Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona20/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Uwagi:
Numer kursu:

1.2.4.S2-ZJ-1

Nazwa kursu:

Zmiany językowe /Language Changes


Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

15
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z procesami przemian zachodzącymi na przestrzeni rozwoju i kształtowania się języków, ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego w jego formie mówionej i pisanej. Głównym celem kursu jest wykształcenie umiejętności zauważania i oceniania przemian językowych.
Zakres tematyczny:
1

Początki języka

2

Przyczyny zmian językowych

3

Zmiany historyczne oraz w języku współczesnym

4

Zmiany w obrębie fonetyki

5

Zmiany w obrębie morfologii

6

Zmiany w obrębie składni

7

Zmiany w obrębie leksyki

8

Zmiany w obrębie semantyki

9

Przemiany w języku pisanym
Literatura podstawowa:
1.

Stedje, Astrid: Deutsche Sprache gestern und heute, München 1994

2.

Frey, Evelin: Einführung in die Historische Sprachwissenschaft des Deutschen, Heidelberg 1994

3.

Keller, Rudi/Kirschbaum, Ilja: Bedeutungswandel. Eine Einführung, Berlin, New York 2003

4.

Keller, Rudi: Sprachwandel, Tübingen 1990

5.

Eichhoff-Cyrus, Karin M./Hoberg, Rudolf (eds.): Die deutsche Sprache zur Jahrtausendwende, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 2000.

5.

Braun, Peter: Tendenzen in der deutschen Gegenwartsprache. Sprachvarietäten, Stuttgart, Berlin, Köln 1993
Literatura uzupełniająca:
1.

Drosdowski, Günter/Henne, Helmut: Tendenzen der deutschen Gegenwartsprache. In: Althaus, Hans Peter/Henne, Helmut/Wiegand, Herbert Ernst (eds.): Lexikon der germanistischen Linguistik, Tübingen 1980, s. 619-632.

2.

König, Werner (eds.): dtv-Atlas zur deutschen Sprache, München 1994.

3.

Meibauer, Jörg u.a.: Einführung in die germanistische Linguistik, Stuttgart, Weimar 2002
Uwagi:Numer kursu:

1.2.4.S2-WZJ-1

Nazwa kursu:

WYBRANE ZAGADNIENIA Z JĘZYKOZNAWSTWA / SELECTED QUESTIONS OF THE LINGUISTICS

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs stały

Rok:

I

Semestr:

II

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

-

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest wprowadzenie do wybranych zakresów tematycznych, metod i terminologii językoznawstwa. Nabycie umiejętności rozumienia, a także krytycznego czytania tekstów naukowych o tematyce językoznawczej.
Zakres tematyczny:
1.

Pojęcie i geneza języka, liczba języków i przedmiot badań językoznawstwa.

2.

Sylwetki znanych językoznawców. Przekrój przez rozwój lingwistyki.

3.

Język w użyciu społecznym. Elementy socjolingwistyki. Język niemiecki, jego warianty i ich użycie (Język mówiony a pisany. Język standardowy a dialekty i język potoczny). Język kobiet a język mężczyzn.

4.

Lingwistyka korpusu- przedmiot badań. Korpusy językowe. Możliwości badawcze.

5.

Wybrane zagadnienia z lingwistyki tekstu. Definicja tekstu. Tekstualność. Typologizacje tekstów. Wyznaczniki orientacji w tekście. Mikro- i makrostruktury tekstowe.

6.

Jezykoznawstwo kognitywne- metaforyka.
Literatura podstawowa:
1.

Bartschat, B.: Methoden der Sprachwissenschaft: von Hermann Paul bis Noam Chomsky . Berlin 1996.

2.

Fleischer, W. / Helbig, G. / Lerchner, G. (eds.): Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache. Frankfurt am Main u.a. 2001.


3.

Heinemann, W./ Viehweger, D.:Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen 1991.

4.

Lemnitzer, L./ Zinsmeister, H.: Korpuslinguistik. Eine Einführung. Tübingen 2006.

5.

Lakoff, G./Johnson, M.: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. Heidelberg 1997.
Literatura uzupełniająca:
1.

Berdychowska, Z./ Dębski, A./ Heinemann, M. (eds.): Im Blickpunkt: Textlinguistik und Pragmatik. Kraków 2001.

2.

De Saussure, F.: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, 3. Auflage, Berlin 2001.

3.

Dittmar, N.: Grundlagen der Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben. Tübingen 1997.

4.

Müller, H.M. (ed.): Arbeitsbuch Linguistik, Paderborn 2002.

5.

Hutterer, C. J.: Die germanischen Sprachen. Ihre Geschichte in Grundzügen. Wiesbaden 2002.

6.

Linke, A. / Nussbaumer, M. / Portmann, Paul, R.: Studienbuch Linguistik, 5. erweiterte Auflage, Tübingen 2004.

7.

Löffler, H.: Germanistische Soziolinguistik. Berlin 1994.

8.

Stickel, G.[ed.]: Varietäten des Deutschen. Regional- und Umgangssprachen. Berlin/ New York. (=IDS Jahrbuch 1996).

9.

Vater, H.: Einführung in die Textlinguistik. München 1992.

10.

Jäkel, O.: Wie Metaphern Wissen schaffen. Hamburg 2003.Uwagi:


b) PROFIL LITERATUROZNAWCZY Z ELMENTAMI KULTUROZNAWSTWA


Numer kursu:

1.2.4-MBN / 1.2.4-MBN-1

Nazwa kursu:

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH (Literaturoznawstwo) – Methodology of scientific study

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

IV

Semestr:

VII , VIII

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30 (15+15)Warunki wpisu na kurs:

Zaliczenie 3 roku studiów

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

4
Zalozenia i cele kursu:

Wykład uwzględnia praktyczne potrzeby magistrantow i opiera się na Wstępie do językoznawstwa i literaturoznawstwa, jak również na trzyletniej nauce studentów. Pierwsza część wykładu przedstawia rys historyczno-naukowy, który prezentuje porządek historyczny naukowych interwencji w społeczno-polityczne i polityczne badania. Druga - synchronicznie ułożona - część wykładu omawia techniki pracy naukowej, które nie mogą być omawiane i ćwiczone bez ich naukowego tematu. Ta część wykładu oparta jest na przykładach, by pokazać drogę od analitycznej i objaśniającej lektury literackiego tekstu poprzez formułowanie tematów i projekt pierwszego konceptu aż do porównania własnej hipotezy z naukowymi interpretacjami. Tego rodzaju dokładne postępowanie jest niezwykle pomocne w trakcie naukowo-technichnego sporządzania prac magisterskich. Włączane zostaną także informacje o archiwach, bibliotekach fachowych, centrach badawczych
Zakres tematyczny:
1

- ćwiczenie literaturoznawczych metod interpretacyjnych na znaczących przykładach

- interpretacyjne wyszczególnienie bio-bibliograficznych danych i ukształtowanie odnoszących się do tego spostrzeżeń interpetacyjnych

- historyczno-naukowa ocena perspektyw badań, na przykład objaśniająca, socjalno-historyczna, strukturalna, postmodernistyczne i kulturalno-naukowe pojęcia i ich naukowo-historyczne implikacje


2

- międzykulturalna perspektywizacja:

etyka naukowa: zapoznanie z literaturą badań, podawanie źródeł, cytowanie3-

Pozyskiwanie kompetencji socjalnych:

- Współpraca z innymi studentami,- Nauka swobodnego obchodzenia z wyzwaniami i konstruktywną krytyką

4

Podawanie bibliografii, cytowanie, parafraza, podawanie źródeł - klasyczne i nowoczesne składy wiedzy
Literatura podstawowa:
1.

Meyer-Krentler, Eckhardt: Arbeitstechniken Literaturwissenschaft, 6. Auflage, München 1996.

2.

Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie. Hrsg. von Ansgar Nünning, Stuttgart 2004
Literatura uzupelniajaca:
1.

Jeßing, Benedigt: Bibliographieren für Literaturwissenschaftler, Stuttgart 2003.

2.

König, Christoph; Müller, Harald: Wissenschaftsgeschichte der Germanistik in Porträts, Berlin 2000.

3.

Jung, Matthias: Hermeneutik zur Einführung, Hamburg 2001.

http://www.uni-duisburg.de/FB3/ANGLING/frames.htm
Uwagi:

Samodzielne czytanie podanej literatury uzupełniającej jest konieczne, aby uzyskać dobry poziom analizowania własnej pracy magisterskiej.Numer kursu:

1.2.4-HLS / 1.2.4-HLŚ-1

Nazwa kursu:

HISTORIA LITERATURY ŚLĄSKIEJ - HISTORY OF SILESIA LITERATURE

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

Kurs specjalizacyjny

Rok:

I

Semestr:

I

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

Nie ma

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę, praca pisemna

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę, praca pisemna

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest zapoznanie się studentów z twórczością wybranych pisarzy niemiecko- oraz polskojęzycznych wywodzących się ze Śląska, lub których dzieła nawiązują do tematyki śląskiej z uwzględnieniem przemian społeczno-historycznych tegoż regionu.

Zakres tematyczny:

Tematyka konwersatorium obejmuje omówienie wybranych dzieł pisarzy zarówno niemiecko- jak i polskojęzycznych, reprezentujących różne epoki literackie. Wprowadzeniem do kursu będzie zapoznanie się z przemianami historyczno-społecznymi charakterystycznymi dla regionu Śląska. Następnie studenci zapoznają się z wybranymi dziełami literatury okresu średniowiecza, humanizmu, baroku, oświecenia, romantyzmu, Wiosny Ludów, realizmu, naturalizmu, ekspresjonizmu, literatury powojennej oraz współczesnej podejmującej problematykę "śląską". Szczególnie uwzględnione zostaną teksty nawiązujące do tematyki transferu kultur w nawiązaniu do symboliki rzek Odry i Renu.
Literatura podstawowa:

Listy lektur są dostępne w bibliotece instytutu, zostaną również omówione na pierwszym spotkaniu.

Literatura uzupełniająca:
1.

Lubos, Arno: Geschichte der Literatur Schlesiens. Bd. 1-3. Würzburg 1967, 1974, 1995.

2.

Heiduk, Franz (red.): Oberschlesisches Literatur-Lexikon. Bd. 1-2. Berlin 1990, 1993.

3.

Kunicki, Wojciech (red.): Aufklärung in Schlesien im europäischen Spannungsfeld. Traditionen-Diskurse-Wirkungen. Wrocław 1996.

4.

Czarnecka, Mirosława (red.): Zur Literatur Schlesiens in der Frühen Neuzeit aus interdisziplinärer Sicht. Wrocław 1998.

5.

Kunicki, Wojciech (red.): Neisse: Texte und Bilder. Nysa 2003.

6.

Gross, Herbert: Bedeutende Oberschlesier. Dülmen 1995.

7.

Niemcy górnośląscy - leksykom biograficzny. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (red.). Gliwice 2004.

8.

Conrads, Norbert: Deutsche Geschichte im Osten Europas. Schlesien. Berlin 1994.

9.

Czapliński, Marek/ Kaszuba, Elżbieta/ Wąs, Gabriela/ Żerelik, Rościsław: Historia Śląska. Wrocław 2002.
Uwagi:

Studenci są zobowiązani do znajomości omawianych w trakcie konwersatorium dzieł.Numer kursu:

1.2.4.S2-WZL-1

Nazwa kursu:

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

Selected Questions of Literary Theory

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs specjalizacyjny

Rok:

I

Semestr:

I

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30Warunki wpisu na kurs:

-

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

test zaliczeniowy

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest powtórzenie i poszerzenie zdobytej już wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, a tym samym wprowadzenie studentów w tematykę kulturoznawstwa ogólnego. Studenci zostaną zapoznani z problemami stającymi przed współczesną teorią literatury. Ponadto będą oni mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, polegającej na przeprowadzeniu modelowych analiz oraz interpretacji dzieł literackich za pomocą poznanych metod interpretacji. Studenci zastanowią się również nad współczesnym trendem tworzenia regionalnych historii literatury.
Zakres tematyczny:
1

Media i kultura – literatura jako strefa projekcji dla nowych mediów

2

Funkcjonalność gatunków literackich

3

Pojęcie kontekstu literackiego

4

Intertekstualność

5
6
7
8

9
10

Dzieło literackie a pojęcie „tekstu“
Hermeneutyka i semiotyka
Analiza poezji
Analiza prozy
Dramat i teatr
Medialny charakter tekstów literackich i instytucje „tworzące” literaturę

Literatura podstawowa:
1.

Brackert, H./ Stückrath, J. (eds.): Literaturwissenschaft. Ein Grundkurs, 1997.

2.

3.
4.
5.


Grübel, Rainer/ Grüttemeier, Ralf/ Lethen Helmut: BA-Studium. Literaturwissenschaft. Ein Lehrbuch. Reinbek bei Hamburg 2005.
Allkemper, Alo/ Eke, Norbert Otto: Literaturwissenschaf. Paderborn 2006.
Vogt, Jochen: Einladung zur Literaturwissenschaft. Paderborn 2002.
Stanzel, Franz K.: Theorie des Erzählens. Göttingen 2001.

Literatura uzupełniająca:
1.

Baasner, R.: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. Berlin 2001.

2.

Eagleton, T., Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart und Weimar 1997.

3.

Völker, Ludwig: Theorie der Lyrik. Stuttgart 1996.

4.

Staehle, Ulrich: Theorie des Dramas. Stuttgart 1999.

5.

Lindken, Hans Ulrich: Theorie der Epik. Stuttgart 1990.

6.

Eicher, Thomas/ Volker, Wiemann: Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft. Paderborn 1996.

7.

Ecker, Egon: Wie interpretiere ich Gedichte? Hollfeld 1994.

8.

Neiss, Edgar: Wie interpretiere ich ein Drama? Hollfeld 1996.

9.

Schutte, Jürgen: Einführung in die Literaturinterpretation. Stuttgart 1993.

10.

Weiß, Karl Josef/ Ewert, Helmut/ Kohse, Gerd Dieter (eds.): Literatur und Text. Bad Homburg 1988.
Uwagi:

Wszystkie pozostałe materiały związane z tematyką zajęć dostępne będą w bibliotece


c) PROFIL GLOTTODYDAKTYCZNY Z ELMENTAMI REALIOZNAWSTWA


Numer kursu:

1.2.4.S2-KND-1 / 1.2.4.S2-KND-2

Nazwa kursu:

Kultura krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce języka obcego / Culture of German speaking countries in didactics of foreign language

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs specjalizacyjny

Rok:

I

Semestr:

I

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie wprowadzić studentów do kultury Niemiec XX wieku. Studenci zapoznają się z polityką w Niemczech XX wieku i z jej wpływem na literaturę, muzykę, malarstwo, architekturę i społeczeństwo. Istotny temat kursu stanowi również zjednoczenie Niemiec, które otworzyło po roku 1989 nowe perspektywy w życiu Niemców i w kulturze Niemiec. Oprócz tego zostaną omówione zmiany w kulturze Niemiec i w zachowaniu Niemców w czasie globalizacji i rozszerzenia Unii Europejskiej, procesów mających istotny wpływ na aktualne wartości człowieka.


Zakres tematyczny:
1

Geografia Niemiec

2

System polityczny, prawny i edukacyjny w Niemczech

3

Kultura Niemiec pod wpływem Drugiej wojny światowej (Wpływ II wojny światowej na kulturę Niemiec) – tak bym to napisała

4

Rozwój kultury Niemiec po Drugiej wojnie światowej

5

Rok 1968

6

Niemcy w latach po 1989 r.

7

Rola kobiety, imigrantów i mniejszości w Niemczech i ich wpływ na społeczeństwo

8

Tradycje w Niemczech

9

System wartości i jego zmiany w Niemczech

10

System polityczny w Szwajcarii i jej stosunek do Unii Europejskiej

11

System polityczny Austrii

12

System polityczny Liechtensteinu

13

Wspólne i odmienne aspekty w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie
Literatura podstawowa:
1.

Hermand, Jost (2006): Deutsche Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

2.

Demandt, Alexander (2007): Über die Deutschen. Eine kleine Kulturgeschichte.

3.

Meyer, Gerd (Hrsg.) (2007): Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech.

4.

Gelfert, Hans-Dieter (2005):Was ist deutsch? Wie die Deutschen wurden, was sie sind.
Uwagi:

---


Numer kursu:

1.2.4.S2-TGR-1 / 1.2.4.S2-TGR-2

Nazwa kursu:

Tłumaczenie tekstów glottodydaktycznych i realioznawczych / Translation of glottodidactic texts and texts containing realia

Rodzaj kursu:

ćwiczenie

kurs stały

Rok:

I

Semestr:

VII

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3
Założenia i cele kursu:

Na tych zajęciach studenci mają zadanie wykonać tłumaczenia tekstów glottodydaktycznych i realioznawczych z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie. Studenci zapoznają się z różnymi realiami i strategiami ich tłumaczenia. Udowodnione zostanie, że tłumaczenie zawsze jest procesem międzykulturowym. Z tego powodu omówione zostanie odtwarzanie elementów przejętych w jednej kulturze z innej kultury (tu: kultura polska oraz kultura niemiecka).

Zakres tematyczny:
1

Tłumaczenie tekstów, specyficznych dla kultury niemieckiej

2

Tłumaczenie tekstów, specyficznych dla kultury polskiej

3

Tłumaczenie nazw własnych

4

Tłumaczenie przepisów

5

Tłumaczenie tekstów krajoznawczych
Literatura podstawowa:
1.

Snell-Hornby, Mary et al.: Handbuch Translation. Tübingen 1999.

2.

Witte, Heidrun: Die Kulturkompetenz des Translators. Tübingen 2000.

3.

Vermeer, Hans J./Witte, Heidrun: Mögen Sie Zistrosen? Scenes, Frames, Channels im translatorischen Handeln. Heidelberg 1990.

4.

Hönig, Hans G./Kußmaul, Paul: Strategie der Übersetzung. Tübingen 1999.Literatura uzupełniająca:
1.

Hönig, Hans. G.: Konstruktives Übersetzen. Tübingen 1995.

2.

Kußmaul, Paul: Verstehen und Übersetzen. Tübingen 2007

3.

Kußmaul, Paul: Kreatives Übersetzen. Tübingen 2000.
Uwagi:

---

ROK VNumer kursu:

1.2.4-PT-4 / 1.2.4-PT-5

Nazwa kursu:

PRODUKCJA TEKSTOW (PRODUCTION OF TEXTS)

Rodzaj kursu:

Ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

V

Semestr:

IX i X

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

120 (60+60)
Warunki wpisu na kurs:

zaliczenie wszystkich kursów PNJN na roku IV

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

4
Założenia i cele kursu:

Teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do pisania prac naukowych (w szczególności pracy magisterskiej) oraz innych tekstów użytkowych (np. tekstów prasowych, esejów). Zapoznanie z ogólnymi zagadnieniami związanymi z gatunkami tekstów, ćwiczenia w zakresie argumentacji; ćwiczenia stylistyczne; pogłębienie metod kreatywnego pisania. Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z kanonami pracy naukowej oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Tematem przewodnim będzie opracowanie i przygotowanie do druku w języku niemieckim fragmentu pamiętników Józefa Alfonsa Potrykowskiego oraz zaprezentowanie wyników badań nad życiem i twórczością Potrykowskiego w kontekście emigracji polskiej okresu popowstaniowego w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki w maju 2010 r.
Zakres tematyczny:

Tematyka ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia: wybór tematu badawczego w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej/ badawczej, konspekt pracy naukowej, cele pracy naukowej, zbieranie materiałów, pisane pracy naukowej (cytaty, bibliografia, informacje uzupełniające), redakcja końcowa pracy naukowej, teksty dziennikarskie, sposoby argumentacji, gatunek tekstu "esej", ćwiczenia z zakresu stylistyki, wprowadzenie do metod kreatywnego pisania.


Literatura podstawowa:
1.

Eco, Umberto: Wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Heidelberg 2000.

2.

Lieber, Maria/ Posset, Jürgen (red.): Texte Schreiben im Germanistik-Studium. München 1988.

3.

Bayer, Klaus: Argument und Argumentation. Logische Grundlagen der Argumentationsanalyse. Opladen 1999.

4.

Rico, Gabriele: Garantiert Schreiben lernen. Sprachliche Kreativität methodisch entwickeln – ein Intensivkurs auf der Grundlage der modernen Gehirnforschung. Hamburg 2004.

5.

Schneider, Wolf: Deutsch für Kenner. Die neue Stilkunde. München 2005.

6.

Józef Alfons Potrykowski: Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta. Red. Anna Owsińska. Cz. I i II. Kraków 1974.
Literatura uzupełniająca:
1.

Bünting, Karl-Dieter: Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm. Berlin 1996.

2.

Macheiner, Judith: Das grammatische Varieté oder Die Kunst und das Vergnügen, deutsche Sätze zu bilden. München 2005.

3.

Nussbaumer, Markus: Argumentation und Argumentationstheorie. Heidelberg 1995.

4.

Jung, Irene: Schreiben und Selbstreflexion. Eine literaturpsychologische Untersuchung literarischer Produktivität. Opladen 1989.

5.

Schneider, Wolf: Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil. München 2001.

6.

Standop, Ewald/Meyer, Matthias: Die Form der wissenschaftlichen Arbeit. Wiesbaden 1998.

7.

Ueding, Gert: Rhetorik des Schreibens. Eine Einführung. Hernsbach 1996.

8.

Tütken, Gisela/ Neuf-Münkel, Gabriele: Schreiben im DaF-Unterricht an Hochschulen und Studienkollegs. I. Forschungsergebnisse - didaktische Konzeption - Übungsformen. Bd. 37, Regensburg 1993.

9.

Savigny, Elke: Argumentation in der Literaturwissenschaft. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zu Lyrikinterpretationen. München 1976.

10.

Adorno, Theodor W.: Der Essay als Form. In: Adorno, Theodor W.: Noten zur Literatur. Gesammelte Schriften pod red. Tiedemann, Rolf. t. XI. Darmstadt 1998. str. 9-33.

11.

Adam, Wolfgang: Der Essay. W: Knörrich, Otto (red.): Formen der Literatur in Einzeldarstellungen. Stuttgart 1991. str. 88-98.

12.

Lorenz, Dagmar: Journalismus als Praxis: journalistische Darstellungsformen und ressortbezogene Genres. W: Lorenz, Dagmar: Journalismus. Stuttgart 2002. str. 131-159.

13.

http://www.uni-tuebingen.de/Lehrstuhl-Braungart/Service/ratref.htm

http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2gerlw/ressourc/liste.html

http://www.br-online.de/wissen-bildung/collegeradio/


14.

Boć, Jan: Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 1997.
Numer kursu:

1.2.4-SM-2 / 1.2.4-SM-3

Nazwa kursu:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE - Master’s Seminar

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

V

Semestr:

IX i X

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60Warunki wpisu na kurs:

uczestnictwo w seminarium magisterskim 2008/09

Dobre oceny z egzaminów zamykających następujące przedmioty: stara literatura, historia literatury niemieckiej z okresu 1750-1880, historia literatury niemieckiej z okresu 1880-1945, pozytywna ocena z pracy literackiej z zakresu językoznawstwa, metodyki lub kulturo-/literaturoznawstwaForma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

26

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

26Założenia i cele kursu:
Seminarium adresowane jest do tych studentów, którzy w trakcie studiów wybrali specjalizację w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w świetle nowej niemieckiej literatury lub literatury współczesnej oraz historię kultury i idei. Oczekiwane są dobre oceny i odpowiednie kompetencje w obydwu dziedzinach, gdyż tylko one pozwolą na powstanie prac o zróżnicowanej tematyce oraz zgodnie z zainteresowaniami danego uczestnika seminarium.

Opracowanie tekstów literackich winno odbywać się poprzez próbę odpowiedzi na pytanie, jak synteza znaczenia odzwierciedla się w symbolice tekstu. Jednakże również w tekstach z pogranicza literackości (dzienniki, korespondencja, teksty prasowe) punktem centralnym nie jest przekaz informacji lecz ich ocena. Dlatego też ciekawymi dziedzinami mogą się tu okazać nowoczesne koncepcje takie jak badania stereotypów i projekcji, badania porównawcze regionów społecznych i kulturowych (Śląska, Bawarii, Pomorza itp.), badanie regionów kulturowych na terenach wzajemnego przenikania kultur narodowych (Śląsk), społeczna konstrukcja projektów kobiecości i męskości, refleksja kryzysu tożsamości w świetle przemian społeczno-ekonomicznych, analiza ruchów modernistycznych po 1900 r. (Republika Weimarska, faszyzm).Wybór autorów i tekstów oraz literatury sekundarnej dokonywany jest na drodze wspólnej dyskusji z autorem przyszłej pracy magisterskiej.Zakresy tematyczne:
Seminarium magisterskie ma formę konsultacji, podczas których w zależności od ustalonej tematyki wybierane są różne aspekty. Ponieważ korzystanie z możliwości konsultacji leży w gestii studentów, istotnym staje się umiejętność sprostania odpowiednim wymogom jak odpowiedzialność i motywacja do pracy.Uwagi:Forma pracy


Magistranci zapoznają się z zakresem swojego zadania przedkładając projekty planów pracy i poprzez dyskusję na ich temat. W zakres konsultacji włączane są również rozmowy na temat literatury prymarnej i sekundarnej oraz pierwsze projekty tekstów.

Oceny


Ocena seminarium wynika z analizy bieżącej pracy w oparciu o przedłożony plan pracy i progresję w powstawaniu tekstu.

Numer kursu:

1.2.4-SM-2 / 1.2.4-SM-3

Nazwa kursu:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE - Master’s Seminar

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

V

Semestr:

IX i X

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

26

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

26
Założenia i cele kursu:
Opracowanie indywidualnych tematów badawczych.

Zakresy tematyczne:
Seminarium magisterskie ma formę konsultacji, podczas których w zależności od ustalonej tematyki wybierane są różne aspekty. Ponieważ korzystanie z możliwości konsultacji leży w gestii studentów, istotnym staje się umiejętność sprostania odpowiednim wymogom jak odpowiedzialność i motywacja do pracy.
1 Informacje w punktach I, II oraz III zaczerpnięto z broszury Tomasza Saryusza-Wolskiego pt. "System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów” (W-wa 2004).1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna