Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona10/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
Zakres tematyczny:
1

Podstawowe pojęcia składni: składnia, definicje zdania, rodzaje zdań ze wzglądu na formę i funkcję (komunikatywną)

2

Części zdania, metody ich określania, klasyfikacja części zdania w oparciu o kryteria formalne i funkcjonalne, orzeczenie (jedno- i wieloczęściowe, gramatyczna i leksykalna część orzeczenia)

3

Orzecznik (Uzupełnienie identyfikujące) – Różnice w stosunku do podmiotu i dopełnienia

4

Podmiot – reprezentacja morfologiczna, sposoby na określanie podmiotu, odróżnianie wyrazu „es” jako podmiotu formalnego, korelatu i zaimka

5

Dopełnienie (Uzupełnienie) - reprezentacja morfologiczna, cechy dopełnień, możliwości odgraniczenia uzupełnień przyimkowych od okolicznikowych grup przyimkowych

6

Okoliczniki, rozróżnianie uzupełnień i przyłączeń okolicznikowych, semantyczna klasyfikacja okoliczników, substytucja okoliczników

7

Przydawka i jej cechy, reprezentacja morfologiczna

8

Apozycja jako szczególna forma przydawki, jej rodzaje i różnice pomiędzy nimi

9

Zdanie złożone, różnice pomiędzy zdaniem głównym a pobocznym, zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, podział zdań pobocznych ze względu na element wprowadzający, pojęcie parentezy, zdania wielokrotnie złożonego

10

Zdanie współrzędnie złożone, formy koordynacji i związki znaczeniowe w zdaniach współrzędnie złożonych


11

Zdanie podrzędnie złożone / formalny, funkcjonalny i znaczeniowy podział zdań pobocznych

12

Konstrukcje bezokolicznikowe i imiesłowowe, różnice i podobieństwa w odniesieniu do zdań pobocznych, funkcje konstrukcji bezokolicznikowych i imiesłowowych w zdaniu złożonym

13

Korelaty, ich obligatoryjne i fakultatywne występowanie, zdania podmiotowe

14

Zdania orzecznikowe i dopełnieniowe

15

Zdania przydawkowe, zdania względne rozwijające; zdania okolicznikowe
Literatura podstawowa:
1.

Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig / Berlin / München 1991.

2.

Drosdowski, Günther / Eisenberg, Peter (eds.): Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim / Leipzig / Wien u.a. 1995.

3.

Sommerfeldt, Karl-Ernst / Starke, Günther: Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1992.

4.

Pittner, Karin / Berman, Judith: Deutsche Syntax: ein Arbeitsbuch. Tübingen 2004.
Literatura uzupełniająca:
1.

Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim: Leitfaden der deutschen Grammatik. Leipzig / Berlin / München 1992.

2.

Eisenberg, Peter: Grundriss der deutschen Grammatik. Band 2: Der Satz. Stuttgart 1999.

3.

Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. Heidelberg 1988.

4.

Flückiger, Max / Gallmann, Peter: Richtiges Deutsch. Praktische Grammatik der deutschen Sprache. Berlin / München: Langenscheidt, 1988.

5.

Lewiccy, Roman, Grażyna / Hoberg, Rudolf, Ursula: Der kleine Duden. Mała gramatyka języka niemieckiego. Warszawa 1997.

6.

Engel, Ulrich: Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Berlin 1994.
Numer kursu:

1.2.4-KNPF/ 1.2.4-KNPF-1

Nazwa kursu:

KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY FILOLOGA 1 I 2 /

COMPUTER AS A PHILOLOGIST’S TOOL 1 & 2

Rodzaj kursu:

laboratorium

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

15+15
Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1
Założenia i cele kursu:

Student, który ukończy kurs „Komputer jako narzędzie pracy filologa” powinien być przygotowany do posługiwania się komputerem we wszystkich dziedzinach pracy, którą może podjąć absolwent filologii germańskiej. Powinien on posiadać wiedzę pozwalającą mu na posługiwanie się terminologią, sprzętem, oprogramowaniem oraz metodami technologii informacyjnej. Znane powinny mu być także aspekty etyczno-prawne, społeczne i humanistyczne związane z dostępem i korzystaniem z oprogramowania oraz zasobów internetowych.
Zakres tematyczny:
1

Budowa zestawu komputerowego, montaż jednostki centralnej z urządzeniami peryferyjnymi. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem.

2

Podstawowe pojęcia i terminologia związana ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i Internetem.

3

Instalacja oprogramowania, konfiguracja sprzętu, usuwanie drobnych awarii sprzętu i oprogramowania.

4

Posługiwanie się pakietem oprogramowania biurowego w celu przygotowania materiałów oraz multimedialnych prezentacji edukacyjnych.

5

Zakładanie kont mailowych oraz konfiguracja oprogramowania - klienta poczty. Korzystanie z poczty elektronicznej.

6

Zabezpieczenie komputera pracującego w sieci przed niepowołanym dostępem oraz wirusami.

7

Zabezpieczenie danych oraz transfer danych.

8

Zastosowanie komputera do wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wykorzystywanych w nauczaniu języka niemieckiego oraz służących do doskonalenia zawodowego nauczycieli tego języka. Możliwości nauczania na odległość. Korzystanie z baz danych oferowanych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego.

9

Oprogramowanie do nauki języka niemieckiego, oprogramowanie wspierające naukę języka niemieckiego oraz zasoby internetowe służące edukacji językowej.

10

Projektowanie i stworzenie witryny internetowej prezentującej pomoce naukowe dla uczniów. Udostępnienie witryny w sieci web.

11

Przygotowanie scenariuszów zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej w przedszkolach, różnych typach szkół oraz dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

12

Krytyczna ocena wpływu technologii informacyjnej na zachowanie się uczniów.

13

Normy prawne i zasady etyczne obowiązujące przy korzystaniu z informacji źródłowych oraz z mediów. Zagrożenia psychiczne i fizyczne dla zdrowia oraz zagrożenia prawne i etyczne wynikające z nieprawidłowego posługiwania się sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i zasobami internetowymi.

14

Sposoby komunikacji za pomocą sieci web (komunikatory, poczta elektroniczna, bramki smsowe, telefonowanie w sieci)

15

Kierunki rozwoju zastosowania multimediów w nauczaniu języka niemieckiego (np. zastosowanie wideokonferencji w nauczaniu na odległość.)
Literatura podstawowa:
1.

Grüner, Margit / Hassert, Timm: Komputer im Deutschunterricht. Berlin; München; Wien; Zürich; New York 2000.

2.

Schwerdtfeger, Inge C.: Die Funktion der Medien in den Methoden des Deutsch als Fremdsprache-Unterrichts. W: Helbig, Gerard / Götze, Lutz / Henrici, Gert / Krumm, Hans-Jürgen (eds.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Tom 2. Berlin; New York 2001, str. 1017-1028.

3.

Ehnert, Rolf: Audiovisuelle Medien. W: Helbig, Gerard / Götze, Lutz / Henrici, Gert / Krumm, Hans-Jürgen (eds.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Tom 2. Berlin; New York 2001, str. 1093-1100.

4.

Boeckmann, Klaus-Börge: Elektronische Medien. W: Helbig, Gerard / Götze, Lutz / Henrici, Gert / Krumm, Hans-Jürgen (eds.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Tom 2. Berlin; New York 2001, str. 1100-1111.

5.


Kürschner, Wilfried: Taschenbuch Linguistik. Ein Studienbegleiter für Germanisten. Berlin 2003.

6.

Liczne materiały pochodzące z zasobów internetowych.
Uwagi:

---
Numer kursu:

1.2.4-HF

Nazwa kursu:

HISTORIA FILOZOFII - History of philosophy

Rodzaj kursu:

Wykład


kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

IV

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30Warunki wpisu na kurs:

bez warunków

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

-

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie + egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3
Założenia i cele kursu:
Celem wykładów jest wprowadzenie studentów w podstawowe problemy historii filozofii. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez kształtowanie postaw, które wymagają z jednej strony znajomości fundamentalnych w filozofii sporów i dyskusji filozoficznych, a z drugiej własnego krytycznego osądu i pogłębionej refleksji nad kluczowymi problemami filozofii.
Zakres tematyczny:
Co to znaczy myśleć? Przedmiot, metody i cele filozofii. Pytania o arché. Dialektyka i metafizyka (Heraklit a Parmenides). Spór o człowieka i prawdę: Sokrates i sofiści. Nauka o ideach Platona. Ideał państwa Platona. Podstawowe kategorie metafizyki Arystotelesa. Szkoły posokratyczne: spór o dziedzictwo Sokratesa. Filozofia i Objawienie: patrystyka wschodnia i zachodnia. Św. Augustyn: wiara i rozum. Historiozofia św. Augustyna. Dowód ontologiczny św. Anzelma. Bóg i świat: filozofia Erugieny. Byt i istota: metafizyka św. Tomasza. Przełom kartezjański. Racjonalizm. Empiryzm. Teoria poznania i etyka Kanta. Filozofia Hegla. Pozytywizm A. Comte’a. Filozofia życia (Bergson i Nietzsche). Egzystencjalizm. Neopozytywizm. Strukturalizm. Filozofia dialogu. Postmodernizm.Literatura podstawowa:


W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa (wiele wydań).t.1-3A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992.K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.H. Arendt, Myślenie, Warszawa 1991.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna