Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne


Quantitative methods of health care and public health (ścieżka III)Pobieranie 1.67 Mb.
Strona19/21
Data29.04.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Quantitative methods of health care and public health (ścieżka III)

Faculty

Faculty of Health Sciences

Unit conducting module

Department of Epidemiology and Population Studies

Course unit title

Quantitative methods of health care and public health

Course unit code
Language of instruction

English

Course objectives and learning outcomes

Knowledge:

1. Knowns descriptive methods of quantitative and qualitative data and criteria of choosing statistical tests and assumptions required for applications of suitable statistical analyses


Skills:

2. Is able to prepare data for statistical analysis and to get information on population characteristics applying descriptive statistics

3. Is able to properly use of statistical tests (parametric and nonparametric), analyse data and interpret results
Social competences:

4. Understands a need of precision in making the notes and explaining arguments

5. Formulates a critical judgments of presented reasoning


Type of course unit (compulsory/optional)

optional

Year of study (if applicable)

2

Semester

3

Teacher responsible

dr Krystyna Szafraniec

Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face, distance learning)

practical classes in computer laboratory

Prerequisites

a basic knowledge of mathematics, base of descriptive and inferential statistics

Delivery length

practical classes: 15


Number of ECTS credits allocated

2

Estimation of the student workload needed in order to achieve expected learning outcomes

- weekly lessons: 15 hours - 0,7 ECTS

- preparatory work: text readings and homework assignments: 35 hours - 1,3 ECTSTeaching & learning methods

Instructional classes and seminars including short review of the concepts of descriptive and inferrential statistics, and data-based exercises in computer lab using statistical software

Assessment methods and criteria;

course gradingEffects 1-3: Evaluation of the class and homework assignments to identify and recognize patterns in raw data using descriptive methods and to perform inferential statistics

Form and conditions for the award of a credit

A final project in written form will be required. The goal of the project is to conduct statistical analysis of a population health issue using a dataset.

Project is scored from 0 to 40 points; minimum credit reqiurement is 24 pt.

Grades:

ndst – no credit (<24 pt)- means the work was not completed or it was completed at very low, unsatisfactory leveldst – (24-29 pt.), student presents aim of the analysis, mathodology and results on basic level

db – (30-35 pt.) represents achievement which is significantly above basic; student demonstrates an appropriate use of a data tables and graphs and is able to summarize results efficiently

bdb – (36-40 pt.) represents outstanding achievements; student is able to present research results in a clear way, interpret the results and formulate a critical judgments of reasoning.


Course topics

Utilize the methods and technics of statistical analysis in scientific research (descriptive and inferential statistics).

Critical judgement of the outcome of statistical analysis.Recommended and required reading

Handouts and other materials will be made available in advance to class period.

Duration, rules, and form of work placement(s)/internship, if envisaged by programme of study
Nadzór w zdrowiu publicznym

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Zdrowia i Środowiska

Nazwa modułu kształcenia

Nadzór w zdrowiu publicznym

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji.

2. Opanował szczegółową wiedzę na temat nadzoru w zdrowiu publicznym.

3. Posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania w sytuacjach kryzysowych i źródłach informacji.

4. Zna uregulowania prawne dotyczące działań w nadzorze.

5. Zna różne współczesne koncepcje nadzoru w zdrowiu publicznym i podejścia systemowe, instytucjonalne i organizacyjne na płaszczyźnie krajowej, wspólnotowej i w perspektywie globalnej

6. Posiada wiedzę w zakresie specyfiki stosowanych instrumentów i procedur prawa administracyjnego w nadzorze w różnych systemach

7. Potrafi zidentyfikować, zinterpretować i prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy prawa w stosunku do działań w nadzorze

Umiejętności:

8. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości

9. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego.

Kompetencje społeczne:

10. Kształtowana jest postawa odpowiedzialności za problemy środowiska lokalnego w kontekście działań nadzoru w zdrowiu publicznym oraz poszanowania dla prawnych uwarunkowań tego obszaru


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

2

Semestr

4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Andrzej Galbarczyk

dr Anna Mokrzycka

dr Marta Malinowska-Cieślik

mgr Michał Zabdyr-JamrózImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza z zakresu biologii człowieka, prawa zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej podstaw epidemiologii, podstaw socjologii, psychologii zdrowia oraz podstaw organizacji nadzoru sanitarnego

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 15

ćwiczenia: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

4

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 45 godz. - 1,5 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS

- praca własna: 25 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i uczestnictwo w nim: 17 godz. - 0,5 ECTS.Stosowane metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia, praca w małych grupach, praca z tekstem, prezentacja, dyskusja, studium przypadku.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1.- ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe

Efekt 2 - kolokwium zaliczeniowe

Efekt 3.- ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe

Efekt 4.- ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe

Efekt 5.- ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe

Efekt 6. - ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe

Efekt 7 .- ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe

Efekt 8.- ocena pracy na ćwiczeniach

Efekt 9. - ocena pracy na ćwiczeniach

Efekt 10.- ocena pracy na ćwiczeniachForma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Warunkiem zaliczenia części ćwiczeniowej jest:

1. Obecność na zajęciach

2. Zaliczenie każdej nieobecności w formie zaproponowanej przez prowadzącego dany temat.

3. Przygotowanie do zajęć w formie podyktowanej przez prowadzącego/prowadzącą ćwiczenia.

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest:

1. Obecność na wykładach.

2. Zaliczenie każdej nieobecności w formie zaproponowanej przez osobę wykładającą dany temat.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z modułu jest zdobycie minimum 60% punktów na kolokwium zaliczeniowym, obejmującym materiał prezentowany na ćwiczeniach i wykładach, co odpowiada dostatecznemu stopniowi opanowania przez studenta/studentkę wszystkich kompetencji wymienionych w punkcie 5.

Oceny są wystawiane zgodnie z następującą skalą:

60% -67% ocena dostateczna (3.0)

68% - 75% ocena dostateczna plus (3.5)

76% - 83% ocena dobra (4.0)

84% - 92% ocena dobra plus (4.5)

93% - 100% ocena bardzo dobra (5.0)Treści modułu kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem systemu nadzoru w zdrowiu publicznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej. W ramach przedmiotu studenci są również zapoznawani z zasadami budowania systemu nadzoru w zdrowiu publicznym.

Studenci zapoznają się ze stanowiskiem doktryny (na podstawie literatury, ekspertyz i raportów, opracowań analitycznych), stanem prawnym (w oparciu o prezentowane wybrane teksty autentyczne: ustawy i inne źródła). Doskonalą też kompetencje w sferze identyfikacji, rozumienia, interpretacji i prawidłowego stosowania prawa, zgodnie z misją i celami nadzoru rozumianego szeroko, rozwijają też kompetencje związane z planowaniem, wykorzystaniem i ewaluacją systemu nadzoru oraz z raportowaniem informacji o zdrowiu do różnych grup udziałowców, przy szczególnym uwzględnieniu postulatu realizacji zadań ustawowych poszczególnych podmiotów.

Celem części wykładowej jest ponadto zapoznanie studentów z działaniem nowocześnie pojmowanego nadzoru w zdrowiu publicznym (ang. public health surveillance)

Uwzględniany jest kontekst nadzoru w zdrowiu publicznym jako instrumentarium służącego realizacji szeroko pojmowanego prawa do zdrowia w kategoriach prawa podmiotowego gwarantowanego na płaszczyźnie międzynarodowej oraz kontekst koncepcji publicznej odpowiedzialności za realizację misji/funkcji zdrowia publicznego poprzez systemy nadzoru.

Celem jest także zapoznanie studentów ze zróżnicowanym podejściem do problematyki nadzoru w zdrowiu publicznym w perspektywie różnych systemów, z regulacjami i zasadami w dziedzinie prawa nadzoru i zdrowia publicznego w prawie polskim, w regulacjach USA, Unii Europejskiej i innych wybranych krajów oraz zrozumienie specyfiki regulacji, odrębności wynikających z różnic podejścia i różnic systemowych oraz wzajemnych zależności, zwłaszcza w kontekście wpływu regulacji wspólnotowych na prawo krajowe, kształtowanie standardów i wspólnych mechanizmów kontroli. Uwzględniany jest także kontekst globalizacji zadań nadzoru w zdrowiu publicznym (wiedza z zakresu podstawowych zagrożeń, możliwości współdziałania, instrumentów prawnych w tej dziedzinie).

Omawiane są także katastrofy naturalne i antropogeniczne, ich przyczyny praz wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. Dyskutowane są sposoby zapobiegania im oraz przywracania sytuacji do stanu początkowego.Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

 • Poździoch S. (2004), Prawo zdrowia publicznego, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków

 • Siemiński, M. (2007), Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 • Teuch S.M., Churchill R.E., (eds.) (2000), Principles and Practice of Public Health Surveillance, Oxford Press

 • WHO, (1999), Community emergency prepardness: a manual for managers and policy-makers, Geneva

Literatura uzupełniająca: • Chomiczewski K, Gall W., Grzybowski J. (2001), Epidemiologia działań wojennych i katastrof, medica Press, Bielsko-Biała

 • Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M. (2002), Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

 • Dudek B. (2003), Zaburzenia po stresie traumatycznym, GWP, Gdańsk

 • Europejskie Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (1999), Służby zdrowia środowiskowego w Europie, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź

 • European Health for All Database, Regionalne Biuro Europy WHO, Kopenhaga

 • Graniczny M., Mizerski W. (2007), Katastrofy przyrodnicze, PWN, Warszawa

 • Kowalczyk M., Rump S., Kołaciński Z. (2004), Medycyna katastrof chemicznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

 • Włodarczyk C. (2007), Zdrowie Publiczne w perspektywie miedzynarodowej. Wybrane problemy, Wydawnictwo UJ, Kraków

 • Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w krajach europejskich. Wydawnictwo UJ, Kraków

 • wybrane artykuły z czasopism naukowych oraz inne, wyselekcjonowane publikacje, aktualizowane na bieżąco: głównie źródła internetowe z oficjalnych stron (instytucje rządowe, organy administracji lokalnej, ciała kompetentne i instytucje reprezentujące interesariuszy i konsumentów) oraz katalog aktualnych źródeł prawa (podawany na bieżąco).

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Ocena technologii medycznych i gospodarka lekami

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Gospodarki Lekiem

Nazwa modułu kształcenia

Ocena technologii medycznych i gospodarka lekami

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawno-ekonomicznych w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów gospodarczych w nim działających, w obszarze gospodarki lekami i oceny technologii medycznych

2. Ma poszerzoną wiedzę na temat wnioskowania statystycznego oraz znajomość i rozumienie zasad metodologii nauk

3. Zna na poziomie rozszerzonym metody analiz ekonomicznych stosowane w ochronie zdrowia


Umiejętności:

4. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego


Kompetencje społeczne:

5. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów.Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

2

Semestr

4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr n. med. Paweł Kawalec

dr n. med. Tomasz Bochenek

prof. dr hab. med. Andrzej Pilc


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

dr n. med. Paweł Kawalec

dr n. med. Tomasz BochenekSposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii, ekonomiki zdrowia i statystyki

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 20

ćwiczenia: 25
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

4

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS

- sporządzenie prezentacji: 25 godz. 1 ECTS

- przygotowanie się do zaliczenia i uczestnictwo w nim: 27 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Prezentacje treści dydaktycznych, dyskusje ze studentami, prezentacje referatów, praca grupowa i indywidualna.

Istnieje możliwość stosowania technik "e-learning" dopasowanych do potrzeb i możliwości poszczególnych grup studentów.Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1-5: monitorowanie aktywności studenta podczas zajęć, ocena prezentacji studenta oraz ocena wyniku testu końcowego

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach a także zaliczenie kolokwiów cząstkowych sprawdzających stopień opanowania poszczególnych etapów treści dydaktycznej oraz zdanie testu wielokrotnego wyboru lub zaliczenia ustnego.
Efekt 1-3:

na ocenę 2 - student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi HTA i nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie gospodarki lekami

na ocenę 3 - student umie wykorzystać tylko kilka narzędzi HTA i posiada podstawową wiedzę w zakresie gospodarki lekami

na ocenę 4 - student potrafi nie tylko poprawnie, ale również w analityczny sposób wykorzystać narzędzia HTA, a także posiada dobrą orientację w problematyce gospodarki lekami.

na ocenę 5 - student potrafi wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia HTA w celu rozwiązania zadanego problemu analitycznego, jak również posiada biegłą znajomość problematyki gospodarki lekami
Efekt 4:

na ocenę 2 - student nie umie przeprowadzić samodzielnej krytycznej oceny publikacji naukowych raportów i ekspertyz

na ocenę 3 - student umie w ograniczonym stopniu przeprowadzić krytyczną ocenę publikacji naukowych raportów i ekspertyz

na ocenę 4 - student potrafi wykorzystać w praktyce raporty ekspertyzy analizy po krytycznej ich ocenie

na ocenę 5 - student potrafi wykorzystać biegle raporty analizy po krytycznej jej ocenie
Efekt 5:

na ocenę 2 - student nie umie samodzielnie poszerzać swojej wiedzy

na ocenę 3 - student umie w ograniczony sposób poszerzać swoją wiedzę

na ocenę 4 - student nie tylko potrafi poprawie poszerzać swoja wiedzę ale również w analityczny sposób ją wykorzystać

na ocenę 5 - student potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności badawcze oraz wykorzystać je w celu rozwiązania zadanego problemu analitycznego


Treści modułu kształcenia

W ramach zajęć będzie omawiana ocena kliniczna i ocena kosztów procedur medycznych a także ocena opłacalności technologii medycznych. Zostaną omówione techniki modelowania ekonomicznego, metody zbierania informacji o kosztach do analiz ekonomicznych oraz metody oceny wiarygodności analiz HTA. Zostaną omówione podstawowe zagadnienia z zakresu racjonalnej gospodarki lekami i zastosowania farmakoekonomiki w racjonalizacji gospodarki lekami.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

 • Spławiński J. (2003), Receptariusz szpitalny, Unimed, Jaworzno

 • Orlewska E. (2005), Podstawy farmakoekonomiki, Unimed, Jaworzno

 • Wybrane publikacje naukowe są dostarczane lub zalecane studentom w zależności od indywidualnego problemu badawczego.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Pobieranie 1.67 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna