Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona18/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24
Numer kursu:

1.2.4-KZ-HB / 1.2.4-KZ-HB-1

Nazwa kursu:

Horst Bienek – życie i twórczość / Horst Bienek – life and writing


Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs zmienny

Rok:

III

Semestr:

VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:
Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:
Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1
Założenia i cele kursu:

Porządkujący i reprezentatywny przegląd utworów (literackich, filmowych i radiowych) Horsta Bienka. Celem zajęć jest również refleksja nad kwestią interkulturowości w kształtowaniu się literackiej pamięci Śląska. Dodatkowym celem zajęć jest praca nad tekstami literackimi z użyciem wypracowanej w trakcie zajęć siatki pojęciowo-teoretycznej.
Zakres tematyczny:
1

Dzieciństwo i młodość na Śląsku

3

Literatura łagrowa (1951-1968)

4

Powieści śląskie

5

Miejsce intelektualisty we współczesnym świecie
Literatura podstawowa:
1.

Utwory Horsta Bienka

2.

Krüger, Michael (Hg.): Bienek lesen. München 1980

3.

Urbach, Tilman (Hg.): Horst Bienek. Aufsätze. Materialien. Bibliographie. München 1990

4.

Durzak, Manfred: Die deutsche Literatur der Gegenwart. Aspekte und Tendenzen. Stuttgart 1971
Literatura uzupełniająca:
1.

Assmann, Jan: Religion und kulturelles Gedächtnis. Zehn Studien. München 2000

2.

Landwehr, Achim: Einführung in die Europäische Kulturgeschichte. Paderborn 2004.
Uwagi:


Numer kursu:

1.2.4-KZ-KM

Nazwa kursu:

KOMUNIKACJA W MEDIACH

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs zmienny

Rok:

III

Semestr:

VI

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

-

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest dogłębne omówienie zagadnień związanych z korzystaniem z komunikacji za pomocą mediów. Studenci mają zdobyć umiejętność poprawnego pisania poszczególnych form wypowiedzi prasowej, a także poznać zasadnicze różnice między zwykłą publikacją prasową, a publikacją popularno-naukową w pismach specjalistycznych. W trakcie trwania kursu studenci zostaną także wyczuleni na siłę manipulacji płynącej z mediów i związane z tym zagadnienia moralno-etyczne.Zakres tematyczny:1. Moralno-etyczna strona mediów:

- medialny kodeks etyczny vs. prawo prasowe;

- obiektywna i krytyczna ocena publikacji prasowych;

- wolność słowa – wolność prasy;2. Podział, cele i rodzaje poszczególnych wypowiedzi prasowych:

- zróżnicowanie gatunkowe tekstów prasowych pod względem językowo-stylistycznym;

- zróżnicowanie na tzw. prasę brukową, prasę naukową, dzienniki, itp.
  1. 3. Charakterystyka poszczególnych form przekazu prasowego:

- ćwiczenia praktyczne związane z samodzielnym redegowaniem wybranych form - wypowiedzi prasowej: wywiad, felieton, esej, komentarz, satyra, reportaż, recenzja;

  1. 4. Wykorzystanie publikacji prasowych podczas pracy naukowej:

- kryteria weryfikacji informacji prasowych;


Literatura podstawowa:
1.

Straßner, Erich: Zeitschrift. Tübingen 1997.

2.

Lüger, Heinz Helmut: Pressesprache. Tübgen 2006.

3.

Meyn, Hermann: Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1994.

4.

Schmitz, Ulrich:Sprache in den modernen Medien. Einführung in die Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen. Berlin 2004.

5.

Teksty z prasy niemieckojęzycznej: Der Spiegel, Der Stern, Die Zeit, Die Welt, FAZ und andere.Literatura uzupełniająca:
1.

Flack, Hans: Fachsprachen. Tübingen 1991.

2.

Ueding, Gert: Rhetorik des Schreibens. Eine Einführung. Frankfurt am Main 1986.

3.

Möhn, Dieter / Pelka, Roland: Fachsprachen – Eine Einführung. Tübingen 1984.

4.

Straßner, Erich: Journalistische Texte. Tübgen 2006.

Studia II stopniaROK I


Numer kursu:

1.2.4.S2-PA-1 / 1.2.4.S2-PA-2

Nazwa kursu:

PISANIE AKADEMICKIE - academic writing

Rodzaj kursu:

Ćwiczenia

Kurs obowiązkowy

Rok:

I (II stopnia)

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Kolokwium zaliczeniowe na ocenę (pod uwagę bierze się także aktywność studentów na zajęciach oraz próbki wybranych prac naukowych lub ich elementów, sporządzanych przez studentów na zajęciach lub w formie prac domowych)

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Kolokwium zaliczeniowe na ocenę (pod uwagę bierze się także aktywność studentów na zajęciach oraz próbki wybranych prac naukowych lub ich elementów, sporządzanych przez studentów na zajęciach lub w formie prac domowych)

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:
Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:Założenia i cele kursu:

Teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do pisania prac naukowych (w szczególności pracy magisterskiej) oraz innych tekstów użytkowych (np. recenzji, rozprawek). Obok tekstów własnego autorstwa przedmiotem kursu będą prace parafrazujące, analizujące dany tekst wyjściowy, co ma na celu głównie poszerzenie zasobu słownictwa, również z elementami frazeologii. Poza tym celem kursu jest rozwijanie sprawności pisania, ćwiczenia w zakresie argumentacji oraz ćwiczenia stylistyczne.

Zakres tematyczny:

Utrwalenie wiedzy z zakresu pisania naukowego: styl naukowy, zastosowanie różnych form cytowania, przypisy i ich rodzaje, bibliografia, cechy charakterystyczne wstępu, części głównej i zakończenia pracy naukowej.

Najważniejsze sposoby przedwstępnej realizacji tekstów naukowych: analizowanie, definiowanie, streszczanie i parafrazowanie, ekscerpowanie, kompilacja naukowa, strukturyzacja tekstu, argumentowanie, czytanie i rekapitulacja naukowa

Podstawowe rodzaje tekstów akademickich: rozprawka, recenzja, autobiografia, opinia, esej naukowy.

Literatura podstawowa:
1


Stickel-Wolf, Christine / Wolf, Joachim: Wissenschaftliches Arbeiten und Lerntechniken. Erfolgreich studieren – gewusst wie! Wiesbaden 2005.

2

Bünting, Karl-Dieter / Bitterlich, Axel / Pospiech, Ulrike: Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm. 5. Aufl., Berlin 2000.

3

Karmasin, Matthias / Ribing, Rainer: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. Wien 2006.

4
5

Kürschner, Wilfried, Taschenbuch Linguistik. Ein Studienbegleiter für Germanisten. Berlin 2003.

Węglińska, Maria: Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów. Kraków. 2010Literatura uzupełniająca:
1

Narr, Wolf-Dieter / Stary, Joachim (eds.): Lust und Last des wissenschaftlichen Schreibens. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer geben Studierenden Tipps. Frankfurt AM Main 1999.

2

Krämer, Walter: Wie schreibe ich eine Seminar-, Examens- oder Diplomarbeit. 4. Aufl., Stuttgart, Jena 1994.

3

Brandt, Edmund: Rationeller Schreiben Lernen. Hilfestellung zur Anfertigung wissenschaftlicher (Abschluss-)Arbeiten. Baden-Baden 2002.

4

Theisen, Manuel René: ABC des wissenschaftlichen Arbeitens. Erfolgreich in Schule, Studium und Beruf. 2. Aufl., Mannheim 1995.

5

Ehlich, Konrad / Steets, Angelika (eds): Wissenschaftlich schreiben – lehren und lehren. Berlin, New York 2003.

6

Pyerin, Brigitte, Kreatives wissenschaftliches Schreiben: Tipps und Tricks gegen Schreibblockaden. Weinheim / München 2001.

7

Starke, Günter/ Zuchewicz, Tadeusz: Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Main u.a. 2003.

8

Franck, Norbert: Handbuch wissenschaftliches Arbeiten. Frankfurt am Main 2004.

9

Eco, Umberto: Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Heidelberg 1993.

10

Kachlak, Tadeusz: Stilistik leicht gemacht. Übungen zu ausgewählten Fragen der deutschen Stilistik. Warszawa 1995.

11

Nussbaumer, Markus: Argumentation und Argumentationstheorie. Heidelberg 1995.
Numer kursu:

1.2.4.S2-JF-1 / 1.2.4.S2-JF-2

Nazwa kursu:

JĘZYKI FACHOWE/ Special Languages

Rodzaj kursu:

ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)

Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę + egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

8 (łączna ilość punktów wpisywana po zdaniu egzaminu z PNJN)
Założenia i cele kursu:

Zajęcia mają na celu przede wszystkim praktyczne Wprowadzenie studenta w problematykę języków fachowych/specjalistycznych oraz rozszerzenie jego kompetencji leksykalnej o uwzględniane w trakcie zajęć dziedziny.


Zakres tematyczny:

Wybrane elementy prawa, ekonomii i medycyny.

1

Specyfika języka fachowego, pojęcie terminu i jego cechy.

2

Źródła i zakresy prawa

3

Prawo cywilne, rodzinne, spadkowe, wybrane różnice w terminologii i prawodawstwie niemieckim i polskim

4

Prawo karne, prawo dla nieletnich

5

Struktura sądownictwa w Niemczech i Polsce

6

Prawo spółek handlowych

7

Prawo podatkowe, wybrane różnice w niemieckiej i polskiej terminologii

8

Prawo administracyjne, prawo pracy

9

Elementy handlu zagranicznego

10

Przemiany strukturalne w rolnictwie

11

Czynniki produkcji

12

Piractwo, naruszenia form własności

13

Możliwości inwestycyjne

14

Żywienie i stres
Literatura podstawowa:
1.

Simon, Heike / Funk-Baker: Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. 4., neubearbeitete Aufl. München u.a. 2009.

2.

Jung, Lothar: Betriebswirtschaft. Lese- und Arbeitsbuch. Ismaning 1999.

3.

Jung, Lothar: Rechtswissenschaft. Lese- und Arbeitsbuch. Ismaning 1998.

4.

Achilles, Ulrich / Klause, Dieter / Pleines, Wolfgang: Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft. Mit Texten und Übungen, für Selbststudium und Unterricht. Köln 1998.

5.

Auer, Werner / Burkhalter, Peter / Maurer, Hanspeter / Rutz, Alfred: Recht+Gesellschaft. Grundlagen. 7., aktualisierte und überarb. Aufl. Oberentfelden 2005.
Literatura uzupełniająca:
1.

Weiss-Wilk, Irena / Drebenstedt, Marga: Język niemiecki dla studentów medycyny. Kraków 71997.

2.

Moszczeńska, Irena / Izbicka-Drosio, Małgorzata: Wirtschaftsdeutsch einfach. Wortschatzaufgaben. Warszawa 2007.

3.

Buhlmann, Rosemarie / Fearns, Anneliese: Handbuch des Fachsprachenunterrichts. Unter besonderer Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Fachsprachen. 5. Aufl. Berlin u.a. 1991.

4.

Buhlmann, Rosemarie / Fearns, Anneliese / Leimbacher, Eric: Wirtschaftsdeutsch von A-Z. Berlin u.a. 1999.

5.

Buhlmann, Rosemarie [Hg.]: Außenhandel. Warszawa 2003.

6.

Buhlmann, Rosemarie [Hg.]: Geld- und Bankwesen. Warszawa 2003.

7.

Dziergwa, Roman: Korespondencja niemiecka w biurze. Poznań 2001.

8.

Artykuły prasowe, naukowe, akty prawne

Uwagi:Numer kursu:

1.2.4-S2-SM-1 / 1.2.4-S2-SM-2

Nazwa kursu:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE - Master’s Seminar

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

IV

Semestr:

VII i VIII

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)

Warunki wpisu na kurs:

Dobre oceny z egzaminów zamykających następujące przedmioty: stara literatura, historia literatury niemieckiej z okresu 1750-1880, historia literatury niemieckiej z okresu 1880-1945, pozytywna ocena z pracy literackiej z zakresu językoznawstwa, metodyki lub kulturo-/literaturoznawstwa

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

4

Założenia i cele kursu:
Seminarium adresowane jest do tych studentów, którzy w trakcie studiów planują specjalizację w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w świetle nowej niemieckiej literatury lub literatury współczesnej oraz historię kultury i idei. Oczekiwane są dobre oceny i odpowiednie kompetencje w obydwu dziedzinach, gdyż tylko one pozwolą na powstanie prac o zróżnicowanej tematyce oraz zgodnie z zainteresowaniami danego uczestnika seminarium.

Opracowanie tekstów literackich winno odbywać się poprzez próbę odpowiedzi na pytanie, jak synteza znaczenia odzwierciedla się w symbolice tekstu. Jednakże również w tekstach z pogranicza literackości (dzienniki, korespondencja, teksty prasowe) punktem centralnym nie jest przekaz informacji lecz ich ocena. Dlatego też ciekawymi dziedzinami mogą się tu okazać nowoczesne koncepcje takie jak badania stereotypów i projekcji, badania porównawcze regionów społecznych i kulturowych (Śląska, Bawarii, Pomorza itp.), badanie regionów kulturowych na terenach wzajemnego przenikania kultur narodowych (Śląsk), społeczna konstrukcja projektów kobiecości i męskości, refleksja kryzysu tożsamości w świetle przemian społeczno-ekonomicznych, analiza ruchów modernistycznych po 1900 r. (Republika Weimarska, faszyzm).Wybór autorów i tekstów oraz literatury sekundarnej dokonywany jest na drodze wspólnej dyskusji z autorem przyszłej pracy magisterskiej.

Zakresy tematyczne:
Seminarium magisterskie ma formę konsultacji, podczas których w zależności od ustalonej tematyki wybierane są różne aspekty. Ponieważ korzystanie z możliwości konsultacji leży w gestii studentów, istotnym staje się umiejętność sprostania odpowiednim wymogom jak odpowiedzialność i motywacja do pracy.Uwagi:Numer kursu:

1.2.4-S2-SM-1 / 1.2.4-S2-SM-2

Nazwa kursu:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE - Master’s Seminar

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

IV

Semestr:

VII i VIII

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

4
Założenia i cele kursu:
Opracowanie indywidualnych tematów badawczych.Zakresy tematyczne:
Seminarium magisterskie ma formę konsultacji, podczas których w zależności od ustalonej tematyki wybierane są różne aspekty. Ponieważ korzystanie z możliwości konsultacji leży w gestii studentów, istotnym staje się umiejętność sprostania odpowiednim wymogom jak odpowiedzialność i motywacja do pracy.Numer kursu:

1.2.4.S2-WZGK-1 / 1.2.4.S2-WZGK-2

Nazwa kursu:

WYBRANE ZAGADNIENIA Z GRAMATYKI KONTRASTYWNEJ 1 i 2 / ELEMENTS OF CONTRASTIVE GRAMMAR

Rodzaj kursu:

wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

ROK AKADEMICKI:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)

Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2

Założenia i cele kursu:

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami językoznawstwa porównawczego oraz z możliwościami zastosowania osiągnięć analizy konfrontatywnej. Przedstawione zostaną główne podobieństwa i różnice w poszczególnych podsystemach języków niemieckiego i polskiego. Na podstawie najnowszych opracowań poświęconych niemiecko-polskiej analizie konfrontatywnej omówione zostaną zjawiska szczególnie narażone na interferencję oraz sposoby zapobiegania negatywnemu transferowi.

Zakres tematyczny:
1

Przedmiot, cel i zakres językoznawstwa porównawczego.

2

Główne metody porównawcze.

3

Rola tertium comparationis w analizach porównawczych.

4

Kryteria porównywalności, pojęcie ekwiwalencji.

5

Interferencja i jej zapobieganie.

6

Zastosowanie praktycznych metod porównawczych w zakresie wybranych kategorii gramatycznych i leksykalno-semantycznych.

7

Wybrane problemy translatoryczne.

Literatura podstawowa:
1

BĄK, P.: Gramatyka języka polskiego. Zarys popularny. Warszawa 1993

2

ENGEL, U. u. a.: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Band 1 und 2. Warszawa 2000

3

HELBIG, G.: Sprachwissenschaft – Konfrontation – Fremdsprachenunterricht. Leipzig 1981

4

HELBIG, G./BUSCHA J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München, Wien Zürich, New York 2005

5

PRĘDOTA, S.: Die polnisch-deutsche Interferenz im Bereich der Aussprache. Wrocław 1979

Literatura uzupełniająca:
1

FEINE, A./ŻYDEK-BEDNARCZUK, U. (Hrsg.): Beiträge zur Nomination im Deutschen und im Polnischen. Katowice 2000

2

REIN, K.: Einführung in die kontrastive Linguistik. Darmstadt 1983.

3

STERNEMANN, R.: Einführung in die konfrontative Linguistik. Berlin 1983

4

VATER, H.: Polnisch und Deutsch in kontrastiver Sicht. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen, Bonn 2004. s. 9-29.
Numer kursu:

1.2.4.S2-WZGK-1 / 1.2.4.S2-WZGK-2

Nazwa kursu:

WYBRANE ZAGADNIENIE Z GRAMATYKI KONTRASTYWNEJ / SELECTED QUESTIONS OF THE CONTRASTIVE GRAMMAR

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)

Warunki wpisu na kurs:Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę
Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę
Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:


Założenia i cele kursu:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami z zakresu lingwistyki kontrastywnej, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących w strukturach gramatycznych języka polskiego oraz niemieckiego. Kontrasty te rozpatrywane są na płaszczyźnie fonologicznej, morfologicznej oraz leksykalnej w odniesieniu do przewidywalnych trudności pojawiających się w ramach procesu uczenia się języka niemieckiego, a mających swoje źródło w braku podobieństw pomiędzy poszczególnymi fenomenami gramatycznymi obu języków. Istotnym elementem zajęć jest więc zwrócenie uwagi studentów na korzyści natury dydaktycznej wypływające ze znajomości różnic oraz podobieństw występujących pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami gramatycznymi obu języków.

Oceniane będą: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu oraz kolokwium na koniec każdego semestru.
Zakres tematyczny:
1

Główne pojęcia z zakresu językoznawstwa komparatywnego: transfer, interferencja inter- i intralingwalna, transferencja, „fałszywi przyjaciele tłumacza”, „tertium comparationis” i inne

2

Komplement jako akt mowy języka polskiego oraz niemieckiego

3

Formy grzecznościowe w badaniach porównawczych – ćwiczenia

4

Etnolingwistyka – terminologia, założenia, cele

5

Językowy obraz świata Polaków i Niemców – analiza porównawcza

6

Els Oksaar i jej teoria ‘kulturemów

7

Hofstede i jego ‘model 4 wymiarów (4-D-Modell)

8

Partykuły a grzeczność językowa w kontekście lingwistyki komparatystycznej

9

Frazeologia a badania porównawcze – ćwiczenia

10

Aspekt a rodzaj czynności – analiza porównawcza

11

Analiza porównawcza systemów samogłoskowych języka polskiego i niemieckiego

12

Zdrobnienia w języku polskim i niemieckim
Literatura podstawowa:
1.

Engel, U.: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Heidelberg 1999.

2.

Linke, A. / Nussbaumer, M. / Portmann, Paul, R.: Studienbuch Linguistik, 5. erweiterte Auflage, Tübingen 2004.

3.

Meibauer, J.: Pragmatik, 2., verbesserte Auflage, Tübingen 2001.

4.

Bąk, P. Gramatyka języka polskiego, Warszawa 2007.

5.

Drabik, B.: Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia, Kraków 2004.

6.

Helbig, G.: Lexikon deutscher Partikeln, 3., durchgesehene Auflage, Leipzig 1998.
Literatura uzupełniająca:
1.

Linke, A. / Nussbaumer, M. / Portmann, Paul, R.: Studienbuch Linguistik, 5. erweiterte Auflage, Tübingen 2004.

2.

Lüger, Heinz-Helmut (Hrsg.): Höflichkeitstile, 2. korrigierte Auflage, Frankfurt/Main 2002.

3.

Horst, M. Müller (Hrsg.): Arbeitsbuch Linguistik, Paderborn 2002.

4.

Held, G. (Hrsg.): Partikeln und Höflichkeit, Frankfurt/Main 2003.

5.

Weydt, H., Horden, T., Hentschel, E.: Kleine deutsche Partikellehre. Ein Lehr- und Übungsbuch für DaF, Stuttgart 1983.

6.

Schwarz, M., Chur, J.: Semantik. Ein Arbeitsbuch, Tübingen 1993.

7.

Morciniec, N.: Das Lautsystem des Deutschen und des Polnischen, Heidelberg 1990.

8.

Nixdorf, N.: Höflichkeit im Englischen, Deutschen, Russischen. Ein interkultureller Vergleich am Bespiel von Ablehnungen und Komplimenterwiderungen, Marburg 2002.

9.

Ernst, P.: Pragmalinguistik. Grundlagen – Anwendung - Probleme, Berlin 2002.


Przedmioty specjalizacyjne
a) PROFIL JĘZYKOZNAWCZY Z ELMENTAMI TRANSLATORYKI


Numer kursu:

1.2.4.-S2-MBN-1 / 1.2.4-S2-MBN-2

Nazwa kursu:

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH (Językoznawstwo) – Methodology of scientific study

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

IV

Semestr:

VII i VIII

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Wpis do indeksu, bez oceny

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

4Założenia i cele kursu:
Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z metodologią badań naukowych w zakresie poszczególnych dyscyplin współczesnego językoznawstwa niemieckiego.1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna