Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie PublicznePobieranie 1.67 Mb.
Strona3/21
Data29.04.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Załącznik nr 4 -Sylabusy

Polityka zdrowia publicznego

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Nazwa modułu kształcenia

Polityka zdrowia publicznego

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości zasad tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym, krajowych, europejskim i światowym

2. ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie

3. posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za działania prospołeczne oraz monitorowania realizowanych przez nie strategii rozwiązywania problemów społecznych

4. rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w obszarze: opieki, edukacji, promocji, nadzoru, planowania

5. rozumie wzajemne relacje między procesem politycznym i efektywnym działaniem na rzecz zdrowia populacji

6. posiada pogłębioną znajomość reguł prawnych organizujących lokalną, krajową oraz międzynarodową politykę zdrowotną i społeczną
Umiejętności:

7. potrafi wyciągać wnioski dotyczące wpływu polityki zdrowotnej państwa na funkcjonowanie programów profilaktycznych i inne polityki

8. posiada umiejętność doboru i wykorzystywania narzędzi informatycznych stosowanych przy prowadzeniu programów promocyjnych

9. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego.

10. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
Kompetencje społeczne:

11. przejawia zaangażowanie w promocję zdrowia publicznego i zainteresowanie problemami polityki społecznej i zdrowotnej

12. w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

1

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk

dr Iwona KowalskaImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość zagadnień polityki zdrowotnej.

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 30

ćwiczenia: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 60 godz. - 2 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 30 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją komputerową, ćwiczenia - praca w grupach (referaty i dyskusje), ćwiczenie w formie badania fokusowego

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

grupa I - wiedza - efekt - test zaliczeniowy

grupa II - umiejętności - prezentacja, ćwiczenia w formie badania fokusowego

grupa III - kompetencje społeczne - ćwiczenia w formie badanie fokusowego


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Egzamin pisemny - testowy

I. grupa wiedza: na ocenę 2 - student nie potrafi zidentyfikować koncepcji polityki zdrowia publicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, na ocenę 3 - student identyfikuje podstawowe koncepcje polityki zdrowia publicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, ma jednak kłopoty z ich dokładnym przyporządkowaniem do konkretnego kraju czy regionu albo organizacji międzynarodowej, na ocenę 4 - student identyfikuje omawiane koncepcje polityki zdrowia publicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, oraz potrafi je poprawnie przyporządkowywać do konkretnego kraju czy regionu albo organizacji międzynarodowej, na ocenę 5 - student identyfikuje wszystkie omawiane koncepcje polityki zdrowia publicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, potrafi tez je przyporządkować do konkretnego kraju czy regionu albo organizacji międzynarodowej a także wyraża własne sądy na ten temat, podejmuje się chęci prowadzenia podobnych badań.


II. grupa umiejętności: na ocenę 2 - student nie potrafi w prosty sposób zaprezentować wyników swoich badań oraz nie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 3- student potrafi prezentować jedynie twarde dane bez ich interpretacji, na ocenę 4 - student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 5- student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej oraz proponuje własne uwagi i modyfikacje
III. grupa kompetencje społeczne: 2 - student nie potrafi wskazać na jakąkolwiek inicjatywę krajową czy międzynarodową w zakresie polityki zdrowia publicznego, nie formułuje własnych poglądów, ma problem z konstruowaniem przejrzystych wypowiedzi, na ocenę 3- student potrafi wskazać nieliczne inicjatywy krajowe czy międzynarodową w zakresie polityki zdrowia publicznego, nie formułuje też własnych poglądów, konstruowaniem proste, przejrzyste wypowiedzi, na ocenę 4- student potrafi wskazać liczne inicjatywy krajowe czy międzynarodowe w zakresie polityki zdrowia publicznego, formułuje nieliczne własne poglądy, konstruuje przejrzyste wypowiedzi, na ocenę 5 - student potrafi wskazać wszystkie inicjatywy krajowe czy międzynarodowe w zakresie polityki zdrowia publicznego, formułuje liczne własne poglądy, konstruuje liczne przejrzyste wypowiedzi

Treści modułu kształcenia

Wykład:

1. Funkcje podstawowe: inicjatywa WHO 1997

2. Przedsięwzięcia w USA (Institute of Medicine)

3. Inicjatywa PAHO

4. Inicjatywa regionu Południowego Pacyfiku

5. Przedsięwzięcia krajowe

6. Francja: Code de la Sante Publique, Sante en France 2002, Haut Comite de la sante publique, Indicatuers de suivi de l?atteinte des 100 objectifs du rapport annexe a la loi du 9 aout 2004 relative a la politique de sante publique

7. Kanada: The Future of Public Health in Canada 2001Health Goals for Canada. A Federal, Provincial and Territorial Commitment to Canadians 2005

8. Dania: Healthy throughout life ? the targets and strategies for public health policy, 2003

9. USA: Program Healthy People 2010, zakres i funkcje, Midcourse Review 2005

10. Szwecja: Health on Equal Terms ? National Goals for Public Health 2000, ustawa 2003

11. Finlandia: Government Resolution on Health 2015 public health programme

12. Norwegia: Prescriptions for a Healthier Norway. A broad policy for public health, Report No. 16 (2002-2003)

13. Holandia: National contract for public health care 2001, Living longer in good health. Also a question of healthy lifestyle. Netherlands Health-Care Prevention Policy 2004)

14. Wielka Brytania: Saving Lives: Our Healthier Nation 1999, Shaping the future of public health: promoting health in the NHS 2005

15. Perspektywy zdrowia publicznego


Tematy ćwiczeń

1. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia. Problem nierówności w zdrowiu

2. Pojęcie i zakres zdrowia publicznego. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Zdrowia Publicznego.

3. Narodowy program Zdrowia. Analiza dokumentu

4. Funkcje zdrowia publicznego. Ćwiczenia w formie badania fokusowego

5. Funkcje zdrowia publicznego. Koncepcje międzynarodowe

6. Programy zdrowia publiczne ? wymiar międzynarodowy

7. Analiza wybranych międzynarodowych programów zdrowia publicznego.

8. Analiza wybranych międzynarodowych programów zdrowia publicznego.


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

 • Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo UJ, Kraków

 • Wojtczak A. (2009), Zdrowie Publiczne: wyzwania dla systemów ochrony zdrowia XXI w., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

 • Kowalska I. (2007), Dostęp do świadczeń zdrowotnych w regulacjach Ministerstwa Zdrowia, w: Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, Opracowania PBZ, IPiSS, Warszawa

 • Włodarczyk C., Kowalska I. (2007), Problemy dostępności opieki zdrowotnej w strategiach i programach narodowych, w: Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, Opracowania PBZ,IPiSS, Warszawa

Literatura uzupełniająca: • Kowalska I. (2008), National Program on Cancer, Primary Prevention, Health Policy Monitor, http://www.hpm.org/survey/pl/a11/1

 • Kowalska I., Mokrzycka A. (2007) NHP - health inequalities, Health Policy Monitor

 • Healthy People 2010, 2020 - program zdrowia publicznego w USA

 • Our Healthier Nation - program zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

brak

Promocja zdrowia i programy zdrowotne

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Promocji Zdrowia

Nazwa modułu kształcenia

Promocja zdrowia i programy zdrowotne

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Wykazuje znajomość zasad planowania badań, narzędzi badawczych oraz technik zbierania danych

2. Posiada poszerzoną wiedzę o narzędziach informacyjnych i informatycznych możliwych do wykorzystania przy opracowywaniu i realizacji programów zdrowotnych i społecznych

3. Zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw i metod badań przekonań zdrowotnych oraz procesu zmiany i kształtowania zachowań zdrowotnych

4. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie

5. Zna różne przykłady środowiskowych programów profilaktycznych oraz możliwości ich aplikacji

6. Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w obszarze: opieki, edukacji, promocji, nadzoru, planowania
Umiejętności:

7. Krytycznie ocenia główne trendy i projekty w zdrowiu publicznym i promocji zdrowia w kontekście lokalnym i krajowym i w szerszej, europejskiej i światowej perspektywie

8. Planuje, wdraża, monitoruje, ewaluuje i ocenia programy w obszarze zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

9. Potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego

10. Podejmuje aktywności mające na celu zintegrowanie działań profilaktycznych oraz wsparcie finansowe i merytoryczne programów profilaktycznych

11. Identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w populacji, bazując na teoriach zmian społecznych oraz stosuje właściwe metody i umiejętności komunikacyjne w procesie dydaktycznym


Kompetencje społeczne:

12. Potrafi współpracować z różnymi instytucjami w działaniach na rzecz poprawy stylu życia społeczeństwa i profilaktyki chorób cywilizacyjnychTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

1

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr hab. Mariusz Duplaga

mgr Marcin Grysztar (współkoordynator)

mgr Daniel Dzida

mgr Kamila Mila

mgr Agnieszka Kopeć


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczenia
Wymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza z obszaru promocji zdrowia, podstaw psychologii, podstaw epidemiologii, podstaw socjologii

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 15

ćwiczenia: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- opracowanie programu zdrowotnego i sporządzenie prezentacji: 40 godz. – 1,5 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 16 godz. - 0,5 ECTS


Stosowane metody dydaktyczne

Wykład, dyskusja, praca w zespołach zadaniowych, konsultacje indywidualne


Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1 - 12 - egzamin testowy

Efekt 1, 2, 3 i 7 - ocena pracy w zespołach zadaniowych (ewaluacja programów promocji zdrowia)

Efekt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 12 - ocena pracy w zespołach zadaniowych (projekt programu promocji zdrowia)


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Formy zaliczenia: na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu testowego, oceny z projektów przygotowanych na zajęciach, ocena zaangażowania w pracę zespołu zadaniowego oraz ocena aktywności na zajęciach.

Zaliczenie przedmiotu warunkuje ukończenie studiów.

Efekt 1 - 12:

ocena 2: Student nie wykazuje znajomości zasad planowania i ewaluacji programów zdrowotnych oraz nie potrafi wskazać narzędzi, a także modeli stosowanych w planowaniu i ewaluacji programów zdrowotnych. Student nie potrafi wskazać najważniejszych instytucji zajmujących się planowaniem programów zdrowotnych. Student nie posiada wiedzy z zakresu promocji zdrowia opartej o społeczność lokalną.

ocena 3: Student wykazuje podstawową znajomość zasad planowania i ewaluacji programów promocji zdrowia oraz potrafi wskazać nieliczne narzędzia i modele stosowane w planowaniu i ewaluacji programów zdrowotnych. Student potrafi wskazać nieliczne, spośród najważniejszych, instytucji zajmujących się planowaniem programów zdrowotnych. Student posiada podstawową wiedzę z zakresupromocji zdrowia opartej o społeczność lokalną.

ocena 4: Student wykazuje pogłębioną znajomość zasad planowania i ewaluacji programów zdrowotnych oraz potrafi wskazać i opisać znaczną część narzędzi i modeli stosowanych w planowaniu i ewaluacji programów zdrowotnych. Student potrafi wskazać większość najważniejszych instytucji zajmujących się planowaniem programów zdrowotnych. Student posiada dobrą z zakresu promocji zdrowia opartej o społeczność lokalną.

ocena 5: Student wykazuje kompleksową znajomość zasad planowania i ewaluacji programów zdrowotnych oraz potrafi wskazać i odpowiednio dobrać narzędzia i modele stosowane w planowaniu i ewaluacji programów zdrowotnych. Student potrafi wskazać wszystkie kluczowe instytucje zajmujące się planowaniem programów zdrowotnych. Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresupromocji zdrowia opartej o społeczność lokalną.

Efekt 1, 2, 3 i 7:

ocena 2: Student, wraz z grupą, nie potrafi dobrać odpowiednich narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia oraz nie potrafi dokonać samego procesu ewaluacji. Student nie potrafi wyciągnąć trafnych wniosków z ewaluacji.

ocena 3: Student, wraz z grupą, potrafi dobrać odpowiednie narzędzie do ewaluacji programów promocji zdrowia jednak nie potrafi dokonać samego procesu ewaluacji. Student nie potrafi wyciągnąć trafnych wniosków z ewaluacji.

ocena 4: Student, wraz z grupą, potrafi dobrać odpowiednie narzędzie do ewaluacji programów promocji zdrowia oraz potrafi dokonać procesu ewaluacji. Student nie potrafi jednak wyciągnąć trafnych wniosków z ewaluacji.

ocena 5: Student, wraz z grupą, potrafi dobrać odpowiednie narzędzie do ewaluacji programów promocji zdrowia oraz potrafi dokonać procesu ewaluacji. Student potrafi wyciągnąć trafne wnioski z przeprowadzonej ewaluacji.


Efekt: 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 12

ocena 2: Student, wraz z grupą, nie potrafi przygotować projektu programu promocji zdrowia, adresowanego do wybranej społeczności lokalnej.

ocena 3: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować podstawowy projekt programu promocji zdrowia, adresowanego do wybranej społeczności lokalnej.

ocena 4: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować zaawansowany projekt programu promocji zdrowia, adresowanego do wybranej społeczności lokalnej

ocena 5: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować kompleksowy projekt programu promocji zdrowia, adresowanego do wybranej społeczności lokalnej


Treści modułu kształcenia

Wykłady:

Planowanie programów w promocji zdrowia. Teoretyczne podstawy programów.

Podstawowe elementy programu promocji zdrowia.

Analiza potrzeb i wyznaczanie celów w programach zdrowotnych.

Przegląd interwencji w programach zdrowotnych.

Ewaluacja programów promocji zdrowia.

Jakość w promocji zdrowia i narzędzia zapewnienia jakości w promocji zdrowia. Wykorzystanie dowodów naukowych w programach promocji zdrowia

Modele planowania programów zdrowotnych: model uogólniony, PRECEDE-PROCEED, PATCH, Intervention Mapping, Mobilizing for Action throught Planning and Partnership, Model Agencji Oceny Technologii Medycznych

Promocja zdrowia oparta o społeczność lokalną (community based health promotion) i zasady przygotowania projektu adresowanego do społeczności lokalnej

Narodowy Program Zdrowia.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Ćwiczenia:

Promocja zdrowia oparta o społeczności lokalną (community-based health promotion).

Planowanie programów promocji zdrowia adresowanyh do społeczności lokalnej, w oparciu o Model Agencji Oceny Technologii Medycznych. Diagnoza społeczności lokalnej, projektowanie interwencji zawierającej elementy edukacji, wsparcia oraz profilaktyki

Przygotowanie budżetu i harmonogramu zadań.

Wyszukanie przykładowych programów promocji zdrowia.

Dobór narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia.

Ewaluacja programu promocji zdrowia.

Prezentacja projektów.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

  • Cianciara D.: Zarys współczesnej promocji zdrowia, PZWL, Warszawa 2010

  • Issel L. M.: Health Program Planning and Evaluation, Jones and Bartlett Publishers, 2009

  • Geen L., Kreuter.: Health program planning, McGraw-Hill, 2005

  • Krajewski-Siuda K., Kaczmarek K., Olszanecka-Glinianowicz M.:Samorządowa promocja zdrowia. Podręcznik dla urzędników, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2006

  • Woynarowska B., Kapica M. (red.) (2001), Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania, KOWEZ, Warszawa

  • Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.C. (red.) (2000 i 2001), Zdrowie publiczne, t. 1 i t. 2, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków

Literatura uzupełniająca:  • Hodges B. C., Videto D. M: Assessment and Planning in Health Programs, Jones and Bartlett Learning, 2011

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

Prawo w zdrowiu publicznym


Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Nazwa modułu kształcenia

Prawo w zdrowiu publicznym

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Opanował szczegółową wiedzę na temat nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

2. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów gospodarczych w nim działających

3. Posiada pogłębioną znajomość reguł prawnych organizujących lokalną, krajową oraz międzynarodową politykę zdrowotną i społeczną

4. Zna uregulowania prawne dotyczące działań leczniczych (udzielanie świadczeń zdrowotnych, standardy, zasady prawne, gwarancje prawne, prawo do ochrony zdrowia w regulacjach i w praktyce funkcjonowania), działań w nadzorze, działań instytucji w sektorze (świadczeniodawcy, płatnik, inne podmioty), działalności organów władzy (rządowej i samorządu)

5. Wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości legislacyjnych zasad tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie regulacji lokalnych, krajowych i europejskich

6. Posiada wiedzę o zasadach korzystania z tzw. prawa własności intelektualnej w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (m.in. prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, ochrona baz danych)
Umiejętności:

7. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu publicznym


Kompetencje społeczne:

8. Zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów, współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi

9. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów

10. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji, w tym źródeł prawnych i publikatorów, oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów zgodnie z obowiązującymi przepisamiTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

1

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Anna Mokrzycka

mgr Anna SzetelaImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczenia
Wymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza z zakresu podstaw prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, pracy, zdrowia publicznego, systemów zdrowotnych, organizacji ochrony zdrowia.

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 30

ćwiczenia: 45
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

4

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 75 godz. - 2,2 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 0,7 ECTS

- sporządzenie prezentacji/opracowania/komentarza: 15 godz. - 0,5 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 20 godz. - 0,6 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Wykład w elementami interaktywnymi: zapowiadana problematyka wykładu oraz podawane źródła, zamknięcie wykładu zgłoszonymi wnioskami i dyskusją podsumowującą
Ćwiczenia w formie pracy z tekstem źródłowym, analizy regulacji, wykładni przepisów, sporządzania wzorów umów

Konwersatoria w formie dyskusji i grup focusowych nad zadanym problemem, wypracowania rozwiązania zadanego problemu na gruncie prawaMetody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

EFEKTY 1-6: weryfikacja wiedzy w formie testu według przyjętej skali

EFEKT 7: ocena bieżących rezultatów w trakcie ćwiczeń według przyjętych kryteriów oceny

EFEKT 8: ocena na podstawie przygotowanego opracowania i pracy w trakcie zajęć według przyjętych kryteriów oceny

EFEKT 9: Ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach zgodnie z przyjętymi kryteriami

EFEKT 10:. Ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach i stopnie przygotowania do nich zgodnie z przyjętymi kryteriami


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie pozytywnych ocen w stosunku do poszczególnych zadań realizowanych w trakcie zajęć (zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny), warunkiem dopuszczenia do zaliczenia testowego jest oddanie prac pisemnych w terminie do trzech tygodni przez zakończeniem wszystkich zajęć (indywidualnego opracowania złożonego problemu z dziedziny prawa publicznego lub prywatnego ściśle związanego z dziedziną zdrowia publicznego, funkcjonowaniem sektora opieki zdrowotnej, wykonywaniem zawodów medycznych etc. w formie: eseju, case study, komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej). Zaliczenie całego modułu w formie testu.
EFEKTY 1-6: weryfikacja wiedzy w formie testu według skali

60% -67% ocena dostateczna (3.0)

68% - 75% ocena dostateczna plus (3.5)

76% - 83% ocena dobra (4.0)

84% - 92% ocena dobra plus (4.5)

93% - 100% ocena bardzo dobra (5.0)


EFEKT 7: ocena bieżących rezultatów w trakcie ćwiczeń

Ocena ndst.: nie potrafi przeprowadzić krytycznej analizę i interpretacji publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu publicznym

Ocena dst: potrafi przeprowadzić analizę i interpretację publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu publicznym w wąskim zakresie (ograniczoną do jednej/dwóch pozycji), przy czym ma trudności w formułowaniu wniosków

Ocena db: potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu publicznym w satysfakcjonującym zakresie (kilka istotnych pozycji) i prawidłowo formułuje wnioski

Ocena bdb: potrafi przeprowadzić dogłębna i krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu publicznym w szerokim zakresie, wykraczającym poza standardowe pozycje, prawidłowo formułuje wnioski i podejmuje próby sformułowania własnego stanowiska
EFEKT 8: ocena na podstawie przygotowanego opracowania i pracy w trakcie konwersatorium

Ocena ndst.: nie zna poziomu swoich kompetencji i nie przejawia gotowości do korzystania z pomocy ekspertów, nie współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, nie zna zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych

Ocena dst: słabo rozpoznaje poziom swoich kompetencji i przejawia gotowość do korzystania z pomocy ekspertów w niewielkim stopniu, słabo współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zna zasady etyki zawodowej i uregulowania prawne, ale ma problemy ze stosowaniem ich

Ocena db: dobrze zna poziom swoich kompetencji i przejawia gotowość do korzystania z pomocy ekspertów, dobrze współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zna zasady etyki zawodowej i uregulowania prawne

Ocena bdb: bardzo dobrze zna poziom swoich kompetencji i przejawia gotowość do korzystania z pomocy ekspertów, doskonale współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, chętnie podejmuje rolę lidera zespołu, dogłębnie zna zasady etyki zawodowej i uregulowania prawne i przejawia wolę ich stosowania
EFEKT 9: ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach zgodnie z poniższymi kryteriami:

Potrafi, w szerokim zakresie, formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań w stopniu: dostatecznym, dobrym i bardzo dobrym


EFEKT 10: ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach i stopnie przygotowania do nich zgodnie z poniższymi kryteriami:

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze korzystając obiektywnych źródeł informacji, w tym źródeł prawnych i publikatorów oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozstrzygania praktycznych problemów zgodnie z obowiązującymi przepisami w stopniu dostatecznym, dobrym i bardzo dobrymTreści modułu kształcenia

1. Zakres przedmiotowy prawa prywatnego w kontekście funkcjonowania ochrony zdrowia: przykłady z poszczególnych działów prawa prywatnego. Charakter stosunków prawnych w prawie prywatnym a system zdrowotny.

2. Zakres przedmiotowy prawa publicznego a funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia. Specyfika stosunków prawnych w prawie publicznym.

3. Prawo krajowe, prawo wspólnotowe - regulacje specyficzne dla zdrowia publicznego.

4. Prawo krajowe a prawo lokalne, akty prawne w zakresie prawa lokalnego, kontekst zdrowia publicznego.

5. Prawo międzyn. w sferze Z.P., problematyka globalizacji zagrożeń i dostosowania rozwiązań na gruncie regulacji międzyn. specyfika instrumentów prawnych.

6. Prawa pacjenta i powinności służby zdrowia, regulacje prawne a zasady deontologiczne. Autonomia pacjenta versus dobro pacjenta, dylematy prawne i moralne, problematyka zgody, rola prawa w rozwiązywaniu konfliktów.

7. Orzecznictwo lekarskie, specyfika i problemy niespójności w świetle prawa. Podstawowe regulacje i mechanizmy orzekania.

8. Regulacje w sferze zawierania umów z podmiotami prow. działalność leczniczą. Specyfika kontraktów, wymogi i kryteria formalnoprawne, prawne środki odwoławcze i instrumenty zaskarżenia.

9. Elementy prawa inwestycyjnego w kontekście sektora o.z. Zasady prawne i podstawowe regulacje.

10. Prawo zamówień publicznych - zasady ogólne, problematyka wymagań prawa wspólnotowego, specyfika sektora zdrowotnego.

11. Instytucje prawa cywilnego w ochronie zdrowia, przykłady: problematyka własności, formy własności.

12. Własność intelektualna i prawa autorskie w kontekście z.p., badań naukowych, technologii medycznych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

13. Prawne uwarunkowania działaloności leczniczej w sektorze publicznym i prywatnym: SPZOZ i inne jednostki, spółdzielnie, spółki cyw., spółki prawa handlowego, praktyki zawodowe i inne.

14. Zobowiązanie cywilnoprawne, typy umów, źródła i treść zobowiązań, skutki prawne, kontrakty menadżerskie.

15. Problematyka wykonywania zawodów medycznych, prawne warunki wykonywania zawodu, ustawowy katalog zawodów medycznych.

16.Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność zawodowa w zawodach medycznych. Specyfika postępowania.

17. Specyfika prawa administracyjnego w relacji do zdrowia publicznego.

18. Administracja publiczna państwa: prawne uwarunkowania w dziedzinie ochrony zdrowia w świetle prawa.

19. Prawo proceduralne, postępowanie sądowe: cywilne, karne, specyfika postępowania administracyjnego,

20. Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego i sądownictwa powszechnego a problematyka ochrony zdrowia, związki z zagadnieniami zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych.

21. Polskie i unijne prawa pracy a specyfika stosunków pracy w sektorze zdrowotnym; szczególne rozwiązania w zakresie czasu pracy lekarzy. Źródła prawa pracy o charakterze generalnym a regulacje szczególne. Sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy charakterystyczne dla sektora ochrony zdrowia - specyfika zagadnienia.

22. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika zakładu opieki zdrowotnej w świetle kodeksu pracy i regulacji sektorowych.

23. Ochrona zdrowia w miejscu pracy, w szczególności w zakładzie opieki zdrowotnej, rola medycyny pracy, służb nadzoru wewnętrznego i inspekcji zewnętrznych.

24. Rozstrzyganie sporów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Spory zbiorowe, kontekst ochrony zdrowia. Przykładowe regulacje (ustawa 203).

25. Wybrane przykłady z dziedziny prawa prywatnego i prawa publicznego o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia publicznego (analiza wybranych problemów).


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

  • Prawo cywilne, karne, pracy, administracyjne, prawo cywilne proceduralne, postępowanie administracyjne - podręczniki do wyboru i w zależności od dostępności w bibliotece)

  • Pyziak,Szafnicka M., Robaczyński W. (2001), Elementarny kurs prawa cywilnego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

  • Nesterowicz M. (2007), Prawo Medyczne, wyd. VIII poprawione, Toruń

  • Salwa Z. (1997), Prawo Pracy. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997 i wydania następne

  • Mokrzycka A. (2011), Przedsiębiorstwo lecznicze. Innowacyjna legislacja czy manowce reformy?, Zeszyty Naukowe WNoZ

  • Teksty źródłowe: Konstytucja RP, ustawy (w tym kodeksy do poszczególnych gałęzi prawa) rozporządzenia - dobór aktualizowany na bieżąco.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy
Pobieranie 1.67 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna