Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne


Seminarium magisterskie: Społeczne determinanty zdrowiaPobieranie 1.16 Mb.
Strona4/13
Data29.04.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Seminarium magisterskie: Społeczne determinanty zdrowia

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe

Nazwa modułu kształcenia

Seminarium magisterskie: Społeczne determinanty zdrowia

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat demograficznych, ekonomicznych i socjalnych czynników determinujących stan zdrowia ludności

2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do wybranego tematu pracy
Umiejętności - Student/ka:

3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma angielskojęzyczne

6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych

7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych


Kompetencje społeczne - Student/ka:

8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych

10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturoweTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

2

Semestr

3 i 4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe

brak

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

seminaria: 120


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

20

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS

- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTSStosowane metody dydaktyczne

- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i sposobu pisania publikacji naukowych

- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych

- omówienie sposobów poszukiwania literatury

- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna ze studentemMetody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych

- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna

Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.


Treści modułu kształcenia

1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej

2. Zasady cytowania materiałów źródłowych

3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych tematów prac magisterskich


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz tematu pracy magisterskiej.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Seminarium magisterskie: Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe

Nazwa modułu kształcenia

Seminarium magisterskie: Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat środowiskowych (środowisko naturalne i stworzone przez człowieka) oraz żywieniowych determinant zdrowia

2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do wybranego tematu pracy
Umiejętności - Student/ka:

3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma angielskojęzyczne

6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych

7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych


Kompetencje społeczne - Student/ka:

8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych

10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturoweTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

2

Semestr

3 i 4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe

brak

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

seminaria: 120


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi


20

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS

- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTSStosowane metody dydaktyczne

- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i sposobu pisania publikacji naukowych

- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych

- omówienie sposobów poszukiwania literatury

- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna ze studentemMetody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych

- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna

Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.


Treści modułu kształcenia

1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej

2. Zasady cytowania materiałów źródłowych

3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych tematów prac magisterskich


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz tematu pracy magisterskiej.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Seminarium magisterskie: Ekonomika zdrowia i systemy zdrowotne

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe

Nazwa modułu kształcenia

Seminarium magisterskie: Ekonomika zdrowia i systemy zdrowotne

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomiki zdrowia, finansowania systemów ochrony zdrowia i ich organizacji

2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do wybranego tematu pracy
Umiejętności - Student/ka:

3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma angielskojęzyczne

6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych

7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych


Kompetencje społeczne - Student/ka:

8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych

10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturoweTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

2

Semestr

3 i 4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe

brak

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

seminaria: 120


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

20

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS

- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTSStosowane metody dydaktyczne

- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i sposobu pisania publikacji naukowych

- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych

- omówienie sposobów poszukiwania literatury

- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna ze studentemMetody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych

- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna

Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.


Treści modułu kształcenia

1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej

2. Zasady cytowania materiałów źródłowych

3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych tematów prac magisterskich


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz tematu pracy magisterskiej.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Seminarium magisterskie: Rządzenie w sektorze zdrowotnym i zarządzanie instytucjami ochrony zdrowia

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe

Nazwa modułu kształcenia

Seminarium magisterskie: Rządzenie w sektorze zdrowotnym i zarządzanie instytucjami ochrony zdrowia

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat zasad, narzędzi i instytucji rządzenia w sektorze ochrony zdrowia (governance) oraz zarządzania instytucjami ochrony zdrowia (instytucje zdrowia publicznego, podmioty lecznicze, NGO, itp.)

2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do wybranego tematu pracy
Umiejętności - Student/ka:

3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma angielskojęzyczne

6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych

7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych


Kompetencje społeczne - Student/ka:

8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych

10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturoweTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

2

Semestr

3 i 4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe

brak

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

seminaria: 120


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

20

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS

- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTSStosowane metody dydaktyczne

- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i sposobu pisania publikacji naukowych

- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych

- omówienie sposobów poszukiwania literatury

- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna ze studentemMetody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych

- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna

Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.


Treści modułu kształcenia

1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej

2. Zasady cytowania materiałów źródłowych

3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych tematów prac magisterskich


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz tematu pracy magisterskiej.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Pobieranie 1.16 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna