Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rokPobieranie 2.16 Mb.
Strona9/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Wyniki i wnioski: Opracowanie koncepcji teoretycznej prezentyzmu z uwzględnieniem
jego adaptacyjnej i nieadaptacyjnej formy. Przygotowanie wstępnej wersji narzędzia do identyfikacji adaptacyjnego i nieadaptacyjnego prezentyzmu.

Wykorzystanie uzyskanych wyników: • Wyniki przeprowadzonych analiz źródłowych posłużyły do stworzenia koncepcji teoretycznej prezentyzmu oraz opracowania narzędzia badawczego.

 • Przygotowany kwestionariusz zostanie poddany badaniu pilotażowemu na grupie
  ok. 100 osób.

Związek pomiędzy postawami matki a sposobem żywienia dziecka: rola stylu przywiązania, kompetencji żywieniowych i przekonań dotyczących łączenia obowiązków rodzinnych
i zawodowych”
IMP 21.3

Kierownik projektu: mgr Adrianna Potocka

Cel projektu: Określenie związku pomiędzy postawami matki a sposobem żywienia dziecka. Weryfikacji będzie podlegał model teoretyczny zgodnie, z którym styl przywiązania (wzór emocjonalno-społecznego funkcjonowania), kompetencje żywieniowe (dojrzałość w kontekście żywienia) oraz przekonania matki dotyczące łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych
to czynniki mogące kształtować sposób żywienia jej dziecka. Skutkiem praktykowanego przez matkę wzoru żywieniowego jest bilans energetyczny dziecka (przejawiający się w aktualnej masie ciała dziecka) oraz ilość, rodzaj i częstotliwość spożywanych produktów (zgodnych lub nie z zaleceniami żywieniowymi dla dzieci).

Materiał i metody: Badania przeprowadzone zostaną w ogólnopolskiej grupie ok. 400 matek dzieci
w wieku przedszkolnym (4-6 lat). Kobiety rekrutowane będą w 5 regionach Polski: centralnym, zachodnim, wschodnim, północnym oraz południowym. Z każdego regionu wylosowane zostaną
2 poradnie pediatryczne - jedna zlokalizowana w gminie miejskiej, druga zlokalizowana w gminie wiejskiej danego regionu. Z wylosowanych placówek rekrutowane będą matki, których co najmniej jedno dziecko jest w wieku 4-6 lat. Procent matek rekrutowanych z poszczególnych regionów będzie estymowany w oparciu o wskaźnik urodzeń w danym regionie. Z respondentami przeprowadzone zostanie badanie, które będzie miało charakter indywidualny i dokonane zostanie metodą ankietową przez ankieterów.

Wyniki i wnioski: Na okres, którego dotyczy raport zaplanowano przegląd literatury i przygotowanie narzędzi do pomiaru analizowanych zmiennych. Efektem realizacji wymienionych zadań jest gotowy zestaw metod, który zostanie wykorzystany w badaniach właściwych, przewidzianych jako kolejny etap realizacji projektu.
Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia

Prowadzenie Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych w Miejscu Pracy i analiza danych z niego pochodzących oraz kontynuacja działalności i aktualizacja zawartości strony internetowej Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Czynników Biologicznych” IMP 3.1Kierownik tematu: dr Anna Kozajda

Cel projektu:

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu rejestracji czynników biologicznych
  oraz merytoryczny nadzór nad wprowadzaniem przez WSSE prawidłowych danych o użyciu czynników biologicznych;

 • opracowanie aktualnego, zbiorczego raportu dotyczącego użycia czynników biologicznych w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych w Polsce na podstawie informacji przekazanych przez pracodawców;

 • aktualizacja strony internetowej Krajowego Punktu Informacyjnego oraz kontynuacja działalności informacyjno-konsultacyjnej dla podmiotów zainteresowanych tematyką zawodowego narażenia na czynniki biologiczne.

Materiał i metody:

 • permanentny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania systemu rejestracji czynników biologicznych;

 • merytoryczny nadzór nad wprowadzaniem przez WSSE prawidłowych danych
  od pracodawców o użyciu czynników biologicznych,

 • opracowanie corocznego raportu dotyczącego użycia czynników biologicznych w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych w Polsce na podstawie informacji przekazanych przez pracodawców w postaci tabelarycznej,

 • rozszerzenie tematycznego zakresu materiałów dotyczących różnych aspektów zawodowego narażenia na czynniki biologiczne na stronie internetowej Krajowego Punktu Informacyjnego,

 • prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dla instytucji i indywidualnych osób zainteresowanych tematyką zawodowego narażenia na czynniki biologiczne, zagrzybienia pomieszczeń oraz jakości powietrza wewnętrznego.

Wyniki i wnioski: Sporządzono roczny raport o zawodowym narażeniu na czynniki biologiczne w Polsce w 2012r. Na dzień 10 grudnia w Polsce w KRCB funkcjonowało 510 zakładów pracy stosujących czynniki biologiczne, z czego najwięcej w celach diagnostycznych - 380, w celach naukowo-badawczych - 96, zaś w celach przemysłowych – 34 przedsiębiorstwa. W zakładach
tych było zatrudnionych ogółem 3882 pracowników narażonych na czynniki biologiczne,
w tym 3558 kobiet (91,6%) i 324 mężczyzn (8,3%). Większość z tych osób było zatrudnionych
w laboratoriach diagnostycznych różnego typu (przyszpitalnych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, niepublicznych) oraz w szkołach wyższych. Spośród wszystkich czynników biologicznych z 2. grupy zagrożenia najwięcej osób pracowało w narażeniu na bakterie Escherichia coli (z wyjątkiem szczepów niepatogennych) - 3175, Staphylococcus aureus - 3141 i Pseudomonas aeruginosa - 2873. Biorąc
pod uwagę czynniki zakwalifikowane do 3. grupy zagrożenia najwięcej pracowników narażonych było na bakterie Escherichia coli (szczepy verocytotoksyczne lub enterotoksyczne) – 464 oraz Salmonella Typhi - 333. Spośród wirusów z tej grupy zagrożenia najwięcej osób pracowało w narażeniu
na wirusy: zapalenia wątroby typu B - 245 i zapalenia wątroby typu C – 231. Baza danych pozwala
na uzyskanie wiarygodnych informacji o skali i rodzaju czynników biologicznych używanych
w Polsce w sposób celowy w procesach pracy. Informacje o zakładach stosujących czynniki z trzech grup zagrożenia, które potencjalnie mogą zostać wykorzystane w celach bioterrorystycznych
są przekazywane do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Strona internetowa Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Czynników Biologicznych daje możliwość szerokiego upowszechnienia wiedzy
o narażeniu biologicznym w miejscu pracy dla znacznie większego grona odbiorców od tradycyjnych środków przekazu.

Identyfikacja i ocena toksyczności grzybów pleśniowych wyizolowanych z zagrzybionych mieszkań” IMP 3.2Kierownik projektu: mgr inż. Karolina Bródka

Cel projektu: Analiza i ocena zdolności toksynotwórczych grzybów strzępkowych wyizolowanych
z zagrzybionych powierzchni w mieszkaniach o różnej charakterystyce wytypowanych z terenu aglomeracji łódzkiej.

Materiał i metody: W pierwszym roku realizacji projektu dokonano przeglądu aktualnej literatury światowej dotyczącej zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych oraz zdolności toksynotwórczych grzybów strzępkowych porastających różne powierzchnie w mieszkaniach. Na podstawie zebranych informacji opracowano strategię pomiarową badania. Badanie przeprowadzono w sezonie grzewczym w 23 mieszkaniach z terenu aglomeracji łódzkiej, które wykazywały cechy zagrzybienia i zostały wytypowane z bazy adresowej utworzonej na podstawie zgłoszeń mieszkańców. W badanych mieszkaniach pobrano próby zeskrobin z powierzchni zaatakowanych przez grzyby, dokonano
także pomiaru parametrów mikroklimatu (temperatura, wilgotność, stężenie CO2) oraz prędkości przepływu powietrza. W kolejnym etapie badania wyizolowano czyste kultury grzybów za pomocą metody hodowlanej i przeprowadzono ich identyfikację do gatunku z wykorzystaniem metody makro- i mikroskopowej, korzystając z dostępnej literatury przedmiotu. Wyizolowane gatunki grzybów zabezpieczono w warunkach chłodniczych. Po odpowiednim przygotowaniu grzyby te zostaną przekazane do jakościowej analizy w kierunku obecności w ich grzybni wybranych mikotoksyn
za pomocą metody HPLC.

Wyniki i wnioski: Przeprowadzona analiza mikologiczna prób pobranych z zagrzybionych powierzchni w badanych mieszkaniach na terenie aglomeracji łódzkiej wykazała obecność pleśni (90,7%) i drożdżaków (9,3%). Wśród grzybów strzępkowych stwierdzono obecność 12 gatunków pleśni należących do 9 rodzajów tych organizmów. Biorąc pod uwagę częstość występowania poszczególnych gatunków grzybów na zainfekowanych powierzchniach izolowano głównie Aspergillus versicolor (56,5% prób), Cladosporium cladosporioides (56,5% prób), Penicillium chrysogenum (43,5% prób), Ulocladium chartarum (26,0% prób) i Acremonium charticola
(21,7% prób). Wśród zidentyfikowanych grzybów stwierdzono obecność czterech rodzajów pleśni uznawanych za alergizujące dla człowieka (Aspergillus, Penicillium, Cladosprdium i Phoma),
a także trzy rodzaje mogące wykazywać zdolność tworzenia mikotoksyn szkodliwych dla ludzi (Aspergillus, Penicillium i Trichoderma).

Analiza warunków mikroklimatu wykazała prędkość przepływu powietrza we wszystkich badanych pomieszczeniach na poziomie 0,0m/s, a w 74% mieszkań podwyższone stężenie dwutlenku węgla (powyżej 1000ppm), co świadczy o niewłaściwej wentylacji tych lokali. Słaba wymiana powietrza


w badanych pomieszczeniach jest prawdopodobnie jedną z przyczyn występowania w nich oznak zagrzybienia. Ponadto mikroklimat badanych pomieszczeń charakteryzował się przeciętnie umiarkowaną temperaturą (20,6°C) i wilgotnością względną powietrza (53,0%).

Uzyskane wyniki wzbogacają istniejącą wiedzę dotyczącą składu jakościowego grzybów (szczególnie o działaniu alergicznym i toksycznym) izolowanych z zagrzybionych przegród budowlanych


i innego typu powierzchni w mieszkaniach oraz mikroklimatu wewnętrznego w pomieszczeniach
z widocznymi śladami zagrzybienia w sezonie grzewczym.

Opracowanie metodyki oceny narażenia zawodowego na nanocząstki w procesach szlifowania


i ścierania materiałów zawierających nanostruktury”
IMP 3.5

Kierownik projektu: dr Stella Bujak-Pietrek

Cel projektu: Określenie warunków prowadzenia pomiarów oraz oszacowanie na tej podstawie stopnia uwalniania nanocząstek w procesach ścierania materiałów podczas różnych czynności związanych z ich użytkowaniem.

Materiał i metody: Zadanie badawcze polega na ustaleniu procedury pomiarowej
oraz przeprowadzeniu badań na stanowiskach pracy, w celu oceny stopnia uwalniania nanocząstek podczas różnych czynności, w których dochodzi do ścierania materiałów, będących nośnikami nanostruktur. W celu przeprowadzenia oceny stopnia uwalniania nanocząstek w badanych procesach stosowano: Kondensacyjny Licznik Cząstek (CPC, TSI model 3007-2) - do oznaczenia stężenia liczbowego nanocząstek, Monitor Nanocząstek AeroTrak 9000 (TSI) do wyznaczenia pola powierzchni cząstek potencjalnie osadzających się w pęcherzykach płucnych lub w rejonie tchawiczo-oskrzelowym oraz Monitor Stężenia Aerozolu Dust Trak (TSI, model 8534) do oznaczenia stężenia masowego aerozolu.

Wyniki i wnioski: W ramach dwuletniego projektu przewiduje się przeprowadzenie badań na około 15 stanowiskach pracy. W pierwszym roku realizacji zadania przeprowadzono pomiary
na stanowiskach badania odporności na ścieranie tkaniny z naniesionymi nanocząstkami i materiałów do wypełnień stomatologicznych zawierających mieszaniny nanocząstek oraz na stanowisku ręcznego zacierania zaprawy murarskiej z nanocząsteczkami.

Opracowanie procedury oznaczania zawartości krystalicznej krzemionki w respirabilnej frakcji pyłów metodą spektrometrii w podczerwieni” IMP 3.7Kierownik projektu: dr Aleksandra Maciejewska

Cel projektu: Opracowanie metody oznaczania dwóch podstawowych form krystalicznej krzemionki: kwarcu i krystobalitu w respirabilnej frakcji pyłów pobranych w środowisku pracy, z użyciem techniki spektrometrii w podczerwieni (FT-IR).

Spodziewana zmiana sposobu wyrażenia i wartości NDS dla krystalicznej krzemionki występującej


w pyłach środowiska pracy, wiąże się z koniecznością wprowadzenia nowej metody jej oznaczania. Dotychczas powszechnie stosowana znormalizowana metoda chemiczna według PN-Z-04018-04:1991 sprawdza się tylko w przypadku wykonywania oznaczeń w próbkach pyłów całkowitych. Konieczność prowadzenia oznaczeń w respirabilnej frakcji pyłów praktycznie eliminuje tę metodę z dalszego stosowania.

Materiał i metody: W ramach opracowywanej procedury analitycznej przeprowadzono badania
z zakresu optymalizacji pracy spektrometru FT-IR, wykonano kalibracje oznaczeń kwarcu
i krystobalitu z użyciem kilku materiałów odniesienia, przeprowadzono walidację metody
oraz oszacowano niepewność rozszerzoną wyników oznaczeń.

Wyniki i wnioski:

 • opracowano procedurę oznaczania respirabilnej frakcji kwarcu i krystobalitu, która będzie mogła być stosowana do badania warunków sanitarno-higienicznych na stanowiskach pracy,
  po wprowadzeniu nowego NDS dla krystalicznej krzemionki;

 • przedstawiona metoda umożliwia oznaczanie respirabilnego kwarcu i krystobalitu
  w powietrzu na stanowiskach pracy w stężeniach od 0,015 mg/m3 do 0,5 mg/m3;

 • oznaczanie kwarcu i krystobalitu według opracowanej procedury nie wymaga wprowadzania zmian w dotychczas stosowanym sposobie pobierania próbek frakcji respirabilnej pyłów
  w środowisku pracy;

 • metoda charakteryzuje się zadowalającym poziomem wartości cech walidacyjnych
  dla obu oznaczanych odmian krystalicznych krzemionki: liniowość - r > 0,999, granice oznaczalności - 10 μg, precyzja – 5 % (w przypadku próbki zawierającej około 50 μg kwarcu)
  i niepewność rozszerzona – 22 % (dla k = 2 i P = 95%);

 • w przypadku współwystępowania w analizowanej próbce czynników interferujących
  z kwarcem i/lub krystobalitem wymagane jest minimalizowanie ich wpływu na otrzymywane wyniki oznaczeń.

Zakład Toksykologii i Kancerogenezy

Wpływ terapii chelatującej na wydalanie z moczem elementów śladowych” IMP 4.6

Kierownik projektu: dr Beata Janasik

Cel projektu: Przeprowadzenie badań oceniających wydalanie poszczególnych metali
ze szczególnym uwzględnieniem istotnych biochemicznie cynku, miedzi, kobaltu, chromu z moczem przed oraz po terapiach chelatujących, biorąc również pod uwagę wiek pacjenta, ilość przeprowadzonych zabiegów i jednostki chorobowe.

Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 33 pacjentów (17 mężczyzn, 16 kobiet) w wieku
56-74 lat. Ilość przebytych terapii mieściła się w zakresie 1-30. Najczęściej zgłaszane dolegliwości to miażdżyca kończyn dolnych, cukrzyca i nadciśnienie.

Wyniki i wnioski: Stwierdzono:


 • statystycznie istotne różnice między stężeniami kobaltu (Co), żelaza(Fe) miedzi (Cu), ołowiu (Pb) cynku (Zn), manganu (Mn) przed terapią oraz po terapii;

 • ok. 20-krotny wzrost stężenia cynku (Zn) w moczu 2h po terapii chelatacyjnej, ok. 16-krotny wzrost stężenia manganu, ok. 6-krotny wzrost stężenia żelaza;

Zwiększona utrata zwłaszcza cynku, żelaza z moczem po terapii chelatacyjnej, sugeruje istotną rolę monitorowania stężeń tych metali, zwłaszcza przy wielokrotnych terapiach mogących powodować przewyższenie utraty nad pobraniem i negatywne skutki dla zdrowia.

Wyniki uzyskane w projekcie dostarczyły kompetentnych informacji na temat wpływu terapii chelatacyjnej na wydalanie zarówno metali toksycznych, ale również elementów śladowych uważanych za niezbędne do życia. Wyniki będą rozpowszechniane w celu poszerzenia i promowania wiedzy dotyczącej terapii chelatacyjnej i możliwych skutków jej stosowania.

Badanie zależności pomiędzy polimorfizmem genetycznym, markerami stresu oksydacyjnego we krwi kobiet ciężarnych a wskaźnikami biometrycznymi noworodków” IMP 1.4

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska

Cel pracy: Poszukiwanie zależności pomiędzy narażeniem matki w czasie ciąży na substancje chemiczne, jej indywidualnie, genetycznie zdeterminowaną wrażliwością na narażenie a wskaźnikami fizjologicznymi i biochemicznymi opisującymi stan zdrowia noworodka. W okresie sprawozdawczym oceniano polimorfizm genetyczny GSTM1 i GSTT1.

Materiał i metody: Badaniami objęto 700 ciężarnych kobiet, mieszkanek Łodzi i okolic oraz Legnicy i Wrocławia. Polimorfizm genetyczny GSTM1 i GSTT1 analizowano z wykorzystaniem barwnika interkalującego SYBR Green (DyNAmo Flash SYBR Green qPCR kit, Thermo Scientific), w oparciu o technikę Real-Time PCR.

Wyniki i wnioski: Rozkład alleli genów GSTM1 i GSTT1 w badanej populacji kobiet ciężarnych (n=700) przedstawia się następująco: GSTM1+(wild) - 49%, GSTM1null - 51%, GSTT1+(wild)- 81,3%, GSTT1null – 18,7%. Wykazano znamiennie wyższą aktywność GPx1 w krwi żylnej kobiet ciężarnych nosicielek genu GSTT1null i w krwi pępowinowej ich noworodków (odpowiednio
p<0,05 oraz p<0.001). U nosicielek genów GSTT1null/GSTM1null wykazano znamiennie wyższą aktywność GPx1 (p<0,02) i znamiennie wyższe stężenie TBARS (p<0,02) w stosunku do nosicielek dzikich alleli tych genów. Pęknięcia pojedynczej nici DNA oceniane jako moment ogonowy wykazano znamiennie wyższe u nosicielek alleli GSTM1+/GSTT1+, natomiast oksydacyjne uszkodzenia DNA były wyższe u nosicielek genów GSTM1null/GSTT1null. Przedstawiona analiza wyników jest wstępnym opracowaniem uzyskanych danych – ostateczna zostanie dokonana
po zakończeniu wykonywania analiz polimorfizmu genów i po uzupełnieniu danych antropometrycznych noworodków.

Uruchomienie i adaptacja nowego systemu inhalacyjnego zwierząt laboratoryjnych


oraz dostosowanie istniejących procedur do wymogów kodeksu dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL)”
IMP 1.1

Kierownik projektu: dr Radosław Świercz

Cel pracy:

 • Badanie 1-metylonaftalenu we krwi szczurów podczas i po jednorazowej ekspozycji inhalacyjnej na badany związek chemiczny.

 • Zbadanie dynamiki stresogennego doznania związanego z jednorazowym narażeniem
  na 1-metylonaftalen na podstawie analizy stężenia kortykosteronu w osoczu szczurów.

Materiał i metody: Doświadczenia przeprowadzono na szczurach samcach szczepu Wistar, stada Outbred Imp: Wist, o masie 260-300 g pochodzących z hodowli Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Zwierzęta były eksponowane na 1-metylonaftalen (1-MN) o nominalnym stężeniu 200 mg/m3. Czas ekspozycji inhalacyjnej wynosił 6 godzin. Podczas ekspozycji inhalacyjnej i po zakończeniu ekspozycji od zwierząt pobierano krew. We krwi oznaczono 1-MN, metodą chromatografii gazowej
w połączeniu z techniką „headspace” i kortykosteron, metodą chromatografii cieczowej (HPLC).

Wyniki i wnioski: Badania wykazały, że u szczurów narażanych inhalacyjnie na 1-MN podczas ekspozycji inhalacyjnej stężenie 1-MN we krwi szczurów rosło i nie osiągnęło plateau (t1/2=3,1 godz.). Po zakończeniu ekspozycji 1-MN ulegał szybkiej eliminacji z krwi szczurów narażanych inhalacyjnie na ten związek zgodnie z modelem kinetycznym trójprzedziałowym otwartym (t1/2: faza I = 28 min; faza II = 52 min; faza III = 6 godz. 56 min). U zwierząt narażanych na 1-MN w porównaniu
do zwierząt kontrolnych stwierdzono dwukrotnie wyższe stężenie kortykosteronu we krwi podczas całego okresu obserwacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski: • Podczas ekspozycji inhalacyjnej na pary 1-MN we krwi szczurów stężenie
  1-MN nie osiągnęło plateau.

 • Po narażeniu inhalacyjnym na pary 1-MN w stężeniu około 200 mg/m3 szybkość zaniku
  1-MN we krwi szczurów przebiega zgodnie z modelem kinetycznym trójprzedziałowym otwartym.

 • Jednorazowa ekspozycja inhalacyjna zwierząt na 1-MN wywołała u szczurów silną reakcję CORT.

 • Zakupiony zestaw do inhalacji zwierząt laboratoryjnych może być wykorzystany do badań tosykokinetycznych zgodnie z wytycznymi OECD i UE.

Przeprowadzone badania zostaną wykorzystane do otrzymania Certyfikatu Zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) w zakresie badań tosykokinetycznych w warunkach narażenia inhalacyjnego.

Wpływ polimorfizmów/haplotypów genu naprawy DNA Rad51C na ryzyko wystąpienia wybranych form raka”, IMP 1.5Kierownik projektu: dr Peter Grešner

Cel projektu: Sprawdzenie czy i w jaki sposób polimorfizm genetyczny oraz haplotypy genu Rad51C zmieniają indywidualną zapadalność na raka głowy i szyi, raka piersi oraz raka płuca.

Materiał i metody: Oznaczono częstość występowania 8 polimorfizmów genu Rad51C w próbkach DNA wyizolowanych z limfocytów krwi obwodowej pacjentów chorujących na raka głowy i szyi
(n = 81), raka piersi (n = 132) oraz raka płuca (n = 47) oraz osób stanowiących grupę kontrolną
(n = 300). DNA wyizolowano z wykorzystaniem standardowego zestawu do izolacji genomowego DNA firmy QIAGEN. Do oznaczania polimorfizmów genu Rad51C ustawiono i wykorzystano metodę opartą na technice Real-Time PCR z zastosowaniem sond hybrydyzujących TaqMan (Applied Biosystems, USA). Reakcje rt-PCR przeprowadzono z wykorzystaniem termocyklera iQ5 iCycler (BioRad, USA). Na podstawie uzyskanych danych doświadczalnych określono częstości występowania poszczególnych genotypów badanych polimorfizmów w grupie chorujących
na wybrane formy raka oraz w grupie kontrolnej. Haplotypy genu Rad51C zrekonstruowano
z wykorzystaniem metody największej wiarygodności (pakiet obliczeniowy SHEsis). Wpływ polimorfizmów/haplotypów Rad51C na ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych analizowano weryfikując hipotezę zależności rozkładu poszczególnych genotypów/haplotypów od grupy (testy dokładne, regresja logistyczna). Związki pomiędzy genotypami/haplotypami Rad51C a ryzykiem wystąpienia choroby wyrażone zostały za pośrednictwem ilorazu szans (ang. odds ratio; OR). Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono z podziałem na poszczególne grupy w zależności
od typu raka, jak również w ogólnej grupie "rak".

Wyniki i wnioski: W przypadku raka głowy i szyi wykazano, iż allele rzadkie polimorfizmów rs302873 (-524C/G), rs16943176 (-118G/A), rs12946397 (-26C/T) oraz rs17222691 (34C/T) powodują około 1,5-krotne zwiększenie ryzyka zachorowania (OR=1.5 [1.0-2.2]; p=0.06 dla rozkładu alleli). Efekt ten z marginalną istotnością widoczny jest także w modelu dominującym analizując wszystkie osoby razem bez względu na płeć (OR=2.2 [1.0-6.1], p=0.05 dla rs302873; OR=1.6 [1.0-2.6],
p=0.07 dla pozostałych SNP) oraz w modelu recesywnym w grupie mężczyzn (OR=3.7 [0.9-18.4], p=0.07 dla rs16943176). W przypadku raka piersi wykazano, iż polimorfizm rs12946522 (-1902T/G)
w modelu recesywnym powoduje około 3-krotne obniżenie ryzyka zachorowania u kobiet
(OR=0.3 [0.1-1.05], p=0.06).W przypadku raka płuca wykazano, iż na ryzyko zachorowania w grupie mężczyzn wpływają dwa polimorfizmy: rs302874 (-2009G/A), który w modelu recesywnym zwiększa ryzyko zachorowania ponad 4-krotnie (OR=4.4 [1.4-13.5], p<0.05) oraz rs302873 (-524C/G),
który w modelu dominującym 3-krotnie obniża ryzyko zachorowania (OR=0.3 [0.1-0.9], p<0.05).

Na podstawie wyników rekonstrukcji haplotypów wyróżniono haplotyp ATGATCTC,


który ponad 9-krotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka głowy i szyi (OR=9.5 [1.8-49.3], p<0.005). W przypadku raka piersi zidentyfikowano haplotypy GTGGCCCC oraz GTCGCCCC,
przy czym pierwszy z nich zwiększa ryzyko zachorowania (OR=1.4 [1.0-2.0], p<0.05)
podczas gdy drugi obniża ryzyko zachorowania (OR=NA, p<0.05). Ponadto rekonstrukcja wykazała, iż haplotyp ATGATCTdel zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuca (OR=NA, p<0.05). Uzyskane dane doświadczalne pomogą zrozumieć rolę odgrywaną przez białko Rad51C w procesach kancerogenezy.

Zastosowanie konfokalnej mikrospektroskopii Ramana do oceny procesu internalizacji nanocząstek ditlenku tytanu w układzie in vitro” IMP 1.6Kierownik projektu: dr Marek Nocuń1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna