Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona17/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
Zakres tematyczny:
1

Psycholingwistyka jako dyscyplina naukowa – źródła, istota, cele

2

Funkcje języka w kontekście kompetencji językowej i komunikacyjnej

3

Neurofizjologiczne podłoże języka / pochodzenie języka

4

Psycholingwistyka a nabywanie języka w świetle teorii gramatyki generatywnej

5

Psycholingwistyka a nauka języków obcych

6

Mowa jako zachowanie werbalne z punktu widzenia produkcji oraz recepcji

7

Słownik umysłowy

8

Struktura języka a procesy przetwarzania informacji

9

Dwujęzyczność

10

Komunikacja niewerbalna

11

Upośledzenia funkcji językowych

12

Psycholingwistyka a interdyscyplinarność
Literatura podstawowa:
1.

Dijkstra, T. / Kempen, G.: Einführung in die Psycholinguistik. Bern 1993.

2.

Kurcz, I.: Psycholingwistyka. Warszawa 1976.

3.

Sadownik, B.: Glottodidaktische und psycholinguistische Aspekte des Fremdsprachenerwerbs: Lernerperspektive. Lublin, 1997.

4.

Horst, M. Müller (Hrsg.): Arbeitsbuch Linguistik, Paderborn 2002.
Literatura uzupełniająca:
1.

Green, J.: Psycholingwistyka. Chomsky a psychologia. Warszawa 1977.

2.

Kurcz, I.: Pamięć – uczenie się – język. Warszawa 1995.

3.

Dietrich, R.: Psycholinguistik. Stuttgart 2002.

4.

Linke, A. / Nussbaumer, M. / Portmann, Paul, R.: Studienbuch Linguistik, 5. erweiterte Auflage, Tübingen 2004.
Uwagi:Numer kursu:

1.2.4-WTKJ / 1.2.4-WTKJ-1

Nazwa kursu:

WSTĘP DO TEORII KOMUNIKACJI/ INTRODUCTION TO THEORIES OF COMMUNICATION

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Nauka o komunikowaniu liczy sobie ponad pięćdziesiąt lat i jest dojrzałą dyscypliną akademicką. Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi teoriami na temat komunikacji w oparciu o punkt widzenia wybitnych specjalistów nie tylko z dziedziny językoznawstwa, ale i socjologii, teorii kultury i filozofii języka.

Zakres tematyczny:
1

Istota komunikacji międzyludzkiej, założenia dotyczące komunikacji

2

Modele komunikacji: Komunikacja jako transfer informacji, komunikacja jako uzgadnianie znaczenia, komunikacja jako perswazja, komunikacja jako tworzenie społeczności

3

Podstawowe teorie semiotyczne, funkcje języka

4

Pragmatyka komunikowania międzyludzkiego, aksjomaty pragmatyki komunikowania

5

Potoczne wyobrażenia na temat komunikacji

6

Obrazkowa teoria języka, użytkowa teoria znaczenia, stanowisko konstruktywistów a realistów

7

Rozwój mediów i ich wpływ na komunikację

8

Elementy komunikacji interkulturowej
Literatura podstawowa:
1.

Auer, Peter: Sprachliche Interaktion. Eine Einführung anhand von 22 Klassikern. Tübingen 1999

2.

Schützeichel, Rainer: Soziologische Kommunikationstheorien. Konstanz 2004

3.

Morreale, S.P. / Spitzberg, B.H. / Barge, J.K.: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa 2007

4.

Heringer, Hans Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Tübingen / Basel 2004

5.

Watzlawick, Paul / Beavin, Janet H. / Jackson, Don D.: Menschliche Kommunikationen: Formen, Störungen, Paradoxien. Bern u.a. 8 1990
Literatura uzupełniająca:
1.

Weder, Bruno H.: Kommunikative Kompetenz. Kommunikation begreifen und durchschauen. Oberentfelden 2004

2.

Dorobek-Ostrowska, Bogusława (Red.): Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Wrocław 2001

3.

Schmidt, Siegfried J. / Zurstiege, Guido: Orientierung Kommunikationswissenschaft. Was sie kann, was sie will. Hamburg 2000

4.

Merten, Klaus / Schmidt, Siegfried J. / Weischenberg, Siegfried (Hg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen 1994

5.

Stöber, Rudolf: Kommunikations- und Medienwissenschaften. Eine Einführung. München 2008

6.

Faulstich, Werner: Medienwissenschaft. Paderborn 2004

7.

Schmitz, Ulrich: Sprache in modernen Medien. Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen. Berlin 2004


Numer kursu:

1.2.4-SD / 1.2.4-SD-1

Nazwa kursu:

Seminarium dyplomowe

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:

ukończenie kursów z gramatyki opisowej (morfologia i składnia)

i wszystkich kursów PNJN na roku II
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5
Założenia i cele kursu:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego z zakresu językoznawstwa

Zakres tematyczny:
1

Język niemiecki i jego odmiany - historia i współczesność

2

Nowsze koncepcje gramatyczne; gramatyka generatywna i dependencyjna

Struktura czasownika w zdaniu; Walencja

Budowa grupy nominalnej

Partykuły3

Szyk w zdaniu, modele zdaniowe

4

Morfologia - podstawowy aparat pojęciowy

Kategorie czasownika5

Lingwistyka a nauczanie języka obcego

Komunikacja interkulturowa


Literatura podstawowa:
1.

Duerscheid, Christa: Syntax. Grundlagen und Theorien. Goettingen 2007.

2.

Busch, A., Stenschke, O.: Germanistische Linguistik. Tuebingen 2007.

3.

Barbour S., Stevenson, P.: Variation im Deutschen. Soziolinguistische Perspektiven. Berlin 1998.
Literatura uzupełniająca:
1.

Eroms, H.W.: Syntax der deutschen Sprache. Berlin 2000.

2.

Hentschel, E., Weydt, H.: Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin 2003.

3.

Knapp, K. (Hrsg.) Angewandte Linguistik. Tuebingen 2004.Numer kursu:

1.2.4-SD / 1.2.4-SD-1

Nazwa kursu:

Seminarium dyplomowe

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5
Założenia i cele kursu:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego z zakresu literaturoznawstwa. Celem seminarium poprzedzającego egzamin licencjacki nie jest rozległa rekonstrukcja wcześniej zdobytej wiedzy zgodnie z jej chronologiczną strukturą. Aby odnośnie tematyki proseminarium „Funkcje historycznej tematyki w niemieckojęzycznej literaturze pierwszej połowy XX wieku” móc zająć odpowiednią perspektywę interpretacyjną, wymagane są wiadomości i metody, które umożliwiają osadzenie niemieckojęzycznej literatury lat 1910–1955 w jej społecznym i estetycznym kontekście. Pod tym względem seminarium jest kontynuacją. Łączy ono i bazuje na wiadomościach zdobytych z zakresu „Wstępu do literaturoznawstwa”, „Recepcji tekstów naukowych”, „Interpretacji tekstów literackich” oraz „Historii literatury niemieckojęzycznej od jej początków do współczesności”.

Charakterystyczną cechą literatury niemieckojęzycznej pierwszej połowy XX wieku jest częste podejmowanie przez znaczących autorów epickich tematyki historycznej. Zamiarem ich nie było ukazanie wykształconemu mieszczaństwu ilustrującego i zajmującego obrazu historii. Dystans historyczny miał raczej umożliwić odniesienie aktualnych problemów do ogólnych ram światopoglądowych, aby tym samym uwidocznić z jednej strony dezaprobatę, a drugiej strony możliwości modernistycznych tendencji rozwojowych.

Założeniem zajęć jest przekazanie studentom opartej na faktach fundamentalnej orientacji w zakresie głównych tendencji tego okresu. Ponadto studenci zostaną zapoznani z tekstami popularnych i znaczących autorów niemieckich, wśród których znajdują się również pisarze pochodzący ze Śląska. Proseminarium przybliża tylko niewielką ilość autorów, aby ukazać jak za pomocą kontekstu biograficznego, często ćwiczonej analizy lektury i uzyskanych wiadomości z zakresu konwencji gatunkowych można dotrzeć do zasadniczych informacji na temat tego okresu literackiego i jego problematyki.

Zakres tematyczny:
1

Krytyka zachodniego społeczeństwa i jego wartości

- pesymistyczne spojrzenie na obowiązujący system wartości: rola pieniędzy, materializm, racjonalizm oświeceniowy, selekcja przez współzawodnictwo, walka o władzę itd.

- poszukiwania nowej orientacji w idealizowanych konstrukcjach światopoglądowych (Żydzi wschodni (ortodoksyjni), buddyzm, mistyka)

- bezczynny antybohater

- struktura narracyjna: mieszanka tradycyjnych realistycznych strategii narracyjnych z silnie zaakcentowaną symboliką, mistyczno-religijną emfazą i elementami fantastycznymi

Teksty źródłowe:

Lion Feuchtwanger: Jud Süss

Joseph Roth: Napoleon

Hermann Hesse: Siddharta

Edgar Julius Jung: Die Herrschaft der Minderwertigen oder Sinndeutung der deutschen Revolution sowie: den Geist achten: Auszug aus der Rede Franz von Papens am 17. Juli 19342

Tematyka historyczna jako wyraz utopijnej projekcji

- koncepcja „humanizmu”: od abstrakcyjnego etycznego założenia do historycznie konkretnego projektu humanizacji w historycznym działaniu

- historyczna osobowość jako kompleksowy charakter

- rola narodu, granice oświecenia i postępu

- historyczne działanie między utopijnym ideałem a konkretnym pragmatyzmem

- strategie narracyjne ironizacji i wielokrotnej perspektywizacji


Teksty źródłowe:

Heinrich Mann: Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri Quatre

Thomas Mann: Lotte in Weimar

Klaus Mann: Alexander. Roman der Utopie3

Historyczna tematyka jako nośnik narodowosocjalistycznego wzorca ideologicznego

- nawiązywanie do narodowych legend, konstrukcji tożsamości oraz postaci wiodących

- historyczne strategie uzasadniające aktualne polityczne działania

- ocena kultur na zajmowanych terenach

- konstrukcja osobowości historycznej jako postaci ponadwymiarowej, jako męczennika bądź bohatera

- strategie narracyjne polegające na wpływaniu na czytelnika poprzez tragiczną heroizację oraz wzbudzanie empatii


Teksty źródłowe:

Max Geisser: Briefe an meine Frau

Max Geisser: Der rote Feind im Waldhof

Max Geisser: Deutschland erwache. Roman eines Führers

Ruth Storm: Tausend Jahre – ein Tag.


4

Narodowosocjalistyczne elity w zachodnioniemieckim społeczeństwie powojennym oraz prawicowo intelektualne, jak i demokratyczne reakcje na koniec Trzeciej Rzeszy

- niemiecki rachunek sumienia i polemika z zarządzoną przez aliantów kulturą winy i sumienia

-fascynacja Ameryką i niemiecki nacjonalizm kulturowy przeciwko narastającej amerykanizacji

- drogi od „wspólnoty narodowej“ do „zniwelowanego społeczeństwa klasy średniej“

- technika oraz przymus okolicznościowy jako elementy nowej ideologii cywilizacji naukowo-technicznej

- alegorie okresu powojennego o wojnie i narodowym socjalizmie


Teksty źródłowe:

Ernst von Salomon: Der Fragebogen

Eugen Kogon: Das Recht auf politischen Irrtum

Arno Schmidt: Alexander oder Was ist die Wahrheit

Ilse Langner: Mutter Berlin an ihre Töchter

Ilse Langner: Klytaimnestra, Iphigenie kehrt heim, Iphigenie und Orest


Literatura podstawowa:
1.

Christian Geulen: Wahlverwandte. Rassendiskurs und Nationalismus im späten 19. Jahrhundert, Hamburg 2004.

2.

Rolf Peter Sieberle: Die konservative Revolution. Fünf biographische Skizzen, Frankfurt a. Main 1995.

3.

Karen Bayer; Frank Sparing (Hg.): Universitäten und Hochschulen im Nationalsozialismus und in der frühen Nachkriegszeit, Stuttgart 2004.
Literatura uzupełniająca:
1.

Gerhard Heiderling: Der Umgang mit der Hauptstadt. Berlin 1945 bis 2000, Berlin 2003.

2.

Dieter Bingen, Wlodzimierz Brorodziej: Vertreibungen europäisch erinnern? Historische Erfahrungen – Vergangenheitspolitik – Zukunftskonzeptionen. Wiesbaden 2003.


Uwagi: Cytowane teksty źródłowe bądź dalsze propozycje tekstów i krótka bibliografia zostaną przekazane do dyspozycji studentów we fragmentach. Na pierwszych zajęciach zostanie ustalone, które z tekstów źródłowych będą omawiane w całości i wejdą w skład testu z lektur.


Numer kursu:

1.2.4-WZK

Nazwa kursu:

Wybrane zagadnienia krajoznawcze niemieckiego obszaru językowego/Selected issues of regional studies of the German-speaking area

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs stały

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Założeniem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów, którzy posiadają już podstawowe informacje z zakresu krajoznawstwa niemieckiego obszaru językowego oraz wyczulenie ich na konieczność ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy. Program kursu obejmuje następujące zagadnienia: położenie geograficzne krajów niemieckojęzycznych, ich systemy polityczne, gospodarkę, edukację i naukę, społeczeństwo, środowisko oraz styl życia. Podstawę zajęć stanowią najnowsze dane i informacje zaczerpnięte z międzynarodowego czasopisma „Deutschland” oraz rządowych portali informacyjnych.

Zakres tematyczny:
1

Fakty i liczby - geografia, ludność (praca z mapą polityczną i fizyczną)

2

Kraje związkowe - portrety 16 krajów związkowych

3

System polityczny - ustawa zasadnicza, system wyborczy, Bundestag, prezydent federalny, kanclerz federalny i rząd, państwo związkowe, Bundesrat, Federalny Trybunał Konstytucyjny, Niemcy a Europa

4

Niemcy jako ośrodek gospodarczy - najważniejsze sektory gospodarki, system gospodarczy: wydajność i równowaga społeczna, Niemcy a gospodarka światowa

5

Edukacja, nauka, badania naukowe - system szkolnictwa wyższego, studenci zagraniczni, wynalazki i innowacje, innowacje „made in Germany”

6

Społeczeństwo niemieckie - ludność, rodzina, kobiety i mężczyźni, życie w Niemczech, młodzież, ludzie starsi, migracja i integracja, zabezpieczenia socjalne)

7

Środowisko, klimat i energia - odnawialne źródła energii, państwowa polityka promocyjna, udział w inicjatywach międzynarodowych

8

Styl życia - jedzenie i zabawa, urlop w Niemczech, moda i wzornictwo, architektura

9

Niemcy a świat - współpraca międzynarodowa, Unia Europejska, ONZ, misje zagraniczne

10

Austria - geografia, ludność, system polityczny, gospodarka, polityka socjalna, edukacja, sport i media

11

Szwajcaria - geografia, ludność, system polityczny, gospodarka, turystyka

Literatura podstawowa:
1.

Glaser, Rüdiger/ Gebhardt, Hans/ Schenk, Winfried: Geographie Deutschlands. Darmstadt 2007.

2.

Luscher, Renate: Von der Wende bis heute. Landeskunde Deutschland. München 2009.

3.

Czasopismo „Deutschland“ - http://www.magazine-deutschland.de/

4.

Tatsachen über Deutschland. Frankfurt/Main 1998 - http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/Literatura uzupełniająca:
1.

Bęza, Stanisław: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. Warszawa 2006

2.

Frydel, Stanisław: Auswahl von Texten zur Landeskunde der Bundesrepublik Deutschland. Kraków 2004

3.
4.
5.

6.


Kuhne, Berthold: Grundwissen Deutschland. Kurze Texte und Übungen. München 2003.
http://www.deutschland.de
Österreich. Konkret. Daten & Fakten. Bundespressedienst - Wien (broszura wydana przez www.bundeskanzleramt.at)
http://www.bundesregierung.de
Uwagi:


Numer kursu:

1.2.4-WTT / 1.2.4.-WTT-1

Nazwa kursu:

WSTĘP DO TEORII TRANSLATORYKI 1 i 2

(INTRODUCTION TO TRANSLATION THEORY 1 and 2)

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs stały

Rok:

III

Semestr:

V+VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do teorii nauki o przekładzie i przygotowanie ich do samodzielnego tłumaczenia pisemnego i ustnego. Punktem wyjścia zajęć będzie określenie przedmiotu badań translatoryki, geneza tej dziedziny wiedzy oraz wskazanie dyscyplin pokrewnych. Zakres tematyczny kursu obejmuje ponadto definicje i rodzaje przekładu, pojęcie ekwiwalencji oraz kwestie oceny i krytyki przekładu.

Na podstawie opracowanej przez Katharinę Reiß typologii tekstów przedstawiona zostanie zależność pomiędzy typem tekstu a zastosowaną metodą przekładu.Kolejny blok tematyczny poświęcony będzie specyfice tłumaczenia ustnego. Przedmiotem zajęć będzie również analiza i omówienie wybranych przekładów tekstów użytkowych. Ponadto poruszona zostanie kwestia głównych tendencji we współczesnym przekładoznawstwie.
Zakres tematyczny:1

Geneza translatoryki jako dyscypliny naukowej

2

Ekwiwalencja – definicja i rodzaje

3

Metody badawcze nauki o przekładzie

4

Przekład jako transfer kulturowy

5

Rodzaje tekstów użytkowych, specyfika tłumaczenia przysięgłego

6

Podstawy tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego

7

Typologia translatoryczna tekstów i metody przekładu wg Kathariny Reiß

8

Analiza równoległa tekstów źródłowych i docelowych z różnych rejestrów

9

Ocena i krytyka przekładu

10

Główne nurty i szkoły we współczesnym przekładoznawstwie


Literatura podstawowa:

1.

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2000.

2

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim 2001.

3.

Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung; Tübingen 1994.
Literatura uzupełniająca:1.

Apel, Friedmar / Kopetzki, Annette: Literarische Übersetzung. Stuttgart 2003.

2.

Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia. Poznań 1999.

3.

Koźbiał, Jan (ed.): Recepcja – Transfer – Przekład. Warszawa 2002.

4.

Pisarska, Alicja / Teresa Tomaszkiewicz: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań 1996

5.

Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München 1971.

6.

Reiß, Katharina: Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg 1993.

7.

Salevsky, Heidemarie: Translationswissenschaft. Ein Kompendium. Unter Mitarbeit von Ina Müller und Bernd Salevsky. Frankfurt/Main 2002.

8.

Snell-Hornby, Mary / Hönig, Hans G. / Kußmaul, Paul / Schmidt Peter A. (eds.): Handbuch Translation. Tübingen 1998.

9.

Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa 1993

10.

Wojtasiewicz, Olgierd: Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa 2005.Numer kursu:

1.2.4-FNOK / 1.2.4-FNOK-1

Nazwa kursu:

FILM / FILM

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

Kurs stały

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15 i 15
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Celem zajęć jest zapoznanie z historią kinematografii niemieckiej oraz najważniejszymi filmami niemieckojęzycznymi. Ponadto zajęcia te mają na celu wypracowanie umiejętności analizy poszczególnych filmów w oparciu o konkretny kontekst historyczny, kulturowy bądź socjalny. W ten sposób zajęcia te mają również nawiązywać i poszerzać wiadomości z zakresu wyżej wymienionych kontekstów. Jako zajęcia językowe mają na celu podniesienie kompetencji językowych.
Zakres tematyczny:
1

Film ekspresjonistyczny

2

Gatunek „Historien Film“

3

Marlene Dietrich i „Błękitny anioł“

4

Film wschodnioniemiecki 1945-1950

5

Film zachodnioniemiecki 1945-1950

6

Lata 50-te i 60-te w zachodnioniemieckim filmie

7

Lata 70-te i 80-te w zachodnioniemieckim filmie
Literatura podstawowa:
1.

Krusche, Dieter: Reclams Filmführer. Stuttgart 1973

2.

Hans Günther Pflaum: Film in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1992

3.

James Monaco: Film verstehen. Hamburg 1980
Literatura uzupełniająca:
1.

Paech, Joachim: Literatur und Film. Stuttgart 1988

2.

W. Jacobsen ( Hsg.), Geschichte des deutschen Films. München 1990.Uwagi:

Lista analizowanych tekstów bądź ich fragmentów zostanie przedstawiona na pierwszych zajęciach.Uwagi:

Lista omawianych tekstów zostanie przedstawiona na pierwszych zajęciach. Student zobowiązany jest do znajomości zakresu treści programowych przedmiotu ujętych w sylabusie, bez względu na to, czy zostały one omówione w trakcie zajęć.Numer kursu:

1.2.4-KZ-WTF

Nazwa kursu:

Wstęp do tłumaczenia fachowego / Introduction to technical translation

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs zmienny

Rok:

III

Semestr:

V

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15+15
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie wprowadzić studentów do tłumaczenia fachowego. Na tych zajęciach studenci zapoznają się z różnymi tekstami fachowymi i ze specyfiką języka fachowego (terminologia) oraz sposobami uwzględniania tych aspektów w trakcie tłumaczenia. Studenci zapoznają się ze strategiami tłumaczeniowymi i z problememami w tłumaczeniu fachowym, wynikającymi z różnych rodzajów tekstów fachowych oraz z różnic kulturowych.


Zakres tematyczny:
1

Podstawy tłumaczenia fachowego

2

Rodzaje tekstów fachowych, konwencje tekstów fachowych, terminologia

3

Problemy tłumaczeniowe tekstów fachowych

4

Strategie tłumaczenia tekstów fachowych

5

Porównanie tekstów fachowych w języku niemieckim i polskim

6

Tłumaczenie dokumentów
Literatura podstawowa:
1.

Fluck, Hans-Rüdiger: Fachsprachen und Fachkommunikation. Heidelberg 1998.

2.

Fluck, Hans-Rüdiger: Fachsprachen. Stuttgart 1996.

3.

Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg 1995.

4.

Sandrini, Peter: Übersetzen von Rechtstexten. Tübingen 1999.

5.

Stolze, Radegundis: Fachübersetzung. Berlin 2009.Literatura uzupełniająca:
1.

Snell-Hornby, Mary et al.: Handbuch Translation. Tübingen 1999.
Uwagi:

---
Numer kursu:

1.2.4-KZ-TN

Nazwa kursu:

Techniki notacji dla tłumaczy konsekutywnych / Note-taking for consecutive interpreters

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs zmienny

Rok:

III

Semestr:

V i VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15+15Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za cel wprowadzenie uczestników do techniki robienia notatek, niezbędnej w profesjonalnym wykonywaniu zawodu tłumacza (tłumaczenie konsekutywne i bilateralne). W ramach zajęć przekazywane będą notatki i symbole podstawowe, jak również wskazówki, w jaki sposób technikę robienia notatek można ćwiczyć oraz rozbudowywać. Wypracowane (teoretycznie) notatki będą w trakcie kursu przetwarzane (praktycznie) - na początku z pomocą przedłożonego tekstu, a następnie w ramach prostych ćwiczeń tłumaczeniowych.

Zakres tematyczny:
1

Co to jest notatka?

2

Typy notatek i sposób robienia notatek

3

Słuchać – rozumieć – robić notatki

4

Notatki i symbole podstawowe

5

Robienie notatek z pomocą przedłożonego tekstu

6

Robienie notatek w trakcie tłumaczenia (konsekutywnego i bilateralnego)
Literatura podstawowa:
1.

Andres, Dörte: Konsekutivdolmetschen und Notation. Frankfurt a.M. 2002.

2.

Becker, Wilfried: Notizentechnik. Germersheim 1997.

3.

Matyssek, Heinz: Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher (Bd. 1-2). Tübingen 2006.

Literatura uzupełniająca:
1.

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2002.

2

Snell-Hornby, Mary / Hönig, Hans G. / Kußmaul, Paul / Schmitt, Peter A. (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen 1999.

Uwagi:

---Numer kursu:

1.2.4-KZ-JR

Nazwa kursu:

Język reklamy - The language of advertising

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs zmienny

Rok:

III

Semestr:

V

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15
Warunki wpisu na kurs:

Brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:
Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:


Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami języka reklamy oraz wykształcenie umiejętności krytycznej analizy przykładów poszczególnych reklam, przede wszystkim analizy strategii językowych oraz określania środków wyrazu użytych w tekście reklamy, a także umiejętności przewidywania reakcji odbiorczych. Poza tym zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problemami projektowania i tłumaczenia reklam oraz wybranymi językowymi strategiami reklamy.
Zakres tematyczny:
1

Definicja reklamy, historia pojęcia.

Cele, zadania, formy i metody projektowania skutecznej reklamy.Prawo i etyka reklamy

2

Charakterystyka języka reklamy telewizyjnej, prasowej, radiowej i internetowej. Wielokodowość przekazu reklamowego.

3

Język reklamy. Specyfika poszczególnych przekazów reklamowych.

4

Technika pracy copywritera. Strategie tworzenia reklamy.

5

Funkcjonowanie reklamy we współczesnym pejzażu kulturowym. Uwarunkowania komunikacyjne aktu reklamowego (systemy komunikowania społecznego. Konsumpcyjne przesunięcie komunikacyjne).

Literatura podstawowa:
1

Bralczyk, Jerzy: Język na sprzedaż, czyli o tym jak język służy reklamie i jak reklama używa języka. Gdańsk 2004.

2

Janich, Nina: Werbesprache. Tübingen 2010.

3

Lewiński, Piotr H.: Retoryka reklamy. Wrocław 2004.

4

Skowronek, Katarzyna: Reklama. Studium pragmalingwistyczne. Kraków 2001.

5

Soliński, Dariusz: Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk 2003.
Literatura uzupełniająca:
1

Baumgart, Manuela: Die Sprache der Anzeigenwerbung. Eine linguistische Analyse. Aktueller Werbeslogans. Heidelberg 1999.

2

Burger, Harald: Mediensprache. Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien. Berlin; New York 2005.

3

Dejnaka, Agnieszka: Strategia reklamy, marki, produktów i usług. Warszawa 2005.

4

Gaede, Werner: Abweichen von der Norm. Enzyklopädie kreativer Werbung. Berlin 2003.

5

Lusińska, Anna: Reklama, a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów. Toruń 2007.

6

Nowacki, Robert: Podręcznik reklamy. Warszawa 2006.

7

Opiłowski, Roman: Intertextualität in der Werbung der Printmedien. Frankfurt am Main 2006.

8

Schierl, Thomas: Text und Bild in der Werbung. Köln 2001.


9

Schlüter, Stefanie: Die Sprache der Werbung. Berlin 2007.

10

Szczęsna, Ewa: Poetyka reklamy. Warszawa 2003.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna