Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona16/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Literatura uzupełniająca:
1.

Czasopismo: „Deutschland“ (wydania: 2/2007, 2/2006, 2/2005, 3/2004, 6/2003) - http://www.magazine-deutschland.de/

2.

http://www.3sat.de/

3.

http://www.dw-world.de/

4.

http://www.filmportal.de/

5.

http://www.litrix.de/
Uwagi:Numer kursu:

1.2.4-PL / 1.2.4-PL-1

Nazwa kursu:

PSYCHOLINGWISTYKA / PSYCHOLINGUISTICS

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi założeniami gałęzi badań psychologicznych, jaką stanowi psycholingwistyka. Zapoznanie się z podstawową terminologią z zakresu psychologii oraz lingwistyki pozwoli na bardziej intensywną analizę podanych poniżej bloków tematycznych. Przyjmując za punkt wyjścia psychologię behawiorystyczną oraz językoznawstwo strukturalistyczne, prześledzony zostanie rozwój założeń badawczych psycholingwistyki. Analiza związku pomiędzy procesami myślowymi a strukturą języka stanowić będzie zasadniczą treść konwersatorium. Uwaga uczestników kursu zwrócona zostanie także na ścisły związek między badaniami psycholingwistycznymi a procesem glottodydaktycznym.

Zaliczenie stanowi pozytywna ocena z kolokwium oraz aktywny udział w zajęciach.


Zakres tematyczny:
1

Psycholingwistyka jako dyscyplina naukowa – źródła, istota, cele

2

Funkcje języka w kontekście kompetencji językowej i komunikacyjnej

3

Neurofizjologiczne podłoże języka / pochodzenie języka

4

Psycholingwistyka a nabywanie języka w świetle teorii gramatyki generatywnej

5

Psycholingwistyka a nauka języków obcych

6

Mowa jako zachowanie werbalne z punktu widzenia produkcji oraz recepcji

7

Słownik umysłowy

8

Struktura języka a procesy przetwarzania informacji

9

Dwujęzyczność

10

Komunikacja niewerbalna

11

Upośledzenia funkcji językowych

12

Psycholingwistyka a interdyscyplinarność
Literatura podstawowa:
1.

Dijkstra, T. / Kempen, G.: Einführung in die Psycholinguistik. Bern 1993.

2.

Kurcz, I.: Psycholingwistyka. Warszawa 1976.

3.

Sadownik, B.: Glottodidaktische und psycholinguistische Aspekte des Fremdsprachenerwerbs: Lernerperspektive. Lublin, 1997.

4.

Horst, M. Müller (Hrsg.): Arbeitsbuch Linguistik, Paderborn 2002.
Literatura uzupełniająca:
1.

Green, J.: Psycholingwistyka. Chomsky a psychologia. Warszawa 1977.

2.

Kurcz, I.: Pamięć – uczenie się – język. Warszawa 1995.

3.

Dietrich, R.: Psycholinguistik. Stuttgart 2002.

4.

Linke, A. / Nussbaumer, M. / Portmann, Paul, R.: Studienbuch Linguistik, 5. erweiterte Auflage, Tübingen 2004.
Uwagi:Numer kursu:

1.2.4-WTKJ / 1.2.4-WTKJ-1

Nazwa kursu:

WSTĘP DO TEORII KOMUNIKACJI/ INTRODUCTION TO THEORIES OF COMMUNICATION

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30 (15+15)Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Nauka o komunikowaniu liczy sobie ponad pięćdziesiąt lat i jest dojrzałą dyscypliną akademicką. Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi teoriami na temat komunikacji w oparciu o punkt widzenia wybitnych specjalistów nie tylko z dziedziny językoznawstwa, ale i socjologii, teorii kultury i filozofii języka.

Zakres tematyczny:
1

Istota komunikacji międzyludzkiej, założenia dotyczące komunikacji

2

Modele komunikacji: Komunikacja jako transfer informacji, komunikacja jako uzgadnianie znaczenia, komunikacja jako perswazja, komunikacja jako tworzenie społeczności

3

Podstawowe teorie semiotyczne, funkcje języka

4

Pragmatyka komunikowania międzyludzkiego, aksjomaty pragmatyki komunikowania

5

Potoczne wyobrażenia na temat komunikacji

6

Obrazkowa teoria języka, użytkowa teoria znaczenia, stanowisko konstruktywistów a realistów

7

Rozwój mediów i ich wpływ na komunikację

8

Elementy komunikacji interkulturowej
Literatura podstawowa:
1.

Auer, Peter: Sprachliche Interaktion. Eine Einführung anhand von 22 Klassikern. Tübingen 1999

2.

Schützeichel, Rainer: Soziologische Kommunikationstheorien. Konstanz 2004

3.

Morreale, S.P. / Spitzberg, B.H. / Barge, J.K.: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa 2007

4.

Heringer, Hans Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Tübingen / Basel 2004

5.

Watzlawick, Paul / Beavin, Janet H. / Jackson, Don D.: Menschliche Kommunikationen: Formen, Störungen, Paradoxien. Bern u.a. 8 1990
Literatura uzupełniająca:
1.

Weder, Bruno H.: Kommunikative Kompetenz. Kommunikation begreifen und durchschauen. Oberentfelden 2004

2.

Dorobek-Ostrowska, Bogusława (Red.): Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Wrocław 2001

3.

Schmidt, Siegfried J. / Zurstiege, Guido: Orientierung Kommunikationswissenschaft. Was sie kann, was sie will. Hamburg 2000

4.

Merten, Klaus / Schmidt, Siegfried J. / Weischenberg, Siegfried (Hg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen 1994

5.

Stöber, Rudolf: Kommunikations- und Medienwissenschaften. Eine Einführung. München 2008

6.

Faulstich, Werner: Medienwissenschaft. Paderborn 2004

7.

Schmitz, Ulrich: Sprache in modernen Medien. Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen. Berlin 2004


Numer kursu:

1.2.4-SD / 1.2.4-SD-1

Nazwa kursu:

Seminarium dyplomowe

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:

ukończenie kursów z gramatyki opisowej (morfologia i składnia)

i wszystkich kursów PNJN na roku II
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5
Założenia i cele kursu:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego z zakresu językoznawstwa

Zakres tematyczny:
1

Język niemiecki i jego odmiany - historia i współczesność

2

Nowsze koncepcje gramatyczne; gramatyka generatywna i dependencyjna

Struktura czasownika w zdaniu; Walencja

Budowa grupy nominalnej

Partykuły3

Szyk w zdaniu, modele zdaniowe

4

Morfologia - podstawowy aparat pojęciowy

Kategorie czasownika5

Lingwistyka a nauczanie języka obcego

Komunikacja interkulturowa


Literatura podstawowa:
1.

Duerscheid, Christa: Syntax. Grundlagen und Theorien. Goettingen 2007.

2.

Busch, A., Stenschke, O.: Germanistische Linguistik. Tuebingen 2007.

3.

Barbour S., Stevenson, P.: Variation im Deutschen. Soziolinguistische Perspektiven. Berlin 1998.
Literatura uzupełniająca:
1.

Eroms, H.W.: Syntax der deutschen Sprache. Berlin 2000.

2.

Hentschel, E., Weydt, H.: Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin 2003.

3.

Knapp, K. (Hrsg.) Angewandte Linguistik. Tuebingen 2004.


Numer kursu:

1.2.4-SD / 1.2.4-SD-1

Nazwa kursu:

Seminarium dyplomowe

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5
Założenia i cele kursu:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego z zakresu literaturoznawstwa. Celem seminarium poprzedzającego egzamin licencjacki nie jest rozległa rekonstrukcja wcześniej zdobytej wiedzy zgodnie z jej chronologiczną strukturą. Aby odnośnie tematyki proseminarium „Funkcje historycznej tematyki w niemieckojęzycznej literaturze pierwszej połowy XX wieku” móc zająć odpowiednią perspektywę interpretacyjną, wymagane są wiadomości i metody, które umożliwiają osadzenie niemieckojęzycznej literatury lat 1910–1955 w jej społecznym i estetycznym kontekście. Pod tym względem seminarium jest kontynuacją. Łączy ono i bazuje na wiadomościach zdobytych z zakresu „Wstępu do literaturoznawstwa”, „Recepcji tekstów naukowych”, „Interpretacji tekstów literackich” oraz „Historii literatury niemieckojęzycznej od jej początków do współczesności”.

Charakterystyczną cechą literatury niemieckojęzycznej pierwszej połowy XX wieku jest częste podejmowanie przez znaczących autorów epickich tematyki historycznej. Zamiarem ich nie było ukazanie wykształconemu mieszczaństwu ilustrującego i zajmującego obrazu historii. Dystans historyczny miał raczej umożliwić odniesienie aktualnych problemów do ogólnych ram światopoglądowych, aby tym samym uwidocznić z jednej strony dezaprobatę, a drugiej strony możliwości modernistycznych tendencji rozwojowych.

Założeniem zajęć jest przekazanie studentom opartej na faktach fundamentalnej orientacji w zakresie głównych tendencji tego okresu. Ponadto studenci zostaną zapoznani z tekstami popularnych i znaczących autorów niemieckich, wśród których znajdują się również pisarze pochodzący ze Śląska. Proseminarium przybliża tylko niewielką ilość autorów, aby ukazać jak za pomocą kontekstu biograficznego, często ćwiczonej analizy lektury i uzyskanych wiadomości z zakresu konwencji gatunkowych można dotrzeć do zasadniczych informacji na temat tego okresu literackiego i jego problematyki.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna