Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie PublicznePobieranie 1.67 Mb.
Strona7/21
Data29.04.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Ochrona własności intelektualnej


Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Informacji Naukowej

Nazwa modułu kształcenia

Ochrona własności intelektualnej

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Posiada wiedzę o zasadach korzystania z tzw. prawa własności intelektualnej w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (m.in. prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, ochrona baz danych.

Umiejętności:

2. Posiada umiejętność korzystania z wiedzy z zakresu m.in. praw autorskich i ochrony baz danych, wykorzystywanych w codziennej pracy jednostek ochrony zdrowia.

Kompetencje społeczne:

3. Przestrzega zasad etycznych obowiązujących w badaniach naukowychTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

1

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

mgr Ewa Dobrogowska-Schlebusch

dr Barbara NiedźwiedzkaImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

ćwiczenia: 10


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

1

Bilans punktów ECTS


- uczestnictwo w zajęciach: 10 godz. - 0,3 ECTS

- przygotowanie do zajęć: 10 godz. - 0,3 ECTS

- przygotowanie do zaliczenia: 10 godz. - 0,4 ECTS


Stosowane metody dydaktyczne

Dyskusja, dyskusja w grupach, prezentacje, wykład.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1, 2, 3 - Posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu m.in. praw autorskich i ochrony baz danych wykorzystywanych w codziennej pracy jednostek ochrony zdrowia i w badaniach naukowych - prezentacja na zaliczenie

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach i przygotowanie do poszczególnych zajęć. Zaliczenie w oparciu o prezentację.

Efekt 1, 2 i 3: 2 - nie posiada wiedzy i umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu praw autorskich i ochrony własności intelektualnej; 3 - posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania się do przepisów prawa autorskiego; 4 - posiada wiedzę i umiejętności z zakresu praw autorskich i ochrony własności intelektualnej; 5 - posiada wiedzę i umiejętności z zakresu praw autorskich i oraz rozumie etyczny aspekt ochrony własności intelektualnej.Treści modułu kształcenia

Zapoznanie się z pojęciem własności intelektualnej i przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.

Transfer własności intelektualnej (licencje, prawa pracodawcy, etc.).

Przepisy prawa chroniące własność intelektualną (odpowiedzialność karna, cywilna, pracownicza, itp.).

Wykorzystanie wiedzy z zakresu m.in. praw autorskich i ochrony własności intelektualnej.

Poznanie środków i instytucji chroniące własność intelektualną.

Etyczny aspekt ochrony własności intelektualnej.Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

 • Michniewicz G. (2010), Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa

 • Nowak T. (2008), Ochrona własności intelektualnej, wybrane zagadnienia, Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok

 • Sieńczyło-Chlabicz, J.(red.) (2009), Prawo własności intelektualnej, LexisNexis Polska, Warszawa

 • Załucki M. (red.) (2008), Prawo własności intelektualnej : repetytorium, "Difin", Warszawa

 • Szewc A. (2009), Szczególne aspekty ochrony własności intelektualnej. Zeszyty Naukowe - Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole

 • Nowińska E. (1998), Polskie prawo własności intelektualnej: prawo autorskie, prawo wynalazcze, prawo znaków towarowych, Twigger, Warszawa

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w

przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktykinie dotyczy

Żywienie człowieka

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Żywienia Człowieka

Nazwa modułu kształcenia

Żywienie człowieka

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - student:

1. Posiada zaawansowaną wiedzę w wybranych zagadnieniach związanych z żywieniem człowieka zdrowego

2. Posiada wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa żywnościowo-żywieniowego w aspekcie regulacji prawnych na poziomie krajowym i europejskim

3. Zna rolę znakowania żywności w podejmowaniu właściwych wyborów żywieniowych

4. Wie jaka jest rola i zagrożenie ze strony suplementów diety

5. Wykazuje pogłębioną znajomość zasad edukacji żywieniowej

6. Posiada wiedzę na temat nutrigenomiki i nutrigenetyki

7. Zna zalecenia na poziomie ogólnoświatowym i wyniki badań dotyczące wpływu żywienia na powstawanie chorób

8. Ma wiedzę o problemach etycznych problemach w badaniach żywieniowych
Umiejętności - student:

9. Umie wykorzystać metodę Evidence Based Nutrition w opracowywaniu norm żywienia i ocenie sposobu żywienia ludności w różnych okresach życia i stanu zdrowia

10. Potrafi ocenić warunki higieniczno-sanitarne pomieszczeń wykorzystując system HACCP

11. Potrafi przygotować program profilaktyczny i program edukacyjny związany z żywieniem określonej grupy ludności


Kompetencje społeczne - student:

12. Modyfikuje swoje postępowanie w zależności od sytuacji

13. Wykorzystuje nabytą wiedzę w promocji prozdrowotnych zachowań w otoczeniu

14. Doskonali nabyte zdolności

15. Rozwija zainteresowania własne korzystając z wiadomości otrzymanych w czasie zajęć


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

1

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

dr n. med. Beata Piórecka

mgr inż. Jaśmina Żwirska

mgr Ewa Błaszczyk (doktorantka)

mgr inż. Paulina Kołacz (doktorantka)


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu nauki o żywieniu człowieka

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 15

ćwiczenia: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach: 45 godz. - 1,3 ETCS

- przygotowanie się do ćwiczeń 35 godz. - 1 ETCS

- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w egzaminie: 25 godz. - 0,7 ETCS


Stosowane metody dydaktyczne

Wykład z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia, zajęcia praktyczne - rozwiązywanie pewnych zajęć, praca własna, konsultacje u prowadzących zajęcia.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Osiągnięcie przez studentów przewidzianych dla moduły efektów z zakresu wiedzy i umiejętności (1-9) sprawdzone będzie na egzaminie ustnym. Osiągnięcie efektów (10-11) oraz 12-15 sprawdzone zostanie poprzez ocenę aktywności studenta w dyskusjach prowadzonych na ćwiczeniach.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie modułu składa się z 3 części – zaliczenia ćwiczeń, spełnienie dodatkowych wymagań, egzaminu ustnego materiału wykładowego i posiadanie ogólnej wiedzy z przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń:

Ocena 2 – brak 50% obecności na ćwiczeniach i ich zaliczenia indywidualnego, zaliczenie 3 testów na 2.

Ocena 3 – brak 50% obecności, które zostały zaliczone indywidualnie. Dwa testy zaliczone pozytywnie.

Ocena 4 – liczba nieobecności poniżej 50%, wszystkie nieobecności zaliczone indywidualnie, średnie zaliczenie testów na 4.

Ocena 5 – liczba nieobecności poniżej 20%, wszystkie nieobecności zaliczone indywidualnie, średnie zaliczenie testów na powyżej 4.
Wymogi dodatkowe:

Wszyscy studenci – przygotowanie programu edukacyjnego oraz udział w dwóch odczytach/konferencjach potwierdzonych certyfikatem.


Zaliczenie modułu:

Egzamin ustny jest warunkiem zaliczenia modułu, do jego dopuszczenia wymagane spełnienie zaliczenia ćwiczeń na 3 i dodatkowych wymogów.

Egzamin ustny polega na odpowiedzi na 3 pytań wylosowanych z puli pytań obejmujących materiał wykładowy i zalecaną literaturę. Pytania są przekazane studentom na co najmniej tydzień przed ustalonym terminem zaliczenia. Termin zaliczenia jest uzgadniany ze starostą roku.

Ocena 2 – niedopuszczenie do egzaminu ustnego – brak spełnienia warunków zaliczenia modułu lub brak pozytywnej odpowiedzi na 3 pytania.

Ocena 3 – dopuszczenie do egzaminu ustnego, pozytywna odpowiedź na co najmniej 2 pytania.

Ocena 4 – dopuszczenie do egzaminu ustnego, pozytywna odpowiedź na wszystkie pytania w tym na dwa w pełni wyczerpująco.

Ocena 5 - dopuszczenie do egzaminu ustnego, pozytywna odpowiedź wyczerpująca na wszystkie pytania.


Treści modułu kształcenia

Wykorzystanie metody Evidence Based Nutrition w opracowywaniu norm żywienia, ocenie sposobu żywienia ludności w różnych okresach życia i stanu zdrowia. Bezpieczeństwo żywnościowo-żywieniowe w aspekcie regulacji prawnych na poziomie krajowym i europejskim. Formy edukacji żywieniowej - programy profilaktyczne. Żywienie ludzi w różnych okresach życia. Żywienie człowieka chorego - dieta, prawa pacjenta. Higiena artykułów żywnościowych i przedmiotów codziennego użytku mających kontakt z żywnością. System HACCP - studium przypadku: Substancje dodatkowe i obce w żywności. Środowiskowe uwarunkowania skażeń żywności. Formy ochrony ludności. Suplementy żywności - prawo unijne. Rola oznakowania żywności w podejmowaniu właściwych wyborów żywieniowych - oświadczenia żywieniowe, zdrowotne. Produkty żywnościowe mające wpływ na antyzdrowotne zachowania człowieka i ich toksyczne uwarunkowania. Nutrigenomika i nutrigenetyka. Problemy etyczne w żywieniu i produkcji żywności.

Wartość odżywcza środków spożywczych wyliczana na podstawie gęstości odżywczej (zmiany wartości odżywczej produktów spożywczych zależne od przechowywania żywności i stosowanych technik kulinarnych). Gospodarka wodno-elektrolitowa oraz wpływ żywienia na równowagę kwasowo-zasadową. Ocena stanu odżywienia - badania antropometryczne: ocena masy ciała i wzrostu, pomiary grubości tkanki tłuszczowej, zastosowanie i ocena wskaźników do oceny nadmiaru masy ciała i otłuszczenia. Pogłębione metody oceny sposobu żywienia. Ocena zawartości wybranych składników odżywczych oraz indywidualnych racji pokarmowych na podstawie przeprowadzonego 24-godzinnego wywiadu przy zastosowaniu programu komputerowego DIETETYK.

Ocena jakościowa zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego na przykładzie szpitala. Ocena niedoboru masy ciała w zaburzeniach odżywiania.


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

 • Bal J. (red.) (2011), Biologia molekularna w medycynie, w: Elementy genetyki klinicznej, PWN, Warszawa, 307-315

 • Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) (2009), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa

 • Gawęcki J. (red.) (2010) Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 • Gertig H., Duda G. (2004), Żywność a zdrowie i prawo, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

 • Gertig H., Przysławski J. (2006), Bromatologia, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

 • Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.) (2010),Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 • Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (2008), Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

 • Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2005), Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Epidemiologia

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych

Nazwa modułu kształcenia

Epidemiologia

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Ma pogłębioną wiedzę na temat epidemiologii i prewencji chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym związanych z jakością środowiska, stylem życia i sposobem żywienia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego

2. Zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób

3. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych

4. Ma poszerzoną wiedzę na temat wnioskowania statystycznego

5. Posiada wiedzę o źródłach informacji naukowej i profesjonalnej

6.

Umiejętności:6. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi

7. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości oraz czynników wpływających na zdrowie

8. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego

9. Potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką

10. Posiada umiejętności planowania procesów komunikacyjnych oraz oceniania jakości i skuteczności komunikowania na różnych poziomach

11. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

Kompetencje społeczne:

12. Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym oraz współpracownikówTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

1 i 2

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

prof. dr hab. med. Andrzej Pająk

dr Urszula Stepaniak

dr med. Roman Topór-Mądry

mgr Renata Wolfshaut-Wolak

mgr Agnieszka Doryńska

dr Magdalena KozelaImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

prof. dr hab. med. Andrzej Pająk


Sposób realizacji

wykład

ćwiczenia
Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość podstawowych pojęć oraz koncepcji i metod epidemiologicznych, znajomość podstaw biostatystyki, podstaw demografii, języka angielskiego oraz umiejętność wyszukiwania i czytania prac naukowych

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 30

ćwiczenia: 60
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

5

Bilans punktów ECTS

- udział w zajęciach kontaktowych: 90 godz. -3 ECTS

- przygotowanie się do i udział w egzaminie: 26 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do seminariów: 15 godz. - 0,5 ECTS

- praca własna - przygotowanie prezentacji i raportów: 15 godz. - 0,5 ECTSStosowane metody dydaktyczne

wykłady, ćwiczenia, analiza przypadków, analiza artykułów naukowych

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekty 1-5: test;

Efekty 6-12: raporty, prezentacje i odpowiedź ustna (aktywność w dyskusji w czasie zajęć);Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Egzamin pisemny po drugim semestrze z całości materiału: 60% oceny końcowej;

Zaliczenie ćwiczeń: aktywność (30%) raporty i prezentacje (10%)

Dopuszczenie do egzaminu oparte jest zaliczeniu ćwiczeń, które wynika z aktywnej obecności na zajęciach oraz przygotowaniu i prezentacji raportów problemowych

Efekty 1-5:

ocena 2: nie potrafi odpowiedzieć na pytania;

ocena 3: udziela odpowiedzi na poziomie podstawowym;

ocena 4: udziela odpowiedzi, ale nie w pełnym zakresie tematu;

ocena 5: zna większość odpowiedzi na poziomie świadczącym o dogłębnym zrozumieniu poruszanych zagadnień.

Efekty 6-12:

ocena 2:nie potrafi przygotować/zaprezentować materiału;

ocena 3: przygotowuje i prezentuje zagadnienie na poziomie podstawowym;

ocena 4:przygotowuje i prezentuje oraz dokonuje interpretacji;

ocena 5:przygotowuje i prezentuje wraz interpretacją i krytyczną oceną zagadnienia i dyskusją metody.


Treści modułu kształcenia

Treści merytoryczne: epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych, najważniejsze problemy zdrowotne w Polsce i na świecie. Realizacja treści następuje poprzez wykłady oraz seminaria, na których omawiane i analizowane są artykuły naukowe. Ponadto studenci przygotowują prezentacje i raporty podsumowujące stan wiedzy naukowej w wybranych problemach zdrowotnych.

Szczegółowy opis realizowanych treści:


WYKŁADY semestr I

Przyczyny zachorowań i zgonów w Polsce i na Świecie. Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych. Epidemiologiczne kryteria efektywności działań. Zawał serca, skuteczność leczenia.

Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Hipercholesterolemia. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Nadciśnienie tętnicze. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Cukrzyca i otyłość. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Palenie tytoniu. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Niska aktywność fizyczna.

Epidemiologia żywieniowa; Prewencja choroby niedokrwiennej serca. Strategia populacyjna i strategia wysokiego ryzyka; Epidemiologiczne kryteria efektywności działań medycznych i opieki zdrowotnej; Efektywność programów pierwotnej i wtórnej prewencji chorób układu krążenia. Profilaktyka nowotworów: czynniki ryzyka oraz wczesne wykrywanie Epidemiologia środowiskowa. Zanieczyszczenie środowiska i skutki zdrowotne.


ĆWICZENIA semestr I:

Analiza wyników badań epidemiologicznych. (praca z artykułami) Nadciśnienie tętnicze - ekonomia leczenia. Analiza wyników badań epid. Hipercholesterolemia - skuteczność i koszty leczenia. Analiza wyników badań epidemiologicznych. Choroba niedokrwienna serca - prewencja wtórna - stosowanie aspiryny i B-blokerów. Analiza wyników badań epidemiologicznych. Palenie papierosów - metoda Peto. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób. Psychospołeczne czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Epidemiologia chorób niezakaźnych. Nowotwory - statystyka zachorowalności i śmiertelności. Analiza wyników badań epidemiologicznych. Metaanaliza - badania kliniczne w leczeniu astmy oskrzelowej. Analiza wyników badań epid. Eksperyment medyczny w leczeniu alergii.

Epidemiologia środowiskowa. Zanieczyszczenia powietrza a umieralność. Ocena stanu zdrowia ludności. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem. Wykorzystanie epid. przy ocenie jakości usług medycznych. Analiza wyników badań epid. Program EPI-INFO.

ĆWICZENIA semestr II:Zagadnienia obejmują aktualne problemy zdrowia publicznego i ustalane są na początku każdego semestru np.: testy diagnostyczne w kierunku wykrycia zakażenia HIV, skuteczność programów edukacyjnych, efekty zdrowotne narażenia na promieniowanie UV, poród w szpitalu czy w domu?

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

 • Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom T. (2007), Basic Epidemiology, 2nd edition, World Health Organization, Geneva

 • Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. (2002), Podstawy Epidemiologii, Tłumaczenie pod redakcją N. Szeszeni-Dąbrowskiej, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź

 • Jędrychowski W. (2002), Podstawy Epidemiologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 • bieżące opracowania naukowe, rekomendacje towarzystw naukowych i zespołów ekspertów w oparciu o bazy: Medline, Cochrane Library, Embase, Lex Polonica

 • Rekomendacje Towarzystw Europejskich

 • Polskie Forum Profilaktyki WWW.pfp.edu.pl

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Pobieranie 1.67 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna