Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie PublicznePobieranie 1.67 Mb.
Strona10/21
Data29.04.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Zarządzanie zasobami ludzkimi


Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Nazwa modułu kształcenia

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

2. Posiada podstawową wiedzę na temat procesów interpersonalnych.

3. Rozumie podstawowe zasady i rolę kształtowania kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemach zarządzania oraz podstawy działań mających na celu ograniczanie stresu zawodowego i jego negatywnych skutków.

Umiejętności:

4. Posiada umiejętności planowania procesów komunikacyjnych oraz oceniania jakości i skuteczności komunikowania na różnych poziomach.

Kompetencje społeczne:

5. Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem i bezpieczeństwem własnym oraz współpracowników.Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

2

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Alicja Domagała


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

podstawowa wiedza z zakresu zarządzania

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 15

ćwiczenia: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach: 35 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do testu zaliczeniowego i uczestnictwo w nim: 26 godz. - 1 ECTS


Stosowane metody dydaktyczne

prezentacja multimedialna,

praca w małych grupach,

case study,

burza mózgówMetody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1 - test pisemny

Efekt 2 - test pisemny

Efekt 3 - test pisemny

Efekt 4 - prezentacja efektów pracy w małych grupach

Efekt 5 - test pisemny


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie z przedmiotu na ocenę w formie testu pisemnego obejmującego całość zagadnień z wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na zajęciach.

Efekt 1:

2 - Student nie posiada wiedzy na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

3 - Student posiada ograniczoną wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

4 - Student posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie przedstawionym na wykładach

5 - Student posiada szeroką wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i potrafi ją stosować w praktyce
Efekt 2:

2 - Student nie posiada wiedzy na temat procesów interpersonalnych, komunikacji i pracy w zespole.

3 - Student posiada ograniczoną wiedzę na temat procesów interpersonalnych, komunikacji i pracy w zespole.

4 - Student posiada wiedzę na temat procesów interpersonalnych, komunikacji i pracy w zespole.

5 - Student posiada wiedzę na temat procesów interpersonalnych, komunikacji i pracy w zespole i potrafi ją dobrze wykorzystywać w praktyce
Efekt 3:

2 - Student nie zna podstawowych zasad i roli kształtowania kultury bhp w systemach zarządzania oraz podstaw działań mających na celu ograniczanie stresu zawodowego i jego negatywnych skutków

3 - Student zna podstawowe zasady i rolę kształtowania kultury bhp w systemach zarządzania i zna podstawy działań mających na celu ograniczanie stresu zawodowego i jego negatywnych skutków

4 - Student zna przedstawione na zajęciach zasady i rolę kształtowania kultury bhp w systemach zarządzania i rozumie specyfikę w tym zakresie w odniesieniu do ZOZ oraz zna podstawy działań mających na celu ograniczanie stresu zawodowego i jego negatywnych skutków

5 - Student zna przedstawione na zajęciach zasady i rolę kształtowania kultury bhp w systemach zarządzania i potrafi zaproponować ich zastosowanie w praktyce w odniesieniu do specyfiki ZOZ oraz potrafi zaproponować działania mające na celu ograniczanie stresu zawodowego i jego negatywnych skutków
Efekt 4:

2 - Student nie potrafi planować procesów komunikacyjnych

3 - Student potrafi w ograniczonym zakresie planować procesy komunikacyjne tak aby osiągać wyznaczone cele

4 - Student potrafi skutecznie planować procesy komunikacyjne, tak aby osiągać założone cele

5 - Student potrafi skutecznie planować procesy komunikacyjne, wie jakie stosować narzędzia, zna ich wady i zalety, doskonali umiejętność osiągania założonych celów
Efekt 5:

2 - Student nie zna zasad i narzędzi organizacji czasu

3 - Student zna podstawowe zasady organizacji czasu i potrafi je zastosować w praktyce

4 - Student potrafi skutecznie stosować poznane narzędzia zarządzania czasem i organizować czas pracy własnej i współpracowników

5 - Student potrafi skutecznie stosować narzędzia zarządzania czasem, planować i monitorować czas pracy własnej i czas pracy zespołu.


Treści modułu kształcenia

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - geneza, charakterystyka podejścia.

 • Specyfika kadr medycznych i problemy zarządzania zasobami ludzkimi systemu zdrowotnego.

 • Planowanie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia.

 • Aktulane problemy dotyczące kadr medycznych na rynku polskim, europejskim i globalnym.

 • Rozwój i szkolenia pracowników. System oceny okresowej pracowników.

 • Zarządzanie zespołem.

 • Organizacja czasu pracy.

 • System motywacyjny organizacji. Systemy wynagrodzeń i bodźców materialnych w organizacjach polskiego systemu opieki zdrowotnej. Rekrutacja, podstawowe techniki i narzędzia.

 • Menadżer ochrony zdrowia –specyfika pracy i wymagane kompetencje.

 • Klasyczna funkcja personalna a zadania nowoczesnego specjalisty z zakresu zarządzania ludźmi: Problemy i rozwiązania organizacyjne.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

 • Bartkowiak G. (2004), Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, AM w Poznaniu, Poznań

Literatura uzupełniająca: • European Union, „EU level Collaboration on Forecasting Health Workforce Needs, Workforce Planning and Health Workforce Trends – A Feasibility Study” May 2012

 • wybrane materiały przekazywane studentom przez koordynatora w trakcie zajęć

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Nie dotyczy

Systemy informatyczne

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych

Nazwa modułu kształcenia

Systemy informatyczne

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Posiada wiedzę o budowie i funkcjonowaniu Systemu Informacji Medycznej SIM oraz Systemach Dziedzinowych oraz Rejestrach Medycznych a także zasadach ich współdziałania

2. Posiada rozszerzoną wiedzę o metodach i narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych pozwalających opisywać proces informatyzacji jednostek opieki zdrowotnej
Umiejętności:

3. Posiada praktyczne umiejętności kształtowania, adaptacji i modelowania założeń funkcjonalnych systemu informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w szczególności w zakresie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych

4. Zna regulacje dotyczące funkcjonowania dokumentacji elektronicznej oraz zasady bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa własności intelektualnej
Kompetencje społeczne:

5. Potrafi rozwiązywać złożone problemy pojawiające się w systemie informacyjnym opieki zdrowotnej, opracować Politykę Bezpieczeństwa, Instrukcję Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty wymagane dla systemów informatycznych w opiece zdrowotnejTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

2

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr hab. Wojciech Trąbka

dr Artur Romaszewski

mgr Krzysztof Gajda

mgr Mariusz KielarImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

ćwiczenia w sali komputerowej

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość obsługi komputera. Podstawowe informacje dotyczące systemu informacyjnego opieki zdrowotnej.

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

ćwiczenia: 40


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych: 40 godz. - 1,5 ECTS

- przygotowanie pracy projektowej zaliczeniowej: 20 godz. - 0,5 ECTSStosowane metody dydaktyczne

ćwiczenia, prace projektowe.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1, 2- kolokwium, ocena pracy na ćwiczeniach

Efekt 3, 4, 5 - ocena pracy zaliczeniowejForma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie na ocenę;

projekty i ćwiczenia praktyczne;

ocenianie ciągle;

aktywna obecność na zajęciach;

praca zaliczeniowa zadana przez prowadzącego.
Efekty 1, 2:2- nie posiada wystarczającej wiedzy, 3 - zna założenia funkcjonalne SIM, 4 - zna strukturę funkcjonalną SIM oraz sytem Rejestrów Publicznych, 5 - Zna i rozumie funkcjonowanie SIM, Rejestrów oraz platform komunikacyjnych

Efekty 3, 4, 5: 2 - nie potrafi przygotować złożeń projektu, 3 - praca zawiera jedynie informacje teoretyczne - literaturowe, 4 - praca zaliczeniowa zawiera projekt dokumentu lub wizje strukturalną, 5 - praca koncepcyjna, poprawnie przedstawiona i zaprezentowana.Treści modułu kształcenia

System informacyjny opieki zdrowotnej i jego funkcje. Proces informatyzacji opieki zdrowotnej. Wybrane aspekty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, własności oprogramowania i baz danych. System ofertowania i sprawozdawczości, aplikacje informatyczne. Obsługa wybranych systemów informatycznych stosowanych w jednostkach opieki zdrowotnej.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

 • Trąbka W., Kozierkiewicz A., Romaszewski A. (1999), Szpitalne Systemy Informatyczne, Vesalius, Kraków

 • Romaszewski A., Trąbka W. (2011), System Informacyjny Opieki Zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków

 • Wyselekcjonowane materiały edukacyjne przekazywane studentom podczas zajęć

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Praktyka

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Nazwa modułu kształcenia

Praktyka

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Potrafi opisać strukturę organizacyjną oraz funkcje jednostki, w której realizuje praktykę

2. Zna zakres czynności i rolę wybranych i podstawowych stanowisk pracy w jednostce, w której odbywa praktykę,

3. zna metody i techniki oraz dostępną dokumentację,


Umiejętności:

4. Nabywa praktyczne doświadczenie przez wykonanie zadań określonych przez organizatora praktyki

5. Potrafi dokonać analizy otoczenia placówki oraz oceny jego wpływu na działalność i funkcjonowanie placówki

6. Umie powiązać dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne z praktyką

7. Potrafi obserwować i włączać się w miarę możliwości w realizację zadań wykonywanych lub powierzonych mu przez osobę nadzorującą przebieg praktyki
Kompetencje społeczne:

8. Zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów, współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi

9. Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem i bezpieczeństwem własnym oraz współpracowników

10. Wykazuje gotowość współdziałania w rozwiązywaniu problemów zarówno naukowych jak i społecznych

11. Wykazuje otwartość i wrażliwość na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

2

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł koordynatora praktyki

dr Marcin Kautsch

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

dr Marcin Kautsch

Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 0

ćwiczenia:0
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

5

Bilans punktów ECTS

- wykonywanie czynności przewidzianych w programie praktyk: 200 godz. - 5 ECTS

Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Podstawą zaliczenia praktyki jest zaświadczenie potwierdzające realizację założonych dla praktyki celów, podpisane przez kierownika jednostki, w której student odbywał praktykę (lub upoważnioną przez kierownika osobę) oraz przedstawienie przez studenta organizatorowi oraz kierownictwu Instytutu zwięzłego raportu (maksymalnie 3 strony), w którym opisany został przebieg praktyki, w tym zakres wykonywanych czynności oraz ocena zdobytego doświadczenia pod kątem realizacji założonych dla praktyki efektów kształcenia opisanych w sylabusach.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułuTreści modułu kształcenia

Sugerowane aktywności studenta podczas odbywania praktyki wakacyjnej (do wyboru przez kierownika jednostki lub innego pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami - wybór powinien zależeć od charakteru jednostki):

- zapoznanie się z jednostką, jej charakterem, strukturą, podstawowymi zadaniami,

- obserwacja pracy kierownika jednostki, wykonywanie zadań pomocniczych,

- obserwacja praktyki zarządzania opieką zdrowotną na danym szczeblu w zależności od miejsca odbywania praktyki,

- wizyty w dziale księgowości,

- wizyty w dziale spraw pracowniczych,

- wizyty w wybranych komórkach organizacyjnych jednostki departamenty, wydziały - oraz wykonywanie zadań pomocniczych,

- obserwacja pracy personelu administracyjnego oraz wykonywanie zadań pomocniczych,

- wyszukiwanie specyficznego charakteru jednostki, w której odbywa się praktyka,

- uczestnictwo w bieżącej pracy jednostki, w której odbywa się praktyka,

- wizyty w jednostkach podległych organizacji, w której odbywa się praktyka,

- inne - do określenia w miejscu odbywania praktyki.Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Nie dotyczy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

200h - 5 tygodni


Pobieranie 1.67 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna