Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie PublicznePobieranie 1.67 Mb.
Strona5/21
Data29.04.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Adresowana polityka społeczna


Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

Nazwa modułu kształcenia

Adresowana polityka społeczna

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Student zna zasady realizowania polityki społecznej na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim w odniesieniu do grup wrażliwych

2. Student posiada wiedzę jak tworzone są programy społeczne i jak ocenia się ich wpływ na rozwiązywanie kwestii społecznych w grupach wrażliwych

3. Student posiada wiedzę na temat uregulowań i rozwiązań systemowych dotyczących grup wrażliwych, podatności niektórych grup ludności na zjawisko deprywacji społecznej, dyskryminacji, ubóstwo i wykluczenie społeczne

4. Student posiada wiedzę o regułach i czynnikach wpływających na wzrost ryzyka społecznego, zagrożeniach rozwoju dzieci i młodzieży i instytucjach powołanych w celu przeciwdziałania im, czynnikach dyskryminacji i zjawiskach przemocy wobec kobiet, podejściu do niepełnosprawności jej determinantach i trudności w integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz rozwiązaniach systemowych dla osób z niepełnosprawnością

5. Student posiada wiedzę o specyficznych potrzebach osób starszych i zjawisku agizmu.

6. Student posiada wiedzę o planowaniu działań i programów adresowanych dla grup wrażliwych, kierunkach polityki społecznej wobec grup ryzyka i rodzajach programów społecznych adresowanych do konkretnych grup.
Umiejętności:

7. Student potrafi sięgać do rzetelnej i wiarygodnej informacji oraz literatury na temat grup ryzyka społecznego

8. Student potrafi wyciągać wnioski z analizy i położenia społecznego różnych grup społecznych w kontekście ich podatności na deprywację, dyskryminację oraz ubóstwo i wykluczenie społeczne

9. Student potrafi korzystać z dostępnych opracowań naukowych aby wyjaśnić czynniki wpływające na deprywację

10. Student potrafi analizować, interpretować i monitorować realizację działań programów społecznych adresowanych do wybranych grup ludności

11. Student potrafi poddać krytycznemu osądowi istniejące programy społeczne adresowane do grup wrażliwych społecznie

12. Student potrafi projektować i proponować działania zapobiegające deprywacji społecznej
Kompetencje społeczne:

13. Student przejawia zaangażowanie w sprawy przeciwdziałania zagrożeniom społecznym w rozwoju dzieci i młodzieży, dyskryminacji kobiet, osób niepełnosprawnych oraz starszych

14. Student potrafi efektywnie w wyznaczonym czasie rozwiązać zadanie w grupie ćwiczeniowej

15. Student wykazuje aktywności (zabiera głos i argumentuje) w sytuacji wyboru odpowiednich interwencji

16. Student wykazuje tolerancję dla inności oraz otwartość na trafne nowe interwencje w zakresie pomocy dla grup wrażliwych


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)


obowiązkowy


Rok studiów

1

Semestr

1

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

prof. dr hab. Stanisława Golinowska

mgr inż. Dominika SochaImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość ogólnych zagadnień polityki społecznej; modeli, tendencji w rozwoju państwa opiekuńczego, instytucji społecznych, stosowanych narzędzi.

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 15

ćwiczenia: 15
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do zajęć i egzaminu: 35 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Wykład interaktywny, ćwiczenia w małych grupach, inscenizacje zjawisk społecznych i sposobów reakcji w określonych sytuacjach, dyskusje grupowe z wykorzystaniem raportów społecznych, analizy danych statystycznych, prezentacje grupowe i indywidualne wykonanie broszur informacyjnych.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1-6: ocena zaliczenia pisemnego, Efekt 7-11: ocena prezentacji grupowych i indywidualnych, ocena materiałów pisemnych przygotowanych przez studenta, Efekt 13-16: ocena wypowiedzi studenta na zadany problem, w tym wniosków z obejrzanych reportaży, ocena efektywności pracy grupowej i adekwatności wypracowanych rozwiązań dla konkretnego problemu

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

1. Aktywne uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach, 2. Przygotowanie prezentacji, materiałów pisemnych i rozwiązań dla zadań grupowych 3 Końcowe zaliczenie pisemne.

Wiedza: 1-6 na ocenę 2 student nie umie zidentyfikować grup wrażliwych, na ocenę 3 student definiuje grupy wrażliwe, charakteryzuje je oraz wymienia instytucje polityki społecznej zajmujące się rozwiązywaniem problemów charakterystycznych dla tych grup, na ocenę 4 student identyfikuje grupy wrażliwe, zna specyficzne potrzeby każdej z grup, programy społeczne adresowane do konkretnych grup, na ocenę 5 student identyfikuje grupy wrażliwe, instytucje i programy do nich adresowane, umie analizować rodzaje programów i porównywa je pod kątem wyznaczonych kryteriów.

Umiejętności: 7: na ocenę 2 student nie zna programów profilowanych dla grup wrażliwych, na ocenę 3 student potrafi wymienić programy dla grup ryzyka społecznego, na ocenę 4 student umie analizować programy na ocenę 5 student umie analizować programy i formułować konstruktywne wnioski na ich podstawie. 8-10: na ocenę 2 student nie potrafi wyciągać wniosków z analizy i położenia społecznego różnych grup społecznych pracując w grupie na 3 student umie pracując w grupie dostrzec kontekst położenia grup słabszych w relacjach społecznych, na 4 student umie stworzyć wraz z grupą strategie przeciwdziałania podatności na deprywację, dyskryminację oraz ubóstwo i wykluczenie społeczne, na 5 student umie w grupie zdywersyfikować strategie przeciwdziałające deprywacji grup słabszych 11: na ocenę 2 student nie potrafi korzystać z dostępnych opracowań naukowych, na ocenę 3 student potrafi korzystać z literatury aby wyjaśnić czynniki wpływające na deprywację, na ocenę 4 student potrafi kompilować dane literaturo-we,

na ocenę 5 student potrafi analizować i kompilować źródła danych naukowych 12: Student potrafi analizować, interpretować i monitorować realizację działań programów społecznych adresowanych do wybranych grup ludności na ocenę 2 student nie przejawia zaangażowanie w sprawy społeczne,na ocenę 3 formułuje zakres przeciwdziałania podstawowym zagrożeniom społecznym,na ocenę 4 student kompleksowo ocenia działania instytucjonalne,na ocenę 5 student proponuje działania zapobiegawcze, których deficyt zauważa.

Kompetencje społeczne: 13-16 na ocenę 2 student nie potrafi pracować w grupie, na ocenę 3 w podstawowym zakresie bierze udział w pracy grupowej, na ocenę 4 konstruktywnie współdziała w grupie, na ocenę 5 organizuje kierunek pracy grupy, ma decydującą rolę w rozwiązaniu problemu.


Treści modułu kształcenia

- Podatność (vulnerability) na deprywację społeczną, dyskryminację, ubóstwo i wykluczenie społeczne wybranych grup ludności. Przyczyny, kryteria rozpoznawania i metody analizy.

- Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży i polityka społeczna wobec dzieci i młodzieży

- Specyficzne funkcje społeczne kobiet, dyskryminacja i zjawiska przemocy wobec kobiet oraz regulacje i polityka społeczna adresowana do kobiet.

- Determinanty i rodzaje niepełnosprawności i specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnością

- Programy rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej adresowane do osób niepełnosprawnych.

- Specyficzne potrzeby związane z procesem starzenia się i polityki społeczne adresowane do różnych grup osób starszych

- Finansowanie potrzeb grup podatnych na ryzyka społeczne.


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

 • Barnes B.,i Mercer G. (2008), Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic, Warszawa

 • Bradley H.(2008), Płeć, Wydawnictwo Sic, Warszawa

 • Golinowska S. (2008) Od ubóstwa do wykluczenia społecznego, IPiSS, Warszawa

 • Golinowska S.(2010), Podatność młodzieży na ubóstwo i wykluczenie społeczne, Kultura i Społeczeństwo, rok LIV, nr 3/ 2010

 • Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.) (2010), Skazani na wykluczenie!?, Wydawnictwo KUL, Lublin

 • Kotowska I., Sztanderska U., Wóycicka I. (2007), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa

 • Lisowska E. (2008), Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

 • Nowicka A.(red.) (2006), Wybrane problemy osób starszych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

 • Polityka Społeczna Nr 9/2009, Numer specjalny - Dzieci

 • Szukalski P. (2009), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Instytut Spraw Publicznych i ZUS, Warszawa

 • Tarkowska E. i inni (2008), Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży, IPiSS, Warszawa

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Psychologia zdrowia i jakość życia

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Zdrowia i Środowiska, Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Nazwa modułu kształcenia

Psychologia zdrowia i jakość życia

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów profilaktycznych na jakość życia uwarunkowaną zdrowiem.

2. Zna zagadnienia dotyczące teorii i metod badań i zmiany przekonań zdrowotnych wpływających na zachowania zdrowotne.

3. Posiada podstawową wiedzę na temat procesów interpersonalnych.


Umiejętności:

4. Planuje, ewaluuje i ocenia programy w obszarze poprawy jakości życia uwarunkowanej zdrowiem, działania profilaktyczne, informacyjne, edukacyjne oraz szkolenia profesjonalistów.

5. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu związanego z jakością życia określonej grupy pacentów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

6. Potrafi pracować w grupie nad strategią rozwiązania wybranego problemu dotyczącego jakości życia uwarunkowanej zdrowiem integrując wiedzę teoretyczną z praktyką.

7. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu jakości życia związanej ze zdrowiem.
Kompetencja społeczne.

8. Potrafi współpracować z różnymi instytucjami w działaniach na rzecz poprawy stylu i jakości życia związanej ze zdrowiem.

9. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów.

10. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów.

11. Wykazuje otwartość i wrażliwość na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie.


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

1

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Marta Malinowska-Cieślik

dr Barbara ZawadzkaImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza z zakresu psychologicznych uwarunkowań zachowania człowieka, podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, socjologii medycyny, biologii człowieka, demografii, epidemiologii oraz metod badań w naukach społecznych.

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 14

ćwiczenia: 26
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 40 godz.- 1 ECTS

- przygotowanie do zajęć: 7 godz. - 0,25 ECTS

- sporządzenie projektu i jego prezentacja: 15 godz. - 0,5 ECTS

- przygotowanie do zaliczenia i uczestnictwo w nim: 7 godz. - 0,25 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Wykład multimedialny, interaktywny; dyskusja, praca zespołowa nad projektem, prezentacje wyników pracy zespołowej z informacją zwrotną, samodzielne poszukiwanie i ocenianie informacji naukowej.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1-3:, Ocena przygotowania i aktywności na zajęciach, ocena projektu zespołowego, test zaliczeniowy.

Efekt 4-7: Ocena przygotowania i aktywności na zajęciach, ocena prezentacji zadań programu, ocena projektu zespołowego..

Efekt 8-11:Ocena przygotowania i aktywności na zajęciach, ocena prezentacji zdań programu, ocena projektu zespołowego.


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Forma: ocena projektu zespołowego i test zaliczeniowy. Warunki: obecność na zajęciach, pozytywna ocena projektu zespołowego, pozytywna ocena przygotowania i aktywności na zajęciach.

Efekt 1: Student będzie znał zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw, metod oceny i zmiany psychospołecznych determinant zachowań zdrowotnych związanych z jakością życia.

Ocena 2: Student nie zna w/w zagadnień

Ocena 3: Student zna ponad połowę w/w zagadnień

Ocena 4: Student zna ponad 70% w/w zagadnień

Ocena 5: Student zna ponad 90% w/w zagadnień

Efekt 2: Student będzie umiał wyszukać, analizować, ocenić i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat problemów związanych z jakością z życia uwarunkowanej zdrowiem.

Ocena 2: Student nie umie w/w zadań

Ocena 3: Student umie ponad połowę w/w zadań

Ocena 4: Student umie ponad 70% w/w zadań

Ocena 5: Student umie ponad 90% w/w zadań

Efekt 3: Student będzie umiał zastosować teorie i strategie psychologii zdrowia w planowaniu programu poprawy jakości życia uwarunkowanej zdrowiem.

Ocena 2: Student nie umie w/w zadań

Ocena 3: Student umie ponad połowę w/w zadań

Ocena 4: Student umie ponad 70% w/w zadań

Ocena 5: Student umie ponad 90% w/w zadańTreści modułu kształcenia

1) Wprowadzenie do psychologii zdrowia jako dziedziny stosowanej w zdrowiu publicznym. Bio-psycho-społeczna koncepcja zdrowia i choroby. Model salutogenetyczny i patogenetyczny.

2) Behawioralne i poznawcze uwarunkowania zdrowia. Motywowanie do zmiany zachowań zdrowotnych Modele społeczno-poznawcze stosowane w planowaniu zmiany zachowań zdrowotnych.

3) Stres i zdrowie. Wybrane psychologiczne koncepcje stresu. Badanie i ocena stresu.

4) Odporność na stres i radzenie sobie ze stresem. Metody oceny i rozwijania zdolności radzenia sobie.

5) Stres zawodowy wśród służb medycznych i ratowniczych. Wypalenie zawodowe i jego zapobieganie.

6) Psychologiczne aspekty korzystania z systemu ochrony zdrowia. Rola wsparcia społecznego w chorobie i leczeniu.

7) Psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych. Postrzeganie choroby. Model samoregulacji. Adaptacja i radzenie sobie z chorobą.

8) Problemy pacjentów z przewlekłymi chorobami. Ból, lęk i cierpienie ludzi chorych. Umieranie, opieka paliatywna, hospicyjna.

9) Zdrowie subiektywne. Jakość życia uwarunkowana zdrowiem. Pomiar i ocena.

10) Planowanie i ewaluacja programu poprawy jakości życia uwarunkowanej zdrowiem.Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

 • Bishop G.D. (2000), Psychologia zdrowi, Wydaw. Astrum, Wrocław

 • Chodkiewicz J. (2005), Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź

 • Dolińska-Zygmunt G.(red.) (1996), Elementy psychologii zdrowia, Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław

 • Dolińska-Zygmunt G. (2000), Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie, Wyd. Inst. Psychologii PAN, Warszawa

 • Heszen-Niejodek I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, Wyd. PWN, Warszawa

 • Inne wybrane publikacje i materiały przekazywane studentom podczas zajęć

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

Research methods

Faculty

Faculty of Health Sciences

Unit conducting module

Department of Epidemiology and Population Studies

Course unit title

Research methods

Course unit code
Language of instruction

English

Course objectives and learning outcomes

Knowledge:

1. Knows the designs of the main types of studies, data collection tools and methods.

2. Knows the principles of the data analysis.
Abilities:

3. Able to use available data bases for identification factors influencing health.

4. Knows English professional vocabulary and understands the main track of the English text including understanding of the discussion on public health problems.


Type of course unit (compulsory/optional)

obligatory

Year of study (if applicable)

1

Semester

1

Teacher responsible

prof. dr hab. med. Andrzej Pająk

Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face, distance learning)

lecture

Prerequisites

Knowledge of basic epidemiology

Delivery length

lectures: 30

Number of ECTS credits allocated

2

Estimation of the student workload needed in order to achieve expected learning outcomes

- participation in classes: 30 h. - 1 ECTS

- preparation for the exam: 30 h. - 1 ECTSTeaching & learning methods

lecture

Assessment methods and criteria;

course gradingEffect 1-4: exam

Form and conditions for the award of a credit

Written exam (test) (100% of the final assessment)

Condition for the award of a credit is to have at least 50% good answers in the test. Mark depends on % of good answers in the test:

mark 3 if 50-59%

mark 3,5 if 60-64%

mark 4 if 65-69%

mark 4,5 if 70-74%

mark 5 if >75%


Course topics

Design and importance of qualitative research.

Design and importance of quantitative research.

Standarization of measurements.

Preparation of databases and data quality control.

Detailed description of ongoing content included below:

Topic of lecture:

o Causality.

o Qualitative research.

o Descriptive studies.

o Quantitative research

o Selection of the study group and the selection procedures.

o Avoiding sources of bias in research.

o Construction of the questionnaire.

o Coding and data quality control.

o Research article.


Recommended and required reading

 • Silverman D. (2006), Badania jakościowe (Qualitative research), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 • Bonita R., Beaglehole R., Kjelstrom T. (2007), Basic Epidemiology. 2nd edition World Health Organization, Geneva

 • Recommended up to date scientific articles in English.

Duration, rules, and form of work placement(s)/internship, if envisaged by programme of studyPobieranie 1.67 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna