Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona13/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20Numer kursu:

1.2.4.-GK

Nazwa kursu:

GRAMATYKA KONTRASTYWNA / CONTRASTIVE GRAMMAR


Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

V

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30Warunki wpisu na kurs:

ukończenie kursu -Gramatyka opisowa- zaliczenie wszystkich kursów na roku III

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

3 (ilość punktów wpisywanych po zaliczeniu wykładu i konwersatorium oraz zdaniu wgzaminu)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami z zakresu lingwistyki kontrastywnej, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących w strukturach gramatycznych języka polskiego oraz niemieckiego. Kontrasty te rozpatrywane są na płaszczyźnie fonologicznej, morfologicznej, składniowej oraz leksykalnej w odniesieniu do przewidywalnych trudności pojawiających się w ramach procesu uczenia się języka niemieckiego, a mających swoje źródło w braku podobieństw pomiędzy poszczególnymi fenomenami gramatycznymi obu języków. Istotnym elementem zajęć jest więc zwrócenie uwagi studentów na korzyści natury dydaktycznej wypływające ze znajomości różnic oraz podobieństw występujących pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami gramatycznymi obu języków.

Oceniane będą: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu oraz kolokwium na koniec każdego semestru.Zakres tematyczny:
1

Miejsce metody kontrastywnej wśród dyscyplin językoznawczych: językoznawstwo porównawcze jako nauka, językoznawstwo komparatywne a metoda historyczno-porównawcza, krytyka metody kontrastywnej, definicje, cele i założenia


2

Główne pojęcia z zakresu językoznawstwa komparatywnego: transfer, interferencja inter- i intralingwalna, transferencja, „fałszywi przyjaciele tłumacza”, „tertium comparationis” i inne

3

Fonetyka a fonologia – wprowadzenie w terminologię – przypomnienie wiadomości: samogłoska a spółgłoska, fon, fonem, alofon i inne

4

Analiza porównawcza systemów samogłoskowych języka polskiego i niemieckiego

5

Analiza porównawcza systemów spółgłoskowych języka polskiego i niemieckiego

6

Upodobnienia: upodobnienia pod względem miejsca artykulacji

7

Akcent wyrazowy: funkcje polskiego i niemieckiego akcentu wyrazowego

8

Zdrobnienia w języku polskim i niemieckim

9

Konwergencja i dywergencja leksykalna języka polskiego i niemieckiego – analiza porównawcza

10

Imiesłowy – analiza porównawcza

11

Liczebniki – analiza porównawcza
Literatura podstawowa:
1.

Prędota, S.: Die polnisch-deutsche Interferenz im Bereich der Aussprache, Wrocław 1979.

2.

Engel, U.: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Heidelberg 1999.

3.

Morciniec, N.: Das Lautsystem des Deutschen und des Polnischen, Heidelberg 1990.

4.

Rein Kurt, Einführung in die kontrastive Linguistik, Darmstadt 1983.

5.

Strułyński, J.: Gramatyka polska, Kraków 1999.

6.

Bąk, P. Gramatyka języka polskiego, Warszawa 2007.

7.

Helbig, G./Buscha, J.: Deutsche Grammatik, Muenchen 1991.
Literatura uzupełniająca:
1.

Morciniec, N. / Prędota, S.: Fonetyka kontrastywna j. niemieckiego, W-wa 1984.

2.

Weinreich Uriel.: Sprachen im Kontakt, München 1976.

3.

Jeziorski Jan.: Substantivische Nominalkomposita des Deutschen und ihre polnischen Entsprechungen, Wrocław [etc.] 1983.

4.

Altmann, H., Kemmerling, S.: Wortbildung fürs Examen, Göttingen 2005.

5.

Helbig, G.: Sprachwissenschaft - Konfrontation – Fremdsprachenunterricht, Leipzig 1981.


Uwagi:

Student zobowiązany jest do znajomości zakresu treści programowych przedmiotu ujętych w sylabusie, bez względu na to, czy zostały one omówione w trakcie wykładu.

Uzyskanie wymaganej ilości punktów ECTS ma miejsce przy jednoczesnym zaliczeniu zajęć konwersatoryjnych oraz egzaminu.


Numer kursu:

1.2.4.-GK

Nazwa kursu:

Gramatyka kontrastywna – Contrastive GramMar

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

V

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

15
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Egzamin

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

3 (po zaliczeniu konwersatorium i wykładu oraz zdaniu egzaminu)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi różnicami w systemach gramatycznych języków niemieckiego i polskiego z uwzględnieniem podsystemu fonetyczno-fonologicznego, morfologicznego, syntaktycznego, leksykalnego i słowotwórczego. Główny nacisk na wykładzie zostanie położony na analizę różnic morfologicznych, rozpatrywanych w odniesieniu do poszczególnych części mowy, w tym przede wszystkim do czasownika i rzeczownika oraz różnic w wartości komunikatywnej wypowiedzi, formułowanych w obu językach.Zakres tematyczny:
1

Podsystem fonetyczno-fonologiczny w niemieckim i polskim

2

Podstawowe relacje gramatyczne w obu językach: związek zgody, związek rządu, walencja czasownika

3

Podobieństwa i różnice w obrębie podsystemu morfologicznego (system deklinacyjny i koniugacyjny)

4

Podobieństwa i różnice w obrębie podsystemu syntaktycznego (rodzaje zdań podrzędnych i ich wartość semantyczna)

5

Podobieństwa i różnice w obrębie podsystemu leksykalnego na podstawie wybranych części mowy (np. przyimków)

6

Podobieństwa i różnice w obrębie podsystemu słowotwórczego

7

Niemieckie rodzajniki jego polskie ekwiwalenty

8

Wybrane pojedyncze zagadnienia leksykalno-gramatyczne, będące źródłem częstych błędów interferencyjnych (np. odmiana imion własnych, odmiana rzeczowników, oznaczających ilość, miarę lub wagę, tworzenie liczebników, odmiana zaimków zwrotnych i dzierżawczych itp.
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.

Engel, Ulrich u. a.: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Band 1 und 2. Warszawa 2000, Wydawnictwo PWN.

Laskowski, Roman: Polnische Grammatik. dt. Übers. Werner Paschek. Leipzig 1979. Verlag Enzyklopädie.

Helbig, Gerhard, Buscha Joachim: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München, Wien Zürich, New York 2005, Langenscheidt Verlag.

Bąk, Piotr: Gramatyka języka polskiego. Zarys popularny. Warszawa 1993, Wiedza Powszechna.Markiewicz, Aleksandra: Der Imperativ im Deutschen und Polnischen. Kraków 2000. Universitas.
Literatura uzupełniająca:
1.

Czarnecki, Tomasz. Der Konjunktiv im Deutschen und im Polnischen. Versuch einer Konfrontation. Wrocław 1977, PAN.

2.

Dewitzowa, Wanda, Płaczkowska, Barbara: Zwięzła gramatyka języka niemieckiego. Warszawa 199618, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Uwagi:


Numer kursu:

1.2.4-HJN

Nazwa kursu:

HISTORIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO - The history of German language

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

VI

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

15Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

-

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę + egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

4 (ogółem po zaliczeniu wykładu i konwersatorium)Założenia i cele kursu:
Ukazanie procesów historycznych i językowych, które doprowadziły do ukształtowania się niemieckiego języka ponaddialektalnego (standardowego).Zakres tematyczny:
1

Wspólnota pragermańska i języki plemienne Germanów kontynentalnych

2

2. Język staro-wysoko-niemiecki

2.1. Początki niemieckiego języka narodowościowego na tle przemian znaczeniowych wyrazu „deutsch”

2.2. Dialekty regionalne (Schreibsprachen)


3

3. Okres póżnośredniowieczny

  1. Kolonizacja ziem za Łabą i Salą, powstanie dialektów kolonizacyjnych (Ostmitteldeutsch)

3.2. Społeczne rozwarstwienie języka pisanego

3.2.1. Język rycerstwa („klassisches Mittelhochdeutsch”)3.2.2. Języki kancelaryjne

4

 1. Okres kształtowania się języka narodowego

  1. Znaczenie reformacji i rola Lutra w procesie formowania się niemieckiego języka narodowego

  2. Rozprzestrzenianie się i ostateczne ustabilizowanie nowo-wysoko-niemieckiego języka piśmiennictwa

  3. Rola klasyków literatury niemieckiej w procesie unifikacji języka pisanego

  4. Ostateczna unifikacja wymowy języka pisanego (Siebs, niemiecka wymowa sceniczna)

  5. Obecna sytuacja językowa w krajach niemieckiego obszaru językowego, warianty narodowe języka niemieckiego


Literatura podstawowa:
1.

Aleksander Szulc: Historia języka niemieckiego. Warszawa 1990

2.

Gerhart Wolff: Deutsche Sprachgeschichte. München 1999Literatura uzupełniająca:
1.

Werner König: dtv-Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. München 1989

2.

Astrid Stedje: Deutsche Sprache gestern und heute. Einführung in die Sprachgeschichte und Sprachkunde. München 1992
Numer kursu:

1.2.4-HJN

Nazwa kursu:

HISTORIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO/

HISTORY OF GERMAN LANGUAGE

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

VI

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

zaliczenie kursów: Gramatyka opisowa jęz. niem. 1,2,3,4

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

--------

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

--------

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

po zaliczeniu konwersatorium, wykładu oraz zdaniu egzaminu student otrzymuje 4 punkty
Założenia i cele kursu:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie najważniejszych etapów rozwoju języka niemieckiego, a także jego miejsce wśród języków indoeuropejskich. Zarys historii języka przedstawiony będzie w kontekście wydarzeń historycznych, które miały wpływ na jego rozwój. Studenci muszą także poznać główne cechy systemu języka niemieckiego w jego najistotniejszych etapach rozwoju. Zajęcia mają dać wiedzę pozwalającą zrozumieć i uzasadnić obecny stan języka niemieckiego oraz jego zróżnicowanie regionalne.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna