Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona8/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20Numer kursu:

1.2.4-Ł, 1.2.4-Ł-2

Nazwa kursu:

ŁACINA 1 i 2 – LATIN 1 and 2


Rodzaj kursu:

Ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30 (15+15)Warunki wpisu na kurs:Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę + egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2Założenia i cele kursu:
Umiejętności: poprawne czytanie tekstu rozpoznawanie form deklinacyjnych rzeczowników, przymiotników, zaimków; rozróżnianie funkcji, przypadków i form koniugacyjnych w zdaniu; rozpoznawanie i właściwy przekład typowych zwrotów składniowych zawierających accusativus cum infinitio, dativus possessivus; analiza i przekład zdania pojedynczego; rozumienie funkcji czasów i trybów; przekład krótkiego tekstu przy pomocy preparacji i słownika;

Słownictwo: opanowanie 30 zwrotów i sentencji łacińskich z czytanych i tłumaczonych tekstów; grupowanie wyrazów etymologicznie pokrewnych; kojarzenie poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich lub spokrewnionymi wyrazami języka polskiego jak i języków obcych

Zakres tematyczny:
1

Rzeczowniki I, II, III, IV, V deklinacji (podstawowe wzory odmian)

2

Przymiotniki I, II, III deklinacji

3

Zaimki osobowe i dzierżawcze

4

Przyimki z acc., abl. (wybór)

5

Czasowniki czterech koniugacji i słowo posiłkowe esse

6

Szyk zdania pojedynczego

7

Orzeczenie imienne

8

Dativus possessivus

9

Dopełnienie po przeczeniu

10

Accusativus cum infinitiveLiteratura podstawowa:
1.

Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język Łaciński – Podręcznik dla lektorów szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990 i następne, str. 27-68, 78-84, 91-104Numer kursu:

1.2.4-HF

Nazwa kursu:

HISTORIA FILOZOFII - History of philosophy

Rodzaj kursu:

Wykład


kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

IV

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30Warunki wpisu na kurs:

bez warunków

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

-

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie + egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3
Założenia i cele kursu:
Celem wykładów jest wprowadzenie studentów w podstawowe problemy historii filozofii. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez kształtowanie postaw, które wymagają z jednej strony znajomości fundamentalnych w filozofii sporów i dyskusji filozoficznych, a z drugiej własnego krytycznego osądu i pogłębionej refleksji nad kluczowymi problemami filozofii.
Zakres tematyczny:
Co to znaczy myśleć? Przedmiot, metody i cele filozofii. Pytania o arché. Dialektyka i metafizyka (Heraklit a Parmenides). Spór o człowieka i prawdę: Sokrates i sofiści. Nauka o ideach Platona. Ideał państwa Platona. Podstawowe kategorie metafizyki Arystotelesa. Szkoły posokratyczne: spór o dziedzictwo Sokratesa. Filozofia i Objawienie: patrystyka wschodnia i zachodnia. Św. Augustyn: wiara i rozum. Historiozofia św. Augustyna. Dowód ontologiczny św. Anzelma. Bóg i świat: filozofia Erugieny. Byt i istota: metafizyka św. Tomasza. Przełom kartezjański. Racjonalizm. Empiryzm. Teoria poznania i etyka Kanta. Filozofia Hegla. Pozytywizm A. Comte’a. Filozofia życia (Bergson i Nietzsche). Egzystencjalizm. Neopozytywizm. Strukturalizm. Filozofia dialogu. Postmodernizm.Literatura podstawowa:


W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa (wiele wydań).t.1-3A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992.K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.H. Arendt, Myślenie, Warszawa 1991.


Przedmioty specjalizacyjne
a) dla specjalizacji nauczycielskiej z wiedzą o kulturze


Numer kursu:

1.2.4-KN-ITL-1 / 1.2.4-KN-ITL-2

Nazwa kursu:

INTERPRETACJA TEKSTÓW LITERACKICH / INTERPRETATION OF LITERARY TEXTS

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3
Założenia i cele kursu:

Celem zajęć jest wypracowanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstów literackich. Wyczulenie na specyfikę gatunkową, która odzwierciedla się w postaci interpretacji danego gatunku literackiego. Nacisk położony zostanie również na uwzględnienie kontekstów politycznych, historycznych, kulturowych, czy społecznych mających nieodzowny wpływ podczas procesu interpretowania tekstów. W ten sposób zajęcia te mają również nawiązywać i poszerzać wiadomości z zakresu wyżej wymienionych kontekstów. Jako zajęcia językowe mają na celu podniesienie kompetencji językowych, oraz w znacznym stopniu poszerzenia zaplecza słownictwa fachowego.


Zakres tematyczny:

Nie musi być rozpisany na poszczególne spotkania, ale musi zawierać wszystkie omawiane zagadnienia tematyczne. (to zdanie wykasować!)

1

Typologia tekstów

2

Podział na gatunki literackie

3

Dramat

 • struktura

 • teoria

 • analiza i interpretacja

4

Epika

 • struktura

 • teoria

 • analiza i interpretacja

5

Liryka

 • struktura

 • teoria

 • analiza i interpretacja

6

Przegląd metod literaturoznawczych
Literatura podstawowa:
1.

Matzkowski, Bernd: Wie interpretiere ich Novellen und Romane? Hollfeld 1998

2.

Matzkowski, Bernd: Wie interpretiere ich ein Drama? Hollfeld 1998

3.

Matzkowski, Bernd: Wie interpretiere ich? Hollfeld 1999

4.

Ecker, Egon: Wie interpretiere ich Gedichte? Hollfeld 1997

5.

Neis, Edgar: Wie interpretiere ich Gedichte und Kurzgeschichten? Hollfeld 1995
Literatura uzupełniająca:
1.

Braak, Ivo: Poetik in Stichworten: literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. Eine Einführung. Berlin 2001

2.

Neis, Edgar: Wie interpretiere ich ein Drama? Hollfeld 1996

3.

Matzkowski, Bernd: Wie interpretiere ich Lyrik? Hollfeld 1998


Numer kursu:

1.2.4-KN-ALE-1 / 1.2.4-KN-ALE-2

Nazwa kursu:

ARCYDZIEŁA LITERATURY I KULTURY EUROPEJSKIEJ (MASTERPIECES OF EUROPEAN LITERATURE AND CULTURE)

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

15
Warunki wpisu na kurs:

nie ma

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:
Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

3

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

4
Założenia i cele kursu:

Celem wykładu jest przedstawienie wiodących arcydzieł literatury i kultury europejskiej na przestrzeni wieków. W centrum zainteresowania znajduje się koncepcja transferu kultur, który obejmuje kulturowe procesy przejściowe, procesy wymiany międzykulturowej, a w tym procesy przyswajania i transformacji prądów literackich i artystycznych. Założeniem wykładu jest wypracowanie modelu europejskiej referencji kultur ze szczególnym uwzględnieniem krajów niemieckojęzycznych.

Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny wykładu obejmuje: mitologiczny i biblijny obraz stworzenia świata; epokę renesansu, humanizmu i reformacji w Europie; niemiecką i polska literaturę epoki baroku; francuski i niemiecki model recepcji epoki klasycyzmu; polską i niemiecką literaturę okresu romantyzmu; zainteresowanie sprawą Polską w Europie w XIX w.


Literatura podstawowa:
1.

Laaths, Erwin: Geschichte der Weltliteratur. München 1988.

2.

Lehnert, Gertrud: Schnellkurs europäische Literatur. Dumont Buchverlag 2006.

3.

Ulbrecht, Siegfried/ Ulbrechtová, Helena: Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen: Ausgewählte Aspekte. Neisse Verlag 2009.

4.

Mathiex, Jean: Wielkie cywilizacje. Rozkwit i upadek imperiów. Warszawa 2008.

5.

Davies, Norman: Europa. Kraków 2003.
Literatura uzupełniająca:
1.

Karolak, Czesław/ Kinicki, Wojciech/ Orłowski, Hubert (red.): Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa 2007.

2.

Biała, Alina: Literatura i malarstwo. Bielsko-Biała 2009.

3.

Kranz, Walther: Geschichte der griechischen Literatur. Köln 1998.

4.

Siebler, Michael: Troia. Mythos und Wirklichkeit. Stuttgart 2001.


b) dla specjalizacji nauczycielskiej z językiem angielskim
Numer kursu: 1.2.4-G-AN-KU-1

Nazwa kursu: Komunikacja ustna / oral communicationskills

Rodzaj kursu: ćwiczenia / kurs stały

Rok: I


Semestr: I

Liczba godzin: 30

Warunki wpisu na kurs: brak
Forma zaliczenia w

semestrze zimowym: zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w

semestrze zimowym: 1

Założenia i cele kursu: Celem kursu jest doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz nabieranie płynności językowej. Tematami Zajęć będą tematy codziennych konwersacji jak również aktualne wydarzenia ze świata na podstawie prasy anglojęzycznej. Każdy student będzie musiał przygotować prezentację wybranego tematu i poprowadzić dyskusję (za co zostanie oceniony). Obecność i udział w zajęciach są wymagane i oceniane.
Zakres tematyczny:

People


Home

School


Job

Family and personal life

Nutrition

Services and shopping


Literatura podstawowa: Kurtyka, A. Prove your point. Sztuka argumentacji w języku angielskim.

Newsweek www.bbc.co.uk


Numer kursu: 1.2.4-G-AN-PEG-1

Nazwa kursu: Pisanie z elementami gramatyki 1

Rodzaj kursu: Ćwiczenia

Rok: I

Semestr: I Rok akademicki: 2009/2010Liczba godzin: 30 na semestr

Warunki wpisu na kurs: Znajomość języka angielskiego na poziomie

pre-intermediate.

Forma zaliczenia w

semestrze zimowym: zaliczenie na ocenę
Liczba punktów ECTS

w semestrze zimowym: 2


Założenia i cele kursu: Celem kursu jest rozbudowanie słownictwa i rozwój umiejętności pisania w języku angielskim poprzez ćwiczenie konstrukcji gramatycznych i praktyczne ich używanie w kontekście różnych zadań pisemnych. Dążenie do poprawności gramatycznej w połączeniu z różnymi formami zadań pisemnych począwszy od krótkich akapitów aż do dłuższych form jak opowiadanie.
Zakres tematyczny:
1.Expressing present actions:

Present Simple: Describe your daily routines „My Monday”

Present Continuous: Expressing near. future, present actions, temporary actions and complaints.

Present Perfect with so far, since, for, lately, ever, never etc.

2. Expressing past actions:

Past Simple, Past Continuous: Writing a short story (narration and description).

3. Expressing future actions:

Future Simple, Future Continuous and ‘be going to’

4. Conditional sentences type 1, 2, 3. (writing short paragraphs with conditional sentences)

5. Discussing descriptions of people, places, objects, celebrations and festivals that will help the students enrich their vocabulary.

6 Model descriptions and connected with them various exercises that will present a range of sentence structures and linking words.

7. Discussing and writing stories (both first and third person narratives).

Literatura podstawowa:

1. A. J. Thomson and A. V. Martinet “A practical English Grammar” Oxford University Press 1995

2. V. Evans "Successful writing" upper-intermediate Express Publishing 2006.

3. M. Vince "FCE Language Practice" Oxford Macmillan Publication 2003.


Literatura uzupełniająca:

1.R. Murphy “English Grammar in Use” Cambridge 2004


Numer kursu: 1.2.4-G-AN-PEG-2

Nazwa kursu: Pisanie z elementami gramatyki 2

Rodzaj kursu: Ćwiczenia

Rok: I

Semestr: II Rok akademicki: 2009/2010

Liczba godzin: 30 na semestr

Warunki wpisu na kurs: Znajomość języka angielskiego na poziomie

pre-intermediate. Zaliczenie zajęć w semestrze zimowym na ocenę pozytywną.Forma zaliczenia w

semestrze letnim: zaliczenie na ocenę
Liczba punktów ECTS

w semestrze letnim: 2
Założenia i cele kursu: Celem kursu jest rozbudowanie słownictwa i rozwój umiejętności pisania w języku angielskim poprzez ćwiczenie konstrukcji gramatycznych oraz praktyczne ich użycie w kontekście różnych zadań pisemnych. Od uczestników kursu oczekuje się opanowania form pisemnych zawartych w zakresie tematycznym zajęć. Zdolność ta oznacza nabycie umiejętności poprawnego pisania w języku angielskim, zarówno pod względem gramatycznym jak i leksykalnym. W rezultacie uczestnicy kursu nabywają umiejętność pisemnego komunikowania się w języku angielskim.
Zakres tematyczny:

 1. Indirect speech and reporting – reported statements, questions, commands, and reporting verbs (tense changes, changes of viewpoints: time, place, person, this and that).

 2. Passive voice and its uses (by vs. with – agent vs. instrument, verbs with two objects, transitive vs. intransitive verbs).

-Writing short official notes.

 1. Writing News Reports – Reporting events or topics which are of interest to the public.

-Development of the ability to present facts accurately, objectively and unemotionally.

 1. Modal auxiliaries – present, future and past (expressing ability, certainty, obligation, necessity):

-Writing short paragraphs concerned with expressing present and past abilities, making predictions, setting out rules.

 1. Functions – asking for information, offers, permission, promising, requests, suggesting and advising.

-Describing language according to its purpose.

-Expressing functions in different ways. 1. Providing Solutions to Problems Essays – Discussing problems and its causes, advising and suggesting possible solutions.

 2. Relative clauses (subject and object clauses, relative pronouns, defining vs. non-defining clauses).

-Practice of sentence connection and expansion.

 1. Writing letters and responding to them – formal vs. informal letters (letter of complaint/letter of enquiry, giving news letter to a friend).

-Developing the ability to communicate in writing with differentiation between formal and informal styles.

 1. Text organizers- adding a point, contrast, logical relations (conjunctions, adverbs and prepositions as connectors).

-Working on text coherence and cohesion.

 1. “For and Against” Essays – Discussing the advantages and disadvantages of a specific topic which is considered from opposing points of view.


Literatura podstawowa:

1. Evans V. Successful Writing. Intermediate. Express Publishing, Berkshire 2000.

2. Vince M. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate. Macmillan, Oxford 2008.

3. Vince M., Emmerson P. Intermediate Language Practice: English Grammar and Vocabulary. Macmillan, Oxford 2003.
Literatura uzupełniająca:

1. Evans V. Successful Writing. Upper-intermediate. Express Publishing, Swansea 1998.

2. Kołodziejczyk E. Jak pisać po angielsku. Park Edukacja, Bielsko-Biała 2006.
Numer kursu: 1.2.4-G-AN-KU-2

Nazwa kursu: Komunikacja ustna

Rodzaj kursu: ćwiczenia

Rok: I


Semestr: II

Liczba godzin: 30

Warunki wpisu na kurs: brak
Forma zaliczenia w

semestrze letnim: zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w

semestrze letnim:

Założenia i cele kursu: Celem kursu jest doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz nabieranie płynności językowej. Tematami Zajęć będą tematy codziennych konwersacji jak również aktualne wydarzenia ze świata na podstawie prasy anglojęzycznej. Każdy student będzie musiał przygotować prezentację wybranego tematu i poprowadzić dyskusję (za co zostanie oceniony). Obecność i udział w zajęciach są wymagane i oceniane.
Zakres tematyczny:


 1. Tourism and travelling

 2. Culture

 3. Sport

 4. Health

 5. Science and technology

 6. Natural environment

 7. Society and country

Literatura podstawowa: Kurtyka, A. Prove your point. Sztuka argumentacji w języku angielskim.

Newsweek www.bbc.co.uk
Numer kursu: 1.2.4-G-AN-FJA-1

Nazwa kursu: Fonetyka angielska

Rodzaj kursu: Ćwiczenia

Rok: I

Semestr: I Rok akademicki: 2009/2010

Liczba godzin: 30

Warunki wpisu na kurs: Znajomość języka angielskiego na poziomie

pre-intermediate.Forma zaliczenia w

semestrze zimowym: zaliczenie na ocenę
Liczba punktów ECTS

w semestrze zimowym: 2
Założenia i cele kursu: Celem kursu jest ukształtowanie poprawnej wymowy samogłosek, dyftongów i spółgłosek języka angielskiego;
Zakres tematyczny:
ćwiczenie wymowy pojedynczych dźwięków; rozróżnianie długości samogłosek; ćwiczenia w produkcji i rozróżnianiu par minimalnych; odczytywanie transkrypcji fonetycznej; transkrybowanie wyrazów


Metody nauczania: ćwiczenia praktyczne; powtarzanie za kasetą; odczytywanie transkrypcji; transkrybowanie
Metody oceny: zaliczenie na ocenę; warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena z testów kontrolnych (transkrypcja) , produkcji samogłosek, dyftongów i spółgłosek
Język wykładowy: angielski
Zalecana lista lektur:

Baker,A. Ship or Sheep. Cambridge University Press

O’Connor, J.D. Better English Pronunciation, Cambridge University Press

Roach, P. English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press


c) dla specjalizacji translatorykaNumer kursu:

1.2.4-T-WTT-1 / 1.2.4-T-WTT-2

Nazwa kursu:

Wstęp do teorii tłumaczenia 1 I 2 / Introduction to the theory of translation 1 and 2

Rodzaj kursu:

wykład

kurs stały

Rok:

I

Semestr:

1 i 2

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

15+15
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (łącznie po zaliczeniu wykładu i konwersatorium)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (łącznie po zaliczeniu konwersatorium i wykładu oraz zdaniu egzaminu)
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie wprowadzić studentów do teorii tłumaczenia, co stanowi bazę dla procesu tłumaczenia. Z pomocą wykładu studenci zapoznają się z rozwojem historycznym tłumaczenia, z różnymi strategiami tłumaczeniowymi, z problememami tłumaczeniowymi, wynikającymi z różnych rodzajów tekstów i związanymi z kulturą, oraz z wyrazami fachowymi, niezbędnymi dla wysokojakościowego wykonania tłumaczenia.


Zakres tematyczny:
1

Rozwój historyczny dziedziny translatoryki

2

Rodzaje tekstów, typologia tekstów, konwencje tekstów

3

Problemy tłumaczeniowe – realia, wyrazy fachowe, Nomina propria

4

Elementy podstawowe tłumaczenia (ekwiwalentność, proces tłumaczenia, cel tłumaczenia)

5

Tłumaczenia jako kommunikacja interkulturalna

6

Strategie i procedury tłumaczenia
Literatura podstawowa:
1.

Holz-Mänttäri, Jutta: Translatorisches Handeln. Theorie und Methode. Helsinki 1984.

2.

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim 2001.

3.

Nord, Christiane: Fertigkeit Übersetzen. Berlin u.a. 1999.

4.

Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg 1995.

5.

Reiß, Katharina: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wien 1995.

6.

Reiß, Katharina / Vermeer, Hans J.: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen 1991.Literatura uzupełniająca:
1.

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2000.

2.

Reiß, Katharina: Texttyp und Übersetzungsmethode: der operative Text. Heidelberg 1993.

3.

Snell-Hornby, Mary et al.: Handbuch Translation. Tübingen 1999.
Uwagi:

---Numer kursu:

1.2.4-T-WTT-1 / 1.2.4-T-WTT-2

Nazwa kursu:

Wstęp do teorii tłumaczenia / Introduction to the theory of translation

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs stały

Rok:

I

Semestr:

1 i 2

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

15+15
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (łącznie po zaliczeniu wykładu i konwersatorium)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (łącznie po zaliczeniu konwersatorium i wykładu oraz zdaniu egzaminu)
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie wprowadzić studentów do teorii tłumaczenia, co stanowi bazę dla procesu tłumaczenia. Z pomocą ćwiczenia studenci zapoznają się z rozwojem historycznym tłumaczenia, z różnymi strategiami tłumaczeniowymi, z problememami tłumaczeniowymi, wynikającymi z różnych rodzajów tekstów i związanymi z kulturą, oraz z wyrazami fachowymi, niezbędnymi dla wysokojakościowego wykonania tłumaczenia. Studenci porównają w ramach ćwiczenia różne tłumaczenia tekstów, analizując strategiczne postępy w zakresie tłumaczenia.


Zakres tematyczny:
1

Rozwój historyczny dziedziny translatoryki

2

Rodzaje tekstów, typologia tekstów, konwencje tekstów

3

Problemy tłumaczeniowe – realia, wyrazy fachowe, Nomina propria

4

Elementy podstawowe tłumaczenia (ekwiwalentność, proces tłumaczenia, cel tłumaczenia)

5

Tłumaczenia jako kommunikacja interkulturalna

6

Strategie i procedury tłumaczenia
Literatura podstawowa:
1.

Holz-Mänttäri, Jutta: Translatorisches Handeln. Theorie und Methode. Helsinki 1984.

2.

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim 2001.

3.

Nord, Christiane: Fertigkeit Übersetzen. Berlin u.a. 1999.

4.

Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg 1995.

5.

Reiß, Katharina: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wien 1995.

6.

Reiß, Katharina / Vermeer, Hans J.: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen 1991.Literatura uzupełniająca:
1.

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2000.

2.

Reiß, Katharina: Texttyp und Übersetzungsmethode: der operative Text. Heidelberg 1993.

3.

Snell-Hornby, Mary et al.: Handbuch Translation. Tübingen 1999.
Uwagi:

---Numer kursu:

1.2.4-T-WZR-1

Nazwa kursu:

Wybrane zagadnienia z realioznawstwa niem. obszaru kulturowego / Selected Questions of Regional and Cultural Studies of the German speaking area

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

2

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30

Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

-

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie wprowadzić studentów do kultury Niemiec XX wieku. Studenci zapoznają się z polityką w Niemczech XX wieku i z jej wpływem na literaturę, muzykę, malarstwo, architekturę i społeczeństwo. Istotny temat kursu stanowi również zjednoczenie Niemiec, które otworzyło po roku 1989 nowe perspektywy w życiu Niemców i w kulturze Niemiec. Oprócz tego zostaną omówione zmiany w kulturze Niemiec i w zachowaniu Niemców w czasie globalizacji i rozszerzenia Unii Europejskiej, procesów mających istotny wpływ na aktualne wartości człowieka.


Zakres tematyczny:
1

Geografia Niemiec

2

System polityczny, prawny i edukacyjny w Niemczech

3

Wpływ II wojny światowej na kulturę Niemiec

4

Rozwój kultury Niemiec po Drugiej wojnie światowej

5

Rok 1968

6

Niemcy w latach po 1989 r.

7

Rola kobiety, imigrantów i mniejszości w Niemczech i ich wpływ na społeczeństwo

8

Tradycje w Niemczech

9

System wartości i jego zmiany w Niemczech

10

System polityczny w Szwajcarii i jej stosunek do Unii Europejskiej

11

System polityczny Austrii

12

System polityczny Liechtensteinu

13

Wspólne i odmienne aspekty w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie
Literatura podstawowa:
1.

Hermand, Jost (2006): Deutsche Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

2.

Demandt, Alexander (2007): Über die Deutschen. Eine kleine Kulturgeschichte.

3.

Meyer, Gerd (Hrsg.) (2007): Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech.

4.

Gelfert, Hans-Dieter (2005):Was ist deutsch? Wie die Deutschen wurden, was sie sind.
Uwagi:

---

ROK IINumer kursu:

1.2.4-KU-2 / 1.2.4-KU-3

Nazwa kursu:

KOMUNIKACJA USTNA (VERBAL COMMUNICATION)

Rodzaj kursu:

ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60Warunki wpisu na kurs:

zaliczenie wszystkich kursów PNJN na roku I

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

3

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

8 (po pozytywnym zdaniu egzaminu z PNJN)
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o wybranych faktach historycznych, jak również nabywanie umiejętności dokonywania ich krytycznej oceny z dzisiejszego punktu widzenia. Kurs ma wzbogacić słownictwo studentów i uczyć ich bardziej kreatywnego i klarownego wypowiadania się.
Zakres tematyczny:
1

Rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej w Republice Weimarskiej.

2

Prześladowania i eksterminacja Żydów w III Rzeszy; problem antysemityzmu.

3

Ocena postawy społeczeństwa niemieckiego wobec nazizmu.

4

Problematyka przymusowych wysiedleń po II wojnie światowej.

5

Prawa podstawowe Ustawy Zasadniczej RFN (Grundgesetz).

6

Zadania i kompetencje organów konstytucyjnych RFN i specyfika systemu federalnego.

7

Polityka integracji RFN z krajami Europy Zachodniej (K. Adenauer).

8

Rozwój gospodarczy w RFN w latach powojennych.

9

Wybrane ruchy społeczne w RFN (m.in. „rewolucja studencka” 1968 r., dążenia emancypacyjne kobiet, ruch ekologiczny).

10

Polityka wschodnia W. Brandta.

11

Ważniejsze wydarzenia w historii NRD.

12

Wczoraj i dziś stosunków polsko-niemieckich.

13

Problematyka zjednoczenia Niemiec. Obraz społeczeństwa niemieckiego po zjednoczeniu.Literatura podstawowa:

1. Müller Helmut (wyd.): Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, Mannheim 2004;

2. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

3. Tatsachen über Deutschland, Frankfurt/M. 1998;

4. Drochner Karl-Heinz: Deutsche Fragen. Texte zur jüngsten Vergangenheit, Berlin 1981;

5. Studt Christoph (wyd.): Die Deutschen im 20. Jahrhundert. Ein historisches Lesebuch, München 1999;

Literatura uzupełniająca:

1. Peter Matthias / Schröder Hans-Jürgen: Einführung in das Studium der Zeitgeschichte, Paderborn 1994;

2. Harbecke Ulrich: Abenteuer Bundesrepublik. Die ersten 40 Jahre unseres Staates, Bergisch Gladbach 1988;

3. Schäfer Hermann (wyd.): 50 Jahre Deutschland. Ereignisse und Entwicklungen, Freiburg im Breisgau 1999;

4. Lawaty A., Orłowski H. (wyd.): Deutsche und Polen. Geschichte-Kultur-Politik, München 2003;

Ponadto: czasopisma drukowane (Deutschland, Dialog, Der Spiegel, Focus, etc.) oraz artykuły publikowane w Internecie.
Uwagi:

Zasadniczo w ramach kursu wygłaszane są referaty i prowadzone dyskusje wokół zadanych tekstów. Każdy student ma obowiązek przygotować jeden krótki referat (ok. 15 minut) w ciągu całego roku akademickiego na uzgodniony z prowadzącym zajęcia temat i brać czynny udział w toczonych dyskusjach.Numer kursu:

1.2.4-RTN / 1.2.4-RTN-1

Nazwa kursu:

RECEPCJA TEKSTÓW NAUKOWYCH / ANALYSIS OF THE SCIENCE TEXT

Rodzaj kursu:

ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:

zaliczenie wszystkich kursów PNJN na roku I

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę + egzamin w ramach PNJN II

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

3

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

8 (po pozytywnym zdaniu egzaminu z PNJN)
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest rozwijanie następujących kompetencji: rozumienie i odtwarzanie struktury myślowej tekstów naukowych, określanie pozycji autora z uwzględnieniem jego ideowych, społecznych i metodycznych dyspozycji i ich oddziaływania na formę tekstu. Uwaga zostanie zwrócona również na występujące w tekstach tzw. „efekty obiektywności”. Naukowy obiektywizm polega na zamieszczaniu w tekstach materiałów źródłowych, przypisów oraz figur retorycznych podkreślających ich obiektywność. Praca z przykładami tendencyjnych interpretacji ma wzmocnić świadomość dokładnego poznania tekstów źródłowych i uwidocznić, jak ważna jest możliwość sprawdzania wypowiedzi na podstawie podanych źródeł. Kurs ma się również przyczynić do wypracowania kulturowego i ideowego kontekstu dla okresu oświecenia, klasyki, romantyzmu, ekspresjonizmu, Republiki Weimarskiej i faszyzmu.

Celem kursu jest przede wszystkim przekazanie wiedzy, koniecznej dla prawidłowego rozumienia tekstów i stworzenie warunków do samodzielnej pracy naukowej (prace zaliczeniowe, praca magisterska).


Zakres tematyczny:


Definicja pojęć konspekt oraz streszczenie;Sporządzanie konspektów na podstawie przedsłów zamieszczonych w leksykonach literackich, słownikach filozoficznych i socjologicznych;Badania terminologiczne - typy definicji;Zasady streszczania przeczytanych tekstów naukowych;Określenie środków stylistycznych, figur retorycznych i metaforyki tekstów naukowych;Pisemne utrwalanie treści, struktury i idei wybranych tekstów;Sporządzenie konspektów i streszczeń do wybranych tekstów naukowych;Analiza tendencyjnych interpretacji – różnicowanie ideologicznych postaw autorówWygłaszany tekst naukowy – struktura argumentacji wykładu;Veto źródeł
Literatura podstawowa:
1.

Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse: Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin 1992

2.

Schlaefer, Michael: Lexikologie und Lexikographie: eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher. Berlin 2002
Literatura uzupełniająca:
1.

Presler, Gerd/ Döhmann, Jürgen: Referate schreiben. Referate halten. Ein Ratgeber. München 2004

2.

Franck, Norbert / Stary, Joachim: Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Stuttgart 2007

3.

Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft: disziplinäre Ansätze - theoretische Positionen - transdisziplinäre Perspektiven. Tübingen 2004

4.

Hass-Zumkehr, Ulrike: Deutsche Wörterbücher - Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte. Berlin / New York 2001

5.

Leksykony, słowniki, artykuły, fragmenty publikacji naukowych, teksty literackie
Uwagi:

Lista omawianych tekstów zostanie przedstawiona na pierwszych zajęciach. Student zobowiązany jest do znajomości zakresu treści programowych przedmiotu ujętych w sylabusie, bez względu na to, czy zostały one omówione w trakcie wykładu.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna