Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne


Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych (ścieżka II)Pobieranie 1.67 Mb.
Strona15/21
Data29.04.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych (ścieżka II)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

Nazwa modułu kształcenia

Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych (ścieżka II)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - student:

1. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki i organizacji ubezpieczeń zdrowotnych

2. Wyjaśnia czynniki determinujące popyt i podaż w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych

3. Omawia rodzaje i skutki zawodności rynku w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych

4. Opisuje różnice i podobieństwa pomiędzy różnymi modelami ubezpieczeń zdrowotnych oraz przykłady ich zastosowań

5. Wymienia czynniki wpływające na wysokość wydatków i przychodów ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz wyjaśnia sposób ich oddziaływania


Umiejętności - student:

6. Oblicza składki aktuarialne w różnych typach ubezpieczeń

7. Oblicza podstawowe wartości determinujące popyt na ubezpieczenia zdrowotne

8. Potrafi sporządzić prognozę sytuacji finansowej ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce z uwzględnieniem wpływu różnych determinant wydatków i przychodów


Kompetencje społeczne - student:

9. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów

10. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

3

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr hab. Christoph Sowada

dr Ewa Kocot

mgr Irmina Jurkiewicz-Świętek


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i ekonomiki zdrowia, matematyki i statystyki, ogólna znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce i krajach europejskich

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia


wykłady: 30

ćwiczenia w sali komputerowej: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

5

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach: 60 godz. - 2 ECTS

- przygotowanie prognozy przychodów i wydatków oraz pisemnego referatu omawiającego wyniki: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie na zajęcia ćwiczeniowe: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 30 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

wykład, ćwiczenia, dyskusje na zadany temat, rozwiązywanie przykładowych zadań, praca nad projektem

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Osiągnięcie przez studenta efektów 1-4 oraz 6-7 sprawdzone zostanie w czasie trwającego 90 minut egzaminu pisemnego. Sprawdzenie osiągnięcia efektu 5 oraz efektów 8-10 nastąpi na podstawie oceny przygotowanego projektu prognozy i referatu oraz uczestnictwa studenta w dyskusji na ćwiczeniach.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie obu części egzaminu - części sprawdzającej wiedzę (efekty 1-4) oraz części sprawdzającej umiejętności (efekty 6-7) - na ocenę co najmniej dostateczną. Osiągnięcie efektu 5 oraz i efektów 8 - 10 sprawdzone zostanie w czasie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu jest wykonanie przez studenta projektu: prognozy wydatków/przychodów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Wyniki prognozy mają zostać zaprezentowane przez studenta w formie poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym pisemnego referatu. Kolejnym warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu jest wykazanie się przez studenta aktywnością w dyskusji prowadzonej na zadane tematy.

Końcowa ocena z egzaminu stanowi średnią ważoną z oceny części sprawdzającej wiedzę (efekty 1-4) - 40%, z oceny części sprawdzajaćej sprawdzającej umiejętności (efekty 6-7) - 30% oraz z oceny przygotowanego projektu prognozy i referatu - 30%


Efekty odnoszące się do wiedzy sprawdzane na egzaminie

- ocena niedostateczna - student nie zna podstawowych pojęć, nie rozumie przerobionego materiału, nie potrafi wyjaśnić podstawowych zagadnień, a w konsekwencji uzyskuje mniej niż 60% punktów z części egzaminu odnoszącej się do wiedzy

- ocena dostateczna - student w stopniu dostatecznym definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia stanowiące przedmiot egzaminu, ale potrafi wyjaśnić tylko część związków zachodzących pomiędzy omawianymi kategoriami, a w konsekwencji uzyskuje 60-75% punktów z części egzaminu odnoszącej się do wiedzy

- ocena dobra - student zna i wyjaśnia w sposób satysfakcjonujący podstawowe pojęcia i zagadnienia stanowiące przedmiot egzaminu, ale nie potrafi wyjaśnić wszystkich związków zachodzących pomiędzy omawianymi kategoriami, a w konsekwencji uzyskuje 76-90% punktów z części egzaminu odnoszącej się do wiedzy

- ocena bardzo dobra - student zna i wyjaśnia w sposób jasny i zrozumiały wszystkie pojęcia i zagadnienia stanowiące przedmiot egzaminu, potrafi wyjaśnić przeważającą część związków zachodzących pomiędzy omawianymi kategoriami, a w konsekwencji uzyskuje ponad 90% punktów z części egzaminu odnoszącej się do wiedzy
Efekty odnoszące się do umiejętności sprawdzane na egzaminie

- ocena niedostateczne - student nie zna sposobów rozwiązywania zadań stanowiących przedmiot nauczania, a w konsekwencji uzyskuje mniej niż 60% punktów z części egzaminu odnoszącej się do umiejętności

- ocena dostateczna - student jedynie w stopniu dostatecznym potrafi rozwiązać zadania stanowiące przedmiot egzaminu, wykazuje trudności w interpretacji uzyskanych wyników, w konsekwencji uzyskuje 60-75% punktów części z egzaminu odnoszącej się do umiejętności

- ocena dobra - student opanował umiejętności rozwiązywania zadań stanowiących przedmiot egzaminu, ale nie potrafi zinterpretować wszystkich wyników, a w konsekwencji uzyskuje 76-90% punktów z części egzaminu odnoszącej się do umiejętności

- ocena bardzo dobra - student opanował umiejętności rozwiązywania zadań stanowiących przedmiot egzaminu i potrafi zinterpretować wszystkich wyników, a w konsekwencji uzyskuje ponad 90% punktów z części egzaminu odnoszącej się do umiejętności.
Referat oceniany jest pod względem:

a) kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów),

b) prawidłowości struktury referatu (0-5 punktów)

Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.

Skala ocen:

9,5-10 punktów: 5,0 (bardzo dobry);

8,5-9 punktów: 4,5 (dobry plus);

7,5-8 punktów: 4,0 (dobry);

6,5-7 punktów: 3,5 (dostateczny plus);

6 punktów: 3,0 (dostateczny)

poniżej 6 punktów: 2,0 (niedostateczny)


Treści modułu kształcenia

1. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka, cechy ryzyka zdrowotnego, sposoby zarządzania ryzykiem

2. Zasady podejmowania decyzji w warunkach niepewności, funkcja oczekiwanej użyteczności, ekwiwalent pewności, premia za ryzyko i premia za bezpieczeństwo

3. Popyt na ubezpieczenie zdrowotne, składki aktuarialne i rzeczywiste, optymalny poziom zabezpieczenia

4. Podaż ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczenie ubezpieczenia przed niewypłacalnością

5. Zawodności rynku ubezpieczeniowego - skutki asymetrii informacyjnych dla rynku ubezpieczeń zdrowotnych - moral hazard, adverse selection, cream skimming i instrumenty przeciwdziałające (współpłacenie, zwroty składek, bonusy, zróznicowanie oferty – równowaga rozłaczna Rotschilda i Stiglitza, wyrównanie finansowe między ubezpieczycielami)

6. Podstawowe typy i formy ubezpieczeń zdrowotnych: ubezpieczenia społeczne parafiskalne i solidarne, ubezpieczenia dobrowolne (prywatne), kalkulacja składek, zasiłki składkowe, rozwiązania stosowane na świecie

7. Ubezpieczenia zdrowtne w starzejącym się społeczeństwie

8. Prognozy wydatków/przychodów w ochronie zdrowia - podstawowe modele ze szczególnym uwzględnieniem modelu aktuarialnegoWykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

    • Sowada C. (2013), Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach zdrowotnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

    • Morris S., Devlin N., Parkin D. (2011), Ekonomia w ochronie zdrowia, rozdz. 5 i 6, Wolters Kluver, Warszawa

    • Kifmann M. (2000), Insuring Premium Risk in Competitive Health Insurance Markets, Mohr Verlag, Tubingen, s. 14-20,

    • Królikowski W. (2006), Ubezpieczenia. Zastosowanie matematyki w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łodź, s. 75-115, 123-131, 159-173

    • Monkiewicz J. (red.) (2002), Podstawy ubezpieczeń tom I - mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa, s. 17-53, 381-397

    • Zweifel P. (2007), The Theory of Social Health Insurance, NOW Publisher, Boston

    • Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2011), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, rozdz. 8 - 12, 18 - 19, 21 - 22, Wolters Kluver, Warszawa
    • Sowada C. (2004), Współpłacenie - szanse, zagrożenia i warunki szerszego zastosowania w systemie powszechnego społecznego ubezpieczenia zdrowotnego, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. II, nr 1, s. 11-22

    • Sowada C. (2003), Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. I, nr 1, s. 16-30

    • Sowada C. (2001), Wyrównanie finansowe między kasami chorych, w: Polityka Społeczna, nr 10, s. 15-21

    • Sowada C. (2011), Starzenie się człowieka i starzenie się populacji. Podział odpowiedzialności za skutki finansowe w systemie opieki zdrowtnej, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. IX, nr 1, s. 86-100

    • Golinowska S., Kocot E., Sowa A. (2008), Scenarios for health expenditure in Poland, CASE Network Reports No. 78

Literatura uzupełniająca:    • Folland S. (2005), The Quality of Mercy: Social Health Insurance in the Charitable Liberal State, w: Journal of Health Care Finance and Economics, vol. 5, s. 23-46

    • Phelps C. (2003), Health Economics wyd. 3., Addison Wesley, Boston, s. 324-330, 344-351

    • Inne źródła podane zostaną w czasie zajęć

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej (ścieżka II)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Nazwa modułu kształcenia

Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej (ścieżka II)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Posiada wiedzę na temat organizacji i finansowania systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

2. Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkim
Umiejętności:

3. Posiada i doskonali umiejętność integrowania wiedzy teoretycznej z praktyką w zakresie komunikowania się i pracy w zespole

4. Potrafi planować procesy komunikacyjne tak aby osiągać wyznaczone cele

5. Potrafi skorzystać z dostępnych baz danych w celu wyjaśnienia czynników wpływających na zdrowie


Kompetencje społeczne:

6. Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym i współpracowników

7. Potrafi odpowiedzialnie projektować zadania, przeznaczone dla kierowanej przez siebie grupy i wyjaśnić wymagania stawiane personelowi i uwarunkowania planowania pracy zespołu w celu zapewnienia realizacji potrzeb klientów/pacjentów

8. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów

9. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów.


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

3

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Marcin Kautsch

mgr Maciej Rogala

mgr Katarzyna Badora


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

znajomość materiału z zakresu podstaw zarządzania, podstaw zarządzania jednostkami ochrony zdrowia

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 45

ćwiczenia: 45
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

7

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 90 godz. - 3 ECTS

- sporządzenie prezentacji: 10 godz. - 0,4 ECTS

- opracowanie dokumentu zaliczeniowego (egzamin): 50 godz. - 1,6 ECTS

- opracowanie matrycy do oceny zarządzanie szpitalem: 60 godz. - 2 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Przedmiot prowadzony jest w oparciu o wykłady i ćwiczenia. Mają one jednak charakter interaktywny - w trakcie zajęć studenci proszeni są o komentarze, uwagi i przykłady dotyczące zastosowania przedstawianych treści w realiach ochrony zdrowia.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

By zaliczyć przedmiot studenci przygotowują matrycę za pomocą które oceniane będzie zarządzanie szpitalem. Aby móc przygotować ww. dokument muszą umieć pracować w grupie, zdobyć niezbędne informację, nawiązać kontakt z innymi grupami, zinterpretować uzyskane dane, itp., a następnie stworzyć ww. dokument. Do stworzenia ww. dokumentu niezbędne będzie więc opanowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności opisanych powyżej. Ocena dokumentu - jego zawartości, jakości i formatu będzie więc metodą sprawdzenia tego, czy zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie pisemne na ocenę

BDB: przygotowanie matrycy opisującej zarządzanie szpitalem - napisanej poprawną polszczyzną, spełniającej wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DB: przygotowanie matrycy opisującej zarządzanie szpitalem - napisanej poprawną polszczyzną, spełniającej 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DST: przygotowanie matrycy opisującej zarządzanie szpitalem - napisanej poprawną polszczyzną, spełniającej poprawną polszczyzną, spełniającej podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego obszaru.Treści modułu kształcenia

Wprowadzenie do przedmiotu

Zakład opieki zdrowotnej jako organizacja

Specyfika zarządzania zakładami opieki zdrowotnej: ludzie, cele, struktura

Cechy charakterystyczne zakładów opieki zdrowotnej

Specyfika zarządzania organizacjami typu non-profit

Zakład opieki zdrowotnej a małe i średnie przedsiębiorstwo

Uwarunkowania działania zakładów opieki zdrowotnej / szpitali

Zakład idealny - z perspektywy różnych udziałowców

Obszary zarządzania zakładem

- Infrastruktura i aparatura

- Jakość usług

- Zasoby ludzkie

- Efektywność działania

- Finanse

- Działalność medyczna

Możliwości oceny zarządzania i zasobów szpitala, problemy pomiaru

Dane wyjściowe do oceny zakładu opieki zdrowotnej

Narzędzia oceny zarządzania - rankingi

Comon Assessment Framework, jako narzędzie oceny zarządzania organizacjami typu non-profit

Przykłady pomiaru jakości zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w Polsce

Podsumowanie i repetytorium


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

    • Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D. (2000), Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Vesalius, Kraków

    • Kautsch M. (red.) (2010), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa

    • Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

    • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2005), Zarządzanie Teoria i praktyka (wyd. 5), Wydawnictwo Naukowe PWN

    • Ponikło W. (2010), Infrastruktura techniczna szpitala, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa

    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

    • Standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, www.cmj.org.pl,

Literatura uzupełniająca:    • Durlik M. (2001), Skuteczne zarządzanie w warunkach rynku usług medycznych, w: Antidotum, nr 09/2001.

    • Kautsch M., Ponikło W. (2003), Jak oceniać zakład opieki zdrowotnej, w: Służba Zdrowia 9-12/2003

    • Ponikło W. (2003), Informatyzacja szpitali, w: OPM 4/2003

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Zarządzanie w warunkach zmiany (ścieżka II)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Nazwa modułu kształcenia

Zarządzanie w warunkach zmiany (ścieżka II)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Posiada podstawową wiedzę na temat uwarunkowań elementów planowania i zarządzania w obszarze zmiany organizacyjnej

2. Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach zmiany

3. Wykazuje się znajomością zasad tworzenia i realizowania strategii zmian organizacyjnych

4. Wykazuje znajomość podstawowych narzędzi w dziedzinie diagnozowania konieczności zmiany organizacyjnej

5. Rozumie uwarunkowania zmian w organizacjach sektora zdrowia


Umiejętności:

6. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zachowań grup ludzi w warunkach zmiany

7. Potrafi przedstawić wyniki analiz w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki i opartych o literaturę przedmiotu.

8. Planuje, monitoruje i ocenia programy w obszarze zmiany organizacyjnej w szczególności w sektorze zdrowia

9. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu w obszarze zmiany organizacyjnej i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie

10. Umie wykorzystać narzędzia i metody analizy w obszarze wprowadzania zmian do organizacji, przygotować plan wprowadzania zmian


Kompetencje społeczne:

11. Zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów, współpracuje w zespole interdyscyplinarnym

12. Potrafi odpowiedzialnie projektować zadania w dziedzinie zmian organizacyjnych - przeznaczone dla kierowanej przez siebie grupy

13. w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów w dziedzinie zmiany orghanizacyjnej

14. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów.


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

3

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Stojgniew Jacek Sitko

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

Wykład i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza z podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi i operacyjnego

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 10

ćwiczenia: 20
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3

Bilans punktów ECTS

- przygotowanie i uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ETCS

- przygotowanie zadanych prac: 30 godz. - 1 ETCS

- przygotowanie projektu i jego prezentacji : 25 godz. - 1 ECTS


Stosowane metody dydaktyczne

Wykład i ćwiczenia w grupach (analiza przypadków, dyskusje, prezentacje, analizy literatury, przygotowanie i prezentacja projektu)

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekty z zakresu wiedzy - ocena pisemnych prac studentów,

Efekty z zakresu umiejętności - ocena projektu i jego prezentacji

Efekty z zakresu kompetencji społecznych - ocena aktywności studentów podczas zajęć i współpracy w zespole projektowym


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Pozytywne zaliczenie prac pisemnych

Pozytywna ocena projektu i prezentacji

Zaliczenie na ocenę na podstawie: wykonania kompletu prac domowych (nieobecność usprawiedliwiona - nie zwalnia od oddania wszystkich prac), opracowania i prezentacji projektu, przedstawienia prezentacji ustnej, aktywności podczas zajęć, obecności na wszystkich zajęciach. Efekty z zakresu wiedzy: Student będzie potrafił ocenić problemy projektowania i wprowadzania zmian w organizacjach. Efekty z zakresu umiejętności: Student będzie potrafił dobrać i zastosować odpowiednie do problemu metody zarządzania zmianą.

Skala ocen: 3 - Student wykazuje ogólne zrozumienie istoty wprowadzania zmian w organizacjach i rozumie podstawowe koncepcje, 4 - Student wykazuje pogłębione zrozumienie istoty zmian organizacyjnych oraz potrafi poprawnie wykorzystać podstawowe narzędzia diagnozy i wprowadzania zmian, 5 - Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie problemów dotyczących zmian w organizacjach, potrafi bezbłędnie wykorzystać wszystkie omówione narzędzia oraz samodzielnie proponować koncepcje rozwiązywania podobnych problemów w organizacjachTreści modułu kształcenia

Pojęcie zmiany organizacyjnej, Rodzaje zmian w organizacjach, Przyczyny zmian, Wieloetapowy proces wprowadzania zmian oraz jego uwarunkowania i zagrożenia, Błędy w procesie wprowadzania zmian i ich unikanie, Rola liderów zmian, Podstawowe koncepcje dotyczące zmiany w organizacjach i strategie zmian, Bariery i czynniki sprzyjające zmianom, Organizacja ucząca się.

Zakres dziedzinowy: zarządzanie, zarządzanie zmianą, grupy interesów, rola przywódcy

Wykład seminaryjny, dyskusje, ćwiczenia. Samodzielne poszukiwanie i analiza literatury oraz przygotowanie projektu, analiza materiałów wręczanych/prezentowanych na zajęciach dot. koncepcji zmian i opisów przypadków.


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

    • Kotter J.P., Cohen D. (2005), Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieniły oblicza firm na całym świecie, One Press, Gliwice

    • Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (2008), Wydawnictwo Helion, Gliwice

    • Kotter J. P. (2004), Przewodzenie procesowi zmian i przyczyny niepowodzeń, Harvard Business, Review Polska, 7/2004

    • Sitko S. (2001), Restrukturyzacja jednostek opieki zdrowotnej na tle zmian w sektorze zdrowia, w: Zdrowie i Zarządzanie, 1/2001

    • Materiały wręczane/prezentowane studentom na zajęciach

Literatura uzupełniająca:    • Senge P. M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

    • Schlesinger P., Sathe V., Schlesinger L., Kotter J.P. (1999), Projektowanie organizacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

    • Kotter J.P., Rathgeber H., Mueller P. (2008), Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach, Onepress, Gliwice

    • Krupa K. (2003), Ewolucja procesu zmian organizacyjnych. Wybrane poglądy i koncepcje, Łódź, www.kkrupa.pl/Ewolucja%20procesu%20zmian%20organizacyjnych.pdf

    • Grouard B., Meston F. (1997), Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces, Poltext, Warszawa

    • Daniecki W. (2004), Strategia zmian - refleksje nad praktyką, Wyd. Academica, Warszawa

    • Luecke R. (2005), Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, Wyd. MT Biznes, Warszawa

    • Kotter J.P. (1998), Leading Change, Harvard Business School Press

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Pobieranie 1.67 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna