Instytutowy pakiet informacyjny ects


Przedmioty specjalizacyjnePobieranie 1.79 Mb.
Strona11/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


Przedmioty specjalizacyjne
a) dla filologii germańskiej z wiedzą o kulturze


Numer kursu:

1.2.4-G-KN-KL-1; 1.2.4-G-KN-KL-2

Nazwa kursu:

KOMUNIKACJA LITERACKA / LITERARY COMMUNICATION


Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs stały

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1
Założenia i cele kursu:

Celem zajęć jest porządkujący i reprezentatywny przegląd tendencji w literaturze niemieckiej od początku lat 30-tych do współczesności. Ponadto celem zajęć jest wypracowanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji dzieł z zakresu omawianego zakresu historii literatury, z uwzględnieniem kontekstów politycznych, historycznych, kulturowych, czy społecznych. Tym samym niniejsze zajęcia stanowią dopełnienie wykładu z Historii Literatury Niemieckiej XX wieku.
Zakres tematyczny:
1 –7

Analiza i interpretacja tekstów literackich wpisanych na listę lektur obowiązkowych.
Literatura podstawowa:
1.

van Rinsum, Annemarie u.a. (Hrsg.): Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 7, München 1994

2.

Borries von, Ernst/ Borries von, Erika: Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 2–7. München 1991–1992.

3.

Salzer, Anzelm/ Tunk von, Eduard (eds.): Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 2–4. Köln 1996.

4.

Frenzel, Herbert A./ Frenzel, Elisabeth: Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriss der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 1–2. München 1997–1998.

5.

Fähnders, Walter: Avantgarde und Moderne 1980-1933. Lehrbuch Germanistik, Stuttgart 1998

6.

Kolb, Eberhard, Die Weimarer Republik, München 2002
Literatura uzupełniająca:
1.

Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe. Frankfurt a. Main 1994.

2.

H. L. Arnold, H. Detering: Grundzüge der Literaturwissenschaft. München 1996.
Uwagi:

Brak
Numer kursu:

1.2.4-G-KN-AJ-1 ;1.2.4-G-KN-AJ-2

Nazwa kursu:

ANALIZA JĘZYKA 1 I 2 / LANGUAGE ANALYSIS 1 & 2

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs stały

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 +30
Warunki wpisu na kurs:

Zaliczenie kursów „Gramatyka opisowa języka niemieckiego 1 i 2” oraz „Wstęp do językoznawstwa 1 i 2”

Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie przygotowanie studentów do samodzielnego przeprowadzania podstawowych badań, których przedmiotem jest język. Łączy teorię języka z praktycznym jej zastosowaniem na różnych płaszczyznach językowych. Kurs przygotowuje studentów metodycznie do pisania prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich z dziedziny językoznawstwa oraz pozwala im nabyć umiejętności analitycznego patrzenia na zjawiska językowe. Tym samym przyczynia się on do podniesienia praktycznie i teoretycznie zorientowanych kompetencji językoznawczych, wykorzystywanych w wielu zawodach wykonywanych przez filologów.
Zakres tematyczny:
1

Analiza morfologiczna

2

Fleksja

3

Słowotwórstwo (derywacja, kompozycja i inne)

4

Teoria walencyjności i analiza materiału językowego według tej teorii

5

Wariancja językowa

6

Semantyka w ujęciu tradycyjnym

7

Semantyka prototypu

8

Metafora pojęciowa

9

Stereotypy w języku

10

Badanie językowego obrazu świata

11

Analiza zmian językowych na przykładzie tekstów historycznych metodami strukturalistycznymi oraz metodami językoznawstwa kognitywnego

12

Analiza stylu językowegoLiteratura podstawowa:
1.

Müller, Horst M. (ed.): Arbeitsbuch Linguistik. Padeborn; München; Wien; Zürich; New York 2002.

2.

Donalies, Elke: Basiswissen Deutsche Wortbildung. Tübingen 2007.

3.

Kessel, Katja / Reimann, Sandra: Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache. Tübingen 2007.

4.

Pörings, Ralf / Schmitz, Ulrich (eds.): Sprache und Sprachwissenschaft. Eine kognitiv orientierte Einführung. Wyd. 2, Tübingen 2003.

5.

Jungen, Oliver / Lohnstein, Horst: Einführung in die Grammatiktheorie. München 2006.

6.

Dürr, Michael / Schlobinski, Peter: Deskriptive Linguistik. Grundlagen und Methoden. Wyd. 3., Göttingen 2006,

7.

Löbner, Sebastian: Semantik. Einführung. Berlin 2003.

9.

Wierzbicka, Anna: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Przekład z jęz. ang. Adam Głaz, Krzysztof Korżyk, Ryszard Tokarski, Lublin 2006

10.

Bartmiński, Jerzy: Stereotypy mieszkają w języku. Lublin 2007

11.

Lakoff, George / Johnson, Mark: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. Przekład Astrid Hildenbrand, wyd. 5., Heidelberg 2007.

12.

Jäkel, Olaf: Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Przekład Monika Banaś i Bronisław Drąg. Kraków 2003.

13.

Kępa-Figura, Danuta: Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ‘ptak’. Lublin 2007.

14.

Bartmiński, Jerzy: Językowe podstawy obrazu świata. Lublin 2007.
Uwagi:

Literatura uzupełniająca będzie sukcesywnie podawana na zajęciach.


Studia: I stopnia

stacjonarne

Kierunek studiów:

FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM i

Filologia germańska z wiedzą o kulturze

Specjalność:

Specjalność nauczycielska:Kod przedmiotu:

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA
Nazwa angielska przedmiotu:


Semestr: 3-4

Liczby godzin i formy zajęć: W, ĆW


ECTS:

Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot:

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego
Nazwiska prowadzących przedmiot:

 1. wykład: dr Klaudia Dworaczek

 2. ćwiczenia: dr Klaudia Dworaczek

Wymagania wstępne: wybrana specjalność nauczycielska


Forma i warunki zaliczenia:

 1. wykład: egzamin

 2. ćwiczenia: zal/ocena

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, kształcenie umiejętności rozumienia, przewidywania i oceny zachowania się człowieka. Poznanie mechanizmów rozwojowych, różnic indywidualnych, uwarunkowań społeczno-kulturowych w procesie nabywania doświadczeń. Poznanie psychologicznych prawidłowości zachowania się ucznia w procesie nauczania i wychowania.Treści merytoryczne:

 1. Psychologia jako przedmiot badań naukowych.

 2. Przegląd współczesnych koncepcji psychologicznych człowieka.

 3. Człowiek w sytuacji zadaniowej.

 4. Procesy spostrzegania.

 5. Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Uczenie się w ujęciu teorii poznawczych.

 6. Pamięć. Rodzaje pamięci, fazy procesu pamięciowego.

 7. Myślenie i rozwiązywanie problemów.

 8. Emocje. Mechanizmy wzbudzania emocji. Ekspresja emocjonalna. Samokontrola. Emocje a procesy poznawcze. Wpływ emocji na zachowanie się.

 9. Motywacja. Rodzaje mechanizmów motywacyjnych. Czynniki warunkujące motywację zadaniową.

 10. Stres psychologiczny. Reakcje na stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Rola wsparcia społecznego.

 11. Rozwój psychospołeczny w młodszym wieku szkolnym i w okresie adolescencji.

 12. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej posłuszeństwo, konformizm, reguły wywierania wpływu społecznego.
Efekty kształcenia: Poznanie psychologicznych prawidłowości zachowania się ucznia w procesie nauczania i wychowania.

Zalecana literatura:

 1. Harwas-Napierała B., Trempała J. /red./, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t.2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s.130-201.

 2. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 2000.

 3. Strelau J. /red./, Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2, Psychologia ogólna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, s.25 – 55, 97 – 182, 275 – 316, 441 – 458.

 4. Strelau J. /red./, Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, s.465 - 492.

 5. Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2003, s.246 – 275.

Literatura uzupełniająca: 1. Aronson E., Wilson T.D., Alert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1997.

 2. Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1998.

 3. Harwas-Napierała B., Trempała J. /red./, Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, t.3, warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

 4. Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

 5. Tavris C., Wade C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1999.

 6. Włodarski Z., Matczak A., Wprowadzenie do psychologii, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.Studia: I stopnia

stacjonarne

Kierunek studiów:

FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM i

Filologia germańska z wiedzą o kulturze

Specjalność:

Specjalność nauczycielska:


Kod przedmiotu:

Nazwa przedmiotu: PEDAGOGIKA
Nazwa angielska przedmiotu:


Semestr: 3-4

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30ĆW


ECTS:

Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot:

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego
Nazwiska prowadzących przedmiot:

 1. wykład: dr Jadwiga Jadczak

 2. ćwiczenia: dr Jadwiga Jadczak

Wymagania wstępne: wybrana specjalność nauczycielska


Forma i warunki zaliczenia:

 1. wykład: egzamin

 2. ćwiczenia: zal/ocena

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie podstawowych kategorii niezbędnych do rozumienia naukowej pedagogiki, wzbogacenie percepcji zjawisk pedagogicznych, ukształtowanie umiejętności interpretowania, w oparciu o poznaną wiedzę, zjawisk pedagogicznych i rzeczywistości wychowawczej.Treści merytoryczne:

 1. Geneza i rozwój pedagogiki jako nauki oraz jej miejsce w systemie nauk

 2. Zadania współczesnej pedagogiki jako nauki

 3. Struktura pedagogiki, nauki podstawowej, społecznej i stosowanej. Subdyscypliny pedagogiczne

 4. Język naukowy pedagogiki, jego specyfika i charakterystyka podstawowych terminów pedagogicznych, (socjalizacja, wychowanie, kształcenie, nauczanie).

 5. Osobowość – kategorią podstawową kształtowaną w działalności pedagogicznej.

 6. Środowisko wychowawcze i jego znaczenie w pedagogice.

 7. Kultura jej rola i znaczenie w pracy pedagogicznej.

 8. Czas wolny, jego pojęcie, funkcje i znaczenie w pedagogice.

 9. Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna: klasyfikacja działalności wychowawczej.

 10. Dziedziny wychowania, zasady działalności wychowawczej: wychowanie przez pracę, sztukę, naukę, sport, wypoczynek, zespół wychowawczy.
 1. Rodzaje wychowania, pojecie i struktura oraz proces: wychowania moralnego, estetycznego światopoglądowego, fizycznego.

 2. Dydaktyka jako dyscyplina pedagogiczna, jej cele, funkcje i zadania.

 3. Proces kształcenia, metody, formy i środki dydaktyczne.

 4. Niepowodzenia szkolne, ich klasyfikacja i sposoby przeciwdziałania niepowodzeniom.

Osobowość nauczyciela wychowawcy w świetle wymagań Unii Europejskiej, predyspozycje osobowościowe przyszłego pedagoga oraz konieczne umiejętności i wiedza zawodowa.

Efekty kształcenia:

Umiejętności interpretowania, w oparciu o poznaną wiedzę, zjawisk pedagogicznych i rzeczywistości wychowawczej.Zalecana literatura:

 1. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993 i wyd. następne.

 2. Turos L., Pedagogika ogólna i subdyscypliny, Warszawa 1999

 3. Suchodolski B. (red.), Pedagogika podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, wyd. najnowsze.

 4. Śliwerski B.(red. nauk.) Pedagogika, t.1, Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk 2006

 5. Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.), Pedagogika, podręcznik akademicki, t.1 i 2 PWN, Warszawa 2004

 6. Touhy D., Dusza szkoły, o tym co sprzyja zmianie i rozwojowi, Warszawa 2002

 7. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000

 8. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998

 9. Półturzycki P. Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 2006


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna