Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie PublicznePobieranie 1.67 Mb.
Strona20/21
Data29.04.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Medycyna pracy (ścieżka I)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Nazwa modułu kształcenia

Medycyna pracy (ścieżka I)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Wie jakie jest znaczenia medycyny pracy dla zdrowia publicznego, zna zależności między szeroko pojmowaną pracą a szeroko pojmowanym zdrowiem

2. Zna strategie i metody działań zapobiegania negatywnym wpływom pracy na jej wykonawcę i środowisko

3. Zna czynniki patogenne związane z pracą, choroby zawodowe i parazawodowe oraz problemy wypadkowości

4. Posiada ogólną wiedzę na temat rozpoznawania patologicznych skutków wykonywania pracy oraz orzekanie związku przyczynowego w tym zakresie, podstaw prawnych dla rekompensowania strat zdrowotnych zaistniałych w związku z wykonywaniem pracy

5. Posiada wiedzę na temat znaczenia i zasad organizacji pracy oraz ergonomicznej antropocentrycznej optymalizacji układu człowiek-praca-środowisko


Umiejętności:

6. Potrafi wyszukiwać i analizować informacje dotyczące wpływu pracy na zdrowie oraz przedstawić wyniki swojej pracy w formie prezentacji multimedialnej

7. Potrafi zaproponować rozwiązanie konkretnego problemu działając w ramach zespołu ergonomicznego

8. Potrafi wykorzystać zasady ergonomii dla zwiększenia bezpieczeństwa w pracy i poza pracą

9. Posiada umiejętności aktywnego poszukiwania potencjalnych ergonomicznych uwarunkowań błędów medycznych w systemie opieki zdrowotnej
Kompetencje społeczne:

10. Jest przygotowany do pracy w ergonomicznym zespole interdyscyplinarnym

11. Ma świadomość swoich możliwości w zakresie prewencji schorzeń związanych z pracą


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Janusz Pokorski


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

ćwiczenia

wykład


Wymagania wstępne i dodatkowe

wiadomości ogólne na temat biologii człowieka i zdrowia

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 15

ćwiczenia: 15
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- sporządzenie prezentacji: 10 godz. - 0,4 ECTS

- przygotowanie do egzaminu: 20 godz. - 0,6 ECTS


Stosowane metody dydaktyczne

prezentacja multimedialna, dyskusja, ćwiczenia, demonstracja

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1-8 - Egzamin testowy

Efekt 9 - Prezentacja

Efekt 10-11 - Egzamin testowy


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Egzamin testowy. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach ćwiczeniowych i wykonanie 1 prezentacji na zadany temat

Wynik testu:

74-78% poprawnych odpowiedzi - ocena 3,0

79-84% poprawnych odpowiedzi - ocena 3,5

85-90% poprawnych odpowiedzi - ocena 4,0

91-95% poprawnych odpowiedzi - ocena 4,5

96-100% poprawnych odpowiedzi - ocena 5,0


Treści modułu kształcenia

Reakcje organizmu na różnego typu prace. Model Strss-Strain-Fatigue-Pathology. Zasady nadzoru nad zdrowiem pracownika i warunkami pracy. Prewencja I, II i III stopnia w medycynie pracy. Czynniki szkodliwości i uciążliwości pracy. Choroby zawodowe i parazawodowe. Podstawowe zagadnienia fizjologii, psychologii i organizacji pracy. Grupy szczególnego ryzyka. Podstawowe zagadnienia ergonomii ze szczególnym uwzględnieniem ergonomicznych uwarunkowań zdarzeń niepożądanych w systemie ochrony zdrowia. Podstawowe przepisy z zakresu medycyny pracy.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

 • Marek K. (red.) (2001), Choroby zawodowe, wybrane rozdziały, PZWL, Warszawa

 • Levy BS, Wegman DH (eds.), Occupational Health, Lippincot William

 • Koradecka D. (red.) (1997), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa

Materiały rozdawane • Pokorski J. (2009), Skrypt Medycyna pracy dla studentów zdrowia publicznego, Kraków

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Edukacja zdrowotna (ścieżka I)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Promocji Zdrowia

Nazwa modułu kształcenia

Edukacja zdrowotna (ścieżka I)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie


Umiejętności:

2. Planuje, wdraża, monitoruje, ewaluuje i ocenia programy w obszarze zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

3. Potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką.
Kompetencje społeczne:

4. Potrafi współpracować z agencjami rządowymi i organizacjami pożytku publicznego w działaniach na rzecz poprawy stylu życia społeczeństwa i profilaktyki chorób cywilizacyjnychTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Mariusz Duplaga

dr Julia Łosiak-Pilch – współkoordynator

mgr Agnieszka Kopeć - współkoordynator

mgr Marcin GrysztarImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 15

ćwiczenia: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

4

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS

- sporządzenie prezentacji i projektu: 25 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie i prowadzenie zajęć (edukacja zdrowotna) dla licealistów: 30 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Dyskusja, praca w grupach zadaniowych

w zespołach 3-5 osobowych, opracowywanie i prezentowanie materiałów edukacyjnych,Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów


Efekt 1– test z wiedzy, efekt 2-4 – ocena zadań wykonywanych podczas i pomiędzy zajęciami

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Obecność na ćwiczeniach, udział w realizacji zadań i projektów na zajęciach. Na ostateczną ocenę z przedmiotu składać się będą oceny z testu, ocena pisemnych prac tematycznych oraz ocena aktywności i pracy studenta na zajęciach kontaktowych. Dopuszczalna jest 1 (jedna) usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach ćwiczeniowych.
Efekt 1

Ocena 2: student nie prezentuje pogłębionej wiedzy na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie.

Ocena 3: student prezentuje pogłębioną wiedzę na temat tworzenia programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie.

Ocena 4: student prezentuje pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie.

Ocena 5: student prezentuje pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie.
Efekt 2

Ocena 2: student nie potrafi zaplanować, wdrożyć, monitorować, dokonać ewaluacji i oceny programów w obszarze zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej.

Ocena 3: student potrafi poprawnie zaplanować, wdrożyć, monitorować, dokonać ewaluacji i oceny programów w obszarze zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej.

Ocena 4: student potrafi samodzielnie i poprawnie zaplanować, wdrożyć, monitorować, dokonać ewaluacji i oceny programów w obszarze zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej.

Ocena 5: student potrafi w pełni samodzielnie i poprawnie zaplanować, wdrożyć, monitorować, dokonać ewaluacji i oceny programów w obszarze zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej.
Efekt 3:

ocena 2: Student, wraz z grupą, nie potrafi przygotować projektu kampanii społecznej/programu edukacyjnego, adresowanej do wybranej grupy społecznej.

ocena 3: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować podstawowy projektu kampanii społecznej/programu edukacyjnego, adresowanej do wybranej grupy społecznej.

ocena 4: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować zaawansowany projektu kampanii społecznej/programu edukacyjnego, adresowanej do wybranej grupy społecznej.

ocena 5: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować kompleksowy projektu kampanii społecznej/programu edukacyjnego, adresowanej do wybranej grupy społecznej.
Efekt 4:

ocena 2: student nie posiada umiejętności współpracy ze środkami masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami pozarządowymi.

ocena 3: student posiada umiejętność współpracy z wybranymi środkami masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami pozarządowymi.

ocena 4: student posiada umiejętność współpracy ze środkami masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami pozarządowymi.

ocena 5: student posiada umiejętność współpracy ze środkami masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami pozarządowymi, a także skutecznie identyfikuje organizacje współpracujące i wskazuje istotne aspekty współpracy.


Treści modułu kształcenia

Wykłady

Edukacja jako instrument zmiany postaw i zachowań zdrowotnych. Zasady planowania programów edukacji zdrowotnej. Diagnoza potrzeb edukacyjnych. Strategie i modele edukacji zdrowotnej. Metody, techniki i pomoce stosowane w edukacji zdrowotnej. Reklama społeczna: problemy definicyjne, obszary oddziaływania reklamy społecznej, cele, funkcje i zadania reklamy społecznej, rodzaje reklamy społecznej, zastosowanie mechanizmu dysonansu poznawczego w reklamie społecznej, podstawowe grupy docelowe i techniki oddziaływania.


Ćwiczenia:

Opracowanie zajęć z edukacji zdrowotnej (scenariuszy zajęć) dot. różnych problemów zdrowotnych dla osób zdrowych, jak również wybranych grup pacjentów, dostosowanych do różnych grup wiekowych (dzieci/młodzież/dorośli/osoby starsze). Analiza wykorzystania mediów w edukacji zdrowotnej (prasa, radio, telewizja, Internet). Zastosowanie wybranych technik do pomiaru postaw i diagnozowania potrzeb edukacyjnych. Zastosowanie różnych metod i technik do pracy z grupą (dostosowywanie do określonych grup i warunków organizacyjnych). Kampanie społeczne – stosowane strategie. Reklama społeczna – przegląd badań dot. skuteczności, mechanizmów oodziaływania.

Analiza i ocena wybranych kampanii społecznych. Zaprojektowanie jednej kampanii społecznej.


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

 • Cylkowska-Nowak M. (red.): Edukacja zdrowotna: możliwości, problemy, ograniczenia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2008.

 • Jacenik B. (red.): Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010.

 • Kościńska, E. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.

 • Ogińska-Bulik N, Miniszewska J. (red.): Zdrowie w cyklu życia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

 • Piasecka A.: Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych - wymiar edukacyjny. Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń 2008.

 • Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N.: Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Difin, Warszawa 2011.

 • Wojnarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca: • Doliński, D. Psychologiczne Mechanizmy Reklamy. GWP, Gdańsk, 2003.

 • Kozłowska, A. Reklama: techniki perswazyjne. Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.

 • Kulik TB, Wolny B, Anny Pacian, A (red). Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Cz. 1, Zagrożenia zdrowia - profilaktyka - wychowanie zdrowotne. [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie], Stalowa Wola, Lublin 2008.

 • Lewicki, C. Edukacja zdrowotna: systemowa analiza zagadnień. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

 • Wierzchoń, M. i Orzechowski, J. (red). Nowe trendy w reklamie. Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2010.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Nie dotyczy


Zdrowie osób starszych (ścieżka I)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Socjologii Medycyny

Nazwa modułu kształcenia

Zdrowie osób starszych (ścieżka I)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Student opisuje problemy zdrowotne i społeczne charakterystyczne dla starzejącej się populacji oraz ich znaczenie dla polityki zdrowotnej

2. Student określa potrzeby osób starszych w zakresie świadczeń medycznych i opiekuńczych oraz sposoby ich pomiaru.

3. Student przedstawia zalecenia polityki europejskiej odnośnie starzenia się w aktywności


Umiejętności:

4. Student przedstawia strategie promocji zdrowia osób starszych

5. Student opracowuje wskaźniki jakości opieki nad osobami starszymi

6. Student zastosowuje uzyskaną wiedzę przygotowując program zmierzający do poprawy jakości życia ludzi starszych


Kompetencje społeczne:

7. Student prezentuje ugruntowane wiedzą poglądy na temat problematyki starzenia się społeczeństwaTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr hab. Katarzyna Szczerbińska


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość istoty, występowania i konsekwencji chorób społecznych oraz standardów postępowania. Podstawowa wiedza z zakresu patologii, znajomość podstaw biochemii zdrowia i choroby, podstaw psychologii, farmakologii, wiedza o chorobach o znaczeniu społecznym, wiedza z zakresu organizacji ochrony zdrowia.

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 10

ćwiczenia: 10
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

1

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 20 godz. - 0,5 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 5 godz. - 0,1 ECTS

- sporządzenie prezentacji: 5 godz. - 0,1 ECTS

- przygotowanie do kolokwium i uczestnictwo w nim: 11 godz. - 0,3 ECTSStosowane metody dydaktyczne

wykład, warsztaty grupowe, prezentacja zagadnień przez studentów

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1. kolokwium,

Efekt 2. kolokwium,

Efekt 3. kolokwium,

Efekt 4. ocena pracy warsztatowej w grupie,

Efekt 5. ocena pracy warsztatowej w grupie,

Efekt 6. prezentacja studenta,

Efekt 7. prezentacja studenta.


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa jest wynikiem średniej ocen cząstkowych z poszczególnych warunków zaliczenia: prezentacji studenta, pracy warsztatowej na zajęciach, kolokwium.

Efekt 1 - 3. Na ocenę 2 - student powinien uzyskać wynik punktowy kolokwium stanowiący 0-60%, na ocenę 3 - 61-73%, na ocenę 4 - 74-86%, na ocenę 5 - 87-100%.

Efekt 4 - 5. Na ocenę 2 - student nie współpracuje w grupie i nie potrafi wykonać zadania samodzielnie, na ocenę 3 - student uczestniczy w pracy lecz jest mało aktywny, a zadanie nie zawiera poważnych błędów, na ocenę 4 - student aktywnie współpracuje w grupie i rzetelnie realizuje zadanie, które jest wykonane poprawnie, na ocenę 5 - student bardzo dobrze współpracuje w grupie, jest aktywny, wykazuje się innowacyjnością, potrafi uzasadnić swoje pomysły/poglądy, zadanie wykonuje bezbłędnie lub prawie bezbłędnie.

Efekt 6 - 7. Na ocenę 2 - student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować zadanych zagadnień, na ocenę 3 - student prezentuje zagadnienia w sposób "suchy", pozbawiony własnej interpretacji i niekompletny, na ocenę 4 - student prezentuje zagadnienia w sposób całościowy i poprawny, jednak pozbawiony własnej wizji, na ocenę 5 - student potrafi efektywnie zaprezentować zadane zagadnienie, przedstawić swoje poglądy i interpretację oraz wizję rozwiązania lub programu.Treści modułu kształcenia

W ramach przedmiotu przedstawiane są główne dokumenty europejskiej polityki dotyczącej zdrowia osób starszych (Active Aging, Silver Paper). Ponadto omawiane są tzw. wielkie zespoły geriatryczne w kontekście promocji zdrowia (na przykładzie zapobiegania urazom), budowania wsparcia dla opiekunów rodzinnych (na przykładzie otępienia), zapewnienia jakości opieki, realizacji standardów opieki (np. kompleksowej oceny geriatrycznej) oraz edukacji zdrowotnej.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

 • Synak B. (red.) (2002), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

 • - Szczerbińska K. (red.) (2006), Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, Wyd.UJ, Kraków

 • Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.) (2006), Geriatria z elementami gerontologii. Via Medica, Gdańsk

 • Cruz-Jentoft A.J., Franco A., Sommer P., et al. (2009), European silver paper on the future of health promotion and preventive actions, basic research and clinical aspects of age related disease, Endokrynologia Polska, 60 (5)

 • Szczerbińska K. (2006), Systemowe działania w celu poprawy jakości opieki nad osobami starszymi - przykład InterRAI, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie i Zarządzanie, Tom 4, Nr 1, s.83-97

 • Szczerbińska K. (2005), Kompleksowa ocena geriatryczna i działania podejmowane przeciw wykluczeniu osób starszych przebywających w placówkach opiekuńczych na przykładzie Francji, w: Praca zbiorowa pod red. H. Frąckiewicz (red.) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, 175-190.

Literatura uzupełniająca:

inne, wyselekcjonowane materiały edukacyjne są przekazywane studentom podczas zajęć.Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Nie dotyczyPobieranie 1.67 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna