Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne


Seminarium magisterskie: Polityka społeczna i zdrowotna na różnych szczeblach decyzyjnychPobieranie 1.16 Mb.
Strona5/13
Data29.04.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Seminarium magisterskie: Polityka społeczna i zdrowotna na różnych szczeblach decyzyjnych

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe

Nazwa modułu kształcenia

Seminarium magisterskie: Polityka społeczna i zdrowotna na róznych szczeblach decyzyjnych

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat polityki społecznej i zdrowotnej prowadzonej na różnych szczeblach decyzyjnych od globalnego (np. WHO), poprzez europejski, krajowy aż do lokalnego

2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do wybranego tematu pracy
Umiejętności - Student/ka:

3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma angielskojęzyczne

6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych

7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych


Kompetencje społeczne - Student/ka:

8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych

10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturoweTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

2

Semestr

3 i 4

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

Sposób realizacji

seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe

brak

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

seminaria: 120


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

20

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS

- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTSStosowane metody dydaktyczne

- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i sposobu pisania publikacji naukowych

- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych

- omówienie sposobów poszukiwania literatury

- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna ze studentemMetody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych

- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna

Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.


Treści modułu kształcenia

1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej

2. Zasady cytowania materiałów źródłowych

3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych tematów prac magisterskich


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz tematu pracy magisterskiej.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Projektowanie badań naukowych (ścieżka I)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych

Nazwa modułu kształcenia

Projektowanie badań naukowych (ścieżka I)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Zna zasady planowania badań oraz techniki zbierania danych i narzędzia badawcze


Umiejętności - Student/ka:

2. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł i formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości

3. Potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką

4.Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań


Kompetencje społeczne - Student/ka:

5. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentówTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

3

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

prof. dr hab. med. Andrzej Pająk

dr med. Roman Topór-Mądry

dr Urszula Stepaniak

dr Renata Wolfshaut-WolakImię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

ćwiczenia komputerowe

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość epidemiologii, biostatystyki i demografii w zakresie nauczanym na studiach stacjonarnych I stopnia.

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

ćwiczenia: 45


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

4

Bilans punktów ECTS

- przygotowanie projektów w czasie zajęć kontaktowych: 45 godz. - 1,5 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie (prezentacji projektu): 10 godz. - 0,5 ECTS

- przygotowanie się do zajęć, praca własna: 30 godz. - 1 ECTS

- napisanie projektu: 25 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

seminarium, projekt badawczy, prezentacja

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

efekt 1: egzamin (prezentacja projektu badawczego); efekt 2-5: uczestnictwo w przygotowaniu projektu badania epidemiologicznego

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Egzamin ustny (50% oceny końcowej). Zaliczenie z ćwiczeń dopuszczające do egzaminu opiera się na obecności na zajęciach oraz indywidualnej ocenie w zakresie aktywnego udziału w dyskusji (30% oceny końcowej), przygotowaniu projektów (20% oceny końcowej).
efekty 1: (egzamin ustny - prezentacja projektów): ocena 2:nie potrafi przygotować i przedstawić projektu, ocena3: potrafi przygotować w podstawowym zakresie i przedstawić projekt badania bez podejmowania dyskusji metody; ocena 4:przygotowuje i przedstawia projekt badania z podjęciem dyskusji metody ale nie w pełnym zakresie tematu; ocena5: przygotowuje i przedstawia projekt badania z podjęciem dyskusji i krytycznej oceny metody w pełnym zakresie tematu;

efekty 2-5: projekt badania: ocena 2:nie potrafi przygotować materiału; ocena 3:przygotowuje zagadnienie na poziomie podstawowym; ocena 4:przygotowuje materiał z poprawną interpretacją i uzasadnieniem wyboru; ocena 5: przygotowuje zagadnienie w sposób rozszerzony o krytyczną analizę, wykazujący pełne zrozumienie problemu;Treści modułu kształcenia

Praktyczne zastosowanie metod epidemiologicznych oraz analizy literatury naukowej w przygotowywaniu wniosku o finansowanie projektu dotyczącego najważniejszych problemów zdrowotnych. Tematy projektów badań epidemiologicznych zmieniają się. Pod opieką tutora studenci prowadzą dyskusję nad wyborem tematu projektu badania epidemiologicznego, założeniami i celem badania, dokonują wyboru i opisu metody badania, kalkulacji wielkości próby, szacują przewidywane koszty realizacji projektu oraz spodziewane wyniki. W przygotowaniu projektów studenci opierają się na standardowych formularzach wniosków. Przewidywane jest przygotowanie 2 projektów badań epidemiologicznych na różne tematy.

Szczegółowy opis realizowanych treści obejmuje tematy seminariów: Wybór pierwszego tematu badawczego, dla którego zostanie przygotowany projekt badania wg schematu aplikacji grantowej Ministerstwa Nauki. Opracowywanie projektu-zbieranie literatury. Opracowywanie projektu-ustalenie rodzaju badania. Opracowywanie projektu-określenie metod zbierania danych. Opracowywanie projektu- określenie rodzaju analiz. Opracowywanie projektu-określenie zalet i wad badania, czynników zakłócających, etc. Prezentacja i omawianie projektu. Wybór drugiego tematu badawczego, dla którego zostanie przygotowany projekt badania wg schematu aplikacji grantowej Ministerstwa Nauki. Opracowywanie projektu - zbieranie literatury. Opracowywanie projektu - ustalenie rodzaju badania. Opracowywanie projektu - określenie metod zbierania danych. Opracowywanie projektu - określenie rodzaju analiz. Opracowywanie projektu - określenie zalet i wad badania, czynników zakłócających, etc. Opracowywanie projektu. Prezentacja i omawianie projektu.Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Bazy danych: Medline Cochrane Library, Embase, Lex Polonica, Aktualne rekomendacje towarzystw naukowych i zespołów ekspertów.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Zdrowie psychiczne w pracy socjalnej (ścieżka I)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Pielęgniarstwa

Nazwa modułu kształcenia

Zdrowie psychiczne w pracy socjalnej (ścieżka I)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia psychicznego


Umiejętności - Student/ka:

2. Potrafi pracować w grupie nad strategią rozwiązania wybranego problemu ochrony zdrowia psychicznego


Kompetencje społeczne - Student/ka:

3. Buduje relację partnerską jako podstawę interwencji środowiskowejTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

3

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Jadwiga Piątek


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

ćwiczeniaWymagania wstępne i dodatkowe

brak

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 15

ćwiczenia: 15
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 27 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Wykład aktywizujący,

ćwiczeniaMetody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1- egzamin ustny

Efekt 2- praca grupowa

Efekt 3- panel dyskusyjny


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie min. 30% z trzech poszczególnych sprawdzianów (egzamin ustny, praca grupowa, panel dyskusyjny).

Efekt 1. Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia psychicznego - egzamin ustny; 60% oceny.


Efekt 2. Potrafi pracować w grupie nad strategią rozwiązania wybranego problemu ochrony zdrowia psychicznego - ocena pracy grupowej; 20% oceny.
Efekt 3. Buduje relację partnerską jako podstawę interwencji środowiskowej - ocena pracy w panelu dyskusyjnym; 20% oceny.

Ndst: 0-25%

Dst: 26-30%

Dst plus: 31-45%

Db: 46-60%

Db plus: 61-75%

Bdb: 76-100%


Treści modułu kształcenia

Treści merytoryczne obejmują problematykę socjologii zdrowia psychicznego i pracy socjalnej oraz ich analizę z perspektywy aplikacyjnej związanej z kształtowaniem w środowisku lokalnym sieci wsparcia społecznego dla osób cierpiących na zaburzenia zdrowia psychicznego. W ramach kursu omówione zostaną zagadnienia 1) wzajemnej relacji pomiędzy socjologią stosowana i psychiatrią środowiskową, 2) środowiskowego modelu leczenia i rehabilitacji psychiatrycznej, 3) organizacyjnych i prawnych podstaw funkcjonowania systemów wsparcia.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

   • Brodniak W. A. (2000), Choroba psychiczna w świadomości społecznej, Oficyna Naukowa, Warszawa

   • Ekdawi M., Conning A. (1995), Rehabilitacja psychiatryczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca: • Tobiasz-Adamczyk B. (2000), Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 • Czabała J. C. (red.) (2000), Zdrowie psychiczne - zagrożenia i promocja, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Analiza danych w badaniach biomedycznych (ścieżka I)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych

Nazwa modułu kształcenia

Analiza danych w badaniach biomedycznych (ścieżka I)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Zna metody i techniki opracowania statystycznego badania naukowego


Umiejętności - Student/ka:

2. Umie zaprojektować opracowanie statystyczne problemu z zakresu nauk o zdrowiu

3. Umie postawić odpowiednie hipotezy badawcze i statystyczne oraz wykonać analizy opisowe i analizy zależności przy użyciu pakietu statystycznego

4. Umie opisać uzyskane wyniki, zilustrować je odpowiednio dobranymi tabelami i wykresami oraz zinterpretować wyniki analizy

Kompetencje społeczne - Student/ka:

5. Umie przygotować wyniki badania do prezentacji i publikacji oraz krytycznie ocenić uzyskane wyniki i wyciągnąć wnioskiTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

3

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Krystyna Szafraniec


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

ćwiczenia komputerowe

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość zagadnień z zakresu biostatystyki i epidemiologii obowiązujących na studiach I stopnia;

Znajomość zagadnień z zakresu biostatystyki zaawansowanej obowiązujących na I roku studiów II stopnia

Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami komputerowymi, w tym znajomość pakietu statystycznego STATISTICA


Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

ćwiczenia: 30


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- wykonanie pełnej analizy statystycznej w ramach zajęć kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- wykonanie raportu technicznego oraz raportu merytorycznego z przeprowadzonej analizy: 30 godz. - 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

ćwiczenia polegające na praktycznym opracowaniu problemu z zastosowaniem profesjonalnego komputerowego pakietu statystycznego

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekty 1 i 4: Ocena raportu technicznego z wykonanej analizy

Efekty: 2-3, 5: Ocena raportu merytorycznego (projektu ) przedstawionego w formie pisemnej
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie raportu technicznego z wykonanej analizy

Zaliczenie projektu merytorycznego statystycznego opracowania problemu

1. Ocena punktowa raportu technicznego z przeprowadzonej analizy statystycznej w skali 0-30 punktów; minimum niezbędne do zaliczenia raportu 24 pkt.

2. Ocena opracowania wyników analizy statystycznej (raportu merytorycznego):

ndst - student nie potrafi nawet w prosty sposób zaprezentować zastosowanych metod i wyników;

dst - student prezentuje cele analizy, opis zastosowanych metod i wyniki w sposób podstawowy;

db - oprócz prezentacji wyników w poprawnej formie, student potrafi także opisać i porównać wyniki pomiędzy analizowanymi grupami;

bdb - student prezentuje bezbłędne wyniki w poprawnej formie tabelarycznej i graficznej, oraz potrafi krytycznie odnieść się do uzyskanych wyników.


Oceną końcową z ćwiczeń jest ocena projektu (raportu merytorycznego), po uprzednim zaliczeniu raportu technicznego.

Treści modułu kształcenia

Utrwalenie metod przeprowadzenia badania naukowego

Praktyczne wykorzystanie metod i technik opracowania statystycznego badania naukowego

Krytyczna ocena wyników analizy statystycznej

Wybór sposobu przedstawienia wyników analiz statystycznych

Przygotowanie opracowania statystycznego problemu do publikacji lub prezentacji multimedialnej


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

    • Petrie A., Sabin C. (2006), Statystyka medyczna w zarysie, PZWL, Warszawa

    • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem pakietu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, (cz. I/II), StatSoft, Kraków

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Pobieranie 1.16 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna