Instytutowy Pakiet ects 2012/13Pobieranie 53.64 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar53.64 Kb.
Instytutowy Pakiet ECTS 2012/13


Moduł 8
Praktyczna nauka języka angielskiego 2


Kod ECTS
1.2.5-D1-M8

Liczba godzin

90

Liczba ECTS

8

Forma zaliczenia

egzamin

Rok

pierwszy

Semestr

letni

Typ zajęć

obowiązkowe

Język

angielski

Wymagania wstępne

brak

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Angielskiej

Studia

kierunek*

poziom kształcenia

forma studiów

profil kształcenia

specjalność*

Filologia Angielska

pierwszy

stacjonarne

ogólno-akademicki

  1. Język angielski z wiedzą o kulturze

  2. Język angielski z językiem hiszpańskim

  3. Translatoryka

  4. Język angielski w biznesie

*nazwa zgodna z zatwierdzonym katalogiem kierunków i specjalnościPrzedmioty wchodzące w skład modułu

Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba ECTS

Prowadzący

Sprawności językowe: Mówienie 2

1.2.5-D1-SJM2

ćw.

30

2

dr T. Lewandowski

Sprawności językowe: Pisanie z elementami gramatyki 2

1.2.5-D1-SJP2

ćw.

30

2

mgr S. Kuźnicki

Fonetyka 2

1.2.5-D1-F2

ćw.

30

2

dr E. Szymańska-Czaplak

Praca własna 1

1.2.5-D1-PW1

-

-

2

mgr T. Sutarzewicz

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych

przygotowanie i przedstawienie prezentacji (4, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24)

aktywny udział w zajęciach (3, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24, 26)

napisanie dwóch esejów (1, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 25)

test pisemny na zakończenie semestru (9, 10, 12, 13, 19, 21, 23)

produkcja dźwięków we wprowadzonym zakresie (8, 9, 20, 21)

transkrypcja dźwięków we wprowadzonym zakresie (2, 11, 23, 24)

Egzamin standaryzowany składający się z pięciu części (Pisanie, Rozumienie tekstu słuchanego, Rozumienie tekstu czytanego, Zastosowanie słownictwa i struktur języka angielskiego oraz Konwersacja) na poziomie C1 (wg kryteriów sugerowanych przez Radę Europy w ramach Wspólnej Europejskiej Klasyfikacji Poziomów Biegłości Językowej [CEFR for Languages]), z wagą 20% dla każdej z części, z uwzględnieniem następującego przelicznika wyników na oceny:

ocena 2,0 (niedostateczny): 0 – 49%

ocena 3,0 (dostateczny): 50 – 59%

ocena 3,5 (plus dostateczny): 60 – 69%

ocena 4,0 (dobry): 70 – 79%

ocena 4,5 (plus dobry): 80 – 89%

ocena 5,0 (bardzo dobry): 90 – 100%

(1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 24)

Sposób realizacji zajęć i metody dydaktyczne

Zajęcia w sali dydaktycznej: projekt praktyczny, gry symulacyjne, praca indywidualna i praca w grupach, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe, analiza tekstów, pisanie esejów, ćwiczenia praktyczne, powtarzanie dźwięków nagranych, odczytywanie dźwięków z transkrypcji, transkrybowanie; Wieloczęściowy egzamin: w części pisemnej – esej na zadany temat, pytania wielokrotnego wyboru, pytania, otwarte, test uzupełnień, korekta błędów, dopasowanie pytań i odpowiedzi; w części ustnej – rozmowa problemowa na zadany temat


Liczba punktów ECTS – nakład pracy studenta

Sprawności językowe: Mówienie 21 pkt. ECTS – 30 godz. zajęć

1 pkt. ECTS – 20 godz. na przygotowanie prezentacji oraz przygotowanie się do dyskusji, 15 godzin konsultacji

Sprawności językowe: Pisanie z elementami gramatyki1 pkt. ECTS – 30 godz. zajęć

1 pkt. ECTS – 20 godz. na napisanie eseju i przygotowanie się do testu, 15 godzin konsultacji

Fonetyka 21 pkt. ECTS – 30 godz. zajęć

1 pkt. ECTS – 20 godz. na samodzielne przygotowanie się do odczytywania transkrypcji i transkrybowania, 15 godzin konsultacji

Praca własna 12 pkt. ECTS – 60 godz. na przygotowanie się do egzaminu


Ogólny opis modułu

Moduł ma za zadanie podnoszenie biegłości językowej studenta do poziomu C1 (wg kryteriów sugerowanych przez Radę Europy w ramach Wspólnej Europejskiej Klasyfikacji Poziomów Biegłości Językowej [CEFR for Languages]) w odniesieniu do:

- rozumienia wymagających tekstów noszących ukryte znaczenia,

- spontanicznego wypowiadania się z wystarczającą biegłością i precyzją,

- elastycznego użycia języka w mowie i piśmie do celów ogólnych,

- poprawnego tworzenia szczegółowych i względnie złożonych tekstów o formie odpowiadającej treści,

- kontrolowanego użycia mechanizmów organizacji tekstu,

- wymowy dźwięków w języku angielskim


Cele przedmiotu

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez dyskusję w grupie oraz prezentacje indywidualne przygotowane w oparciu o wcześniej omówione materiały; rozwój umiejętności komunikacyjnych, prowokowania dyskusji, płynności oraz umiejętności prowadzenia rozmowy; Rozwijanie umiejętności pisania tekstów opiniujących w języku angielskim; pogłębianie wiedzy gramatyczno-leksykalnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia interpunkcji; Zapoznanie z systemem akcentów i intonacji języka angielskiego, a także z odmianami języka angielskiego na świecie; Sprawdzenie ogólnej biegłości językowej w zakresie czterech podstawowych sprawności – pisania, słuchania, czytania oraz mówienia – na poziomie C1

Treści programowe

Sprawności językowe: Mówienie 2Inicjowanie rozmowy, udzielanie informacji osobistych, wyrażanie opinii, informowanie rozmówców o własnych przeżyciach

i doświadczeniach, porównywanie, wyrażanie przypuszczeń, zachęcanie rozmówców do wymiany poglądów, sposoby

wyrażania akceptacji lub braku akceptacji dla słów rozmówców, negocjowanie rozwiązań, dochodzenie do rozwiązania

(indywidualne i zespołowe), kończenie rozmowy

Sprawności językowe: Pisanie z elementami gramatyki 2Typy esejów opiniujących w języku angielskim; organizacja eseju opiniującego: wstęp, rozwinięcie, zakończenie;

konstrukcja tezy, organizacja akapitów, rozwijanie myśli przewodnich akapitów; użycie form bezosobowych

i innych wyznaczników stylu formalnego; wyrażenia emfatyczne z naciskiem na zachowanie spójności tekstu; wprowadzenie

do interpunkcji języka angielskiego, wybrane elementy gramatyki języka angielskiego

Fonetyka 2Odczytywanie transkrypcji fonetycznej; transkrybowanie wyrazów; grupy spółgłoskowe; akcent wyrazowy, akcent zdaniowy;

rytm i intonacja – z uwzględnieniem zjawisk zachodzących w mowie szybkiej; dialekty języka angielskiego

Praca własna 1W części Pisanie: treść, organizacja, spójność, zasób słownictwa, dobór rejestru językowego i poprawność językowa

napisanego tekstu; technika testowania: esej na zadany temat

W części Rozumienie tekstu słuchanego: wychwytywanie, dopasowanie, uzupełnianie informacji pochodzących z tekstów

słuchanych; techniki testowania: test wielokrotnego wyboru, test uzupełniania luk, test dopasowań;

W części Rozumienie tekstu czytanego: wychwytywanie, dopasowanie, uzupełnianie informacji pochodzących z tekstów

czytanych; techniki testowania: test wielokrotnego wyboru, test uzupełniania luk, test dopasowań;

W części Zastosowanie słownictwa i struktur języka angielskiego: słownictwo, gramatyka, ortografia, interpunkcja,

słowotwórstwo, spójność tekstu, rejestr językowy; techniki testowania: test wielokrotnego wyboru, test uzupełniania luk, test

identyfikacji błędów;

W części Konwersacja: poprawność gramatyczna, spójność stylistyczna i bogactwo leksykalne wypowiedzi,

komunikacja interaktywna, wymowa; technika testowania: konwersacje w parach z ograniczonym udziałem egzaminatora

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu lub testu zaliczeniowego):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Cory, H. (1999). Advanced Writing with English in Use. Oxford: Oxford University Press.

MacAndrew, R., and R. Martinez. (2003). Instant Discussions. Heinle.

Roach, P. (2009). English phonetics and phonology: A practical course. New York: Cambridge University Press

Side, R., i G. Wellman. (2002). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Longman.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

O’Connor, J. D. (2009). Better English pronunciation. Cambridge: Cambridge University Press.

Thomson, A.J. and A.V. Martinet. (1996). A Practical English Grammar. Exercises 1-2. Oxford: Oxford University Press.

B. Literatura uzupełniająca

Adams-Tukiendorf, M., and D. Rydzak. (2003). Developing Writing Skills. A Manual for EFL Students. Opole:

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Baker, A. (2005). Ship or sheep: An intermediate pronunciation course. Cambridge: Cambridge University Press.

Bradford, B. (1992). Intonation in context. Cambridge: Cambridge University Press.

Brook-Hart, G., Haines, S., R. Wyatt (2009). Cambridge books for Cambridge exams: Complete CAE. Cambridge: University Press.

Evans, V. (2002). Successful Writing Proficiency. Newbury: Express Publishing.

Kenny. N. (2009). CAE practice tests plus. Harlow: Pearson Education.

Kenny, N., J. Newbrook, and R. Acklam. (2009). CAE gold plus. London: Longman.

Sullivan, K. E. (1998). Paragraph Practice. Writing the Paragraph and the Short Composition. New York: Macmillan.Swan, M. (1996). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.


Efekty kształceniaWiedza

Student zna:

1.zasady organizacji tekstu dyskursywnego i opiniującego w języku angielskim (K_W12)

2. system transkrypcji (IPA) (K_W04, K_W12)

3. zasady prowadzenia dyskusji na różne tematy ze wzrastającą swobodą (K_W12)

4. zasady gramatyczno-leksykalne i stylistyczne języka angielskiego na poziomie C1 (K_W12)

5. cechy tekstów dyskursywnych i opiniujących (K_W12)

6. zasady wyszukiwania brakujących informacji (K_W12)

7. zasady przestrzegania własności intelektualnej oraz techniki formatowania i edycji elektronicznej tekstu (np. format MS Word) (K_W15)

8. miejsce i sposób artykulacji dźwięków języka angielskiego (K_W04, K_W12)

9. zasady stosowania strategii komunikacyjnych (K_W12)


Umiejętności

Student potrafi:

10. tworzyć skomplikowane przekształcenia zdań (K_U11, K_U13)

11. posługiwać się systemem transkrypcji (IPA) (K_U04)

12. stosować wyrażenia codziennego języka angielskiego, w tym idiomy i kolokwializmy (K_U13)

13. płynnie posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie (K_U05, K_U09, K_U13)

14. poprawnie stosować zasady organizacji i stylistyki tekstu dyskursywnego i opiniującego (K_U13)

15. prowadzić dyskusję w grupie (K_U07)

16. posługiwać się oprogramowaniem do elektronicznej edycji tekstu

17. tworzyć prezentacje na wybrany temat (K_U10)

18. analizować strukturę i progresję tekstu (K_U13)

19. zrozumieć teksty powstałe w rzeczywistych sytuacjach życiowych (K_U14)

20. poprawnie wymawiać dźwięki języka angielskiego (K_U13)


Kompetencje społeczne

Student:

21. jest pewny siebie w wypowiadaniu się w mowie i piśmie w języku angielskim na poziomie C1 (K_K02)

22. jest zorganizowany i sumienny w wykonywaniu pracy indywidualnej i pracy w grupie (K_K05)

23. jest pewny siebie w rozumieniu tekstów słuchanych i czytanych na poziomie C1 (K_K02)

24. wykorzystuje umiejętności komunikacyjne z uwzględnieniem zastosowania odpowiedniej intonacji (K_K02)

25. postępuje etycznie: zaznacza we własnych tekstach zapożyczenia z materiałów innych autorów (K_K11)

26. korzysta z różnych form przekazu artystycznego i kulturalnego (literatura, film, teatr) (K_K14)


Kontakt

dr T. Lewandowski: tadzlewandowski@yahoo.com

mgr S. Kuźnicki: slavekkk@wp.pl

dr E. Szymańska-Czaplak: ela@uni.opole.pl

mgr T. Sutarzewicz: tomasz.sutarzewicz@uni.opole.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna