Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona10/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
Zakres tematyczny:
1

Podstawowe pojęcia składni: składnia, definicje zdania, rodzaje zdań ze wzglądu na formę i funkcję (komunikatywną)

2

Części zdania, metody ich określania, klasyfikacja części zdania w oparciu o kryteria formalne i funkcjonalne, orzeczenie (jedno- i wieloczęściowe, gramatyczna i leksykalna część orzeczenia)

3

Orzecznik (Uzupełnienie identyfikujące) – Różnice w stosunku do podmiotu i dopełnienia

4

Podmiot – reprezentacja morfologiczna, sposoby na określanie podmiotu, odróżnianie wyrazu „es” jako podmiotu formalnego, korelatu i zaimka

5

Dopełnienie (Uzupełnienie) - reprezentacja morfologiczna, cechy dopełnień, możliwości odgraniczenia uzupełnień przyimkowych od okolicznikowych grup przyimkowych

6

Okoliczniki, rozróżnianie uzupełnień i przyłączeń okolicznikowych, semantyczna klasyfikacja okoliczników, substytucja okoliczników

7

Przydawka i jej cechy, reprezentacja morfologiczna

8

Apozycja jako szczególna forma przydawki, jej rodzaje i różnice pomiędzy nimi

9

Zdanie złożone, różnice pomiędzy zdaniem głównym a pobocznym, zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, podział zdań pobocznych ze względu na element wprowadzający, pojęcie parentezy, zdania wielokrotnie złożonego

10

Zdanie współrzędnie złożone, formy koordynacji i związki znaczeniowe w zdaniach współrzędnie złożonych


11

Zdanie podrzędnie złożone / formalny, funkcjonalny i znaczeniowy podział zdań pobocznych

12

Konstrukcje bezokolicznikowe i imiesłowowe, różnice i podobieństwa w odniesieniu do zdań pobocznych, funkcje konstrukcji bezokolicznikowych i imiesłowowych w zdaniu złożonym

13

Korelaty, ich obligatoryjne i fakultatywne występowanie, zdania podmiotowe

14

Zdania orzecznikowe i dopełnieniowe

15

Zdania przydawkowe, zdania względne rozwijające; zdania okolicznikowe
Literatura podstawowa:
1.

Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig / Berlin / München 1991.

2.

Drosdowski, Günther / Eisenberg, Peter (eds.): Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim / Leipzig / Wien u.a. 1995.

3.

Sommerfeldt, Karl-Ernst / Starke, Günther: Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1992.

4.

Pittner, Karin / Berman, Judith: Deutsche Syntax: ein Arbeitsbuch. Tübingen 2004.
Literatura uzupełniająca:
1.

Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim: Leitfaden der deutschen Grammatik. Leipzig / Berlin / München 1992.

2.

Eisenberg, Peter: Grundriss der deutschen Grammatik. Band 2: Der Satz. Stuttgart 1999.

3.

Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. Heidelberg 1988.

4.

Flückiger, Max / Gallmann, Peter: Richtiges Deutsch. Praktische Grammatik der deutschen Sprache. Berlin / München: Langenscheidt, 1988.

5.

Lewiccy, Roman, Grażyna / Hoberg, Rudolf, Ursula: Der kleine Duden. Mała gramatyka języka niemieckiego. Warszawa 1997.

6.

Engel, Ulrich: Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Berlin 1994.Numer kursu:

1.2.4-KZ-JR

Nazwa kursu:

Język reklamy - The language of advertising

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs zmienny

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:

Brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami języka reklamy oraz wykształcenie umiejętności krytycznej analizy przykładów poszczególnych reklam, przede wszystkim analizy strategii językowych oraz określania środków wyrazu użytych w tekście reklamy, a także umiejętności przewidywania reakcji odbiorczych. Poza tym zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problemami projektowania i tłumaczenia reklam oraz wybranymi językowymi strategiami reklamy.
Zakres tematyczny:
1

Definicja reklamy, historia pojęcia.

Cele, zadania, formy i metody projektowania skutecznej reklamy2

Charakterystyka języka reklamy telewizyjnej, prasowej, radiowej i internetowej. Wielokodowość przekazu reklamowego.

3

Język reklamy. Specyfika poszczególnych przekazów reklamowych.

    1. Podstawowe strategie pragmalingwistyczne aktu reklamowego,

    2. Podstawowe strategie retoryczne aktu reklamowego,

c) Podstawowe konstrukcje gramatyczne aktu reklamowego.

4

Rynek tekstu reklamy, rynek odbiorcy. Uwarunkowania socjopolityczne

5
6

Prawo reklamy i etyka reklamy
Technika pracy copywritera. Strategie tworzenia reklamy.

7

Funkcjonowanie reklamy we współczesnym pejzażu kulturowym. Uwarunkowania komunikacyjne aktu reklamowego (systemy komunikowania społecznego. Konsumpcyjne przesunięcie komunikacyjne).

Literatura podstawowa:
1

Bralczyk, Jerzy: Język na sprzedaż, czyli o tym jak język służy reklamie i jak reklama używa języka. Gdańsk 2004.

2

Janich, Nina: Werbesprache. Tübingen 2010.

3

Lewiński, Piotr H.: Retoryka reklamy. Wrocław 2004.

4

Skowronek, Katarzyna: Reklama. Studium pragmalingwistyczne. Kraków 2001.

5

Soliński, Dariusz: Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk 2003.
Literatura uzupełniająca:
1

Baumgart, Manuela: Die Sprache der Anzeigenwerbung. Eine linguistische Analyse. Aktueller Werbeslogans. Heidelberg 1999.

2

Burger, Harald: Mediensprache. Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien. Berlin/ New York 2005.

3

Dejnaka, Agnieszka: Strategia reklamy, marki, produktów i usług. Warszawa 2005.

4

Gaede, Werner: Abweichen von der Norm. Enzyklopädie kreativer Werbung. Berlin 2003.

5

Lusińska, Anna: Reklama, a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów. Toruń 2007.

6

Nowacki, Robert: Podręcznik reklamy. Warszawa 2006.

7

Opiłowski, Roman: Intertextualität in der Werbung der Printmedien. Frankfurt am Main 2006.

8

Schierl, Thomas: Text und Bild in der Werbung. Köln 2001.


9

Schlüter, Stefanie: Die Sprache der Werbung. Berlin 2007.

10

Szczęsna, Ewa: Poetyka reklamy. Warszawa 2003.Numer kursu:

1.2.4-KZ-TL

Nazwa kursu:

TŁUMACZENIE LITERACKIE – PRZEKŁAD NAJNOWSZEJ LITERATURY POLSKIEJ / LITERARY TRANSLATION – TRANSLATION OF THE NEWEST POLISH LITERATURE

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs zmienny

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest realizacja projektu związanego z przekładem na język niemiecki wybranych utworów współczesnej literatury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem opowiadań (ze zbioru „Brzytwa”) i fragmentów powieści „Kawa u Doroty” Wojciecha Chmielewskiego. Punktem wyjścia zajęć będzie porównanie przykładowego tłumaczenia tekstu literackiego z oryginałem, na podstawie którego określone zostaną specyficzne cechy przekładu artystycznego. Kolejną fazę kursu staowić będzie lektura oraz analiza merytoryczna i translatoryczna utworów źródłowych ze wskazaniem źródeł potencjalnych problemów tłumaczeniowych. Zasadniczą część kursu stanowić będzie praca nad przekładem wybranych fragmentów opowiadań i powieści Wojciecha Chmielewskiego oraz przygotowaniem do ich prezentacji w formie multimedialnej (krótkie inscenizacje lub filmy).
Zakres tematyczny:
1

Wstęp do przekładu artystycznego

2

Informacje wstępne na temat autora i utworów

3

Analiza porównawcza przekładu fragmentu opowiadania „Zasypana wieś”z tekstem oryginalnym

4

Analiza translatoryczna przekładanych utworów

5

Omówienie tekstów źródłowych i wybór fragmentów do przekładu/podział pracy

6

Praca indywidualna nad przekładem tekstu

7

Wspólna korekta i krytyka przetłumaczonych fragmentów

8

Przygotowanie prezentacji przekładu

Literatura podstawowa:
1.

Chmielewski, Wojciech: Brzytwa. Warszawa 2008.

2.

Chmielewski, Wojciech: Kawa u Doroty. Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca:
1.

Apel, Friedmar / Kopetzki, Annette: Literarische Übersetzung. Stuttgart 2003.

2

Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia. Poznań 1999.

3.

Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München 1971.

4.

Salevsky, Heidemarie: Translationswissenschaft. Ein Kompendium. Unter Mitarbeit von Ina Müller und Bernd Salevsky. Frankfurt/Main 2002.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna