Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie PublicznePobieranie 1.67 Mb.
Strona2/21
Data29.04.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Załącznik nr 2

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa kierunku studiów: zdrowie publiczne

Obszar kształcenia w zakresie:


  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

  • nauk społecznych

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: profil ogólnoakademickiSymbol

Opis zakładanych efektów kształcenia
Absolwent studiów drugiego stopnia:

Odniesienie

do efektów kształcenia

dla obszaru (obszarów)

WIEDZA

K_W01

prezentuje pogłębioną wiedzę na temat epidemiologii i prewencji chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym związanych z jakością środowiska, stylem życia i sposobem żywienia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego

M2_W03, M2_W04, M2_W06, M2_W09, M2_W10, S2A_W03, S2A_W04

K_W02

zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób

M2_W03, M2_W04, M2_W05, M2_W06, M2_W09, M2_W10, S2A_W06

K_W03

zna tematykę nierówności w zdrowiu i różne modele je wyjaśniające

M2_W03, M2_W04, M2_W10, S2A_W02, S2A_W03, S2A_W04, S2A_W08

K_W04

wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości zasad tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym

M2_W03, M2_W04, M2_W05, M2_W06, M2_W08, M2_W10, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W08

K_W05

zna główne trendy i projekty w zdrowiu publicznym i promocji zdrowia w kontekście lokalnym i krajowym oraz w szerszej, europejskiej i światowej perspektywie

M2_W05, M2_W06, M2_W09, M2_W10, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W08, S2A_W09

K_W06

ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie

M2_W05, M2_W06, M2_W10, S2A_W03, S2A_W04, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W08

K_W07

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za działania prospołeczne oraz monitorowania realizowanych przez nie strategii rozwiązywania problemów społecznych

M2_W04, M2_W08, M2_W10, S2A_W02, S2A_W03, S2A_W07, S2A_W08

K_W08

zna różne przykłady środowiskowych programów profilaktycznych oraz możliwości ich aplikacji

M2_W05, M2_W06, M2_W08, M2_W10, S2A_W07

K_W09

zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw i metod badań przekonań zdrowotnych oraz procesu zmiany i kształtowania zachowań zdrowotnych

M2_W03, M2_W04, M2_W06, S2A_W06

K_W10

zna podstawowe teorie i koncepcje socjologiczne pozwalające zrozumieć rolę badań socjomedycznych czynników społeczno-kulturowych w zdrowiu publicznym

M2_W03, M2_W04, M2_W06, M2_W09, M2_W10, S2A_W02, S2A_W03, S2A_W04, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W09

K_W11

rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w obszarze: opieki, edukacji, promocji, nadzoru, planowania

M2_W08, M2_W10, S2A_W02, S2A_W03, S2A_W07, S2A_W08, S2A_W09

K_W12

rozumie wzajemne relacje między procesem politycznym i efektywnym działaniem na rzecz zdrowia populacji

M2_W08, M2_W09, M2_W10, S2A_W03, S2A_W04, S2A_W07, S2A_W08, S2A_W09

K_W13

posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji i finansowania systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

M2_W08, M2_W10, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W08, S2A_W09

K_W14

posiada pogłębioną znajomość reguł prawnych organizujących lokalną, krajową oraz międzynarodową politykę zdrowotną i społeczną

M2_W08, M2_W09, M2_W10, S2A_W03, S2A_W07, S2A_W08

K_W15

zna zasady i uwarunkowania alokacji środków na wszystkich poziomach organizacyjnych ochrony zdrowia

M2_W08, S2A_W02, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W11

K_W16

zna na poziomie rozszerzonym metody analiz ekonomicznych stosowane w ochronie zdrowia

M2_W08, M2_W10, S2A_W06, S2A_W07

K_W17

posiada wiedzę na temat uwarunkowań i metod planowania i zarządzania strategicznego na różnych poziomach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia

M2_W05, M2_W08, M2_W10, S2A_W06, S2A_W07

K_W18

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych i ekonomicznych w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów w nim działających (świadczeniodawca, płatnik, organy władzy rządowej i samorządowej, inne podmioty)

M2_W08, M2_W10, M2_W11, M2_W12, S2A_W02, S2A_W03, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W08, S2A_W09

K_W19

zna zasady procedury akredytacyjnej zakładów opieki zdrowotnej

M2_W08, M2_W10, S2A_W02, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W11

K_W20

zna techniki i metody kontraktowania usług zdrowotnych (on-line) oraz metody i techniki ich rozliczania

M2_W08, M2_W10, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W11

K_W21

posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

M2_W04, M2_W08, M2_W10, S2A_W04, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W08


K_W22

posiada podstawową wiedzę na temat procesów interpersonalnych

M2_W04, M2_W06, S2A_W04, S2A_W07, S2A_W08

K_W23

opanował szczegółową wiedzę na temat nadzoru w zdrowiu publicznym

M2_W05, M2_W08, M2_W09, M2_W10, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W08

K_W24

posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania w sytuacjach kryzysowych i źródłach informacji

M2_W05, M2_W10, S2A_W03, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W08

K_W25

posiada wiedzę o źródłach informacji naukowej i profesjonalnej oraz koncepcjach tworzenia możliwych modeli przepływu informacji w ochronie zdrowia oraz rozwiązań przyjętych w Polsce

M2_W05, M2_W11, S2A_W06

K_W26

posiada poszerzoną wiedzę o narzędziach informacyjnych i informatycznych możliwych do wykorzystania przy opracowywaniu i realizacji programów zdrowotnych i społecznych

M2_W05, M2_W06, M2_W10, S2A_W06

K_W27

zna zasady udostępniania, wykorzystania i ochrony zasobów informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia

M2_W11, S2A_W07 S2A_W10

K_W28

posiada wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących systemu obiegu dokumentów elektronicznych w ochronie zdrowia

M2_W11, S2A_W06

K_W29

wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych

M2_W05, M2_W10, S2A_W06

K_W30

ma poszerzoną wiedzę na temat wnioskowania statystycznego

M2_W05, S2A_W06

K_W31

rozumie podstawowe zasady i rolę kształtowania kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemach zarządzania oraz podstawy działań mających na celu ograniczanie stresu zawodowego i jego negatywnych skutków

M2_W03, M2_W04, M2_W06, S2A_W04, S2A_W07, S2A_W09

K_W32

posiada wiedzę o zasadach korzystania z tzw. prawa własności intelektualnej w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (m.in. prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, ochrona baz danych)

M2_W11, S2A_W07, S2A_W10, S2A_W11

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi

M2_U03,M2_U04, M2_U06, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U06

K_U02

planuje, wdraża, monitoruje, ewaluuje i ocenia programy w obszarze zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

M2_U05, M2_U06, M2_U08, M2_U09, S2A_U02, S2A_U04,, S2A_U05, S2A_U06, S2A_U07, S2A_U08

K_U03

potrafi wyciągać wnioski dotyczące wpływu polityki zdrowotnej państwa na funkcjonowanie programów profilaktycznych i inne polityki

M2_U06, M2_U07, S2A_U03, S2A_U06, S2A_U08


K_U04

posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć z uwzględnieniem obowiązujących norm

M2_U05, M2_U06, M2_U07, S2A_U07, S2A_U08

K_U05

opisuje i dyskutuje główne strategie zdrowotne wybranych krajów europejskich oraz strategie zdrowia publicznego WHO

M2_U03, M2_U04, S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U05, S2A_U06

K_U06

potrafi uwzględnić różnorodne stanowiska w ocenie czynników determinujących zdrowie populacji

M2_U04, S2A_U03 S2A_U06, S2A_U08

K_U07

posiada umiejętności planowania procesów komunikacyjnych oraz oceniania jakości i skuteczności komunikowania na różnych poziomach

M2_U01, M2_U03, M2_U04, M2_U05, M2_U07, S2A_U06

K_U08

potrafi pracować w grupie nad strategią rozwiązywania wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką

M2_U01, M2_U03, M2_U08, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U06

K_U09

planuje aktywności mające na celu zintegrowanie działań profilaktycznych oraz wsparcie finansowe i merytoryczne programów profilaktycznych

M2_U01, M2_U03, M2_U04, S2A_U07

K_U10

identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w populacji, bazując na teoriach zmian społecznych oraz stosuje właściwe metody i umiejętności komunikacyjne w procesie dydaktycznym

M2_U01, M2_U04, M2_U07, M2_U09, S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U06, S2A_U07

K_U11

posiada umiejętność doboru i wykorzystywania narzędzi informatycznych stosowanych przy prowadzeniu programów promocyjnych

M2_U06, S2A_U04, S2A_U06

K_U12

potrafi planować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy

M2_U09, S2A_U06, S2A_U07

K_U13

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości oraz czynników wpływających na zdrowie

M2_U04, M2_U06, M2_U07, S2A_U02, S2A_U04, S2A_U06

K_U14

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego

M2_U07, M2_U08, S2A_U03, S2A_U08

K_U15

umie wykorzystać narzędzia i metody analizy strategicznej, przeprowadzić analizę strategiczną, napisać plan strategiczny i krytycznie analizować treść planów strategicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia

M2_U05, S2A_U03, S2A_U04, S2A_U05, S2A_U06, S2A_U07, S2A_U08

K_U16

potrafi ocenić sytuację finansową jednostki opieki zdrowotnej i sporządzić biznes plan

M2_U06, S2A_U04, S2A_U05, S2A_U06

K_U17

posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do wdrażania w jednostkach ochrony zdrowia struktur bezpieczeństwa danych osobowych, w tym medycznych

M2_U06, S2A_U06, S2A_U07

K_U18

potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

M2_U13, M2_U14, S2A_U06, S2A_U09, S2A_U10

K_U19

zna język obcy w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

M2_U15, S2A_U09, S2A_U10, S2A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów, współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi

M2_K02, S2A_K01

K_K02

ma świadomość odpowiedzialności i pełnionej roli społecznej

M2_K03, M2_K05, M2_K08, S2A_K02, S2A_K07

K_K03

przejawia zaangażowanie w promocję zdrowia publicznego i zainteresowanie problemami polityki społecznej i zdrowotnej

M2_K03, M2_K09, S2A_K03, S2A_K05

K_K04

buduje relację partnerską jako podstawę interwencji środowiskowej

M2_K04, S2A_K02

K_K05

potrafi współpracować z różnymi instytucjami w działaniach na rzecz poprawy stylu życia społeczeństwa i profilaktyki chorób cywilizacyjnych

M2_K06, S2A_K02

K_K06

potrafi odpowiedzialnie projektować zadania, przeznaczone dla kierowanej przez siebie grupy i wyjaśnić wymagania stawiane personelowi i uwarunkowania planowania pracy zespołu w celu zapewnienia realizacji potrzeb klientów/pacjentów

M2_K04, M2_K05, M2_K06, S2A_K03, S2A_K04, S2A_K05

K_K07

docenia rolę dobrych praktyk w zakresie profilaktyki psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy

M2_K07, S2A_K02, S2A_K04

K_K08

cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem i bezpieczeństwem własnym oraz współpracowników

M2_K04, M2_K05, M2_K06, M2_K07, S2A_K07

K_K09

w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów

S2A_K02, S2A_K06

K_K10

ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów

M2_K01, S2A_K06

K_K11

przestrzega zasad etycznych obowiązujących w badaniach naukowych i organizacji pracy innych ludzi, mając na uwadze patologiczne zjawiska, mogące wystąpić w miejscu pracy

M2_K07, S2A_K02, S2A_K04

K_K12

wykazuje gotowość współdziałania w rozwiązywaniu problemów zarówno naukowych jak i społecznych

M2_K04, S2A_K02, S2A_K05

K_K13

wykazuje otwartość i wrażliwość na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie

M2_K05, M2_K06, M2_K08, S2A_K03

Załącznik nr 3 - Plan studiów na kierunku studiów wyższych: Zdrowie Publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Rok I, semestr ILp

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F1

Forma zaliczenia
Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Polityka zdrowia publicznego

wykład

O

egzamin testowy

30

3

ćwiczenia

30

2.

Promocja zdrowia i programy zdrowotne

wykład

O

egzamin testowy

15

3

ćwiczenia

30

3.

Prawo w zdrowiu publicznym

wykład

O

zaliczenie na ocenę

30

4

ćwiczenia

45

4.

Ekonomia

wykład

O

zaliczenie na ocenę

15

3

ćwiczenia

40

5.

Adresowana polityka społeczna

wykład

O

zaliczenie na ocenę

15

2

ćwiczenia

15

6.

Psychologia zdrowia i jakość życia

wykład

O

zaliczenie na ocenę

14

2

ćwiczenia

26

7.

Research methods

wykład

O

zaliczenie na ocenę

30

2

8.

Specialized English in Public Health

ćwiczenia

O

kontynuacja w semestrze II

30

2 (kontynuacja w semestrze II)

9.

Ochrona własności intelektualnej

ćwiczenia

O

zaliczenie na ocenę

10

1

10.

Żywienie człowieka

wykład

O

egzamin ustny

15

3

ćwiczenia

30

11.

Epidemiologia

wykład

O

kontynuacja w semestrze II

30

3 (kontynuacja w semestrze II)

ćwiczenia

30

12.

Szkolenie BHP

nauczanie zdalne

O

zaliczenie

4

0

Łączna liczba godzin: 484, Łączna liczba punktów ECTS: 28

Rok I, semestr IILp

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Ekonomika sektora ochrony zdrowia

wykład

O

egzamin pisemny

30

4

ćwiczenia

30

2.

Epidemiologia

ćwiczenia

O

egzamin pisemny

30

2 (kontynuacja z semestru I)

3.

Socjologia medycyny

wykład

O

egzamin pisemny

15

2

ćwiczenia

15

4.

Zabezpieczenie wobec ryzyka choroby

wykład

O

egzamin pisemny

15

3

ćwiczenia

30

5.

Zdrowie środowiskowe

wykład

O

egzamin pisemny

30

3

ćwiczenia

30

6.

Biostatystyka

wykład

O

zaliczenie na ocenę

15

3

ćwiczenia komputerowe

30

7.

System zdrowotny i jego europejska interpretacja

wykład

O

zaliczenie na ocenę

10

3

ćwiczenia

45
8.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

wykład

O

zaliczenie na ocenę

15

3

ćwiczenia

30

9.

Specialized English in Public Health

ćwiczenia

O

zaliczenie na ocenę

30

2 (kontynuacja z semestru I)

10.

Systemy informatyczne

ćwiczenia komputerowe

O

zaliczenie na ocenę

40

2

11.

Praktyka

 

O

zaliczenie

200

5

Łączna liczba godzin: 440 + 200 (praktyka)
Łączna liczba punktów ECTS z modułów obowiązkowych: 27 + 5 (praktyka)

Rok II, semestr IIILp

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza

wykład

O

egzamin pisemny

30

6

ćwiczenia

45

2.

Planowanie i zarządzanie strategiczne

wykład

O

egzamin pisemny

30

5

ćwiczenia

30

3a

Seminarium magisterskie: Zdrowie, sprawność i choroby w populacji*

seminarium

O

kontynuacja w semestrze IV

60

4 (kontynuacja w semestrze IV)

3b

Seminarium magisterskie: Społeczne determinanty zdrowia*

seminarium

O

kontynuacja w semestrze IV

60

4 (kontynuacja w semestrze IV)

3c

Seminarium magisterskie: Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia*

seminarium

O

kontynuacja w semestrze IV

60

4 (kontynuacja w semestrze IV)

3d

Seminarium magisterskie: Ekonomika zdrowia i systemy zdrowotne*

seminarium

O

kontynuacja w semestrze IV

60

4 (kontynuacja w semestrze IV)

3e

Seminarium magisterskie: Rządzenie w sektorze zdrowotnym i zarządzanie instytucjami ochrony zdrowia*

seminarium

O

kontynuacja w semestrze IV

60

4 (kontynuacja w semestrze IV)

3f

Seminarium magisterskie: Polityka społeczna i zdrowotna na różnych szczeblach decyzyjnych*

seminarium

O

kontynuacja w semestrze IV

60

4 (kontynuacja w semestrze IV)

Ścieżka I: Programy zdrowotne

1/I

Projektowanie badań naukowych

ćwiczenia komputerowe

F

egzamin ustny

45

4

2/I

Zdrowie psychiczne w pracy socjalnej

wykład

F

egzamin ustny

15

2

ćwiczenia

15

3/I

Analiza danych w badaniach biomedycznych

ćwiczenia komputerowe

F

zaliczenie na ocenę

30

2

4/I

Demografia i zdrowie

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

30

2

5/I

Styl życia - uwarunkowania kulturowe a zdrowie

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

30

2

6/I

Zdrowie matki i dziecka

wykład

F

zaliczenie na ocenę

20

2

Ścieżka II: Zarządzanie w ochronie zdrowia

1/II

Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych

wykład/

F

egzamin pisemny

30

5

ćwiczenia komputerowe

30

2/II

Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

wykład

F

zaliczenie na ocenę

45

7

ćwiczenia

45

3/II

Zarządzanie w warunkach zmiany

wykład

F

zaliczenie na ocenę

10

3

ćwiczenia

20

Ścieżka III: Health Economics and Governance of Health System

1/III

Determinants of health and health care expenditures

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

20

2

2/III

Drug economics

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

30

4

3/III

Funding of health system and financial methods

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

30

4

4/III

Governance of health sector

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

30

4

5/III

Economic analysis of health care and public health programmes

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

20

3

6/III

Economic burden of diseases

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

25

3

7/III

Health insurance

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

20

3

8/III

Health technology assessment

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

20

3

9/III

Human Resources for Health

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

20

2

10/III

Quantitative methods of health care and public health

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

15

2

*Student zobowiązany jest wybrać jedno z oferowanych seminariów magisterskich
Łączna liczba godzin z modułów obowiązkowych: 135 + 60 godz. seminarium magisterskie

Łączna liczba godzin z modułów fakultatywnych: Ścieżka I - 185, Ścieżka II - 180, Ścieżka III - 230

Łączna liczba punktów ECTS z modułów obowiązkowych: 11 + 4 punkty za seminarium magisterskie

Łączna liczba punktów ECTS z modułów fakultatywnych: Ścieżka I - 14, Ścieżka II - 15, Ścieżka III - 30.Rok II, semestr IV

Lp

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Nadzór w zdrowiu publicznym

wykład

O

zaliczenie na ocenę

15

4

ćwiczenia

30

2.

Ocena technologii medycznych i gospodarka lekami

wykład

O

zaliczenie na ocenę

20

4

ćwiczenia

25

3a

Seminarium magisterskie: Zdrowie, sprawność i choroby w populacji*

seminarium

O

zaliczenie

60

16 (kontynuacja z semestru III)

3b

Seminarium magisterskie: Społeczne determinanty zdrowia*

seminarium

O

zaliczenie

60

16 (kontynuacja z semestru III)

3c

Seminarium magisterskie: Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia*

seminarium

O

zaliczenie

60

16 (kontynuacja z semestru III)

3d

Seminarium magisterskie: Ekonomika zdrowia i systemy zdrowotne*

seminarium

O

zaliczenie

60

16 (kontynuacja z semestru III)

3e

Seminarium magisterskie: Rządzenie w sektorze zdrowotnym i zarządzanie instytucjami ochrony zdrowia*

seminarium

O

zaliczenie

60

16 (kontynuacja z semestru III)

3f

Seminarium magisterskie: Polityka społeczna i zdrowotna na różnych szczeblach decyzyjnych*

seminarium

O

zaliczenie

60

16 (kontynuacja z semestru III)

Ścieżka I: Programy zdrowotne

7/I

Medycyna pracy

wykład

F

egzamin testowy

15

2

ćwiczenia

15

8/I

Edukacja zdrowotna

wykład

F

zaliczenie na ocenę

15

4

ćwiczenia

30

9/I

Zdrowie osób starszych

wykład

F

zaliczenie na ocenę

10

1

ćwiczenia

10

Ścieżka II: Zarządzanie w ochronie zdrowia

4/II

Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia

wykład

F

zaliczenie na ocenę

10

2

ćwiczenia komputerowe

20

5/II

Marketing

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

30

2

6/II

Telemedycyna i e-zdrowie

ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

30

2

*Student zobowiązany jest wybrać jedno z oferowanych seminariów magisterskich
Łączna liczba godzin z modułów obowiązkowych: 90 + 60 godz. seminarium magisterskie

Łączna liczba godzin z modułów fakultatywnych: Ścieżka I - 95, Ścieżka II - 90.

Łączna liczba punktów ECTS z modułów obowiązkowych: 8 + 16 punktów za seminarium magisterskie

Łączna liczba punktów ECTS z modułów fakultatywnych: Ścieżka I - 7, Ścieżka II - 6.


Zajęcia

Praktyka roczna

ECTS

wykłady

ćwiczenia

seminaria

nauczanie zdalne

RAZEM

Semestr I

194

286
4

484
28

Semestr II

130

310440

200

32

Semestr III

Obowiązkowe dla wszystkich

60

75

60
195
15

Specjalizacyjne Ścieżka I: Programy zdrowotne

35

150185
14

Specjalizacyjne Ścieżka II: Zarządzanie w ochronie zdrowia

85

95180
15

Specjalizacyjne Ścieżka III: Health Economics and Governance of Health System
230230
30

Semestr IV

Obowiązkowe dla wszystkich

35

55

60
150
24

Specjalizacyjne Ścieżka I: Programy zdrowotne

40

5595
7

Specjalizacyjne Ścieżka II: Zarządzanie w ochronie zdrowia

10

8090
6

Ścieżka I - I-II rok bez praktyki

504

921

120

4

1549

200

120

Ścieżka II - I-II rok bez praktyki

524

891

120

4

1539

200

120

Ścieżka III - I-II rok bez praktyki

429

946

120

4

1499

200

120


Pobieranie 1.67 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna