z dysfoniami zawodowymi za pomocą nowej skali ewaluacji palpacyjnej krtani (LMTPE – Laryngeal Manual Therapy Palpatory Evaluation).

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie osób pracujących głosem z objawami dysfonii (n=125) oraz kontrolnej grupie osób z głosem eufonicznym (n=100). W obu grupach dokonano percepcyjnej oceny głosu oraz badania za pomocą skali LMPTE. W grupie badanej dodatkowo dokonano subiektywnej oceny głosu za pomocą kwestionariusza VHI, pomiaru czasu fonacji MCF oraz przeprowadzono badanie foniatryczne wraz z wideostroboskopią.

Wyniki i wnioski: Porównując wynik (sumę punktów) skali LMTPE stwierdzono, że grupa pacjentów ze schorzeniami zawodowymi krtani (n=125) uzyskała istotnie gorsze wyniki (p<0,001)
w porównaniu z grupą kontrolną osób z głosem prawidłowym (n=100), tj. 11,3 vs 0,83. Analogiczne wyniki uzyskano dla poszczególnych itemów skali LMPTE (p<0,001). Ponadto w grupie badanej wykazano korelacje wyników LMPTE ze wskaźnikiem samooceny głosu VHI, oceną percepcyjną
wg GRBAS oraz parametrem obiektywnym MCF (p<0,05). Badania dowiodły, że skala LMPTE charakteryzuje się wysokim współczynnikiem alfa Cronbacha, oceniającym rzetelność testu.
Dla grupy kontrolnej współczynnik ten wynosił 0,965, a dla grupy badanej 0,934.

Pacjenci z zaburzeniami głosu uzyskali istotnie gorsze wyniki w skali ewaluacji palpacyjnej krtani (LMPTE) niż osoby z grupy kontrolnej z głosem prawidłowym. Skala LMPTE wydaje się być wartościowym narzędziem, przydatnym w diagnozowaniu dysfonii zawodowych.

Zastosowanie analizy kepstralnej w diagnostyce chorób narządu głosu o podłożu zawodowym” IMP 18.6/2012

Kierownik projektu: dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz, prof. IMP
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna