Instytutowy pakiet informacyjny ects


Europejski System Transferu Punktów - ECTSPobieranie 1.52 Mb.
Strona2/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Europejski System Transferu Punktów - ECTS


  1. Czym jest ECTS?

Europejski System Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System, ECTS) powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus, utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Jako system transferu punktów ECTS objął swym zasięgiem ponad 30 krajów i funkcjonuje już w ponad tysiącu uczelni. ECTS został uznany za jeden z fundamentów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przez 40 krajów-sygnatariuszy Procesu Bolońskiego. W Europejskim Systemie Transferu Punktów zdefiniowano pojęcie punktu oraz opracowano i wprowadzono dokumenty ułatwiające uczelniom wymieniającym studentów uznawanie okresu studiów za granicą. Istotną cechą punktu ECTS jest jego wymiar - liczba godzin pracy studenta. W wielu innych systemach, np. w systemie amerykańskim, liczba punktów przypadających na dany przedmiot odzwierciedla liczbę godzin zajęć, a bywa także uzależniona od oceny, jaką otrzymuje student. Liczba punktów ECTS przypisana danemu przedmiotowi odpowiada średniemu nakładowi pracy studenta potrzebnemu do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia z danego przedmiotu.

W tradycyjnym systemie organizacji studiów dysponujemy planem, programem studiów, w którym każdemu semestrowi przypisane są odpowiednie przedmioty lub ich części składowe. Prowadząc studentów przez studia, zalicza się im poszczególne semestry. W przypadku braku zaliczenia części przedmiotów przewidzianych dla danego semestru w planie studiów, uczelnia stosuje tzw. zaliczenie warunkowe i tzw. rejestrację warunkową na wyższy semestr. Warunkowość polega na obowiązku zaliczenia brakujących przedmiotów w z góry określonym terminie. Nie wypełnienie tego obowiązku skutkuje zwykle cofnięciem rejestracji warunkowej i udzieleniem urlopu na jeden semestr, a następnie powtarzaniem semestru, w którym wystąpiły braki. Tak więc, najmniejszą jednostką, która jest brana pod uwagę przy rejestracji jest semestr. Zaliczyć go można całkowicie jedynie w przypadku zaliczenia jego wszystkich części składowych. Stan zaawansowania studiów określa się na podstawie liczby zaliczonych semestrów.

W systemie punktowym studentom zaliczane są punkty, które wynikają z zaliczonych przedmiotów. Liczba zaliczonych punktów jest miarą postępów studenta w studiach. W danym momencie studiów studentowi, w celu dokonania rozliczenia, zalicza się punkty wynikające z przedmiotów przewidzianych planem studiów w semestrach, na które został zarejestrowany. Wszelkie punkty ponadprogramowe, jeśli nie wynikają z przewidzianej planem elastyczności programu, nie są zwykle uwzględniane.


  1. Czym są punkty ECTS i na jakich zasadach są przyznawane?

Punkt można zdefiniować jako jednostkę miary całkowitego, przeciętnego nakładu pracy studenta niezbędnego do osiągnięcia założonych efektów kształcenia. Kluczową rolę w procesie wyznaczania ilości punktów odgrywa zatem pojęcie „nakładu pracy studenta” oznaczający liczbę godzin pracy przeciętnego studenta niezbędnych dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Obejmuje ona godziny pracy w uczelni przewidziane planem zajęć, indywidualną pracę studenta w uczelni i poza nią, zarówno w okresie zajęć, jak i w czasie przygotowywania się do egzaminów. Należy tu doliczyć czas poświęcony na egzaminy i inne formy zaliczania przedmiotów. W związku z tym, że chodzi o przeciętnego studenta, trzeba również uwzględnić przeciętny czas niezbędny do dodatkowego przygotowania się do sesji i egzaminów poprawkowych.

Zaliczenia w ramach systemu ECTS odbywają się semestralnie, tzn. w każdym semestrze student musi zgromadzić minimum 30 punktów transferowych. Przewidzianą dla danego kursu ilość punktów uzyskuje się po uzyskaniu zaliczenia (bądź zdaniu egzaminu). Roczny nakład pracy studentów odpowiada zatem 60 punktom. Jest to naturalnie obciążenie pracą studenta studiującego w trybie stacjonarnym w pełnym wymiarze czasowym (ang. fuli time). Według raportu z projektu „Tunning” średnie roczne obciążenie studentów pracą w krajach europejskich wynosi około 1520 godzin. Można zatem powiedzieć, że średnio 1 punkt odpowiada nieco ponad 25 godzinom pracy studenta. Oczywiście, zgodnie z definicją nakładu pracy studenta, całkowity nakład oznacza uwzględnienie wszelkich aktywności studenta potrzebnych do uzyskania zaliczenia przedmiotu, a więc włącznie z przygotowaniem do egzaminu, a następnie czasem jego trwania. W skali studiów 5-cio letnich liczba punktów, będących warunkiem ukończenia nauki i możliwości obrony pracy magisterskiej wynosi zatem 300.  1. Oceny

Oceny uzyskane z zaliczeń i egzaminów nie mają związku z punktami. Oceny służą do obliczania średniej i mają wpływ na stypendium naukowe. Znaczy to, że wystarczy zaliczyć czy zdać egzamin na ocenę dostateczną, by otrzymać przewidzianą dla danego przedmiotu ilość punktów. Jeśli jednak student zapisał się na kurs przekraczający wymagane minimum punktowe, ale go nie zaliczył, ocena niedostateczna wpisywana jest do indeksu oraz uwzględniana przy obliczeniu średniej ocen. Student, który nie zaliczył któregokolwiek kursu wymaganego programem studiów, jest zobligowany do powtórzenia go w następnym roku, nawet w wypadku, gdy zdobyta przez niego ilość punktów w semestrze bieżącym wystarcza do zaliczenia go. Nie zaliczenie jakiegokolwiek kursu wybranego przez studenta, niezależnie od zgromadzonej ilości punktów, wyklucza możliwość obrony pracy magisterskiej.

Studenci mają prawo do wyboru kursów zmiennych prowadzonych poza instytutem. 1


ECTS na Uniwersytecie Opolskim

Podstawowym dokumentem ECTS w każdym instytucie jest pakiet informacyjny ECTS, który jest przewodnikiem po uczelni, wydziale i kierunku. Zawiera niezbędne informacje do studiowania, świadomego kierowania swoim rozwojem naukowym. Pakiet Informacyjny ważny jest tylko na określony rok akademicki. Każdy student winien mieć swój pakiet na własność, bowiem jest on warunkiem trafnych wyborów przedmiotów. Porozumienie o planach i programach zajęć zawierane jest bądź na poziomie uczelni, wydziałów i dotyczy pełnego uznawania przez uczelnię macierzystą studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, bądź jest porozumieniem indywidualnym dla każdego studenta, przed odbyciem przez niego studiów poza macierzystą uczelnią.

Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia specjalny formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS ustala, na podstawie Pakietu Informacyjnego uczelni przyjmującej, program własnych zajęć. Porozumienie w sprawie skali ocen. Student, po odbyciu okresu studiów w uczelni przyjmującej, otrzymuje podpisany przez koordynatora ECTS wykaz zaliczeń. W wykazie tym zaznaczone są oceny wedle skali ECTS.

Stopień ECTS Ocena UO

A bardzo dobry 5.0

B plus dobry 4.5

C dobry 4.0

D plus dostateczny 3.5

E dostateczny 3.0

F niedostateczny 2.0

Uczelnia wysyłająca i przyjmująca, przygotowuje dla każdego studenta biorącego udział w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów i oceny uzyskane za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczane są w miejsce tych, które student winien zdobyć w swojej uczelni.

Wszyscy studenci zagraniczni, którzy nie są uczestnikami programu ECTS, ubiegają się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie świadectwa maturalnego. Nie zdają oni egzaminów wstępnych, ale zgłaszają się bezpośrednio do Uniwersytetu poprzez polską placówkę dyplomatyczną lub przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Studenci, uczestnicy programu ECTS, są przyjmowani na studia w ramach porozumień międzyuczelnianych lub międzywydziałowych. Wniosek o przyjęcie na studia w systemie ECTS składać należy u koordynatora uczelnianego ECTS Uniwersytetu Opolskiego. Konieczne dokumenty to: formularz zgłoszenia, porozumienie o programie zajęć i wykaz zaliczeń. Studenci, nie będący uczestnikami ECTS, składają dokumenty w Samodzielnej Sekcji Organizacji Kształcenia.,tel. (+4877) 54 15 931, Collegium Minus, pl. Kopernika 11a.

Kandydaci ubiegający się na studia na UO w systemie dziennych lub zaocznych studiów składają następujące dokumenty: podanie uniwersyteckie, cztery zdjęcia, zaświadczenie o stanie zdrowia i świadectwo maturalne. Uniwersytet wydaje każdego roku, w styczniu, "Informator dla kandydatów", który szczegółowo przedstawia zasady przyjmowania na studia. Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji w ukazującym znajdują się także na stronie www.uni.opole.pl (link: „rekrutacja”).

Przyjazd i pobyt w Opolu studentów uczelni zagranicznych w ramach systemu ECTS

Studiujący w systemie ECTS, powinni niezwłocznie dopełnić wszelkich formalności związanych z rejestracją. W tym celu należy zgłosić się do Samodzielnej Sekcji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z paszportem i fotografią..

Kierownikiem Sekcji jest:

mgr Anna Kuczyńska, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a, tel. (+48 77) 5415992 wew. 192 (kierownik), wew. 191 (biuro).

Sekcja rejestruje, przechowuje dokumentację i kieruje studenta do opiekuna naukowego. Sekcja udziela także pomocy w rozwiązywaniu problemów powstających w czasie pobytu studenta na naszej Uczelni.

Studenci przyjeżdżający do Polski na warunkach turystycznych (bez wizy) mogą przebywać w naszym kraju przez okres wyznaczony w porozumieniu między rządami. Po tym okresie muszą starać się o wizę studencką. W celu jej uzyskania student powinien zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z ważnym paszportem i zaświadczeniem z Uczelni o pobycie na studiach. Pomoc w uzyskaniu wizy zapewnia Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Uczelnia zapewnia zakwaterowanie w domu studenta („Niechcic”, "Kmicic", "Spójnik", "Mrowisko") lub może udzielić pomocy w znalezieniu pokoju lub mieszkania poza kampusem. Koszt miesięcznego utrzymania w Opolu szacuje się na około 1000 zł. Więcej informacji na temat systemu ECTS na UO znaleźć można na stronie http://www.uni.opole.pl/index.php?show=ects


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna