Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie PublicznePobieranie 1.67 Mb.
Strona4/21
Data29.04.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Ekonomia


Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

Nazwa modułu kształcenia

Ekonomia

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - student:

1. Definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne i finansowe

2. Wyjaśnia warunki i sposób alokacji zasobów poprzez rynek oraz ograniczenia zastosowania mechanizmu rynkowego

3. Wyjaśnia warunki i sposób alokacji zasobów przez państwo oraz przypadki zawodności państwa


Umiejętności - student:

4. Docenia różnorodność poglądów na temat skuteczności i efektywności mechanizmu rynkowego i mechanizmów biurokratyczno-planistycznych w alokacji ograniczonych zasobów

5. Potrafi zastosować poznane instrumenty matematyki finansowej do oceny opłacalności inwestycji finansowych i realnych
Kompetencje społeczne - student:

6. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne oraz wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusjiTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

1

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr hab. Christoph Sowada

dr Ewa Kocot

mgr Marzena Tambor

dr Katarzyna DubasImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość podstaw ekonomii oraz finansów publicznych, podstawowa wiedza z zakresu matematyki, podstawowa wiedza o polskim systemie ochrony zdrowia

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 15

ćwiczenia: 40
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach: 55 godz. - 2 ECTS

- przygotowanie na ćwiczenia i kolokwia: 35 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

wykład, ćwiczenia, dyskusje na zadany temat, rozwiązywanie przykładowych zadań

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Osiągnięcie przez studentów przewidzianych dla modułu efektów 1-3 oraz 5-6 sprawdzone będzie na podstawie trzech pisemnych jednogodzinnych kolokwiów przeprowadzonych po zakończeniu realizacji poszczególnych części przerabianych treści. Osiągnięcie efektu 4 oraz dodatkowo efektu 6 sprawdzone zostanie poprzez ocenę aktywności studenta w dyskusjach prowadzonych na ćwiczeniach.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zasadniczym warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie każdego z trzech pisemnych kolokwiów na co najmniej 60% punktów. Kolejne kolokwia dotyczyć będą treści materiału omawianego na wykładach i ćwiczeniach: kolokwium nr 1 - treści modułu kształcenia 2-3, kolokwium nr 2 - treści modułu kształcenia 4-5, kolokwium nr 3 - treści modułu kształcenia 6. Zbiorcze kolokwium poprawkowe przeprowadzone będzie po zakończeniu zajęć. Dodatkowym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena uczestnictwa studenta w dyskusjach prowadzonych na ćwiczeniach.

Końcowa ocena obliczana jest na podstawie wyników uzyskanych ze wszystkich trzech kolokwiów

- ocena niedostateczna - student nie zaliczył któregoś z kolokwiów nie uzyskując z każdego co najmniej 60% punktów

- ocena dostateczna - student uzyskał 60-69% sumy punktów z wszystkich kolokwiów

- ocena dostateczny plus - student uzyskał 70-76% sumy punktów z wszystkich kolokwiów

- ocena dobra - student uzyskał 77-83% sumy punktów z wszystkich kolokwiów

- ocena dobry plus - student uzyskał 84-90% sumy punktów z wszystkich kolokwiów

- ocena bardzo dobra - student uzyskał ponad 90% sumy punktów z wszystkich kolokwiówTreści modułu kształcenia

1) Przypomnienie podstawowych kategorii ekonomicznych i finansowych

2) Rynek jako optymalny mechanizm alokacji ograniczonych zasobów - warunki funkcjonowania mechanizmu rynkowego, efektywność rynkowa, optimum Pareta i zasady kompensacyjne, skrzynki Edgewortha, funkcje dobrobytu społecznego, koncepcja optimum optimorum (równowagi ogólnej)

3) Zawodność mechanizmu rynkowego - przyczyny i rodzaje zawodności (dobra publiczne, efekty zewnętrzne, rosnące efekty skali, asymetrie informacyjne i koszty transakcyjne), koncepcje second best

4) Państwo a alokacja ograniczonych zasobów – funkcje panstwa w gospodarce, teoria wyboru społecznego i wyboru publicznego, zawodność państwa i wnioski z nowej ekonomii politycznej

5) Instrumenty polityki ekonomicznej państwa

6) Zastosowania matematyki finansowej (rachunek procentów i dyskonta, analiza ekonomicznej opłacalności inwestycji, rynek finansowy i kredytowy)Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

   • Frank R.H. (2007), Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, rozdz. 15-18,

   • Mansfield E. (2002), Podstawy Makroekonomii, AW PLACET, Warszawa, rozdz. 6-13,

   • Królikowski W. (2002), Podstawowe zagadnienia matematyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź, części I-IV,

   • Sobczak M. (2011), Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo Placet, Warszawa

   • Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 3-6, 8-9,

   • Wilkin J. (red.) (2005), Teoria wyboru publicznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, rozdz. 1, 3-4, 7-9,

   • Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 6-9

Literatura uzupełniająca podawana będzie na bieżąco w czasie zajęć

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Pobieranie 1.67 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna