Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie PublicznePobieranie 1.16 Mb.
Strona1/13
Data29.04.2016
Rozmiar1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Instytut Zdrowia Publicznego

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum


Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych

drugiego stopnia

Zdrowie Publiczne

ROK AKADEMICKI 2015/2016

(Program zgodny z wymogami KRK - obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015)

Dyrekcja Instytutu Zdrowia Publicznego:

Prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk – Dyrektor

Dr hab. Christoph Sowada – Zastępca Dyrektora

Jednostki Instytutu Zdrowia Publicznego:

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Kierownik: prof. dr hab. Stanisława Golinowska

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Pająk

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk

Zakład Żywienia Człowieka, Kierownika: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Zakład Informacji Naukowej, Kierownik: dr hab. Barbara Niedźwiedzka

Zakład Gospodarki Lekiem, Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pilc

Zakład Promocji Zdrowia, Kierownik: dr hab. Mariusz Duplaga

Zakład Zdrowia i Środowiska, Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Jasieńska

Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych, Kierownik: dr hab. Wojciech TrąbkaZespół ds. Organizacji Dydaktyki i Programów Nauczania Instytutu Zdrowia Publicznego:

Przewodniczący prof. dr hab. Grażyna Jasieńska

dr Ewa Kocot

dr hab. Christoph Sowada

mgr Anna Szetela

dr Roman Topór-Mądry

dr Ilona Nenko

dr Krystyna Szafraniec

dr hab. Mariusz Duplaga

lic. Tomasz Majdański


Redaktor dokumentu:

dr hab. Christoph Sowada


Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne przyjęty uchwałą Rady Instytutu Zdrowia Publicznego nr 1/XII/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Aktualizację programu przyjęto uchwałą Rady Instytutu nr 1/IV/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Instytutu Zdrowia Publicznego


prof. dr hab. Grażyna Jasieńska


Odpowiedzialność za opis modułu i treści nauczania zawarte

w sylabusach ponoszą osoby prowadzące moduły.
W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ NA ROKU II.


Nazwa Wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa kierunku studiów

Zdrowie Publiczne,

Ścieżki specjalizacyjne:

1) Programy zdrowotne,

2) Zarządzanie w ochronie zdrowia,

3) Health Economics and Governance of Health System


Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony jest program kształcenia

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (50% punktów ECTS)

Obszar nauk społecznych (50% punktów ECTS)Określenie dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia

dziedzina nauk społecznych:

- nauki o polityce publicznej

dziedzina nauk ekonomicznych:

- ekonomia

- finanse

- nauki o zarządzaniu

dziedzina nauk prawnych:

- nauki o administracji

- prawo

dziedzina nauk o zdrowiuPoziom kształcenia

studia drugiego stopnia

Profil kształcenia

profil ogólnoakademicki

Forma studiów

studia stacjonarne

Język

studia prowadzone w języku polskim i częściowo w języku angielskim

Kierownik studiów na danym kierunku lub inna odpowiedzialna osoba

Dr hab. Christoph Sowada

Dr Roman Topór-Mądry - koordynatorTytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

Możliwości dalszego kształcenia

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Ogólne cele kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia

Nabycie umiejętności umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych i stanowiskach samodzielnych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profi­laktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach admini­stracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostek świadczących usługi zdrowotne.

Przygotowanie do dalszego szkolenia na studiach trzeciego stopnia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności doko­nywania przeglądu i krytycznej oceny informacji/ informacji naukowej.

W wyniku realizacji programu studiów student:


 • Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego.

 • Identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w populacji, bazując na teoriach zmian społecznych oraz stosuje właściwe metody nauczania i umiejętności komunikacyjne w procesie dydaktycznym

 • Wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości zasad tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim

 • Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawno-ekonomicznych w aspekcie funkcjo­nowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów gospodarczych w nim działających.

 • Posiada umiejętność efektywnego działania i wyko­rzystywania procedur w sytuacji kryzysowej

 • Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację ekspertyz, raportów z zakresu polityki zdrowotnej, ekonomiki zdrowia, stanu zdrowia społeczeństwa

 • Umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności kierowania własną karierą zawodową

Związek kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia z misją i strategią uczelni

Zgodnie ze statutem Uniwersytet Jagielloński jest powołany do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań naukowych, przygotowuje ludzi dojrzałych do samodzielnego rozwiązywania zadań i uczestniczy w rozwoju m.in. ochrony zdrowia.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia Zdrowie Publiczne wpisuje się w kluczowe zadania uczelni poprzez przygoto­wywanie swoich studentów do sprostania w przyszłej pracy zawodowej wyzwaniom sektora ochrony zdrowia.Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni

Brak programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia.

Możliwości zatrudnienia

Osiągnięte przez absolwenta efekty kształcenia umożliwiają zajęcie poniżej wymienionych pozycji zawodowych oraz kierunków doskonalenia zawodowego:

 • uczestnik zespołów opracowujących programy ochrony zdrowia

 • kierownik zespołów wykonujących programy ochrony zdrowia

 • kierownik działów metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej

 • kierownik działów zajmujących się prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej

 • kandydat do szkoleń podyplomowych w dziedzinie epidemiologii, ekonomii, zarządzania opieką zdrowotną, dziennikarstwa, pedagogiki itp.

 • kandydat na stanowiska pracowników samodzielnych i zarządzających w administracji opieki zdrowotnej

Wymagania wstępne

obowiązujące od rekrutacji 2013/14

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata).
Od kandydatów oczekiwana jest podstawowa wiedza z zakresu treści nauczania na studiach pierwszego stopnia kierunku Zdrowie Publiczne.

Zasady rekrutacji

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wyznaczanych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się” w systemie ERK, zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.


Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

120
Przy wyborze przez studenta/studentkę anglojęzycznej ścieżki specjalizacyjnej na II roku studiów liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji wynosi co najmniej 129 (szczegółowe warunki do spełnienia przez studentów wybierających ścieżkę specjalizacyjną anglojęzyczną określa załącznik nr 7)

Część programu kształcenia realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

0,85


Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

102

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia16

załącznik nr 1Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych

5

Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów

0

Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego

0

Liczba semestrów

4

Opis zakładanych efektów kształcenia

Załącznik nr 2

Plan studiów

Załącznik nr 3

Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów

Załącznik nr 4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Celem praktyki jest pogłębienie znajomości organizacji i zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego instytucji, z uwzględnieniem zainteresowań i tematu pracy magisterskiej studenta.

Praktyka trwa 5 tygodni (200 godzin) i odbywa się w trakcie wakacji letnich (o ile termin nie zostanie określony inaczej przez organizatora praktyk).

Podczas odbywania praktyki student powinien:


 • Nabyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji, w której odbywa praktykę.

 • Zapoznać się z otoczeniem ww. instytucji, jej relacji z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

 • Zdobyć praktyczne doświadczenie przez wykonanie zadań określonych przez organizatora praktyki.

W czasie odbywania praktyki zadaniem studenta jest aktywna obserwacja, angażowanie się w pracę jednostki w stopniu określonym przez kierownika jednostki lub innego praco­wnika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami oraz wykonywanie poleceń osób go nadzorujących. Wybór i zakres aktywności podejmowanych przez studenta zależy od charakteru jednostki i tematu przygotowywanej przez stu­denta pracy magisterskiej. Czas odbywania praktyki student powinien wykorzystywać w sposób możliwie najbardziej efektywny. Zaleca się, by w miarę możliwości wybór jednostki, w której odbywana jest praktyka, pozwalał studentowi rozpoznać możliwości wykorzystania nabytej w czasie praktyki wiedzy i umiejętności przy sporządzeniu


w przyszłości pracy dyplomowej.

Z obowiązku odbycia praktyki mogą zostać zwolnione te osoby, które są w stanie wykazać się doświadczeniem w pracy w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu opinii koordynatora praktyk. Osoba starająca się o zwolnienie z praktyki składa imienne podanie do właściwego dla poziomu i rodzaju studiów Dziekana przez koordynatora praktyki. Do podania należy dołączyć dokument poświadczający zdobycie doświadczenia zawodowego (np. zaświadczenie pracodawcy) oraz dokument opisujący zakres zadań i obowiązków realizowanych w czasie działalności stanowiącej podstawę wniesienia podania o zwolnienie z praktyki. Opis realizowanych zadań i obowiązków powinien odnosić się do efektów kształcenia założonych dla praktyk opisanych w sylabusie do modułu: praktyka.

Podstawą zaliczenia praktyki jest zaświadczenie potwierdzające realizację założonych dla praktyki celów, podpisane przez kierownika jednostki,
w której student odbywał praktykę (lub upoważnioną przez kierownika osobę) oraz przedstawienie przez studenta organizatorowi oraz kierownictwu Instytutu zwięzłego raportu (maksymalnie 3 strony), w którym opisany został przebieg praktyki, w tym zakres wykonywanych czynności oraz ocena zdobytego doświadczenia pod kątem realizacji założonych dla praktyki efektów kształcenia opisanych w sylabusach.


Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania tytułu magistra jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie wybranej przez studenta ścieżki specjalizacyjnej:

1) Programy zdrowotne,

2) Zarządzanie w ochronie zdrowia,

3) Health Economics and Governance of Health System, zaliczenie praktyki, uzyskanie w toku studiów nie mniej niż 120 punktów ECTS, a także przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej połączone ze zdaniem egzaminu magi­sterskiego.

Przy wyborze przez studenta/studentkę anglojęzycznej ścieżki specjalizacyjnej na II roku studiów minimalna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji wynosi 129 (szczegółowe warunki do spełnienia przez studentów wybierających ścieżkę specjalizacyjną anglojęzyczną określa załącznik nr 7)


Inne dokumenty

Przy opracowywaniu programu kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne wykorzystano wyniki z pilotażowego projektu Leonardo da Vinci Poprawa zatrudnienia wśród absolwentów zdrowia publicznego poprzez dostosowanie pro­gramów nauczania do wymogów potencjalnych pracodawców w oparciu o ocenę braków w kształceniu umiejętności.

Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu było doprowadzenie do zmiany w świadomości, dotyczącej podejścia do zdrowia publicznego, a dzięki prezentacji wyni­ków na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych wyniki projektu spowodowały zmianę na skalę europejską.

Ponadto nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Szkół Zdrowia Publicznego w Europie (ASPHER), której celem jest wykorzystanie osiągniętych w projekcie wyników do monitorowania jakości nauczania w szkołach zdrowia publicznego w Europie.

Celem projektu było zebranie kompetencji wymaganych od absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne przez poten­cjalnych pracodawców. Wśród najważniejszych kompetencji wymieniane były: odpowiedzialność za własne działania i ich konsekwencje, umiejętność współpracy w zespole, skuteczne komunikowanie się. Najczęściej wskazywane miejsce pracy związane było z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.


Oczekiwania pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu, znalazły odzwierciedlenie w nowo powstałym programie kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne.

Zgodnie z programem studiów, 85% punktów ECTS jest osiągane w realizacji zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich.

Program studiów umożliwia studentowi/studentce wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS – załącznik nr 5.


Matryca efektów kształcenia dla programu kształcenia na określonym poziomie i profilu kształcenia

Załącznik nr 6

Załącznik nr 1

Lista modułów z zakresu nauk podstawowych (studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim)Nazwa modułu

Liczba punktów ECTS

Ekonomia

3

Prawo w zdrowiu publicznym

4

Psychologia zdrowia i jakość życia

2

Research methods

2

Socjologia medycyny

2

Biostatystyka

3

SUMA

16


Pobieranie 1.16 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna