Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona17/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Zakres tematyczny:
1

Krytyka zachodniego społeczeństwa i jego wartości

- pesymistyczne spojrzenie na obowiązujący system wartości: rola pieniędzy, materializm, racjonalizm oświeceniowy, selekcja przez współzawodnictwo, walka o władzę itd.

- poszukiwania nowej orientacji w idealizowanych konstrukcjach światopoglądowych (Żydzi wschodni (ortodoksyjni), buddyzm, mistyka)

- bezczynny antybohater

- struktura narracyjna: mieszanka tradycyjnych realistycznych strategii narracyjnych z silnie zaakcentowaną symboliką, mistyczno-religijną emfazą i elementami fantastycznymi

Teksty źródłowe:

Lion Feuchtwanger: Jud Süss

Joseph Roth: Napoleon

Hermann Hesse: Siddharta

Edgar Julius Jung: Die Herrschaft der Minderwertigen oder Sinndeutung der deutschen Revolution sowie: den Geist achten: Auszug aus der Rede Franz von Papens am 17. Juli 19342

Tematyka historyczna jako wyraz utopijnej projekcji

- koncepcja „humanizmu”: od abstrakcyjnego etycznego założenia do historycznie konkretnego projektu humanizacji w historycznym działaniu

- historyczna osobowość jako kompleksowy charakter

- rola narodu, granice oświecenia i postępu

- historyczne działanie między utopijnym ideałem a konkretnym pragmatyzmem

- strategie narracyjne ironizacji i wielokrotnej perspektywizacji


Teksty źródłowe:

Heinrich Mann: Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri Quatre

Thomas Mann: Lotte in Weimar

Klaus Mann: Alexander. Roman der Utopie3

Historyczna tematyka jako nośnik narodowosocjalistycznego wzorca ideologicznego

- nawiązywanie do narodowych legend, konstrukcji tożsamości oraz postaci wiodących

- historyczne strategie uzasadniające aktualne polityczne działania

- ocena kultur na zajmowanych terenach

- konstrukcja osobowości historycznej jako postaci ponadwymiarowej, jako męczennika bądź bohatera

- strategie narracyjne polegające na wpływaniu na czytelnika poprzez tragiczną heroizację oraz wzbudzanie empatii


Teksty źródłowe:

Max Geisser: Briefe an meine Frau

Max Geisser: Der rote Feind im Waldhof

Max Geisser: Deutschland erwache. Roman eines Führers

Ruth Storm: Tausend Jahre – ein Tag.


4

Narodowosocjalistyczne elity w zachodnioniemieckim społeczeństwie powojennym oraz prawicowo intelektualne, jak i demokratyczne reakcje na koniec Trzeciej Rzeszy

- niemiecki rachunek sumienia i polemika z zarządzoną przez aliantów kulturą winy i sumienia

-fascynacja Ameryką i niemiecki nacjonalizm kulturowy przeciwko narastającej amerykanizacji

- drogi od „wspólnoty narodowej“ do „zniwelowanego społeczeństwa klasy średniej“

- technika oraz przymus okolicznościowy jako elementy nowej ideologii cywilizacji naukowo-technicznej

- alegorie okresu powojennego o wojnie i narodowym socjalizmie


Teksty źródłowe:

Ernst von Salomon: Der Fragebogen

Eugen Kogon: Das Recht auf politischen Irrtum

Arno Schmidt: Alexander oder Was ist die Wahrheit

Ilse Langner: Mutter Berlin an ihre Töchter

Ilse Langner: Klytaimnestra, Iphigenie kehrt heim, Iphigenie und Orest


Literatura podstawowa:
1.

Christian Geulen: Wahlverwandte. Rassendiskurs und Nationalismus im späten 19. Jahrhundert, Hamburg 2004.

2.

Rolf Peter Sieberle: Die konservative Revolution. Fünf biographische Skizzen, Frankfurt a. Main 1995.

3.

Karen Bayer; Frank Sparing (Hg.): Universitäten und Hochschulen im Nationalsozialismus und in der frühen Nachkriegszeit, Stuttgart 2004.
Literatura uzupełniająca:
1.

Gerhard Heiderling: Der Umgang mit der Hauptstadt. Berlin 1945 bis 2000, Berlin 2003.

2.

Dieter Bingen, Wlodzimierz Brorodziej: Vertreibungen europäisch erinnern? Historische Erfahrungen – Vergangenheitspolitik – Zukunftskonzeptionen. Wiesbaden 2003.


Uwagi: Cytowane teksty źródłowe bądź dalsze propozycje tekstów i krótka bibliografia zostaną przekazane do dyspozycji studentów we fragmentach. Na pierwszych zajęciach zostanie ustalone, które z tekstów źródłowych będą omawiane w całości i wejdą w skład testu z lektur.


Numer kursu:

1.2.4-WZK

Nazwa kursu:

Wybrane zagadnienia krajoznawcze niemieckiego obszaru językowego/Selected issues of regional studies of the German-speaking area

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs stały

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Założeniem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów, którzy posiadają już podstawowe informacje z zakresu krajoznawstwa niemieckiego obszaru językowego oraz wyczulenie ich na konieczność ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy. Program kursu obejmuje następujące zagadnienia: położenie geograficzne krajów niemieckojęzycznych, ich systemy polityczne, gospodarkę, edukację i naukę, społeczeństwo, środowisko oraz styl życia. Podstawę zajęć stanowią najnowsze dane i informacje zaczerpnięte z międzynarodowego czasopisma „Deutschland” oraz rządowych portali informacyjnych.

Zakres tematyczny:
1

Fakty i liczby - geografia, ludność (praca z mapą polityczną i fizyczną)

2

Kraje związkowe - portrety 16 krajów związkowych

3

System polityczny - ustawa zasadnicza, system wyborczy, Bundestag, prezydent federalny, kanclerz federalny i rząd, państwo związkowe, Bundesrat, Federalny Trybunał Konstytucyjny, Niemcy a Europa

4

Niemcy jako ośrodek gospodarczy - najważniejsze sektory gospodarki, system gospodarczy: wydajność i równowaga społeczna, Niemcy a gospodarka światowa

5

Edukacja, nauka, badania naukowe - system szkolnictwa wyższego, studenci zagraniczni, wynalazki i innowacje, innowacje „made in Germany”

6

Społeczeństwo niemieckie - ludność, rodzina, kobiety i mężczyźni, życie w Niemczech, młodzież, ludzie starsi, migracja i integracja, zabezpieczenia socjalne)

7

Środowisko, klimat i energia - odnawialne źródła energii, państwowa polityka promocyjna, udział w inicjatywach międzynarodowych

8

Styl życia - jedzenie i zabawa, urlop w Niemczech, moda i wzornictwo, architektura

9

Niemcy a świat - współpraca międzynarodowa, Unia Europejska, ONZ, misje zagraniczne

10

Austria - geografia, ludność, system polityczny, gospodarka, polityka socjalna, edukacja, sport i media

11

Szwajcaria - geografia, ludność, system polityczny, gospodarka, turystyka

Literatura podstawowa:
1.

Glaser, Rüdiger/ Gebhardt, Hans/ Schenk, Winfried: Geographie Deutschlands. Darmstadt 2007.

2.

Luscher, Renate: Von der Wende bis heute. Landeskunde Deutschland. München 2009.

3.

Czasopismo „Deutschland“ - http://www.magazine-deutschland.de/

4.

Tatsachen über Deutschland. Frankfurt/Main 1998 - http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/Literatura uzupełniająca:
1.

Bęza, Stanisław: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. Warszawa 2006

2.

Frydel, Stanisław: Auswahl von Texten zur Landeskunde der Bundesrepublik Deutschland. Kraków 2004

3.
4.
5.

6.


Kuhne, Berthold: Grundwissen Deutschland. Kurze Texte und Übungen. München 2003.
http://www.deutschland.de
Österreich. Konkret. Daten & Fakten. Bundespressedienst - Wien (broszura wydana przez www.bundeskanzleramt.at)
http://www.bundesregierung.de
Uwagi:


Numer kursu:

1.2.4-WTT / 1.2.4.-WTT-1

Nazwa kursu:

WSTĘP DO TEORII TRANSLATORYKI 1 i 2

(INTRODUCTION TO TRANSLATION THEORY 1 and 2)

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs stały

Rok:

III

Semestr:

V+VI

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do teorii nauki o przekładzie i przygotowanie ich do samodzielnego tłumaczenia pisemnego i ustnego. Punktem wyjścia zajęć będzie określenie przedmiotu badań translatoryki, geneza tej dziedziny wiedzy oraz wskazanie dyscyplin pokrewnych. Zakres tematyczny kursu obejmuje ponadto definicje i rodzaje przekładu, pojęcie ekwiwalencji oraz kwestie oceny i krytyki przekładu.

Na podstawie opracowanej przez Katharinę Reiß typologii tekstów przedstawiona zostanie zależność pomiędzy typem tekstu a zastosowaną metodą przekładuKolejny blok tematyczny poświęcony będzie specyfice tłumaczenia ustnego. Przedmiotem zajęć będzie również analiza i omówienie wybranych przekładów tekstów użytkowych. Ponadto poruszona zostanie kwestia głównych tendencji we współczesnym przekładoznawstwie.
Zakres tematyczny:1

Geneza translatoryki jako dyscypliny naukowej

2

Ekwiwalencja – definicja i rodzaje

3

Metody badawcze nauki o przekładzie

4

Przekład jako transfer kulturowy

5

Rodzaje tekstów użytkowych, specyfika tłumaczenia przysięgłego

6

Podstawy tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego

7

Typologia translatoryczna tekstów i metody przekładu wg Kathariny Reiß

8

Analiza równoległa tekstów źródłowych i docelowych z różnych rejestrów

9

Ocena i krytyka przekładu

10

Główne nurty i szkoły we współczesnym przekładoznawstwie


Literatura podstawowa:

1.

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2000.

2

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim 2001.

3.

Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung; Tübingen 1994.
Literatura uzupełniająca:1.

Apel, Friedmar / Kopetzki, Annette: Literarische Übersetzung. Stuttgart 2003.

2.

Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia. Poznań 1999.

3.

Koźbiał, Jan (ed.): Recepcja – Transfer – Przekład. Warszawa 2002.

4.

Pisarska, Alicja / Teresa Tomaszkiewicz: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań 1996

5.

Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München 1971.

6.

Reiß, Katharina: Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg 1993.

7.

Salevsky, Heidemarie: Translationswissenschaft. Ein Kompendium. Unter Mitarbeit von Ina Müller und Bernd Salevsky. Frankfurt/Main 2002.

8.

Snell-Hornby, Mary / Hönig, Hans G. / Kußmaul, Paul / Schmidt Peter A. (eds.): Handbuch Translation. Tübingen 1998.

9.

Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa 1993

10.

Wojtasiewicz, Olgierd: Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa 2005.Numer kursu:

1.2.4-FNOK / 1.2.4-FNOK-1

Nazwa kursu:

FILM / FILM

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

Kurs stały

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

15 i 15
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Celem zajęć jest zapoznanie z historią kinematografii niemieckiej oraz najważniejszymi filmami niemieckojęzycznymi. Ponadto zajęcia te mają na celu wypracowanie umiejętności analizy poszczególnych filmów w oparciu o konkretny kontekst historyczny, kulturowy bądź socjalny. W ten sposób zajęcia te mają również nawiązywać i poszerzać wiadomości z zakresu wyżej wymienionych kontekstów. Jako zajęcia językowe mają na celu podniesienie kompetencji językowych.
Zakres tematyczny:
1

Film ekspresjonistyczny

2

Gatunek „Historien Film“

3

Marlene Dietrich i „Błękitny anioł“

4

Film wschodnioniemiecki 1945-1950

5

Film zachodnioniemiecki 1945-1950

6

Lata 50-te i 60-te w zachodnioniemieckim filmie

7

Lata 70-te i 80-te w zachodnioniemieckim filmie
Literatura podstawowa:
1.

Krusche, Dieter: Reclams Filmführer. Stuttgart 1973

2.

Hans Günther Pflaum: Film in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1992

3.

James Monaco: Film verstehen. Hamburg 1980
Literatura uzupełniająca:
1.

Paech, Joachim: Literatur und Film. Stuttgart 1988

2.

W. Jacobsen ( Hsg.), Geschichte des deutschen Films. München 1990.Uwagi:

Lista analizowanych tekstów bądź ich fragmentów zostanie przedstawiona na pierwszych zajęciach.Uwagi:

Lista omawianych tekstów zostanie przedstawiona na pierwszych zajęciach. Student zobowiązany jest do znajomości zakresu treści programowych przedmiotu ujętych w sylabusie, bez względu na to, czy zostały one omówione w trakcie zajęć.Numer kursu:

1.2.4-KZ-GP-1

Nazwa kursu:

Galicja - prowincja na peryferiach Monarchii Habsburskiej


Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs zmienny

Rok:

III

Semestr:

V

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

15
Warunki wpisu na kurs:

-

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Galicja, jako część Monarchii Habsburskiej między Krakowem a Lwowem, w której od wieków mieszkali Ukraińcy, Polacy, Żydzi i Niemcy, stanowiła do połowy XX wieku tygiel przeróżnych mniejszości religijnych i kulturowych. Pomimo wielu napięć na tle narodowościowym oraz mizernego stanu gospodarki była pewnego rodzaju prekursorem wielokulturowego społeczeństwa, w którym zawiera się dzisiejsza idea Unii Europejskiej. Nazistowskie ludobójstwo oraz brutalna polityka władz radzieckich położyły kres istnieniu tej prowincji. Jej szczególny i niepowtarzalny charakter przetrwał jednak w obrazach literackich autorów rozproszonych po całym świecie. Badania porównawcze wybranych tekstów literackich oraz reportaży podróżniczych mają na celu ukazanie odmiennych sposobów kreowania literackich krajobrazów. Galicja była dla jednych odległym wspomnieniem, dla drugich przeżywaną rzeczywistością, a dla jeszcze innych wyłącznie celem podróży. Analiza indywidualnego punktu widzenia autora ma pokazać jego wpływ na literacką konstrukcję przestrzeni galicyjskiej. W celu głębszego zrozumienia tematu zostaną również omówione niezwykle istotne pojęcia „centrum” i „peryferii”.

Zakres tematyczny:
1

Mit Galicji jako paradoks (mityzacja i demityzacja)

Krótkie teksty wybranych autorów - Ivan Franko, Joseph Roth, Karl Emil Franzos, Leopold von Sacher-Masoch2

Wspomnienia

Teksty wybranych autorów - Soma Morgenstern, Minna Lachs, Eva Deutsch, Stanisław Lem, Józef Wittlin, Manès Sperber3

Obraz miasta - Kraków i Lwów

Józef Wittlin: Mein Lemberg, Adam Zagajewski: Nach Lemberg fahren, Scholem Alejchem: Krakau und Lemberg4

Obrazy z podróży i reportaże

Fragmenty: Franz Krater: Briefe über den itzigen Zustand von Galizien (1786), Alfred Döblin: Reise in Polen, Joseph Roth: Reise durch Galizien (1924)

Antologia: Romantyczne wędrówki po Galicji. Ossolineum. Wrocław 1987

Przewodnik: Illustrierter Führer durch Galizien. Wien und Leipzig 19145

Literatura a etnografia

Karl Emil Franzos, Ivan Franko, Andrzej Stasiuk
Literatura podstawowa:
1.

Gauß, Karl-Markus, Pollack, Martin: Das reiche Land der armen Leute. Literarische

Wanderungen durch Galizien, Wien 1992.

2.
3.
4.
5.

Simonek, Stefan, Woldan, Alois: Europa Erlesen. Galizien. Klagenfurt 1998.
Zieliński Andrzej: Romantyczne wędrówki po Galicji. Wrocław 1987
Illustrierter Führer durch Galizien. Mit einem Anhang: Ost-Schlesien. Wien und Leipzig 1914.
Stasiuk, Andrzej: Galizische Geschichten. Frankfurt a. M. 2002.


Literatura uzupełniająca:
1.

Pollack, Martin: Galizien. Eine Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina. Frankfurt a. M. Leipzig 2001.

2.

Röskau-Rydel, Isabel: Deutsche Geschichte im Osten Europas. Galizien, Berlin 1999

3.
4.
5.

6.

7.

Die Habsburgischen Landschaften in der österreichischen Literatur. Poznań 1995.
Kracik, Jan: W Galicji trzeźwiejącej, krwawej, pobożnej. Kraków 2008.
Kłańska, Maria: Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772 -1918. Kraków 1991.
Kłańska, Maria: Problemfeld Galizien In deutschsprachiger Prosa 1846 - 1914. Wien·Köln·Weimar 1991.
Galizien als gemeinsame Literaturlandschaft. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Sonderheft 62. Innsbruck 1988.

Uwagi:

Pełna lista tekstów zostanie przedstawiona na pierwszych zajęciach.Numer kursu:

1.2.4-KZ-WTF-1

Nazwa kursu:

Wstęp do tłumaczenia fachowego / Introduction to technical translation

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs zmienny

Rok:

III

Semestr:

V

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

15+15
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie wprowadzić studentów do tłumaczenia fachowego. Na tych zajęciach studenci zapoznają się z różnymi tekstami fachowymi i ze specyfiką języka fachowego (terminologia) oraz sposobami uwzględniania tych aspektów w trakcie tłumaczenia. Studenci zapoznają się ze strategiami tłumaczeniowymi i z problememami w tłumaczeniu fachowym, wynikającymi z różnych rodzajów tekstów fachowych oraz z różnic kulturowych.


Zakres tematyczny:
1

Podstawy tłumaczenia fachowego

2

Rodzaje tekstów fachowych, konwencje tekstów fachowych, terminologia

3

Problemy tłumaczeniowe tekstów fachowych

4

Strategie tłumaczenia tekstów fachowych

5

Porównanie tekstów fachowych w języku niemieckim i polskim

6

Tłumaczenie dokumentów
Literatura podstawowa:
1.

Fluck, Hans-Rüdiger: Fachsprachen und Fachkommunikation. Heidelberg 1998.

2.

Fluck, Hans-Rüdiger: Fachsprachen. Stuttgart 1996.

3.

Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg 1995.

4.

Sandrini, Peter: Übersetzen von Rechtstexten. Tübingen 1999.

5.

Stolze, Radegundis: Fachübersetzung. Berlin 2009.Literatura uzupełniająca:
1.

Snell-Hornby, Mary et al.: Handbuch Translation. Tübingen 1999.
Uwagi:

---Numer kursu:

1.2.4-KZ-HNO

Nazwa kursu:

HISTORIA NIEMIECKOJĘZYCZNEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs zmienny

Rok:

III

Semestr:

V

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

15
Warunki wpisu na kurs:

na kurs mogą wpisywać się studenci II, III i IV roku

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:Założenia i cele kursu:

Teoretyczne i praktyczne zajęcia z paleografii niemieckiej (pismo neogotyckie-pisane) na postawie różnorodnych, niemieckojęzycznych źródeł.
Zakres tematyczny:
1

Wprowadzenie i omówienie historii powstania pisma neogotyckiego.

2

Zapoznanie studentów z techniką pisma na przykładzie wybranych edycji źródeł.

3

Zapis pisma neogotyckiego i jego form.

4

Edytorstwo źródeł rękopiśmiennych.

5

Ćwiczenia dot. odczytywania pisma neogotyckiego (pisma pisanego)

6

Cechy rękopiśmiennego pisma neogotyckiego w XIX i XX wieku.

7

Tworzenie wlasnych zapisow w neogotyku.

8

Omówienie i ocena przygotowanych przez studentów prac semestralnych.

Literatura podstawowa:
1.

Górski, Karol: Neografia gotycka podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w. PWN: 1978

2.

Bobowski, Kazimierz: Ewolucja pisma neogotyckiego na Śląsku od początku XVI do połowy XX wieku. 1992

3.

Schneider, Karin: Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten. Eine Einführung, Tübingen 1999 (=Sammlung kurzer Grammatiken Germanischer Dialekte, Bd. 8)

4.

Schneider, Karin: Gotische Schriften in deutscher Sprache. I. Vom späten 12. Jahrhundert bis um 1300. 2 Bde.: Text und Tafeln. Wiesbaden 1987.

5.

Szultka, Zygmunt, Piśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI do XIX wieku, Pozn. Tow. Przyj. Nauk 1994Literatura uzupełniająca:
1.

Jamiałkowska D., Memoriale Łukasza Watzenrodego (1489) – analiza paleograficzna, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1972

2.

Krzyżanowski St., Album Palaeographicum, Kraków 1959.

3.

Gzella G., Pisma dla ludu pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku

Wydaw. UMK 19944.

Friedberg M., Kancelaria miasta Krakowa do połowy XVIII wieku, „Archeion”, T. XXIV 1955

5.

W. Semkowicz, Paleografia Łacińska, Kraków 2002

6.

Trelińska B., Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991

7.

Otto MAZAL: Paläographie und Paläotypie. Zur Geschichte der Schrift im Zeitalter der Inkunabeln (Bibliothek des Buchwesens 8). Stuttgart 1986.

8.

Ernst CROUS - Joachim KIRCHNER, Die gotischen Schriftarten. Braunschweig 1970.

9.

Joachim KIRCHNER, Scriptura gothica libraria, München-Wien 1966.

10.

Hans FOERSTER, Abriss der lateinischen Paläographie. Stuttgart 2. Aufl. 1963 (ND Stuttgart 1981).
Uwagi:


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna