Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona19/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20Zakres tematyczny:
1

Definicje języka w językoznawstwie

2

Zadania i naukowe metody pracy lingwistyki (ogólnie)

3

Zasady opisu języka

4

Dyscypliny i metody lingwistyki opisowej

5

Fonetyka / Fonologia

6

Morfologia

7

Składnia

8

Semantyka

9

Leksykologia

10

Przedmiot zainteresowania i metody pragmatyki

11

Metodologia badań socjolingwistyki

12

Metodologia badań stylistyki

13

Metodologia badań psycholingwistyki


14

Plan pracy językoznawczej

15

Efektywne szukanie materiałów


16

Zbieranie materiału badawczego i korpusyLiteratura podstawowa:


Horst M. Müller, Arbeitsbuch Linguistik, Paderborn 2002Franck, Norbert/ Stary, Joachim, Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens, Paderborn 2003Pelz, Heidrun: Linguistik. Eine Einführung. Hamburg 2000Linka, Angelika u.a., Studienbuch Linguistik, Tübingen 2001Literatura uzupełniająca:
1.

Fleischer Wolfgang e.a. (Hrsg.), Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache, Frankfurt am Main 2001.

2.

Glück Hans (Hrsg.), Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart, Weimar 1993

3.

Crystal, David: Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache. Frankfurt, New York 1993

4.

Stolz Thomas, Kolbe Katja (Hrsg.), Methodologie in der Linguistik, Frankfurt am Main 2003
Numer kursu:

1.2.4.S2-AKP-1 / 1.2.4.S2-AKP-2

Nazwa kursu:

ANALIZA I KRYTYKA PRZEKŁADU/ Analysis and Critic of Translations

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs specjalizacyjny

Rok:

I (II stopień)

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie przygotować studentów do dokonywania samodzielnej analizy oraz ewaluacji przekładów tekstów pisanych. Punktem wyjścia zajęć będzie omówienie metod przekładu ze względu na typ tekstów (Reiß) oraz zestawienie kryteriów oceny jakości tłumaczenia (Kautz, Kußmaul, Nord), przy uwzględnieniu odbiorcy docelowego, czynników związanych z tekstem źródłowym oraz wyznaczników pozajęzykowych. Ponadto uwzględnione zostaną specjalne funkcje przekładu oraz subiektywne i obiektywne granice krytyki przekładu. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzanie analizy i konstruktywnej krytyki zarówno gotowych przekładów z różnych rejestrów, jak i tłumaczeń własnych, wykonywanych przez samych studentów. Analizie towarzyszyć będzie wskazanie ewentualnych błędów oraz próba zaproponowanie alternatywnych rozwiązań translatorskich.
Zakres tematyczny:
1

Typologia tekstów wg Kathariny Reiß jako kryterium oceny przekładu

2

Kryteria oceny przekładu tekstów literackich

3

Kryteria oceny przekładu tekstów użytkowych

4

Kategoria błędu tłumaczeniowego

5

Subiektywne i obiektywne granice krytyki przekładu

6

Wierność a kreatywność w tłumaczeniu

7

Wykonywanie krótkich przekładów tekstów z różnych rejestrów

8

Analiza gotowych przekładów tekstów pisanych (rejestr, styl, cel, funkcja, grupa docelowa, poprawność językowa, wierność, zgodność z konwencją)

9

Ocena jakości tłumaczenia przekładów własnych i cudzych

10

Krytyka przekładów własnych i cudzych
Literatura podstawowa:
1.

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2000.

2.

Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methoden und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Tübingen 2009.

3.

Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München 1971.
Literatura uzupełniająca:
1.

Kussmaul, Paul: Kreatives Übersetzen. Tübingen 2007.

2.

Kussmaul, Paul: Übersetzen als Entscheidungsprozess. Die Rolle der Fehleranalyse in der Übersetzungsdidaktik. W: Snell-Hornby, Mary (ed.): Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen i Basel 1994, s.206-229.

3.

Paepcke, Fritz: Textverstehen – Textübersetzen – Übersetzungskritik. W: Snell-Hornby, Mary (ed.): Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen i Basel 1994, s.106-132.

4.

Reiß, Katharina: Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg 1993.
Uwagi:Numer kursu:

1.2.4.S2-TE-1 / 1.2.4.S2-TE-2

Nazwa kursu:

TŁUMACZENIA EKONOMICZNE / Economic Interpreting

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs stały

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie zapoznać studentów ze specyfiką rejestru ekonomicznego oraz ze słownictwem specjalistycznym, w celu przygotowania do samodzielnego tłumaczenia tego rodzaju tekstów. W semestrze zimowym realizowane będą tłumaczenia z języka niemieckiego, w letnim – przekład na język niemiecki. Zajęcia będą obejmować wybrane dziedziny języka biznesowego, związane m.in. z organizacją i funkcjonowaniem firmy (akty prawne, statuty, umowy, korespondencja), bankowością, handlem. Wykorzystywane będą autentyczne teksty źródłowe (np. kodeks spółek handlowych, umowa spółki, różnego rodzaju umowy, zaświadczenia) oraz aktualne artykuły prasowe o tematyce ekonomicznej.

Zakres tematyczny:
1

Materiały szkoleniowe dot. strategii postępowania z klientami

2

Raport o sytuacji w przemyśle turystycznym

3

Świadectwo pracy

4

Umowa spółki

5

Oferta handlowa

6

Korespondencja handlowa

7

Prezentacja firmy / produktów

8

Wewnątrzzakładowe procedury ISO

9

Wnioski/ zaświadczenia związane z działalnością gospodarczą

10

Dokumenty związane z postępowaniem upadłościowym

11

Bilans roczny
Literatura podstawowa:
1.

Buhlmann, Rosemarie / Fearns, Anneliese / Gaspardo, Nello: Präsentieren und Verhandeln. Warszawa 2003.

2.

Eismann, Volker: Wirtschaftskommunikation Deutsch. Berlin und München 2001.
Literatura uzupełniająca:
1.

Alisch, Alexander / Wojtala, Andrzej: Niemiecko-polski słownik tematyczny. Ekonomia. Warszawa 1999.

2.

Bęza, Stanisław / Kleinschmidt, Anke: Deutsch im Büro und im Geschäftsleben. Warszawa 1996.

3.

Gliwiński, Tomasz / Weigt, Zenon: Fachdeutsch für Dolmetscher und Übersetzer. Warszawa 1997.

4.

Iluk, Jan / Kubacki, Artur Dariusz: Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Warszawa 2006.

5.

Kilian, Alina (ed.): Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Warszawa 2000.

6.

Marciszewski Michał / Milewski, Piotr: Słownik terminologii handlowej, podatkowej i księgowej. Bydgoszcz – Warszawa 2004.

7.

Mühlbradt, Frank: Wirtschaftslexikon. Frankfurt am Main 1992.

8.

Polski kodeks spółek handlowych/ Polnisches Handelsgesellschaftengesetzbuch. Zweisprachige Textausgabe. Warszawa 2001.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna