Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona12/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
Numer kursu:
Nazwa kursu:

DYDAKTYKA NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO / DIDACTICS OF GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Rodzaj kursu:

ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)
Prowadzący:

tytuł/stopień naukowy

dr

imię i nazwisko

Katarzyna Hnatik
Warunki wpisu na kurs:

Ukończenie kursu AKWIZYCJA I NAUKA JĘZYKÓW - konwersatorium

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z założeniami nowoczesnej metodyki nauczania języków obcych, umożliwiającymi im efektywne przeprowadzanie zajęć z języka niemieckiego w placówkach oświatowych. Kolejnym założeniem jest zapoznanie studentów z uzualnymi zwrotami z niemieckiego języka lekcyjnego.
Zakres tematyczny:
1

Główne zasady i strategie komunikacyjne. Podstawowe kody komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, akty mowy i ich funkcja.

2

Cele oraz różnorodne sposoby nauki języka obcego. Europejskie portfolio językowe.

3

Tradycyjne i alternatywne metody nauczania języków obcych. Podejście komunikacyjne w nauczaniu języków obcych.

4

Kompetencje kluczowe nauczyciela, style i strategie nauczycielskie. Awans zawodowy nauczyciela.

5

Profil ucznia: osobowość, temperament, inteligencja, wiek, motywacja.

6

Unterrichtssprache na zajęciach z języka niemieckiego jako sposób redukowania sztuczności sytuacji klasowej.

7

Planowanie kursu językowego – programy nauczania, opracowanie konspektów lekcyjnych, fazy lekcji.

8

Znaczenie, cele i podstawowe techniki nauki wymowy, pracy nad rytmem, akcentem wyrazowym i zdaniowym oraz intonacją.

9

Sposoby prezentacji nowego materiału leksykalnego, techniki nauczania, utrwalania i powtarzania słownictwa.

10

Sposoby wprowadzania i utrwalania zjawisk gramatycznych.

11

Sposoby rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu.

12

Rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem, techniki czytania.

13

Nauczanie mówienia: obraz, słowo oraz dźwięk jako bodziec.

14

Rozwijanie sprawności pisania, rola ortografii w nauczaniu pisania. Problem integracji sprawności językowych w aktach mownych.

15

Reagowanie na wypowiedzi ucznia oraz poprawa błędów językowych.

16

Testy językowe: kryteria poprawności, sprawdzanie i ocena wyników testu, pułapki testowania.

17

Sposoby nadania lekcjom atrakcyjności. Przeprowadzanie lekcji nietypowych, teksty autentyczne na zajęciach z języka niemieckiego, elementy realioznawcze.

18

Problemy związane z nauczaniem języka obcego. Stosowanie języka ojczystego w nauce języka obcego, utrzymanie dyscypliny na lekcji.
Literatura podstawowa:
1.

BUTZKAMM, W.: Unterrichtssprache Deutsch. Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler. Ismaning 2000.

2.

CZAPLIKOWSKA, R./KUBACKI, A. D.: Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Kraków 2010.

3

ILUK, J.: Entwicklung der Sprachfertigkeiten aus der Sicht der neuesten Fremdsprachencurricula. Katowice 1998.

4

STORCH, G.: Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. Theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. München 2001.
Literatura uzupełniająca:
1.

BUTZKAMM, W.: Lust zum Lehren, Lust zum Lernen. Eine neue Methodik für den FSU. Tübingen 2004.

2

HELBIG, G./GÖTZE, L./HENRICI, G./KRUMM H.-J.: Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin, New York 2001.

3

HUNEKE, H.-W./STEINIG, W.: Deutsch als Fremdsprache: Eine Einführung. Berlin 2000.

4

KOMOROWSKA, H.: Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa 2002.
Uwagi:

Student zobowiązany jest do znajomości zakresu treści programowych przedmiotu ujętych w sylabusie, bez względu na to, czy zostały one omówione w trakcie zajęć.

a) dla specjalizacji translatoryka


Numer kursu:

1.2.4-G-T-ATT-1

Nazwa kursu:

Analiza translatoryczna tekstu / Translational text analysis

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs stały

Rok:

II

Semestr:

III

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

6

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie przygotować studentów do pracy nad tekstem wyjściowym - fachowym i niefachowym -, przeznaczonym do tłumaczenia. Przekrojowa, interdyscyplinarna analiza tekstu obejmować będzie najistotniejsze czynniki o charakterze tekstualnym i pozatekstualnym, które determinują proces translacji.

Zakres tematyczny:
1

Zrozumienie tekstu wyjściowego

2

Typologia tekstów a strategia tłumaczenia

3

Czynniki analizy tekstu (tekstualne – np. tematyka, treść, struktura, leksyka, składnia i pozatekstualne – np. nadawca, odbiorca, cel komunikacyjny i funkcja (skopos))

4

Słowniki i literatura fachowa – ekwiwalentność
Literatura podstawowa:
1.

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2000.

2.

Nord, Christiane: Fertigkeit Übersetzen. Berlin u.a. 1999.

3.

Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg 1995.

4.

Reiß, Katharina: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wien 1995.

5.

Reiß, Katharina / Vermeer, Hans J.: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen 1991.Literatura uzupełniająca:
1.

Holz-Mänttäri, Jutta: Translatorisches Handeln. Theorie und Methode. Helsinki 1984.

2.

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim 2001.

3.

Reiß, Katharina: Texttyp und Übersetzungsmethode: der operative Text. Heidelberg 1993.
Uwagi:

---Numer kursu:

1.2.4-G-T-TV-1

Nazwa kursu:

TŁUMACZENIE A VISTA/ A vista Translations

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs specjalizacyjny

Rok:

II

Semestr:

IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

-

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest ćwiczenie umiejętności tłumaczenia ustnego tekstów pisanych bez uprzedniego przygotowania. Punkt wyjścia kursu stanowić będzie refleksja teoretyczna dotycząca podstaw przekładu ustnego oraz wskazanie na różnice pomiędzy tłumaczeniem ustnym a pisemnym. Ponadto poruszona zostanie kwestia kryteriów krytyki i oceny jakości przekładu a vista. W dalszej części kursu nastąpią praktyczne ćwiczenia translacyjne w oparciu o ćwiczenie umiejętności szybkiego czytania tekstu ze zrozumieniem– początkowo tłumaczenie a vista krótkich tekstów o tematyce ogólnej (doniesienia agencyjne, instrukcje obsługi, ulotki informacyjne), a następnie przekład tekstów fachowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów z zakresu prawa (np. teksty ustaw, akty notarialne, dokumenty sądowo-administracyjne) oraz ekonomii (korespondencja, umowy, warunki handlowe).
Zakres tematyczny:
1

Różnice pomiędzy tłumaczeniem pisemnym a ustnym

2

Podstawy przekładu ustnego - rodzaje i poszczególne fazy procesu tłumaczenia

3

Sposoby przygotowania do przekładu ustnego

4

Kryteria oceny jakości przekładu ustnego

5

Krytyka przekładu ustnego

6

Praktyczne ćwiczenia translacyjne (teksty ogólne)

7

Wstęp do tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu prawa i ekonomii

8

Przekład a vista dokumentów notarialnych, sądowych i ekonomicznych
Literatura podstawowa:
1.

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2000.

2.

Riccardi, Alessandra: Die Bewertung von Dolmetschleistungen während der Ausbildung und in der Berufspraxis. W: Kelletat, Andreas T. (ed.): Dolmetschen. Beiträge aus Forschung, Lehre und Praxis. Wien 2001, s.267-277.

3.

Reiß, Katharina: Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg 1993.

Literatura uzupełniająca:
1.

Antonowicz-Włazińska, Barbara (ed.): Auswahl deutscher Dokumente. Warszawa 1998.

2.

Iluk, Jan / Kubacki, Dariusz: Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Warszawa 2006.

3.

Kilian, Alina (ed.): Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Warszawa 2000.

4.

Schwierskott, Ewa: Deutsche juristische Fachbegriffe in Übungen. Warszawa 2004.
Uwagi:


Numer kursu:

1.2.4-G-T-TNP-1

Nazwa kursu:

TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI / TRANSLATION GERMAN – POLISH

Rodzaj kursu:

Ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

zaliczenie wszystkich kursów PNJN na roku I

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-–

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:
Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

---
Założenia i cele kursu:

Głównym zamierzeniem kursu jest zwrócenie uwagi uczestników na najczęściej występujące problemy w procesie przekładu, zwrócenie uwagi na kulturowe aspekty przekładu i zachęcenie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Zadaniem uczestników jest nie tylko wykonywanie gotowych produktów translatorskich a następnie ich konfrontacja w grupie, lecz wspólna refleksja nad samym procesem tłumaczenia, wspólna analiza i dyskusja na temat pojawiających się problemów i proponowanych rozwiązań w oparciu o współczesne teorie i własne spostrzeżenia. Tym samym najważniejszą częścią kursu staje się element ewaluacji, a zwłaszcza merytoryczna argumentacja, nie zaś próba stworzenia jednej „idealnej” wersji produktu.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna