Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie PublicznePobieranie 1.16 Mb.
Strona6/13
Data29.04.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Demografia i zdrowie (ścieżka I)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Zdrowia i Środowiska

Nazwa modułu kształcenia

Demografia i zdrowie

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego

2. Wykazuje znajomość zasad planowania wybranych badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych

3. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie


Umiejętności - Student/ka:

4. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi


Kompetencje społeczne - Student/ka:

5. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów

6. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

3

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

prof. dr hab. Grażyna Jasieńska

dr Ilona Nenko

dr Andrzej Galbarczyk


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

brak

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

ćwiczenia: 30


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 15 godz. - 0,5 ECTS

- opracowanie prac pisemnych i prezentacji: 15 godz. - 0,5 ECTS


Stosowane metody dydaktyczne

Dyskusja artykułów, prezentacje, prace pisemne.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekt 1-5:

Ocena prowadzenia dyskusji i udziału w dyskusji, prezentacji oraz pracy pisemnej. Krótkie testy sprawdzające stopień zrozumienia poruszanych zagadnień.
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie na ocenę

- prowadzenie dyskusji 2 x (40% oceny końcowej)

- praca końcowa (20% oceny końcowej)

- aktywność na zajęciach (40% oceny końcowej)

ocena 2 - student nie potrafi, nawet w prosty sposób, przedstawić omawianych zagadnień

ocena 3 - student przedstawia omawiane zagadnienia w sposób podstawowy

ocena 4 - student dobrze przedstawia omawiane zagadnienia, starając się łączyć wiedzę z różnych dyscyplin

ocena 5 - student przedstawia omawiane zagadnienia na wysokim poziomie, łączy wiedzę z różnych dyscyplin oraz potrafi krytycznie odnieść się do niektórych aspektów omawianych zagadnieńTreści modułu kształcenia

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami demografii. Szczególny nacisk położony będzie na dziedzinę demografii ewolucyjnej. Dyskutowane będzie również w jaki sposób programy zmierzające do poprawy zdrowia populacji wpływają na zjawiska demograficzne. Przykłady z populacji pozaeuropejskich dostarczą wiedzy na temat problemów zdrowotnych i demograficznych występujących w krajach o niskim rozwoju ekonomicznym. Studenci zyskają umiejętność opisywania i interpretacji zjawisk demograficznych z perspektywy ewolucyjnej. Prace pisemne, prezentacje i dyskusje mają na celu kształcenie w zakresie samodzielnego wyciągania wniosków oraz krytycznej interpretacji metod i wyników badań.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

    • Dribe M. (2004), Long-term effects of childbearing on mortality: Evidence from pre-industrial Sweden, Population Studies, 58: 297-310

    • Helle S., Lummaa V., Jokela J. (2002), Sons reduced maternal longevity in preindustrial humans, Science, 296: 1085

    • Jasienska G., Nenko I., Jasienski M. (2006), Daughters increase longevity of fathers, but daughters and sons equally reduce longevity of mothers, American Journal of Human Biology, 18:422-425

    • Kramer K.L. (2005), Childrens help and the pace of reproduction: cooperative breeding in humans, Evolutionary Anthropology, 14: 224-237

    • Lunn P.G., Austin S., Prentice A.M., Whitehead R.G. (1984), The effect of improved nutrition on plasma prolactin concentrations and postpartum infertility in lactating Gambian women, The American Journal of Clinical Nutrition, 39: 227-235

    • Lunn P.G., Prentice A.M., Austin S., Whitehead R.G. (1980), Influence of maternal diet on plasma-prolactin levels during lactation, Lancet, 1: 623-625

    • Gibson M.A., Mace R. (2006), An energy-saving development initiative increases birth rate and childhood malnutrition in rural Ethiopia, PLOS Medicine, 3: 0476-0484

    • Gillespie D.O.S., Russell A.F., Lummaa V. (2008), When fecundity does not equal fitness: evidence of an offspring quantity versus quality trade-off in pre-industrial humans, Proceedings of the Royal Society, 275: 713-722

    • Kanazawa S. (2007), Beautiful parents have more daughters: A further implication of the generalized Trivers Willard hypothesis (gTWH), Journal of Theoretical Biology, 244: 133-140

 • Lista będzie modyfikowana w zależności od ukazywaniu się w druku nowych artykułów.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Styl życia - uwarunkowania kulturowe a zdrowie (ścieżka I)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Promocji Zdrowia

Nazwa modułu kształcenia

Styl życia - uwarunkowania kulturowe a zdrowie (ścieżka I)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia i sposobem żywienia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego

2. Zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw i metod badań przekonań zdrowotnych oraz procesu zmiany i kształtowania zachowań zdrowotnych
Umiejętności - Student/ka:

3. Potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką

4. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
Kompetencje społeczne – Student/ka:

5. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemówTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

3

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr hab. Mariusz Duplaga

dr Julia Łosiak-Pilch – współkoordynator

mgr Agnieszka Kopeć - współkoordynator


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość podstaw: promocji zdrowia, psychologii, metod badań społecznych, epidemiologii, socjologii, żywienia człowieka,

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

ćwiczenia: 30


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. 1 ECTSStosowane metody dydaktyczne

Dyskusja w trakcie zajęć kontaktowych, praca w zespołach zadaniowych, konsultacje

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Efekty 1 i 2 - test

Efekt 3 - ocena pracy w zespołach

Efekt 4 i 5 - ocena pracy tematycznej


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Forma zaliczenia: na ocenę końcową składa się ocena pracy w zespołach zadaniowych, ocena pracy tematycznej oraz wynik testu. Dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach ćwiczeniowych.
Efekt 1 i 2

ocena 2: Student nie prezentuje pogłębionej wiedzy z zakresu różnic w stylu życia, zdrowiu w odniesieniu do różnic kulturowych wśród różnych społeczności.

ocena 3: Student prezentuje podstawową wiedzę z zakresu różnic w stylu życia, zdrowiu w odniesieniu do różnic kulturowych wśród różnych społeczności.

ocena 4: Student prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu różnic w stylu życia, zdrowiu w odniesieniu do różnic kulturowych wśród różnych społeczności.

ocena 5: Student prezentuje pełną wiedzę z zakresu różnic w stylu życia, zdrowiu w odniesieniu do różnic kulturowych wśród różnych społeczności.
Efekt 3

ocena 2: Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacji z różnych źródeł oraz nie potrafi formułować na tej podstawie krytycznych osądów na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości

ocena 3: Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informację z różnych źródeł, ale nie potrafi formułować na tej podstawie krytycznych osądów na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości

ocena 4: Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł

ocena 5: Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości
Efekt 4 i 5:

ocena 2 Student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i nie poszerza swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz nie potrafi podejmować autonomicznych działań zmierzające do rozstrzygania praktycznych problemów.

ocena 3:Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności

ocena 4: Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze korzystając z obiektywnych źródeł informacji

ocena 5:Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozstrzygania praktycznych problemów.


Treści modułu kształcenia

1. Styl życia, jakość życia, kultura. Typologia stylów życia

2. Koncepcje zdrowia i choroby w kulturach dalekiego wschodu i w kulturze zachodniej.

3. Normy i zdrowie społeczne w różnych kulturach.

4. Zmiany w zakresie stylu życia Polaków, porownanie na przestrzeni dziesięcioleci.

5. Styl życia, a kultura: nawyki żywieniowe.

6. Styl życia, a kultura; aktywność fizyczna.

7. Styl życia, a kultura: sen i higiena snu.

8. Styl życia, a kultura: zachowania seksualne, zdrowie seksualne i reprodukcyjne.

9. Styl życia, a kultura: nowe formy uzależnień: komputer, Internet, telefon komórkowy, pornografia, cyberseks.

10. Implikacje dla stylu życia wynikające z religii: chrześcijaństwo, protestantyzm, judaizm, islam, prawosławie, religie dalekiego wchodu)

11. Zdrowie emigrantów oraz mniejszości kulturowych i etnicznych, koncepcja szoku kulturowego.

12. Wpływ czynników kulturowych, społecznych na styl życia różnych grup społecznych i etnicznych.

13. Wpływ czynników ekonomicznych na styl życia różnych grup społecznych i etnicznych (m.in. kultura ubóstwa, podklasa, analiza stylu życia ludzi biednych w Polsce i na kulturze zachodziej).

14. Styl życia, a zdrowie w różnych subkulturach.

15. Rola medycyny naturalnej, tradycyjnej w różnych kulturach.


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

    • Pękala-Gawęcka D. (2012) Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Wydawnictwo Poznańskie

    • Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K. (2010), Problemy wielokulturowości w medycynie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

    • Malinowski A., Stolarczyk H. (2000), Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

    • Brzeziński J. M., Cierpiałkowska L. (2008), Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

    • Matsumoto D., Juang, L. (2007), Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

    • Ostrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa

 • oraz dodatkowe teksty, artykuły przekazywane podczas zajęć

Literatura uzupełniająca:    • Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej - Wybrane problemy, Wyd. UJ, Kraków

    • Standage T. (2007) Historia świata w sześciu szklankach. Wydawnictwo CIS Warszawa

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

Zdrowie matki i dziecka (ścieżka I)

Nazwa wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych

Nazwa modułu kształcenia

Zdrowie matki i dziecka (ścieżka I)

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wiedza - Student/ka:

1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat epidemiologii i prewencji chorób zakaźnych i niezakaźnych, u kobiet w ciąży i dzieci, związanych ze stylem życia, sposobem żywienia i innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego

2. Posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji opieki zdrowotnej nad zdrowiem matki i dziecka w Polsce
Umiejętności - Student/ka:

3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanego referatu zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wynikiTyp modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2

Semestr

3

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Urszula Stepaniak


Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu biologii człowieka

Rodzaj liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

wykłady: 20


Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

2

Bilans punktów ECTS

- udział w zajęciach kontaktowych: 20 godz. - 0,6 ECTS

- oraz przygotowanie się do testu zaliczeniowego i udział w zaliczeniu: 26 godz. - 0,9 ECTS

- praca własna - przygotowanie referatu i prezentacja referatu: 15 godz. - 0,5 ECTS


Stosowane metody dydaktyczne

wykład, referat

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

efekt 1-2: test zaliczeniowy; efekt 3: prezentacja wyników referatu

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu na ocenę jest przygotowanie i prezentacja krótkiego referatu na zadany temat (lista tematów do opracowania przedstawiona jest studentom na pierwszych zajęciach) oraz pozytywny wynik testu zaliczeniowego. Ocena z testu: 60% oceny końcowej, referat: 40% oceny końcowej,
efekt 1-2: ocena 2-nie potrafi odpowiedzieć na pytania; ocena 3 - udziela odpowiedzi na poziomie podstawowym; ocena 4 - udziela odpowiedzi ale nie w pełnym zakresie tematów; ocena 5: zna wszystkie odpowiedzi na poziomie świadczącym o dogłębnym zrozumieniu poruszanych zagadnień;

efekt 3: ocena 2 - nie potrafi przygotować i zaprezentować zagadnienia; ocena 3 - przygotowuje i prezentuje zagadnienie na poziomie podstawowym; pcena 4 - przygotowuje i prezentuje zagadnienie wraz z poprawną interpretacją; ocena 5 - przygotowuje i prezentuje zagadnienie wraz z poprawną interpretacją i krytyczna oceną rozwiązańTreści modułu kształcenia

Organizacja opieki nad matką i dzieckiem. Narodowy Program Zdrowia a problemy zdrowotne matki i dziecka. Metody ocena stanu zdrowia matki i dziecka. Charakterystyka okresu okołoporodowego, wybrane choroby związane z ciążą i ich zapobieganie. Mała urodzeniowa masa ciała. Rozwój dzieci i wybrane choroby wieku dziecięcego. Działania profilaktyczne, m.in.: badania w ciąży, żywienie kobiet w ciąży, badania przesiewowe, karmienie naturalne, szkoły rodzenia. Szczegółowy opis realizowanych treści: Tematy wykładów: Stan zdrowia i umieralność dzieci i matek; podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem kobiet i dzieci. Narodowy Program Zdrowia a zdrowie matki i dziecka. Opieka perinatalna, cele i organizacja opieki okołoporodowej. Szkoła rodzenia. Ciąże młodocianych jako problem zdrowia publicznego. Żywienie kobiet w ciąży. Ciąża i wybrane problemy zdrowotne związane z ciążą: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, HIV, toksoplazmoza, otyłość, depresja poporodowa, niedokrwistość. Mała urodzeniowa masa ciała i wcześniactwo. Palenie a ciąża. Cięcia cesarskie na życzenie. Prawidłowy rozwój dziecka i badania profilaktyczne, organizacja opieki nad dziećmi w Polsce i innych krajach. Karmienie naturalne. Wybrane problemy zdrowotne dzieci: zakażenia, wybrane choroby cywilizacyjne u dzieci, próchnica zębów, alergie.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

 • Donaldson L., Donaldson R. (2000), Mothers and Children, w: Donaldson L., Donaldson R., Essential Public Health, Petroc Press, Plymouth, UK.

 • Bożkowa K., Sito A. (red) (2003), Opieka zdrowotna nad rodziną, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

 • Krawczyński M. (2009), Propedeutyka pediatrii, Wyd. PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca: • Jankowski A. (red) (2003), Podstawy Pediatrii, Volumed i Joto, Wrocław.

 • Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 (www.mz.gov.pl);

 • Artykuły w czasopismach tematycznych.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Pobieranie 1.16 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna