Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne


Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządczaPobieranie 1.67 Mb.
Strona11/21
Data29.04.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

Nazwa modułu kształcenia

Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Posiada wiedzę o narzędziach zarządzania finansami jednostki sektora zdrowia

2. Posiada wiedzę o rachunku kosztów i możliwości wykorzystania go w zarządzaniu jednostkami sektora zdrowia

3. Posiada wiedzę na temat zasad konstrukcji i analizy sprawozdania finansowego


Umiejętności:

4. Potrafi wykonać analizę sytuacji finansowej podmiotu sektora zdrowia

5. Potrafi sporządzić budżet podmiotu sektora zdrowia metodą zadaniową

6. Potrafi wykorzystywać instrumentów finansowe do zarządzania podmiotami sektora zdrowia


Kompetencje społeczne:

7. Potrafi współpracować z kierowniczym personelem medycznym w zakresie kształtowania finansów, kosztów, przychodów, wyniku finansowego podmiotu sektora zdrowiaTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

2

Semestr

3

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

dr Katarzyna DubasImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych, ekonomiki zdrowia oraz zasad organizacji i funkcjonowania jednostek w ramach sektora ochrony zdrowia.

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 30

ćwiczenia: 45
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

6

Bilans punktów ECTS

- udział w zajęciach kontaktowych: 75 godz. - 3 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 45 godz. - 1,5 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 47 godz. - 1,5 ECTS


Stosowane metody dydaktyczne

Wykład oraz ćwiczenia praktyczne.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1 - egzamin pisemny

Efekt 2 - egzamin pisemny

Efekt 3 - egzamin pisemny

Efekt 4 - egzamin pisemny

Efekt 5 - ocena wykonania ćwiczeń praktycznych

Efekt 6 - ocena wykonania ćwiczeń praktycznych

Efekt 7- ocena aktywności na zajęciach


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Egzamin pisemny z materiału z wykładu i ćwiczeń.

Warunki dopuszczenia od egzaminu: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, zaliczenie pisemne z ćwiczeń na ocenę pozytywną.


Efekt 1 - posiada wiedzę o narzędziach zarządzania finansami jednostki sektora zdrowia

Na ocenę 2 - nie posiada podstawowej wiedzy o narzędziach zarządzania finansami jednostki sektora zdrowia

Na ocenę 3 - student posiada podstawową wiedzę o narzędziach zarządzania finansami jednostki sektora zdrowia

Na ocenę 4 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat narzędzi zarządzania finansami jednostki sektora zdrowia

Na ocenę 5 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat narzędzi zarządzania finansami dostępnych dla poszczególnych jednostek sektora zdrowia
Efekt 2 - posiada wiedzę o rachunku kosztów i możliwości wykorzystania go w zarządzaniu jednostkami sektora zdrowia.

Na ocenę 2 - student nie posiada podstawowej wiedzy na temat problematyki rachunku kosztów i możliwości wykorzystania go w zarządzaniu jednostkami sektora zdrowia.

Na ocenę 3 - student posiada podstawową wiedzę na temat problematyki rachunku kosztów i możliwości wykorzystania go w zarządzaniu jednostkami sektora zdrowia

Na ocenę 4 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat problematyki rachunku kosztów i możliwości wykorzystania go w zarządzaniu jednostkami sektora zdrowia

Na ocenę 5 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat problematyki rachunku kosztów i możliwości praktycznego wykorzystania go w zarządzaniu poszczególnymi jednostkami sektora zdrowia
Efekt 3 - Posiada wiedzę na temat zasad konstrukcji i analizy sprawozdania finansowego

Na ocenę 2 - student nie posiada podstawowej wiedzy na temat zasad konstrukcji i analizy sprawozdania finansowego

Na ocenę 3 - student posiada podstawową wiedzę na temat zasad konstrukcji i analizy sprawozdania finansowego

Na ocenę 4 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat zasad konstrukcji i analizy sprawozdania finansowego

Na ocenę 5 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat zasad konstrukcji, analizy oraz możliwości interpretacyjnych danych zawartych w sprawozdaniu finansowym
Efekt 4 - Potrafi wykonać analizę sytuacji finansowej podmiotu sektora zdrowia.

Na ocenę 2 - nie potrafi wykonać analizy sytuacji finansowej podmiotu sektora zdrowia

Na ocenę 3 - potrafi wykonać podstawową analizę sytuacji finansowej podmiotu sektora zdrowia

Na ocenę 4 - potrafi wykonać poszerzoną analizę sytuacji finansowej podmiotu sektora zdrowia

Na ocenę 5 - potrafi wykonać oraz prawidłowo zinterpretować poszerzoną analizę sytuacji finansowej podmiotu sektora zdrowia
Efekt 5 - Potrafi sporządzić budżet podmiotu sektora zdrowia metodą zadaniową

Na ocenę 2 - nie potrafi sporządzić budżetu podmiotu sektora zdrowia metodą zadaniową

Na ocenę 3 - potrafi sporządzić prosty budżet podmiotu sektora zdrowia metodą zadaniową

Na ocenę 4 - potrafi sporządzić rozbudowany budżet podmiotu sektora zdrowia metodą zadaniową

Na ocenę 5 - potrafi sporządzić rozbudowany budżet podmiotu sektora zdrowia metodą zadaniową z prawidłowym uzasadnieniem wyboru ośrodków kosztów
Efekt 6 - Potrafi wykorzystywać instrumenty finansowe do zarządzania podmiotami sektora zdrowia

Na ocenę 2 - nie potrafi wykorzystywać podstawowych instrumentów finansowe do zarządzania podmiotami sektora zdrowia

Na ocenę 3 - potrafi wykorzystywać podstawowe instrumenty finansowe do zarządzania podmiotami sektora zdrowia

Na ocenę 4 - potrafi właściwie dobierać oraz wykorzystywać podstawowe instrumenty finansowe do zarządzania podmiotami sektora zdrowia

Na ocenę 5 - potrafi właściwie dobierać oraz wykorzystywać złożone instrumenty finansowe do zarządzania podmiotami sektora zdrowia
Efekt 7 - Potrafi współpracować z kierowniczym personelem medycznym w zakresie kształtowania finansów, kosztów, przychodów, wyniku finansowego podmiotu sektora zdrowia.

Na ocenę 2 - nie potrafi współpracować z kierowniczym personelem medycznym w zakresie kształtowania finansów, kosztów, przychodów, wyniku finansowego podmiotu sektora zdrowia.

Na ocenę 3 - potrafi współpracować z kierowniczym personelem medycznym w zakresie podejmowania podstawowych decyzji finansowych

Na ocenę 4 - potrafi współpracować z kierowniczym personelem medycznym w zakresie kształtowania finansów, kosztów, przychodów, wyniku finansowego podmiotu sektora zdrowia.

Na ocenę 5 - potrafi efektywnie komunikować informacje oraz współpracować z kierowniczym personelem medycznym w zakresie kształtowania finansów, kosztów, przychodów, wyniku finansowego podmiotu sektora zdrowia.


Treści modułu kształcenia

1. Finansowe podstawy działalności jednostek sektora zdrowia

2. Instrumenty finansowe - systematyka - funkcje - cechy

3. System finansowania jednostek ochrony zdrowia

4. Źródła pozyskiwania kapitału przez jednostkę sektora zdrowia

5. Zarządzanie przychodami jednostki sektora zdrowia

6. Rodzaje i zasady budowy cen

7. Kształtowanie wydatków i rachunek przepływów finansowych podmiotu sektora zdrowia

8. Metody kształtowania budżetu jednostek sektora zdrowia

9. Podstawowe zasady i funkcje systemu rachunkowości w zakładzie opieki zdrowotnej

10. Rachunek kosztów podstawą zarządzania jednostką sektora zdrowia

11. Konstrukcja i analiza sprawozdania finansowego

12. Podstawowe narzędzia rachunkowości zarządczej

13. Stymulacyjne instrumenty finansowe i analiza wskaźnikowa

14. Zarządzanie kapitałem trwałym i obrotowym - cele i kryteria, istota leasingu.

15. Podstawy inwestowania finansowego, efekt dźwigni finansowej

16. Specyficzny charakter finansów podmiotów sektora zdrowia, mierniki działalności

17. Rynek usług zdrowotnych a możliwości wykorzystania finansów w zarządzaniu podmiotami sektora zdrowia


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

 • Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D. (2000), Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków
 • Bednarski L. (2009), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa

 • Sobiech J., Rój J., (2006), Zarządzanie finansami szpitala, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

 • Hass-Symotiuk M. (red.) (2010), Rachunkowość - system informacji finansowych zakładów opieki zdrowotnej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

 • Stępniewski J. (red.) (2008), Strategia, finanse i koszty szpitala, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Planowanie i zarządzanie strategiczne

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Nazwa modułu kształcenia

Planowanie i zarządzanie strategiczne

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. posiada wiedzę na temat uwarunkowań i metod planowania i zarządzania strategicznego na różnych poziomach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu mikro (przychodnia, szpital)

2. wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz technik zbierania danych i narzędzi badawczych.
Umiejętności:

3. posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o formułowanie własnych wniosków

4. umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem

5. posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy na płaszczyźnie interpersonalnej, np. w pracy w grupie, w kontaktach ze specjalistami w dziedzinie

6. posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu m.in. praw autorskich i ochrony baz danych wykorzystywanych w codziennej pracy jednostek ochrony zdrowia
Kompetencje społeczne:

7. zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia w wykonywaniu zadań zawodowych i wie, do kogo zwrócić się o pomoc, z uwzględnieniem umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym

8. cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem

9. posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego

10. efektywnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania zawodowe


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Obowiązkowy

Rok studiów

2

Semestr

3

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Marcin Kautsch

mgr Maciej Rogala

mgr Katarzyna Badora


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowa wiedza z podstaw zarządzania oraz zarządzania operacyjnego

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 30

ćwiczenia: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

5

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 60 godz. - 2 ECTS

- przygotowanie się do ćwiczeń: 25 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie prezentacji: 25 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie planu strategicznego: 25 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Metodami dydaktycznymi są wykłady i ćwiczenia. Na wykładach przedstawiane są metody i narzędzia do analizy strategicznej, procedury budowania planu strategicznego i in., podczas gdy ćwiczenia służą do praktycznego zastosowania poznanych na wykładach narzędzi, metod i procedur. Podczas ćwiczeń studenci omawiają z prowadzącymi postępy nad przygotowywanymi w grupach 4-5 osobowych projektami, czyli planami strategicznymi dla wybranych zakładów opieki zdrowotnej. Podczas konsultacji ( w godzinach dyżurów) studenci mają dodatkową możliwość do stawiania pytań i konsultowania przygotowywanych projektów.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Egzamin pisemny w formie przygotowania planu strategicznego wybranej organizacji ochrony zdrowia. Aby móc przygotować ww. dokument muszą umieć pracować w grupie, zdobyć niezbędne informację, nawiązać kontakt z ww. organizacją, zinterpretować uzyskane dane, itp., a następnie stworzyć plan. Do stworzenia ww. dokumentu niezbędne będzie więc opanowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności opisanych powyżej. Ocena dokumentu - jego zawartości, jakości i formatu będzie więc metodą sprawdzenia tego, czy zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

BDB: przygotowanie planu strategicznego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DB: przygotowanie poprawnego planu strategicznego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DST: przygotowanie poprawnego planu strategicznego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego obszaru.


Treści modułu kształcenia

 1. Przygotowywanie planu strategicznego w zakładzie opieki zdrowotnej: etapy powstawania planu, podstawowe składowe

 2. Strategiczne wyzwania stojące przed zakładami opieki zdrowotnej.

 3. Analiza strategiczna, analiza otoczenia dalszego organizacji

 4. Szkoły zarządzania strategicznego

 5. Analiza otoczenia bliższego zakładu opieki zdrowotnej. Teoria gier

 6. Jak przezwyciężać opór przeciwko zmianom

 7. Przewaga konkurencyjna. Model 5 sił M. Portera

 8. Analiza wewnętrzna zakładu opieki zdrowotnej

 9. Tworzenie portfela działalności zakładu opieki zdrowotnej: metody portfelowe i ich przydatność w sektorze ochrony zdrowia. Analiza SWOT.

 10. Cele organizacji. Definiowane problemów strategicznych. Formułowanie wizji organizacji.

 11. Mapa udziałowców: jej budowa oraz znaczenie w budowaniu strategii organizacji

 12. Restrukturyzacja własnościowa i organizacyjna

 13. Strategia – jej rodzaje i możliwości zastosowania w opiece zdrowotnej

 14. Przywództwo strategiczne – rola liderów w zarządzaniu organizacją

 15. Kontrola strategiczna. Podsumowanie przedmiotu
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

 • Kautsch M.(red.) (2010), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa

 • Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca:   • Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Seminarium magisterskie: Zdrowie, sprawność i choroby w populacji

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe

Nazwa modułu kształcenia

Seminarium magisterskie: Zdrowie, sprawność i choroby w populacji

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat problemów zdrowotnych populacji, ich społecznych implikacji oraz narzędzi ich pomiaru

2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do wybranego tematu pracy
Umiejętności:

3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma angielskojęzyczne

6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych

7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych


Kompetencje społeczne:

8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych

10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturoweTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy


Rok studiów

2

Semestr

3 i 4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe

brak

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

seminaria: 120


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

20

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS

- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTSStosowane metody dydaktyczne

- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i sposobu pisania publikacji naukowych

- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych

- omówienie sposobów poszukiwania literatury

- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna ze studentemMetody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych

- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna

Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.


Treści modułu kształcenia

1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej

2. Zasady cytowania materiałów źródłowych

3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych tematów prac magisterskich


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz tematu pracy magisterskiej.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Pobieranie 1.67 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna