Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne


Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia (ścieżka II)Pobieranie 1.16 Mb.
Strona13/13
Data29.04.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia (ścieżka II)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

Nazwa modułu kształcenia

Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia (ścieżka II)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Zna na poziomie rozszerzonym metody analiz ekonomicznych stosowane w ochronie zdrowia

2. Zna na poziomie zaawansowanym metody i jednostki pomiaru wyników programów zdrowotnych oraz pomiaru ekonomicznego obciążenia chorobami społeczeństw
Umiejętności - Student/ka:

3. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych przedstawiających analizy ekonomiczne przedsięwzięć medycznych

4. Potrafi skonstruować oraz przeprowadzić analizę ekonomiczną programu zdrowotnego

5. Potrafi wykonać ocenę ekonomicznego obciążenia wybraną przewlekłą chorobą społeczeństwa Polski lub regionu


Kompetencje społeczne - Student/ka:

6. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemówTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Katarzyna Kissimova-Skarbek

dr Michał SewerynImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczenia w pracowni komputerowejWymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza z zakresu ekonomiki zdrowia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 10

ćwiczenia: 20
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie pracy pisemnej: 30 godz.- 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w formie warsztatów komputerowych w trakcie których studenci pracują na komputerach na specjalnie przygotowanych przez prowadzącego programach w MS Excel. Ćwiczenia przebiegają odpowiednio do tematów wykładów i składają się z trzech części:

pierwsza: krótka dyskusja nad zagadnieniem będącym przedmiotem ćwiczenia

druga: laboratorium komputerowe (rozwiązywanie studium przypadków z wykorzystaniem MS Excel),

trzecia: konsultacja projektów z prowadzącym (podgrupy składające się z dwóch studentów wybierają jeden z zadanych na pierwszym ćwiczeniu projektów i w trakcie wszystkich ćwiczeń ilustrują postęp w przygotowaniu projektu).

Prowadzący na bieżąco monitoruje i wspiera pracę studentów.

Po zakończeniu każdego z ćwiczeń studenci mają prawidłowo rozwiązane studium przypadków. Prezentacja i dyskusja projektów odbywa się na specjalnie zorganizowanej sesji całej grupy.Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1 - ocena pracy pisemnej studenta.

Efekt 2 - bieżąca ocena rozwiązywania studiuw przypadków w trakcie warsztatów komputerowych.

Efekt 3 - aktywność na zajęciach oraz ocena pracy pisemnej studenta.

Efekt 4 ocena pracy pisemnej studenta.

Efekt 5 - ocena rozwiązywania studium przypadków w trakcie warsztatów oraz ocena pracy pisemnej studenta.

Efekt 6 - ocena pracy pisemnej studenta.Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Uczestnictwo w ćwiczeniach, rozwiazywanie studium przypadków oraz zaliczenie na ocenę - projekt zawierający analizę ekonomiczną konkretnego przedsięwzięcia medycznego lub ocenę obciążenia jakie stanowi wybrana przewlekła choroba dla społeczerństwa Polski lub regionu; przedstawienie projektu w formie pracy pisemnej oraz przygotowanie prezentacji.
Efekt 1. Zna na poziomie rozszerzonym metody analiz ekonomicznych stosowane w ochronie zdrowia:

- na ocenę 2: w pracy pisemnej student nie wykazuje się znajomością metod analiz ekonomicznych,

- na ocenę 3: w pracy pisemnej student dokonuje analizy ekonomicznej konkretnego przedsięwzięcia medycznego ale nie interpretuje wyników,

- na ocenę 4: w pracy pisemnej student dokonuje analizy ekonomicznej, interpretuje jej wyniki, ale nie formułuje własnych wniosków,

- na ocenę 5: w pracy pisemnej student dokonuje analizy ekonomicznej, interpretuje jej wyniki oraz formułuje własne wnioski.
Efekt 2. Zna na poziomie zaawansowanym metody i jednostki pomiaru wyników programów zdrowotnych oraz pomiaru ekonomicznego obciążenia chorobami społeczeństw:

- na ocenę 2: student nie rozwiązuje studium przypadków na ćwiczeniach,

- na ocenę 3: student rozwiazuje części studium przypadków,

- na ocenę 4: student rozwiązuje studium przypadków ale nie interpretuje wyników,

- na ocenę 5: student prawidłowo rozwiązuje studium przypadków.
Efekt 3. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych przedstawiających analizy ekonomiczne przedsięwzięć medycznych:

- na ocenę 2: na ćwiczeniach oraz w pracy pisemnej student dokonuje analizy na podstawie nieodpowiednej literatury,

- na ocenę 3: na ćwiczeniach oraz w pracy pisemnej student dokonuje analizy publikacji naukowych ale nie interpretuje wyników,

- na ocenę 4: na ćwiczeniach oraz w pracy pisemnej student dokonuje analizy publikacji naukowych,, ale nieodpowiednio interpretuje jej wyniki,

- na ocenę 5: na ćwiczeniach oraz w pracy pisemnej student dokonuje analizy i prawidłowej interpretacji publikacji naukowych.
Efekt 4. Potrafi skonstruować oraz przeprowadzić analizę ekonomiczną programu zdrowotnego

- na ocenę 2: w pracy pisemnej student dokonuje nieprawidłowej analizy ekonomicznej,

- na ocenę 3: w pracy pisemnej student dokonuje częściowej analizy ekonomicznej,

- na ocenę 4: w pracy pisemnej student prawidłowo przeprowadza analizę ekonomiczną, ale nieodpowiednio interpretuje wyniki,

-na ocene 5: w pracy pisemnej student prawidłowo przeprowadza analizę ekonomiczną oraz prawidłowo interpretuje wyniki i formułuje własne wnioski.
Efekt 5. Potrafi wykonać ocenę ekonomicznego obciążenia wybraną przewlekłą chorobą społeczeństwa Polski lub regionu:

- na ocene 2: w trakcie warsztatów komputerowych student nie jest w stanie rozwiązać studium przypadku oraz w pracy pisemnej przeprowadza ocenę bez uwzględnienia niezbednych elementów oraz na niewiarygodnych danych,

- na ocenę 3: na warsztatach komputerowych student częściowo rozwiazuje studium przypadku oraz w pracy pisemnej przeprowadza częściową analizę,

-na ocene 4: na warsztatach komputerowych student rozwiązuje studium przypadku, ale nie interpretuje wyników. W pracy pisemnej prawidłowo przeprowadza analizę, lecz nie prawidłowo interpretuje wyniki,

- na ocene 5: na warsztatach komputerowych student rozwiązuje prawidłowo studium przypadku oraz interpretuje wyniki; w pracy pisemnej prawidłowo przeprowadza analizę i interpretuje wyniki.
Efekt 6. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozstrzygania praktycznych problemów:

- na ocenę 2: praca pisemna studenta nie została wykonana samodzielnie,

- na ocenę 3: w pracy pisemnej student wykazuje się wiedzą zdobytą samodzielnie, ale nie wykazuje poszerzenia swoich umiejętności,

- na ocenę 4: w pracy pisemnej student wykazuje się wiedzą zdobytą samodzielnie oraz nowymi umiejętnościami, jednakże bez podania rozwiązania problemu,- na ocenę 5: w pracy pisemnej student wykazuje się wiedzą zdobytą samodzielnie, nowymi umiejętnościami oraz wykazuje działania zmierzające do rozwiązania problemu.

Treści modułu kształcenia

W ramach przedmiotu omawiane są nowoczesne koncepcje i metody analiz ekonomicznych stosowanych w zarządzaniu ochroną zdrowia. Studenci zdobywają umiejętność zastosowania ekonomicznego podejścia w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. W trakcie ćwiczeń za pomocą specjalnie przygotowanych szablonów z wykorzystaniem MS Excel studenci rozwiązują kompleksowe studium przypadków. Przygotowują analizy ekonomiczne dostosowane do konkretnych wybranych programów zdrowotnych realizowane przez różne podmioty szczebla lokalnego, regionalnego, jak i centralnego. Opanowują metody zapewnienia porównywalności kosztów programów z badań przeprowadzonych w różnych okresach i w różnych krajach. Poznają też metody oceny programów zrealizowanych w innych krajach dostosowanych do warunków polskich. Poznają metody i wyniki badania GBD 2010, na tej podstawie wykrywają główne problemy zdrowotne kraju lub regionu oraz tendencje zmian.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

  • Drumond M.F., O'Brien B., Stoddart G.L., Torrance G.W. (2003), Metody badań ekonomicznych programów zdrowotnych, Via Medica, Gdańsk

  • Kissimova-Skarbek K. (2000), Analizy ekonomiczne w opiece zdrowotnej, w: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. A. Czupryny, S. Poździocha, A. Rysia, W.C. Włodarczyka, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków, str. 337-355

  • Kissimova-Skarbek K. (2007), Ekonomika cukrzycy – wybrane zagadnienia metodologiczne, Zeszyty naukowe IZP, tom V, nr 1-2/2007, str 46-64

  • Murray C.J.L., Lopez A.D., (2000) Globalne obciążenie chorobami. Rozdział 1. str. 1 – 90, Medycyna Praktyczna, Kraków

  • Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2013), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Marketing (ścieżka II)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Nazwa modułu kształcenia

Marketing (ścieżka II)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego


Umiejętności - Student/ka:

2. Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o formułowanie własnych wniosków

3. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem

4. Posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy na płaszczyźnie interpersonalnej, np. w pracy w grupie, w kontaktach ze specjalistami w dziedzinie

5. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu m.in. praw autorskich i ochrony baz danych wykorzystywanych w codziennej pracy jednostek ochrony zdrowia
Kompetencje społeczne - Student/ka:

6. Zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia w wykonywaniu zadań zawodowych i wie, do kogo zwrócić się o pomoc, z uwzględnieniem umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym

7. Cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem

8. Posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego

9. Efektywnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją

10. Odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania zawodoweTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Marcin Kautsch

dr Maciej Rogala

mgr Katarzyna Badora


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość podstaw psychologii i podstaw ekonomii.

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

ćwiczenia: 30


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do zaliczenia: 30 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Podstawową formą zajęć są ćwiczenia, mają one jednak charakter interaktywny - w trakcie zajęć studenci zachęcani są do dyskusji nt. przedstawianych treści.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Studenci przygotowują na zaliczenie plan marketingowy wybranej organizacji ochrony zdrowia. Aby móc przygotować ww. dokument muszą umieć pracować w grupie, zdobyć niezbędne informację, nawiązać kontakt z ww. organizacją, zinterpretować uzyskane dane, itp., a następnie stworzyć plan. Do stworzenia ww. dokumentu niezbędne będzie więc opanowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności opisanych powyżej. Ocena dokumentu - jego zawartości, jakości i formatu będzie więc metodą sprawdzenia tego, czy zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie pisemne na ocenę.

BDB: przygotowanie planu marketingowego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DB: przygotowanie poprawnego planu marketingowego wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DST: przygotowanie poprawnego planu wybranej organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego obszaru.Treści modułu kształcenia

Wprowadzenie do przedmiotu, definicje

Podstawowe pojęcia marketingu

Rozwój orientacji marketingowej organizacji

Rynek, a rynek usług zdrowotnych

Marketing usług, marketing usług zdrowotnych

Mieszanka marketingowa - marketing mix dla organizacji opieki zdrowotnej

Badania rynkowe i prognozowanie

Segmentacja usług zdrowotnych

Pozycjonowanie usług zdrowotnych na rynku

Analiza konkurencji i otoczenia

Strategie marketingowe dla organizacji ochrony zdrowia

Plany marketingowe organizacji ochrony zdrowia

Marketing relacyjny w ochronie zdrowia


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

  • Kotler Ph. (2005), Marketing, Rebis, Poznań

  • Rudawska I. (2010), Podstawy marketingu usług zdrowotnych, w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Kautsch M. (red.), Wolters Kluwer Polska, OFICYNA, Warszawa

  • Rudawska I. (2007), Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca: • Bulanowska B., Kautsch M. (2001), Marketing usług zdrowotnych, w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 • Nowotny I. (1993), Plan marketingowy. Budowa przyszłości przedsiębiorstwa, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Nie dotyczy

Telemedycyna i e-zdrowie (ścieżka II)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Promocji Zdrowia

Nazwa modułu kształcenia

Telemedycyna i e-zdrowie (ścieżka II)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Posiada wiedzę na temat uwarunkowań rozwoju i zakresu zastosowań systemów telemedycznych i e-zdrowia

2. Umie zaproponować podstawowe wymogi organizacyjne i techniczne dla systemu e-zdrowia w odniesieniu do zdefiniowanej grupy odbiorców i sfery zastosowań

3. Akceptuje znaczenie i potencjał systemów e-zdrowia w reagowaniu na współczesne wyzwania zdrowia publicznego

4. Posiada poszerzoną wiedzę o narzędziach informacyjnych i informatycznych możliwych do wykorzystania przy opracowywaniu i realizacji programów zdrowotnych i społecznych
Umiejętności - Student/ka:

5. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie

6. Posiada umiejętność doboru i wykorzystywania narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy prowadzeniu programów promocyjnych


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr hab. Mariusz Duplaga


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

ćwiczenia komputerowe

Wymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza nauczana w ramach modułów: informacja naukowa oraz informatyka medyczna w zakresie obowiązującym na studiach I stopnia na kierunku zdrowie publiczne.

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

ćwiczenia: 30


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz.- 1 ECTS

- przygotowanie do zajęć: 10 godz. - 0,3 ECTS

- opracowanie prezentacji przez studenta: 10 godz. - 0,3 ECTS

- opracowanie projektu zaliczeniowego przez studenta: 15 godz. - 0,4 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Podstawowe metody wykorzystywane w trakcie ćwiczeń:

prezentacja podstawowych zagadnień i kierunków rozwoju systemów e zdrowia; analiza przykładów wdrożeń systemów e zdrowia;

ćwiczenia z klasyfikacji konkretnych systemów, analiza i omawiania tzw. "dobrych praktyk"; analiza i omówienie systemów internetowych dostarczających treści i usługi związane z problemami zdrowotnymi; przypomnienie zagadnień związanych z wiarygodnością zasobów internetowych i analiza przykładowych portali; zapoznanie z metodologią przygotowania projektu systemu e zdrowia; opracowanie własnego projektu systemu i uzasadnienie jego wdrożenia.


Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1 ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

Efekt 2 ocena projektu zaliczeniowego

Efekt 3 ocena wypowiedzi w trakcie zajęć

Efekt 4 ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

Efekt 5 ocena projektu zaliczeniowego

Efekt 6 ocena projektu zaliczeniowegoForma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie na ocenę w oparciu o prezentację przygotowana przez studenta, projekt systemu e-zdrowia przygotowaną przez zespół oraz aktywność na zajęciach, a ponadto wyniki oceny innych członków zespołu projektowego dotyczące zaangażowanie w realizacje wspólnego zadania. Dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.
Efekt 1

Ocena 2 Student nie zna uwarunkowań rozwoju i zakresu zastosowań systemów telemedycznych i e-zdrowia

Ocena 3 Student potrafi w ograniczonym zakresie wskazać na uwarunkowania rozwoju i zastosowania systemów telemedycznych i e-zdrowia

Ocena 4 Student dobrze orientuje się w uwarunkowaniach i zakresie zastosowań systemów telemedycznych i e-zdrowia

Ocena 5 Student potrafi dokonać analizy uwarunkowań rozwoju systemów telemedycznych i e-zdrowia na różnych poziomach oraz zna wszechstronnie możliwe zastosowania tych systemów
Efekt 2

Student nie jest w stanie zaproponować wymogów dla systemu e-zdrowia w odniesieniu do potencjalnych sfery zastosowań

Student w bardzo ograniczonym zakresie potrafi wymienić wymogi dla systemów e-zdrowia dla potencjalnej sfery zastosowań

Student potrafi przeprowadzić analizę wymogów dla systemu e-zdrowia dla potencjalnej sfery zastosowań

Student potrafi przeprowadzić wieloaspektową analizę wymogów dla systemu e-zdrowia dla określonej sfery zastosowań.
Efekt 3

Ocena 2 Student nie rozumie znaczenia i nie widzi możliwości dla zastosowania systemów e-zdrowia

Ocena 3 Student akceptuje zastosowanie systemów e-zdrowia w zdrowiu publicznym, ale nie potrafi wskazać wynikających z ich zastosowania możliwości

Ocena 4 Student akceptuje znaczenie i rozumie możliwości zastosowania systemów e-zdrowia w zdrowiu publicznym

Ocena 5 Student akceptuje znaczenie i rozumie potencjał systemów e-zdrowia w zdrowiu publiczny, łącznie z korzyściami i ograniczeniami.
Efekt 4

Ocena 2 Student nie potrafi wskazać narzędzi informacyjnych i informatycznych z obszaru e-zdrowia przydatnych do realizacji przykładowego programu zdrowotnego

Student potrafi w ograniczonym zakresie wskazać narzędzia informacyjne i informatyczne dla przykładowego programu zdrowotnego

Student potrafi omówić narzędzia informacyjne i informatyczne przydatne w różnych programach zdrowotnych i społecznych

Student potrafi zaproponować zintegrowaną strategię wykorzystania narzędzi informacyjnych i informatycznych dla wsparcia różnorodnych programów zdrowotnych i społecznych.
Efekt 5

Ocena 2 Student nie potrafi przedstawić koncepcji rozwiązania konkretnego problemu w postaci projektu systemu e-zdrowia

Ocena 3 Przedstawiony przez studenta projekt systemu e-zdrowia zapewnia wsparcie jedynie części aspektów związanych z konkretnym problemem

Ocena 4 Przedstawiony przez studenta projekt systemu e-zdrowia zapewnia wsparcie i rozwiązanie większości aspektów związanych z konkretnym problemem

Ocena 5 Przedstawiony przez studenta projekt systemu e-zdrowia zapewnia wielowymiarowe rozwiązanie i wprowadza innowacyjne elementy w odniesieniu do całości konkretnego problemu
Efekt 6

Ocena 2 Student nie orientuje się, jakie narzędzia informatyczne są przydatne w realizacji programów promocyjnych

Ocena 3 Student potrafi wskazać podstawowe narzędzia informatyczne przydatne do prowadzenia programów promocyjnych

Ocena 4 Student potrafi dobrać narzędzia informatyczne przydatne do prowadzenia wybranych programów promocyjnych i określić sposób ich wykorzystania

Ocena 5 Student posiada wszechstronną wiedzę na temat narzędzi informatycznych przydatnych do realizacji programów promocyjnych oraz potrafi zaproponować sposób ich wykorzystania w konkretnych programach promocyjnych


Treści modułu kształcenia

Zakres merytoryczny przedmiotu obejmuje: definicję i ewolucję telemedycyny i e-zdrowia; taksonomię systemów telemedycznych; systemy synchroniczne i asynchroniczne; uwarunkowania rozwoju systemów e-zdrowia; przygotowanie użytkowników do korzystania z aplikacji e-zdrowotnych; korzyści z rozwoju technologii e-zdrowia w odniesieniu do jakości i dostępności usług; aspekty ekonomiczne systemów e-zdrowia; zastosowania specjalistyczne kliniczne i pozakliniczne systemów telemedycznych i e-zdrowia; dedykowane systemy e-zdrowia dla potrzeb zdrowia publicznego; model opieki oparty o technologie e-zdrowia w chorobach przewlekłych; wsparcie dla opieki w warunkach domowych; portale internetowe dla pacjentów i pracowników ochrony zdrowia; inicjatywy krajowe i międzynarodowe wspierające rozwój środowiska e-zdrowia; priorytety i przykłady projektów realizowanych w ramach tematyki e-zdrowia w programach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej.


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

 • Duplaga M. (2010), Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, VIII, 47-55

 • Zielinski K., Duplaga M., Ingram D.(2006), Information Technology Solutions for Healthcare, Springer Verlag, Seria: Health Informatics

 • Duplaga M. (2002), Aplikacje internetowe wspomagające leczenie chorób przewlekłych, Zdr. Zarz. T. 4 nr 3-4 s. 77-84

 • Duplaga M. (2002), Telemedycyna - uwarunkowania i zastosowania specjalistyczne, Zdr. Zarz. T. 4 nr 1 s. 56-67

 • Rudowski R. (2003), Informatyka Medyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 • Zajdel R., Kącki E., Szczepaniak P., Kurzyński M. (2002), Kompendium informatyki medycznej, alfa-MedicaPress

 • Duplaga M., Laurentowski A., Zieliński K. (2003), Telemedycyna w badawczo-rozwojowych programach ramowych Unii Europejskiej, Zdr. Zarz. T. 5 nr 3-4 s. 74-82

Literatura uzupełniająca: • Institute of Medicine: Crossing The Quality Chasm. A new health system for the 21st Century. National Academy Press Washington 2001

 • Viegas S.F., Dunn K. (1998), Telemedicine. Practicing in the Information Age, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia New York

 • Maheu M.M, Whitten P., Allen A. (2001), E-Health, Telehealth and Telemedicine. A Guide to Start-Up and Success, Jossey-Bass A Wiley Company, San Francisco

 • Gustafson D.H., Brennan P.F., Hawkins R.P. (ed.) (2001), Investing in E-Health. What it Takes to Sustain Consumer Health Informatics. Health Informatics Serious, Springer, New York

 • Tan J. (2005), E-Health Care Information Systems, Jossey-Bass, San Francisco

Załącznik nr 5

Realizując obowiązkowe moduły kształcenia student(ka) uzyskuje 74 punkty ECTS.

Realizując praktykę student(ka) uzyskuje 5 punktów ECTS.

Pozostałe wymagane do ukończenia studiów punkty studentk(ka) uzyskuje realizując moduły wybierane, tj.:

- 20 ECTS: seminarium magisterskie

- 1 ścieżkę spośród 3 następujących ścieżek do wyboru:

Ścieżka I: Programy zdrowotne – 21 ECTS


 1. Projektowanie badań naukowych

 2. Zdrowie psychiczne w pracy socjalnej

 3. Biostatystyka

 4. Demografia i zdrowie

 5. Styl życia - uwarunkowania kulturowe a zdrowie

 6. Zdrowie matki i dziecka

 7. Medycyna pracy

 8. Edukacja zdrowotna

 9. Zdrowie osób starszych

Ścieżka II: Zarządzanie w ochronie zdrowia – 21 ECTS

 1. Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych

 2. Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

 3. Zarządzanie w warunkach zmiany

 4. Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia

 5. Marketing

 6. Telemedycyna i e-zdrowie

Ścieżka III: Health Economics and Governance of Health System – 30 ECTS

 1. Determinants of health and health care expenditures

 2. Drug economics

 3. Funding of health system and financial methods

 4. Governance of health sector

 5. Economic analysis of health care and public health programmes

 6. Economic burden of diseases

 7. Health insurance

 8. Health technology assessment

 9. Human Resources for Health

 10. Quantitative methods of health care and public health

Załącznik nr 7
Warunki do spełnienia przez studentów wybierających ścieżkę

specjalizacyjną anglojęzyczną

Health Economics and Governance of Health System

kierunek zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia

(Uchwała Rady Instytutu Zdrowia Publicznego z dnia 17.04.2013)

1. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona bardzo dobrymi ocenami z przedmiotu „Specialized English in Public Health” uzyskanymi w ciągu pierwszego semestru, potwierdzonymi przez prowadzącego przedmiot.

2. Średnia ocen za pierwszy semestr pierwszego roku na studiach drugiego stopnia co najmniej 4,0. Wszystkie zaliczenia i egzaminy zdane w pierwszym terminie.

3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. Kryteria oceny: 1. Rozumienie zadawanych pytań

 2. Umiejętność płynnej wypowiedzi z użyciem właściwych sformułowań

 3. Swobodne posługiwanie się językiem angielskim na zadany temat

 4. Precyzyjne i prawidłowe wyrażanie swoich myśli w języku angielskim

Dodatkowym atutem będzie aktywność w kołach naukowych, potwierdzona opinią opiekuna koła, wystąpienia na konferencjach.

1) „O” – moduł obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów, „F” – moduł fakultatywny (do wyboru).Pobieranie 1.16 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna