Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne


Zabezpieczenie wobec ryzyka chorobyPobieranie 1.67 Mb.
Strona9/21
Data29.04.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Zabezpieczenie wobec ryzyka choroby

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

Nazwa modułu kształcenia

Zabezpieczenie wobec ryzyka choroby

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Student zdobywa wiedzę na temat specyfiki ryzyka związanego z chorobą i związanych z tym ubezpieczeń. Posiada wiedzę o rodzajach i właściwościach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich. Orientuje się w nowych rozwiązaniach i reformach systemów ubezpieczeniowych w ochronie zdrowia i potrafi je scharakteryzować.

2. Student rozumie różnice i potrafi ocenić systemy ubezpieczeniowe i narodowe służby zdrowia w finansowaniu ochrony zdrowia.
Umiejętności:

3. Student potrafi zastosować narzędzia analizy finansowej do oszacowania popytu na nowy rodzaj ubezpieczeń zdrowotnych.

4. Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego oraz potrafi ocenić ich wiarygodność i ograniczenia.
Kompetencje społeczne:

5. Student w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentówTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

2

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

prof. dr hab. Stanisława Golinowska

mgr Irmina Jurkiewicz-ŚwiętekImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, znajomość zasad i struktury ubezpieczeń społecznych, znajomość podstawowych pojęć i definicji; ryzyko socjalne, rodzaje ryzyk, zasady systemu ubezpieczeń społecznych, istota odpowiedzialności podmiotów ubezpieczenia społecznego, związki z zatrudnieniem

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 15

ćwiczenia: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3

Bilans punktów ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 27 godz. - 1 ECTS


Stosowane metody dydaktyczne

Wykład interaktywny i ćwiczenia uwzględniające analizy dokumentów, referaty i prezentacje studentów, analizy typu studium przypadku.


Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1 - egzamin pisemny

Efekt 2 - ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta (esej, wystąpienie ustne, projekt)

Efekt 3 - ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta (esej, wystąpienie ustne, projekt)

Efekt 4 - ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta (esej, wystąpienie ustne, projekt)

Efekt 5 - ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta (esej, wystąpienie ustne, projekt)


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

1. Uczestnictwo i aktywność w zajęciach (ćwiczenia i wykłady)

2. Przygotowanie referatu/prezentacji

3. Kolokwium zaliczeniowe

4. Końcowy egzamin pisemny

Efekt 1- Zdobywa wiedzę na temat specyfiki ryzyka związanego z chorobą i związanych z tym ubezpieczeń. Posiada wiedzę o rodzajach i właściwościach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich. Orientuje się w nowych rozwiązaniach i reformach systemów ubezpieczeniowych w ochronie zdrowia i potrafi je scharakteryzować.

Na ocenę 2: Student nie zna ryzyk socjalnych związanych z chorobą ani prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Nie zna reform i nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia.

Na ocenę 3: Student potrafi wymienić ryzyka związane z chorobą oraz potrafi nazwać rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Potrafi nazwać nowe rozwiązania w systemach zdrowotnych.

Na ocenę 4: Student określa specyfikę ryzyka związanego z chorobą, wymienia rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia.

Na ocenę 5: Student określa specyfikę ryzyka związanego z chorobą, wymienia i charakteryzuje rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia.

Efekt 2 - Rozumie różnice i potrafi ocenić systemy ubezpieczeniowe i narodowe służby zdrowia w finansowaniu ochrony zdrowia

Na ocenę 2: Student nie zna systemu ubezpieczeniowego ani budżetowego.

Na ocenę 3: Student zna podstawowe informacje dotyczące systemów finansowania ochrony zdrowia, ale nie potrafi dokonać analizy porównawczej.

Na ocenę 4: Student zna podstawowe informacje dotyczące systemów finansowania ochrony zdrowia, potrafi wskazać różnice.

Na ocenę 5: Student zna podstawowe informacje dotyczące systemów finansowania ochrony zdrowia, potrafi wskazać różnice i dokonać oceny systemów.

Efekt 3 - Potrafi zastosować narzędzia analizy finansowej do oszacowania popytu na nowy rodzaj ubezpieczeń zdrowotnych

Na ocenę 2: Nie zna narzędzi analizy finansowej.

Na ocenę 3: Zna narzędzia analizy finansowej, nie potrafi ich zastosować ani interpretować wyników.

Na ocenę 4: Zna narzędzia, potrafi je zastosować.

Na ocenę 5: Zna narzędzia analizy finansowej, potrafi je zastosować i interpretować wyniki.

Efekt 4- Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego oraz potrafi ocenić ich wiarygodność i ograniczenia.

Na ocenę 2: Student nie zna podstawowej literatury, czasopism.

Na ocenę 3: Student zna źródła informacji/publikacje naukowe, ale nie potrafi ich interpretować. Potrafi ocenić ich wiarygodność.

Na ocenę 4: Student potrafi interpretować publikacje naukowe i raporty oraz oceniać ich wiarygodność.

Na ocenę 5: Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego oraz potrafi ocenić ich wiarygodność i ograniczenia.

Efekt 5 - Potrafi, w szerokim zakresie, formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań

Na ocenę 2: Student nie potrafi formułować przejrzystych wypowiedzi.

Na ocenę 3: Student w podstawowym zakresie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne.

Na ocenę 4: Student potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, nie radzi sobie w analizach wad i zalet omawianych zjawisk.

Na ocenę 5: Student potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań.


Treści modułu kształcenia

1.Rozwój ubezpieczeń w ochronie zdrowia; ryzyka i rodzaje

2. Ubezpieczeniowe i podatkowe finansowanie ochrony zdrowia;

3. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne; rodzaje, właściwości i rozwój

4. Wprowadzanie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych; powody i warunki

5. Zdrowotne konta oszczędnościowe; zalety i wady

6. Zabezpieczenie dostępu do ochrony zdrowia w sytuacji niesamodzielności w podeszłym wieku; rozwiązania ubezpieczeniowe i pozaubezpieczeniowe7. Współpłacenie pacjenta do świadczeń ubezpieczeniowych

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

 • Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, Wydanie III, Rozdział VII, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków

 • Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych. Golinowska S. (red.)(1993), IPiSS Warszawa

 • Golinowska S. (2006), Zmiany i reformy systemów ochrony zdrowia w krajach transformacji, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, 2006, IV, 1, s.5-28

 • Mokrzycka A. (2007), Problemy dostępności w aktach prawnych, w: Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, S.Golinowska (red.), IPiSS, Warszawa

 • Sowada Ch. (2003), Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Kraków

 • Sowada Ch. (2004), Współpłacenie. Szanse, zagrożenia i warunki szerszego zastosowania, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Kraków

 • Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Kraków

 • Morris S., Devlin N., Parkin D. (2011), Ekonomia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer Polska

 • Mossialos E., Dixon A., Figueras J., Kutzin J. (2002), Funding health care: options for Europe, Open University Press, WHO

 • Thinking of introducing social health insurance. Ten questions. Technical brief for policy makers? WHO, Department of Health Sysems Financing 2009

 • Saltmann R.B., Busse R., Figueras J. (2004), Social Health Insurance Systems in western Europe, European Observatory on Health Care Systems and Policies Series, Open University Press

 • Social Security Programs Throughout the World, Europe 2006, Social Security Administration Publication Washington 2006

 • Golinowska S., Tambor M. (2007), Argumentacja w sprawie dopłat pacjentów do opieki zdrowotnej. Za i przeciw na podstawie badań jakościowych przeprowadzonych w Polsce, projekt ASSPRO CEE

 • World Bank, Evidence on cost-sharing in health care: Applications to Hungary, 2008 • Thomson S., Foubister T., Mossialos E. (2009), Financing health care in the European Union. Challenges and policy responses, European Observatory on Health Care Systems and Policies, Observatory Studies Series No 17, WHO, Genewa

 • Roberts J.M., Hsiao W., Berman P., Reich M. (2008), Getting Health Reform Right. A guide to improving performance and equity, Oxford University Press

 • Mossialos E., Thomson S. (2004), Voluntary health insurance in the European Union, European Observatory on Health Systems and Policies, World Health Organization

 • Thomson S., Mossialos E. (2009), Private health insurance in the European Union, Final report prepared for the European Commission

 • Jurkiewicz I., Tinardon C. (2010), Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich. Przykład rozwiązań francuskich, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie i Zarządzanie, tom VIII, nr 10/2010

Wybór tekstów źródłowych: przedmiotowe akty prawne oraz orzecznictwo.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Zdrowie środowiskowe

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Zdrowia i Środowiska, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Nazwa modułu kształcenia

Zdrowie środowiskowe

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska

2. Zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób

3. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów profilaktycznych na zdrowie


Umiejętności:

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości

5. Potrafi planować i oceniać programy zapobiegawcze w obszarze zdrowia środowiskowego

6. Potrafi planować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa w pracyTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

2

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Bartosz Balcerzak

dr Marta Malinowska-Cieślik

dr Janusz Pokorski


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Wymagana jest wiedza z zakresu biologii człowieka, prawa zdrowia publicznego, podstaw epidemiologii, podstaw socjologii, psychologii zdrowia, podstaw promocji zdrowia, propedeutyki medycyny, wpływu podstawowych składników ekosystemu na zdrowie człowieka.

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 30

ćwiczenia: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 20 godz.- 0,5 ECTS

- sporządzenie projektu: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 17 godz. - 0,5 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Praca w małych grupach, praca z tekstem, prezentacja, dyskusja, studium przypadku, praca nad projektem.


Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1.- egzamin pisemny

Efekt 2. - egzamin pisemny

Efekt 3.- egzamin pisemny, ocena projektu

Efekt 4.- ocena pracy na ćwiczeniach, ocena projektu

Efekt 5.- ocena projektu

Efekt 6 - ocena pracy na zajęciachForma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Warunkiem zaliczenia części ćwiczeniowej jest:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

2. Zaliczenie każdej (nawet usprawiedliwionej) nieobecności w formie zaproponowanej przez prowadzącego dany temat.

3. Przygotowanie do zajęć w formie podyktowanej przez prowadzącego/prowadzącą ćwiczenia.

4. Zdobycie minimum 60% punktów, przyznawanych za wykonanie pracy pisemnej - projektu programu zapobiegawczego z zakresu zdrowia środowiskowego.
Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest:

1. Obecność na wykładach.

2. Zaliczenie każdej (nawet usprawiedliwionej) nieobecności w formie zaproponowanej przez osobę wykładającą dany temat.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest zdobycie minimum 60% punktów na egzaminie pisemnym, obejmującym materiał prezentowany na ćwiczeniach i wykładach.

Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie punktów zdobytych za projekt programu zapobiegawczego (30% oceny końcowej) oraz na egzaminie pisemnym (70% oceny końcowej), co odzwierciedla stopień opanowania przez studenta/studentkę wszystkich kompetencji wymienionych w punkcie 5.


Oceny są wystawiane zgodnie z następującą skalą:

60% -67% ocena dostateczna (3.0)

68% - 75% ocena dostateczna plus (3.5)

76% - 83% ocena dobra (4.0)

84% - 92% ocena dobra plus (4.5)

93% - 100% ocena bardzo dobra (5.0)


Efekt 1. Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska.

Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie posiada dostatecznej wiedzy z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska.

Na ocenę dostateczną: Student/studentka legitymuje się dostateczną wiedzą z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska.

Na ocenę dobrą: Student/studentka legitymuje się dobrą wiedzą z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska.

Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka legitymuje się bardzo dobrą wiedzą z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska.
Efekt 2. Zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób.

Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie zna podstawowych metod przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób.

Na ocenę dostateczną: Student/studentka zna w stopniu dostatecznym podstawowe metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób.

Na ocenę dobrą: Student/studentka zna w stopniu dobrym podstawowe metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób.

Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka zna w stopniu bardzo dobrym podstawowe metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób.
Efekt 3. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów profilaktycznych na zdrowie.

Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie posiada wiedzy na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów profilaktycznych na zdrowie.

Na ocenę dostateczną: Student/studentka posiada dostateczną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów profilaktycznych na zdrowie.

Na ocenę dobrą: Student/studentka posiada dobrą wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów profilaktycznych na zdrowie.

Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka posiada bardzo dobrą wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów profilaktycznych na zdrowie.
Efekt 4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości.

Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacji z różnych źródeł ani formułować na ich podstawie krytycznych sądów na temat zagrożeń oraz problemów zdrowotnych określonej zbiorowości.

Na ocenę dostateczną: Student/studentka potrafi w stopniu dostatecznym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości.

Na ocenę dobrą: Student/studentka potrafi w stopniu dobrym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości.

Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka potrafi w stopniu bardzo dobrym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości.
Efekt 5. Potrafi planować i oceniać programy zapobiegawcze w obszarze zdrowia środowiskowego

Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie potrafi planować ani oceniać programów zapobiegawczych w obszarze zdrowia środowiskowego.

Na ocenę dostateczną: Student/studentka posiada dostateczne umiejętności planowania i oceny programów zapobiegawczych w obszarze zdrowia środowiskowego.

Na ocenę dobrą: Student/studentka potrafi dobrze planować i oceniać programy zapobiegawcze w obszarze zdrowia środowiskowego.

Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka potrafi bardzo dobrze planować i oceniać programy zapobiegawcze w obszarze zdrowia środowiskowego.
Efekt 6. Student/studentka posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej na temat mechanizmów wdrażania programów profilaktycznych, poszerzoną o formułowanie własnych wniosków.

Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej na temat mechanizmów wdrażania programów profilaktycznych, poszerzonej o formułowanie własnych wniosków.

Na ocenę dostateczną: Student/studentka posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej na temat mechanizmów wdrażania programów profilaktycznych.

Na ocenę dobrą: Student/studentka posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej na temat mechanizmów wdrażania programów profilaktycznych, poszerzoną o formułowanie własnych wniosków.

Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka potrafi bardzo dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną na temat mechanizmów wdrażania programów profilaktycznych, oraz formułować własne wnioski.
Efekt 7. Potrafi planować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy.

Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie potrafi planować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy.

Na ocenę dostateczną: Student/studentka potrafi w stopniu dostatecznym planować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy.

Na ocenę dobrą: Student/studentka potrafi dobrze planować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy.

Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka potrafi bardzo dobrze planować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy.


Treści modułu kształcenia

W trakcie wykładów studenci są zapoznawani z różnymi strategiami oraz metodami wykorzystywanymi w prozdrowotnym kształtowaniu środowiska. Omawiane są m. in.:

- skutki procesów cywilizacyjnych dla homeostazy ekosystemów,

- techniczne metody ochrony atmosfery, wód, gleb,

- kontrowersje dotyczące skutków jakie niesie ze sobą wdrażanie niektórych technologii dla bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego,

- kształtowanie zachowań zdrowotnych i prośrodowiskowych poprzez oddziaływania edukacyjne oraz przez zmiany systemów wartości,

- stosowanie bodźców ekonomicznych w celu motywowania jednostek oraz instytucji do działań prośrodowiskowych,

- metody informowania opinii publicznej o zagrożeniach i wielkości środowiskowego ryzyka dla zdrowia,

- najważniejsze międzynarodowe organizacje działające na rzecz ochrony biosfery,

- przykłady siedliskowego podejście do ochrony zdrowia (programy Zdrowe Miasta i Szkoła promująca zdrowie)

- podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony biosfery.

W trakcie ćwiczeń studenci aplikują wiedzę zdobytą na wykładach do rozwiązania wybranych problemów, przechodząc przez wszystkie fazy przygotowania interwencji (diagnoza przyczyn, dobór strategii i metod oddziaływania, ewaluacja działań).


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

 • Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A. (2004), Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

 • Służby zdrowia środowiskowego w Europie, (1999), Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź

 • Poskrobko, B., Poskrobko T., Skiba K. (2007), Ochrona biosfery, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

 • Woynarowska B., (red.) (2007), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca: • Ball D. (2006), Environmental Health Policy, Open University Press, Berkshire

 • Bartholomew L.K., Parcel G.S., Kok G., Gottlieb N.H. (2006), Planning Health Promotion Programs. An Intervention Mapping Approach, Jossey-Bass, San Francisco

 • Green, L.W., Kreuter, M.W. (1991), Health Promotion Planning. An Education and Environmental Approach. Second Edition, Mountain View: Mayfield Publishing Company

 • Schaefer M. (1974), Administration of environmental health programmes. A systems view, WHO, Geneva

 • Wilkinson, P. (2006), Environmental epidemiology, Open University Press, Berkshire.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Biostatystyka

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych

Nazwa modułu kształcenia

Biostatystyka

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza:

1. Zna metody przygotowania danych do analizy statystycznej oraz kryteria wyboru testów statystycznych do zastosowania odpowiednich analiz statystycznych


Umiejętności:

2. Potrafi wybrać i zastosować odpowiedni test statystyczny oraz przeprowadzić obliczenia przy użyciu pakietu statystycznego

3. Umie zinterpretować wyniki analizy statystycznej, krytycznie odnieść się do nich i wyciągnąć odpowiednie wnioski


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

2

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Krystyna Szafraniec

dr Agnieszka Micek

mgr Maciej Polak


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczenia komputeroweWymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość podstaw biostatystyki (metody statystyki opisowej oraz podstawy testowania hipotez statystycznych), znajomość podstaw epidemiologii, umiejętność posługiwania się w podstawowym zakresie programem EXCEL

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 15

ćwiczenia: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3

Bilans punktów ECTS

- udział w zajęciach kontaktowych: 45 godz. - 1,5 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 15 godz. - 0,5 ECTS

- samodzielne wykonanie zadań domowych: 10 godz. - 0,3 ECTS

- przygotowanie się do 2 kolokwiów cząstkowych w trakcie semestru: 10 godz. - 0,3 ECTS

- przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego: 10 godz. - 0,4 ECTS


Stosowane metody dydaktyczne

wykład oraz ćwiczenia w pracowni komputerowej

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1 - kolokwia cząstkowe, Efekt 2- ocena umiejętności wykonania analizy danych biomedycznych z wykorzystaniem pakietu statystycznego STATISTICA, ocena opisu oraz interpretacji uzyskanych wyników

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest otrzymanie min. 60% punktów z łącznej oceny prac domowych, kolokwiów cząstkowych i aktywności na zajęciach.


Ocena końcowa jest średnią ważoną z kolokwium zaliczeniowego (60%) oraz zaliczenia otrzymanego za pracę w ciągu semestru (40%)

ocena:


poniżej 60% ndst, 60-69% dst, 70-74% plus dst, 75-84% db, 85-89% plus db, 90-100% bdb.

Treści modułu kształcenia

Metody i techniki doboru wielkości próby do badania (założenia, moc testu, relacje)

Testy parametryczne i nieparametryczne dla porównywania wartości parametrów rozkładów ciągłych i dyskretnych pomiędzy dwiema grupami

Testy parametryczne i nieparametryczne dla porównywania wartości parametrów rozkładów ciągłych i dyskretnych pomiędzy co najmniej trzema grupami, w tym jedno- i dwu- czynnikowa ANOVA

Testy parametryczne i nieparametryczne dla zależności pomiędzy dwiema zmiennymi

Metody regresyjne - model regresji liniowej wielu zmiennych, model regresji logistycznej

Modele analizy przeżycia - funkcja Kaplana-Meyera, model regresji proporcjonalnego hazardu CoxaWykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Moduł ma charakter autorski. Obowiązuje materiał przestawiony na wykładzie.Literatura ma charakter uzupełniający.

 • Petrie A., Sabin C. (2006), Statystyka medyczna w zarysie, PZWL, Warszawa

 • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem pakietu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, (cz. I), StatSoft, Kraków

 • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem pakietu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, (cz. II), StatSoft, Kraków

 • Biostatystyka (red. Stanisz. A.) (2005), Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 • Zieliński R.(1972), Tablice statystyczne, PWN, Warszawa

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
System zdrowotny i jego europejska interpretacja

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Nazwa modułu kształcenia

System zdrowotny i jego europejska interpretacja

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza

1. wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości zasad tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym, krajowych, europejskim i światowym

2. krytycznie ocenia główne trendy i projekty w zdrowiu publicznym i promocji zdrowia w kontekście lokalnym i krajowym oraz w szerszej, europejskiej i światowej perspektywie

3. rozumie wzajemne relacje między procesem politycznym i efektywnym działaniem na rzecz zdrowia populacji

4. posiada pogłębioną znajomość reguł prawnych organizujących lokalną, krajową oraz międzynarodową politykę zdrowotną i społeczną
Umiejętności:

5. potrafi wyciągać wnioski dotyczące wpływu polityki zdrowotnej państwa na funkcjonowanie programów profilaktycznych i inne polityki

6. opisuje i dyskutuje główne strategie zdrowotne wybranych krajów europejskich oraz strategie zdrowia publicznego WHO

7. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań


Kompetencje społeczne

8. przejawia zaangażowanie w promocję zdrowia publicznego i zainteresowanie problemami polityki społecznej i zdrowotnej

9. w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

2

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk

dr Iwona Kowalska

mgr Michał Zabdyr-Jamróz


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza z zakresu polityki zdrowotnej, podstawowa wiedza z socjologii oraz wiedzy o społeczeństwie

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 10

ćwiczenia: 45Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych wraz z przygotowaniem naukowej prezentacji: 55 godz. - 2 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 30 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

wykład monograficzny, praca w grupie, case study

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

grupa I - wiedza - test zaliczeniowy

grupa II - umiejętności - prezentacja

grupa III - kompetencje społeczne - case study


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie pisemne na ocenę.

I. grupa wiedza - na ocenę 2- student nie zna modeli systemów zdrowotnych i nie potrafi wskazać na główne aktywności organizacji międzynarodowych w polityce zdrowotnej, na ocenę 3 - student zna podstawowe modele systemów zdrowotnych, ale nie potrafi ich scharakteryzować, wymienia organizacje międzynarodowe zaangażowane na rzecz zdrowia jednak nie potrafi wskazać na ich aktywności w polityce zdrowotnej, na ocenę 4- student zna omawiane modele systemów zdrowotnych i potrafi je zobrazować na przykładach (przynajmniej 5), poprawnie wymienia organizacje międzynarodowe zaangażowane na rzecz zdrowia i potrafi wskazać na ich aktywności w polityce zdrowotnej, na ocenę 5 - student zna wszystkie omawiane modele systemów zdrowotnych i potrafi je zobrazować na wszystkich omawianych przykładach, poprawnie wymienia organizacje międzynarodowe zaangażowane na rzecz zdrowia i potrafi wskazać na ich aktywności w polityce zdrowotnej a także wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie omawianą tematyką, co przejawia się aktywnością na zajęciach oraz wysokim merytorycznym poziomem przygotowywanych prac.


II. grupa umiejętności- na ocenę 2 - student nie potrafi w prosty sposób zaprezentować wyników swoich badań oraz nie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 3- student potrafi prezentować jedynie twarde dane bez ich interpretacji, na ocenę 3 - student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 5- student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej oraz proponuje własne uwagi i modyfikacje
III. grupa kompetencje społeczne - na ocenę 2 - student nie przejawia zainteresowania tematyką międzynarodowych aspektów polityki zdrowotnej, nie uczestniczy w pracy grupowej i nie formułuje żadnych konstruktywnych wypowiedzi, nie potrafi interpretować i wyciągać wniosków dotyczących zmian reformatorskich na świecie, na ocenę 3 - student przejawia podstawowe zainteresowania tematyką międzynarodowych aspektów polityki zdrowotnej, uczestniczy w pracy grupowej lecz nie formułuje konstruktywnych wypowiedzi, słabo potrafi interpretować i wyciągać wnioski dotyczące mian reformatorskich na świecie, na ocenę 4 - student przejawia duże zainteresowania tematyką międzynarodowych aspektów polityki zdrowotnej, uczestniczy w pracy grupowej oraz formułuje konstruktywne wypowiedzi, potrafi także interpretować i wyciągać wnioski dotyczące mian reformatorskich na świecie, na ocenę 5 - student przejawia ponadprzeciętne zainteresowania tematyką międzynarodowych aspektów polityki zdrowotnej, aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, formułuje wiele konstruktywnych wypowiedzi, potrafi także interpretować i wyciągać wnioski dotyczące licznych mian reformatorskich na świecie, otwarcie przedstawia swoje uwagi i wnioski analityczne.

Treści modułu kształcenia

Wykład:

1. Prawna charakterystyka norm europejskiej polityki zdrowotnej (na tle polityki społecznej)

2. Dorobek Rady Europy, Regionu Europejskiego WHO

3. Dorobek Unii Europejskiej - Biała Księga Europejskiej Polityki Społecznej. Wybrane dokumenty Europejskiej Polityki Społecznej. Dokumenty w sprawie reform opieki zdrowotnej, Dokumenty w sprawie praw pacjenta, Problemy zdrowia w Białej Księdze Europejskiej Polityki Społecznej, Art. 129 Traktatu w Maastricht i 156 Traktatu Amsterdamskiego, Dokumenty w sprawie zdrowia publicznego, Wybrane dyrektywy

4. Pojęcie systemu i cechy podejścia systemowego. System i model: perspektywa opisowa i normatywna Tradycyjne typologie systemów zdrowotnych. System zdrowotny w interpretacji OECD

System zdrowotny w ujęciu WHO. Ewolucja ujęcia WHO

5. Cechy systemów w ujęciu porównawczym
Ćwiczenia:

1. Polityka zdrowotna Rady Europy i Regionu Europejskiego WHO - analiza dokumentów

2. Uwarunkowanie Jednolitego Rynku Europejskiego w ochronie zdrowia

3. Swoboda przemieszczania się pacjentów ( zasady nabywania świadczeń zdrowotnych na rynku EU/ EFTA).

4. Orzecznictwo sądów administracyjnych i ETS w sprawach skarg pacjentów na krajowe instytucje odpowiedzialne za refundacje kosztów leczenia na terenie EU.

5. Swoboda przemieszczania się profesjonalistów medycznych (zasady uznawania zawodu, migracje lekarzy, pielęgniarek)

6. Europejska polityka lekowa

7. Turystyka medyczna

8. Zagadnienia wprowadzające, definicje i inne kategorie metodologiczne. Istota i treść systemu zdrowotnego. Najważniejsze modele systemów zdrowotnych

9. System polityczny i zdrowotny w Niemczech

10. System polityczny i zdrowotny w Wielkiej Brytanii

11. System polityczny i zdrowotny w USA

12. System polityczny i zdrowotny we Francji

13. System polityczny i zdrowotny w Holandii

14. Systemy polityczne i zdrowotne w krajach skandynawskich

15. System polityczny i zdrowotny we WłoszechWykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

 • Włodarczyk C., Kowalska I., Mokrzycka A. (2012), Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej, ABC Wolters Kluwer, Warszawa

 • Włodarczyk C. (1996), Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków

 • Włodarczyk C., Poździoch S. (2001), Systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 • Włodarczyk C. (2003), Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 • Golinowska S. (2006), Zmiany i reformy systemów ochrony zdrowia w krajach transformacji, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Nr 1

 • Belcher P. (2001), Rola Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Ignis, Warszawa

 • Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej, rozdział II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 • Kozierkiewicz A. (2007), Uwarunkowania prawne i praktyka przepływu transgranicznych pacjentów, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 1-2

 • Włodarczyk C. (2006), Polityka zdrowotna Unii Europejskiej: nierówności w zdrowiu, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IV, nr 2

 • Paszkowska M. (2006), Jednolity rynek europejski w ochronie zdrowia, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IV, nr 2

Literatura uzupełniająca: • Kowalska I. (2009), Cross border care - polish judicature, w: Health Policy Monitor, April 2009

 • Kowalska I (2008), Cross border care - rules of NHF authorisation, w: Health Policy Monitor, October 2008

 • Domagała A. (2008), Problemy płacowe i emigracja zarobkowa polskich lekarzy i pielęgniarek, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IV, nr 2

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

brak


Pobieranie 1.67 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna