Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona9/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20Numer kursu:

1.2.4-PK / 1.2.4-PK-1

Nazwa kursu:

PISANIE KREATYWNE – creative writing


Rodzaj kursu:

Ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2008/2009

Liczba godzin:

60
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę+egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

3

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3
Założenia i cele kursu:

Celem zajęć jest produkcja różnorodnych tekstów o wybranej tematyce. Obok tekstów własnego autorstwa przedmiotem kursu będą prace parafrazujące dany tekst wyjściowy, co ma na celu głównie poszerzenie zasobu słownictwa, również z elementami frazeologii. Oprócz formułowania własnych prac pisemnych, studenci otrzymują także możliwość ich indywidualnej korekty w czasie zajęć. Cwiczenia mają za zadanie ogólne wprowadzenie do produkcji różnorodnych tekstów i aspektów stylistycznych, pragmatycznych i kognitywnych przy produkcji tekstu

Zakres tematyczny:
1

Wprowadzenie do ogólnej produkcji tekstów

2

Aspekty stylistyczne, pragmatyczne i kognitywne przy produkcji tekstu

3

Metody pisania

4

Co to jest perspektywa?

5

Eseje

6

Opowiadania

7

Subjektywne sprawozdania

8

Bajki, kryminały itp.

9

Science fiction, utopia

10

Parafrazowanie

11

Elementy frazeologii

12

Wprowadzenie do opisu obiektów

13

Opis obiektu i osoby

14

Wprowadzenie do pisania literackiego

15

Techniki pisania wierszy
Literatura podstawowa:
1.

von Werder, Lutz: Lehrbuch des kreativen Schreibens. Berlin, Milnow: Schibri-Verlag, 1996.

2.

von Werder, Lutz: Kreatives Schreiben in den Wissenschaften. Berlin: Schibri-Verlag, 1992.

3.

Kast, Bernd: Fertigkeit Schreiben. Fernstudieneinheit 12. München: Langenscheidt, 1999.

4.

Eichmann, Walter: Verstehen und Schreiben von Texten. München: Max Hueber Verlag, 1981.

5.

Bünting, Karl-Dieter, Axel Bitterlich, Ulrike Pospiech: Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm. Berlin: Cornelsen, 1998.
Literatura uzupełniająca:
1.

Antos, Gerd / Krings, Hans P. (Hrsg.). Textproduktion. Ein interdisziplinärer Forschungsüberblick. (= Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 48). Tübingen 1989.

2.

Antos, Gerd / Tietz, Heike (Hrsg.): Die Zukunft der Textlinguistik. Traditionen, Transformationen, Trends. (= Germanistische Linguistik 188). Tübingen 1997.

3.

Kästner, Uwe. Freies Schreiben in der Fremdsprache – Prozesse und ihre Didaktik. Untersuchung zur Textproduktion im fremdsprachlichen Deutschunterricht auf dem Hintergrund neuropsychologischer Theorien. (= Fremdsprachen in Lehre und Forschung 19). Bochum 1997.

4.

Schumann, Otto (Hrsg.): Grundlagen und Techniken der Schreibkunst. Handbuch für Schriftsteller, Pädagogen, Germanisten, Redakteure und angehende Autoren. Hamburg 2000.

5.

von Tippelskirch, Ingrid (Hrsg.). Kreatives Lesen und Schreiben. Ein Beitrag des Modellversuchs Schulkultur. (= Schriftenreihe des Landesinstituts für Pädagogik und Medien 15). Saarbrücken 1993.

6.

Wrobel, Arne. Schreiben als Handlung. Überlegungen und Untersuchungen zur Theorie der Textproduktion. (= Germanistische Linguistik 158). Tübingen 1995.

Numer kursu:

 1.2.4-TP / 1.2.4-TP-1

Nazwa kursu:

TŁUMACZENIA PISEMNE – WRITTEN TRANSLATIONS

Rodzaj kursu:

Ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60 (30+30)

 

Warunki wpisu na kurs:

zaliczenie wszystkich kursów PNJN na roku I

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę + egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

 3

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

 8 (łączna ilość punktów wpisywana po zdaniu egzaminu z PNJN)

 

Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z proponowanymi w literaturze fachowej i stosowanych w tekstach użytkowych modelami procesu tłumaczenia, a następnie próba praktycznego użycia tychże modeli podczas sporządzania własnych tłumaczeń tekstów i fragmentów tekstów. Na zajęciach uwzględnione zostaną poszczególne fazy w procesie tłumaczenia. Zadaniem uczestników będzie nie tylko wykonywanie gotowych produktów translatorskich, a następnie ich prezentacja w grupie, ale także wspólna refleksja nad samym procesem tłumaczenia, wspólna analiza i dyskusja na temat pojawiających się problemów i proponowanych rozwiązań w oparciu o współczesne teorie i własne spostrzeżenia.

 

Zakres tematyczny:

Wyczulenie studentów na fazy składające się na proces tłumaczenia. Ćwiczenia praktyczne.

1

Optymalizacja fazy receptywnej tłumaczenia:

 • Zrozumienie tekstu

 • Dostrzeganie różnic typologiczno-gatunkowych tekstów

 • Przygotowanie do tłumaczenia poprzez dokładną analizę tekstu

 • Poszukiwanie rozwiązań dla problemów translatorskich

 

2

Optymalizacja fazy produktywnej tłumaczenia:

 • Produkcja tekstu wraz z uwzględnieniem odbiorcy tekstu

 • Sporządzenie tekstu końcowego – czyli tłumaczenia

 • Redagowanie tekstu tłumaczenia

 • Uwzględnienie formy zewnętrznej tekstu tłumaczenia

3

 • Ewaluacja tłumaczenia w zależności od gatunków tekstów: idiomy, reklama, teksty zaproszeń, teksty gratulacyjne, ogłoszenia, artykuły prasowe, teksty piosenek, karty dań z restauracji, anegdota (dowcip), tłumaczenie nazw własnych, pełnomocnictwo, teksty o Opolu.

 

Literatura podstawowa:

 

1.

Kautz, Ulrich: Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2000.

 

Literatura uzupełniająca:

 

1.

Hönig, Hans/Kußmaul, Paul: Konstruktives Übersetzen. 2. wyd., Tübingen 1997.

2.

Kußmaul, Paul: Kreatives Übersetzen. Tübingen 2000.

3.

Hom-Helf, Brigitte: Technisches Übersetzen in Theorie und Praxis. Tübingen 1999.

4.

Legeżyńska, Anna: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa 1999.

5.

Słowniki, leksykony, glosariusze, itp.

6.

Reiß, Katharina: Möglichkeiten der Übersetzungskritik. München 1971.

 

Uwagi:

 Numer kursu:

1.2.4-HL-3 / 1.2.4-HL-4

Nazwa kursu:

HISTORIA LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEGO OBSZARU KULTUROWEGO (HISTORY OF LITERATURE OF THE GERMAN –SPEAKING WORLD

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30 (15+15)Warunki wpisu na kurs:

Zdany egzamin z przedmiotu historia literatury niemieckojęzycznego obszaru kulturowego (materiał z I roku)

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie bez oceny

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu oraz zdaniu egzaminu)Założenia i cele kursu:
W ramach wykładu zaprezentowany zostanie proces literacki w podziale na poszczególne epoki począwszy od okresu mieszczańskiego stanowiącego wyraźną historyczną cezurę. Uczestnicy kursu winni zdobyć umiejętność rozumienia niemieckiej literatury i kultury oświecenia, burzy i naporu, klasyki, romantyzmu i poetyckiego realizmu w kontekście ich czasu, doświadczeń dziejowych oraz całokształtu ich epoki. Na bazie konkretnych dzieł literackich uczestnicy zapoznani zostaną także z głosami samokrytyki w oświeceniu, które bez istnienia standardów krytyki wprowadzonych przez ruch oświecenia, w ogóle nie byłby możliwe W drugiej części wykładów dokonana zostanie prezentacja wielopoglądowego i wielopostaciowego procesu literatury, który trudno jest zaszeregować do uporządkowanej chronologii. Proces ten zapoczątkowuje naturalistyczny „najmłodszy niemiecki nurt literacki” (Euglen Wolff). Jego dalszymi etapami są nowoczesne nurty przełomu XIX i XX w. – naturalizm, neoromantyzm lub symbolizm, jugendstil, impresjonizm, ekspresjonizm oraz literatura okresu międzywojennego aż po różnorodne postacie polemiki z europejskimi formami faszyzmu.Zakresy tematyczne:


  • Definicja i idee przewodnie niemieckojęzycznego oświecenia jako ruchu ideologicznego

  • Ośrodki niemieckiego oświecenia, oświecenie na Śląsku

  • Relacje pomiędzy oświeceniem a okresem burzy i naporu jako ruchu społeczno-narodowego  • Filozofia i poezja w szczytowym etapie klasyki

  • Reakcje ideologiczne i artystyczne na rewolucję francuską

  • Klasyka niemiecka a tożsamość narodowa. Znaczenie klasyki dla niemieckiej historii narodowej

  • Pojęciowość romantyki we współczesnych projektach programowych lub próbach o wymiarze praktycznym i poetyckim  • Restauracja i postulaty polityczne: 1830 i 1848

  • Realizm poetycki, tendencje In wyborze gatunku i tematu  • Radykalne reakcje na idealistycznie-epigonalną tradycję literacką: literatura naturalizmu pod znakiem krytyki współczesności  • Impresjonizm, neoklasyka i ekspresjonizm jako część literatury modernizmu: literackie struktury i tematy  • Postawy wobec I wojny światowej: pacyfizm (L. Frank), zaangażowanie (H. Mann) , „Obserwacje człowieka apolitycznego” (Th. Mann)  • Zwycięstwo i kryzys demokracji.

  • Temat inflacji i pieniądza w powieściach Republiki Weimarskiej

  • Obrazy, media i pojęcia epoki kultury masowej. Amerykanizm i antyamerykanizm.

  • Rewolucja konserwatywna

  • Radykalizacja lewicy i prawicy w NiemczechLiteratura podstawowa:


Alt, Peter-Andre: Aufklärung, Stuttgart 1996.Gutke, Karl S.: Das bürgerliche Trauerspiel, Stuttgart 1990.Ueding, Gert: Klassik und Romantik. Deutsche Literatur im Zeitalter der französischen Revolution 1789-1815. Erster bis vierter Teil (=Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart), München 1988.Houben, Heinrich Hubert: Hier Zensur-wer dort? Der gefesselte Biedermeier, Leipzig 1990.Sengle, Friedrich: Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848, 3 t. Stuttgart 1971, 1972, 1980.Edler, Erich: Die Anfänge der sozialen Novelle in Deutschland, Frankfurt a. Main 1977.Widhammer, Helmut: Die Literaturtheorie des deutschen Realismus (1848-1860), Stuttgart 1977.Kocka, Jürgen: Obrigkeitstaat und Bürgerlichkeit. Zur Geschichte des deutschen Bürgertums im 19. Jahrhundert. W: Hartwig, Wolfgang: Deutschlands Weg in die Moderne, München 1993. Str. 107- 121.van Rinsum, Annemarie u.a. (Hrsg.): Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 7, München 1994.Bänsch Dieter (ed.): Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1890-1910, Stuttgart 1970.Becker, Sabine: Neue Sachlichkeit, München 2000.Kolb, Eberhard: Die Weimarer Republik, München 2002.Radebruch, Gustav (ed.): Politische Schriften aus der Weimarer Zeit, Heidelberg 1992.Birken, Margid; Peitsch, Helmut: Brennende Bücher. Erinnerungen an den 10. Mai 1933, Potsdam 2003Müller, Reinhard: Menschenfalle Moskau. Exil und stalinistische Verfolgung, Hamburg 2001.Literatura uzupełniająca:


Kunicki , Wojciech: Aufklärung in Schlesien im europäischen Spannungsfeld. Traditionen – Diskurs – Wirkungen, Wrocław 1996.Bayerdörfer, Hans-Peter: Theatralia Judaica. Emanzipation und Antisemitismus als Momente der Theatergeschichte von der Lessing-Zeit bis zur Shoah, Tübingen 1992.Orłowski, Hubert: Polnische Wirtschaft. Zur Karriere eines Stereotyps. W: Rudolph, Andrea; Scholz, Ute: Polenbilder in Gesellschaft, Politik und Dichtung, Dettelbach 2002, S. 173-193.Müller, M.G. u.a.: Die Polen-Debatte in der Frankfurter Paulskirche. Darstellung, Lernziele, Materialien, Frankfurt a. Main 1995.Schanze, Helmut: Romantik-Handbuch, Stuttgart 2003.Hinck, Walter: Handbuch des deutschen Dramas, Düsseldorf 1980.Uwagi:
Podczas wykładów udzielane będą konkretne informacje o nie wyszczególnionych tu leksykonach, podręcznikach i udostępnionych kopiach (segregator w bibliotece)Numer kursu:

1.2.4-HL-3 / 1.2.4-HL-4

Nazwa kursu:

HISTORIA LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEGO OBSZARU KULTUROWEGO (HISTORY OF LITERATURE OF THE GERMAN -SPEAKING WORLD )

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:

Brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)
Założenia i cele kursu:

Seminarium koncentruje się na wybranych tekstach literackich z kanonu lektur celem zapoznania studentów z najbardziej reprezentatywnymi gatunkami i utworami w celu rozwijania umiejętności analizowania i interpretowania tekstów literackich i umiejscawiania ich w procesie historycznoliterackim, a także formułowanie przez studentów wypowiedzi literackiej. Seminarium obejmuje okresy od oświecenia do literatury współczesnej. Studenci otrzymują pod koniec semestru ocenę, na którą składa się aktywny udział w zajęciach, przygotowywanie referatów, jak i ocena za kolokwium oraz test z lektur.
Zakres tematyczny:
1

Oświecenie-kult rozumu. Uwarunkowania historyczne, społeczne, znaczenie filozofii francuskiej i angielskiej ( Voltaire, J.J. Rousseau) dla rozwoju niemieckiego oświecenia. Wyjątkowe znaczenie filozofii I. Kanta i J. Ch. Gottscheda i ich poglądów estetycznych dla recepcji sztuki. Wkład i ranga G. E. Lessinga na kształt niemieckiego oświecenia, walka o teatr mieszczański, koncepcja tragedii G.E. Lessinga.

2

Okres burzy i naporu: program burzy i naporu na przykładzie utworów: J. W. Goethe – „Die Leiden des jungen Werther’’ oraz „Prometheus’’, a także F. Schillera „Kabale und Liebe’’. Symboliczne figury okresu geniuszu (Werther, Prometheus).

3

Weimarer Klassik. Program klasyki weimarskiej na przykładzie dramatów J. W. Goethego: „Iphigenie auf Tauris”. Związek z tradycją klasyki greckiej i typowe cechy dramatu klasycznego.

4

Romantyzm: program estetyki niemieckiego romantyzmu. Krótkie formy prozatorskie okresu romantyzmu (opowiadanie, nowela, baśń) analizowane w oparciu o wybrane teksty np. Eichendorffa, Kleista. Uniwersalna wolność myślenia i tworzenia jako metoda uniwersalno-poetycka (Novalis).Specyfika romantyzmu niemieckiego oraz odniesienie jej do romantyzmu w innych krajach.

5

Vormärz- kierunki literackie i ugrupowania, outsiderzy, dramat G. Büchnera „Woyzeck’’. Twórczość H. Heinego, motywy buntu wobec porządku społecznego i Biedermeier jako propozycja zachowania tradycji.

6

Realizm- cechy powieści realistycznej – T. Fontane „Effi Triest”. Realizm historyczny i poetycki jako dwa sposoby mimetycznego opisania świata (Fontane).

7

Literatura XX wieku. Naturalizm ( Zola, Hauptmann). Ekspresjonizm ( A. Döblin, E. Lasker-Schüler, G. Trakl, G. Benn,). Wiener Moderne. Uwypuklenie twórczości Th. Manna i F. Kafki. Szczególne zaakcentowanie literatury po 1945 roku w tym: sytuacja w Niemczech i Austrii po II wojnie światowej, „godzina zero”, Grupa 47. Twórczość pisarska H. Bölla, G. Grassa.
Literatura podstawowa:

Lista lektur obowiązkowych dla danego semestru zostanie podana przez prowadzącego na początku każdego semestru.

1.

Baumann, Barbara / Oberle, Brigitta: Deutsche Literatur in Epochen. Ismanning 1997

2.

Brenner, Peter, J.: Neue deutsche Literaturgeschichte. Tübingen 2004

3.

Rothmann Kurt: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart 1997

4.

Szyrocki, Marian: Dzieje Literatur Europejskich, T. II. Warszawa 1982
Literatura uzupełniająca:Borries, Erika / Borries Ernst: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 2 Aufklärung und Empfindsamkeit. München 1991Borries, Erika / Borries Ernst: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 3 Weimarer Klassik München 1991Borries, Erika / Borries Ernst: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 4 Klassik und Romantik München 1991Rinsum von, Annemarie / Rinsum von, Wolf: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 7 Realismus und Naturalismus. München 1994Leiss, Ingo / Stadler, Herrmann: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 8 Wege in die Moderne 1890 - 1918. München 1997Leiss, Ingo / Stadler, Herrmann: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 9 Weimarer Republik 1918 - 1933. München 2003Helmut Schanze: Romantik – Handbuch, Stuttgart 2003Kaiser, Gerhard: Aufklärung, Empfindsamkeit, Sturm und Drang. Stuttgart 1996Luserke, Mathias: Sturm und Drang. Ditzingen 1997Numer kursu:

1.2.4-GO-3 / 1.2.4-GO-4

Nazwa kursu:

GRAMATYKA OPISOWA (Descriptive Grammar)

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30 (15+15)Warunki wpisu na kurs:

ukończenie kursu Gramatyka opisowa (morfologia) - wykład i ćwiczenia na roku I

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie bez oceny

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)Założenia i cele kursu:
Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze składnią oraz słowotwórstwem współczesnego języka niemieckiego.Zakres tematyczny:
1

Orzeczenie

2

Podmiot

3

Dopełnienie

4

Okolicznik

5

Miejsce odmiennej części orzeczenia w zdaniu. Rama zdaniowa. Ausrahmung

6

Miejsce podmiotu w zdaniu

7

Miejsce dopełnienia w zdaniu

8

Miejsce okolicznika w zdaniu

9

Przydawka

10

Apozycja

11

Typologia zdań

12

Zdania złożone

13

Słowotwórstwo rzeczownika

14

Słowotwórstwo przymiotnika

15

Słowotwórstwo czasownika

Literatura podstawowa:


Helbig Gerhard / Buscha Joachim, Leitfaden der deutschen Grammatik, Berlin [etc.] 2004.Eisenberg Peter, Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, Weimar 1994.Engel Ulrich, Deutsche Grammatik, München 2004.Heidolph Karl Erich e.a., Grundzüge einer deutschen Grammatik, Berlin 1981.Fleischer Wolfgang / Barz Irmhild, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen 1995.Literatura uzupełniająca:


Engel Ulrich, Syntax der deutschen Gegenwartssprache, Berlin 1977.Eisenberg Peter / Klosa Annette, Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartsprache, Mannheim [etc.] 1998.Erben Johannes, Einführung in die deutsche Wortbildungslehre, Berlin 2000.Naumann Bernd, Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen, Tübingen 2000,Olsen Susan, Wortbildung im Deutschen, Stuttgart 1986Stepanova Marija D. / Fleischer Wolfgang, Grundzüge der deutschen Wortbildung, Leipzig 1985.Wilss Wolfram, Wortbildungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen 1986.Numer kursu:

1.2.4-GO-3 / 1.2.4-GO-4

Nazwa kursu:

GRAMATYKA OPISOWA (Descriptive Grammar)

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60 (30+30)Warunki wpisu na kurs:

ukończenie kursu Gramatyka opisowa (morfologia) - wykład i ćwiczenia

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)
Założenia i cele kursu:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie z terminologią, jaką operuje składnia, uzyskanie podstawowych wiadomości o zdaniu, częściach zdania i rodzajach zdań w języku niemieckim. Poznaną terminologię studenci wykorzystują do analizy przykładowych zdań i tekstów zaczerpniętych z literatury i prasy.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna