Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona6/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Zakres tematyczny:
1

Fonologia (Fonem i jego funkcje, warianty fonemu, cechy dystynktywne, system fonologiczny języka niemieckiego, transkrypcja API)

2

Akcent wyrazowy (Funkcje akcentu wyrazowego, reguły akcentowania wyrazów niemieckich)

3

Asymilacja (Labializacja, welaryzacja, ubezdźwięcznianie postępowe)

4

Morfologia czasownika (Tworzenie czasów, kategoria osoby i liczby, klasyfikacja czasowników według kryteriów morfologicznych, typologia czasowników, podział czasowników w zależności a) od ich stosunku do podmiotu, b) od ich stosunku do dopełnienia, rekcja czasownika, stosunek czasownika do podmiotu i dopełnienia, walencja czasownika, Funktionsverbgefüge, opis semantyczny poszczególnych czasów, genus verbi, podział konstrukcji biernych według ilości członów, restrykcje przy tworzeniu tzw. Vorgangspassiv oraz Zustandspassiv, formy konkurencyjne strony biernej, tryby, tryb przypuszczający, forma würde + bezokolicznik I, forma würde + bezokolicznik II, tryb rozkazujący, czasowniki rozdzielnie złożone)

5

Morfologia rzeczownika (typologia rzeczowników, kategorie rzeczownika: rodzaj, liczba, przypadek, rekcja rzeczowników)

6

Morfologia zaimków (zaimki osobowe, pytające, wskazujące, nieokreślone, dzierżawcze, względne)

7

Morfologia przymiotnika (deklinacja, stopniowanie, podgrupy składniowe przymiotników, rekcja przymiotników)

8

Morfologia liczebnika (liczebniki główne, porządkowe)

9

Przysłówek (podgrupy składniowe oraz semantyczne przysłówków, łączliwość składniowa przysłówków z czasownikiem)

10

Morfologia rodzajnika (rodzajnik określony, rodzajnik nieokreślony, Nullartikel, kontrakcja przyimka i rodzajnika określonego, użycie kein oraz nicht)

11

Przyimki (przyimki prymarne, sekundarne, Wechselpräpositionen, typologia przyimków)

12

Spójniki

13

Subjunktionen


14

Partykuły (Typologia partykuł)

15

Modalwörter (Podgrupy semantyczne Modalwörter)Literatura podstawowa:
1.

Helbig Gerhard / Buscha Joachim, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Berlin (etc.) 2001.

2.

Helbig Gerhard / Buscha Joachim, Leitfaden der deutschen Grammatik, Berlin (etc.) 2004.

3.

Eisenberg Peter, Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, Weimar 1994.

4.

Engel Ulrich, Deutsche Grammatik, Heidelberg 1988.

5.

Heidolph Karl Erich e.a., Grundzüge einer deutschen Grammatik, Berlin 1981.
Literatura uzupełniająca:
1.

Bzdęga Andrzej / Foss Gustaw, Abriss der beschreibenden deutschen Grammatik, Warszawa 1961.

2.

Eisenberg Peter / Klosa Annette, Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Mannheim (etc.) 1998.

3.

Jung Walter, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, Leipzig 1990.

4.

Meinhold Gottfried / Stock Eberhard, Phonologie der deutschen Gegenwartssprache, Berlin 1980.
Uwagi:

Student zobowiązany jest do znajomości treści programowych ujętych w sylabusie, bez względu na to czy zostały one omówione w trakcie wykładu.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna