Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona16/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24Numer kursu:

1.2.4-HL-5 / 1.2.4-HL-6

Nazwa kursu:

HISTORIA LITERATURY / HISTORY OF GERMAN LITERATURE


Rodzaj kursu:

KONWERSATORIUM

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30+30
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Test zaliczeniowy

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

3 (ogółem po zaliczeniu wykładu i konwersatorium)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

4 (ogółem po zaliczeniu wykładu i konwersatorium oraz zdaniu egzaminu)
Założenia i cele kursu:

Celem zajęć jest porządkujący i reprezentatywny przegląd wybranych zagadnień z zakresu niemieckojęzycznej historii literatury, w tym literatury austriackiej i szwajcarskiej po 1933 roku do współczesności. Ponadto zajęcia mają na celu praktyczne zastosowanie wiadomości teoretycznych zdobytych podczas wykładu towarzyszącego na podstawie omawianych dzieł literackich, reprezentatywnych dla niemieckojęzycznej literatury.
Zakres tematyczny:1. Literatura austriacka

1.1. Joseph Roth Radetzkymarsch

1.2. Paul Celan: Gedichte: Die Todesfuge; Heimkehr; Tübingen, Jänner

1.3. Ernst Jandl: Gedichte: was ein gedicht ist; calypso; fragment

1.4 Erich Fried: Gedichte: Amerika; Beim Wiederlesen eines Gedichtes von Paul Celan

1.5 Ingeborg Bachmann Malina; Gedicht: Die gestundete Zeit

1.6 Friedericke Mayröcker: Gedicht: Augenfalle (trompe-l’œil)

1.7. Peter Handke Die linkshändige Frau. Erzählung

1.8. Thomas Bernhard Publikumsbeschimpfung (Fragmente)

1.9 Elias Canetti Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend

1.10 Elfriede Jelinek Sportchor

1.11. Wolfgang Bauer Woher kommen wir? Was sind wir? Wohin gehen wir? (Stück)  1. Margit Schreiner Zu Fuβ über die Alpen. Hörspiel

2. Literatura szwajcarska

  1. Max Frisch Homo Faber

  2. Robert Walser Der Gehülfe. Roman

  3. Friedrich Dürrenmatt Der Besuch der alten Dame; Politik: Essays, Gedichte und Reden

  4. Peter Bichsel Stockwerke

  5. Adolf Muschg Baiyum (Kapitel: Frühstück in Shenyang; Das Gästehaus)

  6. Kurt Marti Wen meinte der Mann? Gedichte und Prosatexte

  7. Jürg Amann Iphigenie oder Operation Meereswind. Eine Tragödie mit Bildern von Anton Christian

  1. Paul Nizon, Das Jahr der Liebe

  1. Franz Hohler Zur Mündung: 37 Geschichten von Leben und Tod (Geschichten: Zur Mündung; Der Sterbende; Der nackte Mann; Mein Heimatort, Die schönste Erinnerung; Kosovo ja; Ein Weltuntergang)
Literatura podstawowa:
1.

Patrz zakres tematyczny
Literatura uzupełniająca:
1.

Kaszyński, Stefan. H.: Summa vitae Austriacae. Szkice o literaturze austriackiej, Poznań 1999.

2.

Białek, Edward/ Żyliński, Leszek (Hrsg.): Die Quarantäne. Deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn, Wrocław 2004.

3.

Drynda, Joanna: Schöner Schein, unklares Sein. Poetik in Österreichkritik im Werk von Gerhard Roth, Robert Menasse und Josef Haslinger, Poznań 2003.

4.

Górecka, Marzena: Tendenzen der Innerlichkeit In der Deutschschweizer Literatur der Zwischenkriegszeit. Studien zu Meinrad Inglinund Albin Zollinger, Lublin 2006.

5.

Hałub, Marek/ Komorowski, Dariusz/ Stadle, Ulrich (Hrsg.): Ta Szwajcaria to nie Szwajcaria. Studia nad kulturową tożsamością narodu/ Die Schweiz ist nich die Schweiz. Studien zur kulturellen Identität einer Nation, Wrocław 2004.

6.

Stalder, Hemut: Mythos Gotthard. Was der Pass bedeutet, Zürich 2003.

7.

Morawiec, Małgorzata: Literatura w autarkii. Niemieckojęzyczna proza szwajcarska lat 1933-1945, Wrocław 1991.
Uwagi:

Obowiązuje lista lektur uzupełniających


Sylabus
1. Przedmiot: Elementy historii niemieckojęzycznego kręgu kulturowego,

nr kursu: 1.2.4-EHN 1. Prowadzący – dr Antoni Maziarz (okres do XX w. – 20 godz.), dr Mariusz Patelski (XX w. – 10 godz.)

 2. Forma zajęć: Ćwiczenia

 3. Czas trwania zajęć: 30 godzin

 4. Metody dydaktyczne: dyskusja, prezentacja referatów, prezentacja mulimedialna, quiz

 5. Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach, udział w dyskusji na zadane tematy, przygotowanie pracy (referat, prezentacja multimedialna), zaliczenie quizu

 6. Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną oraz egzamin

 7. Cele: prezentacja wybranych, wiodących zagadnień z historii państw niemieckojęzycznych (gł. Niemiec), powiązanie treści dotyczących dziejów tych państw z historią powszechną (w tym z historią Polski); ukazanie wielowymiarowej przeszłości Niemiec (elementy historii politycznej, gospodarczej, społecznej, historii nauki, religii), analiza kilku wybranych zagadnień, np. dziewiętnastowiecznych reform społecznych, kwestii jedności rozbicia a następnie zjednoczenia Niemiec po II wojnie światowej, dyskusja nad wybranymi zagadnieniami, np. specyfika narodowości niemieckiej, problem jedności państwa.

 8. Treści:

  1. Niemcy - kształtowanie się granic w ujęciu historycznym

  2. Plemiona germańskie – do IX w. ne.

III. Funkcjonowanie i znaczenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego

 1. Niemcy na wschodzie – do XIV w.

 2. Marcin Luter i reformacje w Niemczech

 3. Niemcy w dobie wielkich wojen (trzydziestoletnia, siedmioletnia)

 4. Zarys dziejów Austrii

 5. Habsburgowie i ich znaczenie w dziejach Rzeszy i Europy

 6. Cesarstwo Austriackie za panowania Franciszka Józefa I

 7. Zarys dziejów Szwajcarii

 8. Pruskie reformy Steina / Hardenberga

 9. Kraje niemieckie między partykularyzmem a próbami jednoczenia (od Kongresu Wiedeńskiego do Wiosny Ludów)

 10. Wybrane kraje niemieckie w XIX w. (Prusy, Bawaria, Saksonia)

 11. Wybrane kraje niemieckie w XIX w. (Wirtembergia, Hesja, Badenia, Hanower)

 12. Spór o kształt Niemiec zjednoczonych (konstytucja, kulturkampf, scena polityczna w II poł. XIX w.)

 13. Polityka społeczna kanclerza O. Bismarcka (system ubezpieczeń społecznych)

 14. Wkład Niemców do rozwoju nauki (na przykładzie nauk medycznych)

 15. Relacje polsko-niemieckie poprzez pryzmat wzajemnych stereotypów

 16. Konstytucja Republiki Weimarskiej

 17. Dojście A. Hitlera do władzy

 18. Niemcy po dojściu Hitlera do władzy

 19. II wojna światowa

 20. Od upadku III Rzeszy do powstania dwóch państw niemieckich

 21. NRD

 22. Cud gospodarczy RFN w latach 50-tych

 23. Niemcy w latach 60-tych, rządy socjalistów

 24. „Era” H. Kohla i CDU (1982-1998)

 25. Zjednoczenie Niemiec

 26. Mniejszości narodowe na terenie Niemiec w XX wieku

 27. Prezentacja wybranych referatów 1. Literatura podstawowa:

 1. Bues A., Historia Niemiec XVI-XVIII wieku, 1998;

 2. Winkler A., Długa droga na Zachód: dzieje Niemiec, t. 1, Wrocław 2007;

 3. Krasuski J., Historia Niemiec, Wrocław 2008;

 4. Paluszyński T., Historia Niemiec i państw niemieckich, Poznań 2005.

 5. Nipperdey T., Deutsche Geschichte, Bd. 1-2, München 1998;
 1. Wybrana literatura uzupełniająca:

 1. Bullock A., Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, t. 1-2, Warszawa 1999;

 2. Calore P., Zamki Bawarii, Warszawa 1998;

 3. Cziomer E., Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995, Warszawa-Kraków 1997;

 4. Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998;

 5. Hegel G.H., Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne, Warszawa 1994;

 6. Krockow Ch., Bismarck. Biografia, Warszawa 1998;

 7. Łuczak Cz., Dzieje gospodarcze Niemiec, Poznań 2004;

 8. Salmonowicz S., Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 2004;

 9. Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław 1986;

 10. Wojtowicz J., Historia Szwajcarii, 1989.
Numer kursu:

1.2.4-EKN

Nazwa kursu:

Elementy kulturoznawcze niemieckiego obszaru językowego/Culturological elements of the German-speaking area

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

-

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest przybliżenie studentom różnorodności niemieckiej sceny kulturalnej. Punktem wyjścia zajęć jest zapoznanie się z ogólnym zarysem historii kultury niemieckojęzycznego obszaru językowego, jej najważniejszymi twórcami, zabytkami i dziełami sztuki. Program zajęć obejmuje przede wszystkim odradzające się życie kulturalne po klęsce drugiej wojny światowej, kulturę podzielonych Niemiec aż po aktualne wydarzenia kulturalne. Na podstawie uzyskanych informacji oraz w oparciu o omawiane teksty student powinien potrafić wypowiadać się i dyskutować na tematy związane z życiem kulturalnym niem. obszaru językowego. Założeniem zajęć jest wypracowanie nawyku ciągłego śledzenia w prasie, radiu oraz telewizji wydarzeń kulturalnych związanych z niem. obszarem językowym.
Zakres tematyczny:
1

Elementy historii kultury niem. obszaru językowego - sztuka średniowieczna, sztuka renesansu i reformacji, kultura okresu restauracji, dekadencja, kultura przełomu wieków, era wilhelmińska, awangarda, sztuka narodowego socjalizmu

2

Między kapitulacją a reformą walutową - demitologizacja, reedukacja w prasie, muzyka jako sposób na przetrwanie, nowy początek życia teatralnego, rozwój kabaretów, książka jako towar deficytowy, kino powojenne

3

Między ustawą zasadniczą a wielką koalicją - trauma komunizmu a wolność kultury, rewolucja seksualna, new look, kabaret jako bastion moralności, dychotomia życia kulturalnego: stary i młody film, teatr jako „świątynia muz” albo warsztat, produkcja literatury

4

Między protestem a adaptacją - protest: skutki oczytania, neodadaizm, literatura jako zastępcze zaspokajenie potrzeb, emancypacja teatru, zjednoczenie Niemiec: new age i religia, fantasy, kultura dla każdego, postmodernizm: powstanie symboli - sztuka nowoczesna, katastrofizm, architektura

5

Współczesna scena kulturalna - pojęcie federalizmu kulturalnego

6

Niemcy jako kraj książek - targi książki, rynek książkowy, autorzy

7

Teatr niemiecki - krajobraz teatralny, działalność teatralna

8

Muzyka - festiwale, niemieckie zespoły muzyczne

9

Kino niemieckie - film niemiecki, Berlinale, Niemiecka Nagroda Filmowa

10

Scena artystyczna - malarstwo: „Young German Artists”, targi sztuki i wydarzenia kulturalne, documenta

11

Media – wolność prasy i poglądów, prasa, radiofonia i telewizja: stacje publiczne i prywatne
Literatura podstawowa:
1.

Glaser, Hermann: Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Bonn 2003

2.

Glaser, Hermann: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. 1945 - 1989. Bonn 1991

3.

Kulturelles Leben in der Bundesrepublik Deutschland. München: Inter Nationes, 1992

4.

Orłowski, Hubert: Zrozumieć świat: szkice o literaturze i kulturze niemieckiej XX wieku. Wrocław 2003

5.

Tatsachen über Deutschland. Frankfurt/Main 1998 - http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
Literatura uzupełniająca:
1.

Czasopismo: „Deutschland“ (wydania: 2/2007, 2/2006, 2/2005, 3/2004, 6/2003) - http://www.magazine-deutschland.de/

2.

http://www.3sat.de/

3.

http://www.dw-world.de/

4.

http://www.filmportal.de/

5.

http://www.litrix.de/
Uwagi:Numer kursu:

1.2.4-PL / 1.2.4-PL-1

Nazwa kursu:

PSYCHOLINGWISTYKA / PSYCHOLINGUISTICS

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi założeniami gałęzi badań psychologicznych, jaką stanowi psycholingwistyka. Zapoznanie się z podstawową terminologią z zakresu psychologii oraz lingwistyki pozwoli na bardziej intensywną analizę podanych poniżej bloków tematycznych. Przyjmując za punkt wyjścia psychologię behawiorystyczną oraz językoznawstwo strukturalistyczne, prześledzony zostanie rozwój założeń badawczych psycholingwistyki. Analiza związku pomiędzy procesami myślowymi a strukturą języka stanowić będzie zasadniczą treść konwersatorium. Uwaga uczestników kursu zwrócona zostanie także na ścisły związek między badaniami psycholingwistycznymi a procesem glottodydaktycznym.

Zaliczenie stanowi pozytywna ocena z kolokwium oraz aktywny udział w zajęciach.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna