Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona4/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Literatura podstawowa:
1.

Hall, Scheiner: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Berlin 2004.

2.

Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Berlin 2005


3.

Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Berlin 2002

Literatura uzupełniająca:
1.

Dłużniewski, Donath: Deutsche Grammatik in Übungen. Warszawa 1985.

2.

Dreyer, Hilke/ Schmitt, Richard: Praktyczna gramatyka języka niemieckiego, Ismaning/München 2003.

3.

Bednarek, Magdalena/ Antonik, Marek: Język niemiecki nie tylko dla mocnych czyli czasowniki mocne dla zaawansowanych. Poznań 2004.

4.

Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin 2002

5.

Schulz, Dora/ Griesbach/ Heinz: Grammatik der deutschen Sprache. Munchen 1992.

6.

Rolland, Maria Theresia: Neue deutsche Grammatik. Bonn 1997.
Numer kursu:

1.2.4-KU / 1.2.4-KU-1

Nazwa kursu:

KOMUNIKACJA USTNA / VERBAL COMMUNICATION

Rodzaj kursu:

ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60
Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę + egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

6 (punkty wpisywane po zaliczeniu łącznego egzaminu z PNJN)


Założenia i cele kursu:

Celem zajęć jest przybliżenie studentowi na podstawie konkretnych przykładów właściwości języka mówionego oraz ogólnych zasad i tendencji obowiązujących przy formułowaniu wypowiedzi ustnych. Uwaga skierowana zostanie tutaj na różne warianty konstruowania zdań, na strategiczne funkcje wyrażeń stosowanych w rozmowach oraz na słownictwo i idiomatykę tekstów mówionych. Ponadto student zostanie zapoznany z podstawowymi informacjami z zakresu komunikacji ustnej. Intencją zajęć jest również doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej, sprawności prowadzenia dyskusji, włączania się do niej i jej kontynuowania oraz występowania na forum. Teksty zaznajamiające z ważnymi problemami współczesnego świata i prowokujące do zajęcia własnego stanowiska mają stworzyć sposobność do nawiązywania rozmów oraz mobilizować do wymiany poglądów.

Zakres tematyczny:
1

Cechy języka mówionego

2

Ustne odtwarzanie tekstów pisanych - rozpoznawanie różnic między tekstem pisanym a mówionym

3

Pojęcie komunikacji – Wprowadzenie

4

Rozmowy i dyskusje dotyczące aktualnych tematów - zapoznanie się ze zwrotami i wyrażeniami służącymi wyrażaniu własnego punktu widzenia

5

Drama, talkshow, debata „za i przeciw”, debata oksfordzka, dyskusja panelowa, dyskusja punktowa

6

Wystąpienia na forum - wygłaszanie mowy (tematyka dowolna), prowadzenie dyskusji, negocjacji, debaty

Literatura podstawowa:
1.

Fiedler, Reinhard / Barden, Birgit / Elstermann, Mechthild / Kraft, Barbara: Eigenschaften gesprochener Sprache. Tübingen 2004

2.

Ludwig, Martin H.: Praktische Rhetorik: Reden - Argumentieren, Erfolgreich verhandeln. Hollfeld 1995

3.

Buscha, Anne / Linthout, Gisela: Das Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig 2000

4.

Białek, Edward / Hubicka-Kot, Ewa: Deutsch für Lerner und Lehrer. Testy i ćwiczenia. Band 1: Übungskurs. Warszawa - Wrocław 1999
Literatura uzupełniająca:
1.

Artykuły prasowe

2.

Brinker, Klaus / Sager, Sven F.: Linguistische Gesprächsanalyse. Eine Einführung. Berlin 2006

3.

http://www.uni-tuebingen.de/uni/nas/definition/rhetorik.htm
Uwagi:


Numer kursu:

1.2.4-RTP 1.2.4-RTP-1

Nazwa kursu:

Recepcja tekstów prasowych/ RECEPTION OF PRESS TEXTS

Rodzaj kursu:

Ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

-

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę+egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

6 (punkty wpisywane po zaliczeniu łącznego egzaminu z PNJN)


Założenia i cele kursu:

Celem seminarium jest przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu taksonomii tekstów publicystycznych (gatunki, rodzaje, cechy), ich budowy i treści. Podstawy teoretyczne ułatwią uczestnikom kursu recepcję tekstu prasowego poprzez rozpoznanie i analizę jego struktury treściowej i logicznej, rozróżnienie treści obiektywnych i subiektywnych, odnalezienie pożądanych informacji oraz umiejętność zajęcia stanowiska wobec treści zawartych w tekście.
Zakres tematyczny:
1

Media masowe. Komunikacja medialna.

2

Prasa niemieckojęzyczna- rozwój i struktura.

3

Teksty publicystyczne w taksonomii gatunków tekstów. Charakterystyczne cechy gatunków publicystycznych (komunikat , wiadomość tzw. hard news i soft news, raport, reportaż, notatka prasowa, komentarz, esej, felieton, artykuł, wywiad).

4

Umiejętność czytania tekstów prasowych; strategie i techniki czytania,

5

Opracowanie leksykalne tekstów wyłącznie na bazie materiału językowego zawartego w tekście (budowa morfologiczna, relacje wewnątrztekstowe, kontekst sytuacyjny, socjokulturowy itp..)

6

Opracowanie leksykalne tekstów z wykorzystaniem źródeł pomocniczych. Przegląd najważniejszych źródeł (formy tradycyjne i multimedia).

7

Rozróżnianie treści obiektywnych i subiektywnych w tekstach prasowych. Rozpoznawanie stanowiska autora.

8

Struktura treściowa i logiczna tekstu.

9

Rekonstrukcja tekstu w wypowiedzi ustnej i pisemnej. Przeredagowywanie tekstu polegające na sporządzaniu notatek, ekscerptów, nagłówków, rekonstrukcji tekstu z jego fragmentów, wizualizacji.

10

Krytyka tekstu. Zajęcie stanowiska wobec treści zawartych w tekście w formie wypowiedzi ustnej i pisemnej (komentarz, recenzja, esej)
Literatura podstawowa:
1.

Grüning, Christian (2005): Garantiert erfolgreich lernen. Wie Sie Ihre Lese- und Lernfähigkeit steigern. München.

2.

Lüger, Heinz-Helmut (2006): Pressesprache. Tübingen.

3.

Meyn, Hermann (1994): Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin.

4.

Müller-Küppers, Evelyn /Zöllner, Inge (2002): Leseverstehen. Fachtexte mit Übungen und methodischen Hinweisen. Ismaning.

5.

Schmitz, Ulrich (2004): Sprache in den modernen Medien. Einführung in die Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen. Berlin.

6.

Teksty z prasy niemieckojęzycznej: "Der Spiegel", "Der Stern", "Die Zeit", "FAZ" und andere
Literatura uzupełniająca:
1.

Fritsche, Elfi / Sulzenbacher, Gudrun (2001): Lese-Rezepte. Neues Lernen in der Bibliot\hek. 3. Aufl. Wien.

2.

Seiler, Lilo/ Vögeli, Andreas (1995): Lese-Training: vom Amateur zum Profi. Techniken, Spiele, Tricks. (Lernmaterialien). Müllheim.

3.

Straßner, Erich (2006): Journalistische Texte. Tübingen.

4.

Straßner, Erich (2006): Zeitungen. Tübingen.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna