Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona2/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

PROGRAM STUDIÓW1. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dotyczą III roku studiów)

Kierunek – FILOLOGIA


Specjalność – FILOLOGIA GERMAŃSKA
3. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dotyczą I i II roku studiów)

Kierunek – FILOLOGIA


Specjalność – FILOLOGIA GERMAŃSKA
a) Specjalizacja nauczycielska z wiedzą o kulturze

Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są:

- historia literatury niemieckiego obszaru językowego

- elementy kulturoznawcze niemieckiego obszaru językowego

- wstęp do teorii komunikacji językowej

Kursy z zakresu przedmiotu dodatkowego (wiedza o kulturze):

- interpretacja tekstów literackich

- arcydzieła literatury i kultury europejskiej

- wiedza o kulturze

- analiza języka

- komunikacja literacka

- film w kulturze XX wieku

- komunikacja w mediach

- interpretacja zjawisk kultury

Przedmioty kształcenia pedagogicznego:

- psychologia

- pedagogika

- dydaktyka nauczania języka niemieckiego

- dydaktyka nauczania wiedzy o kulturze

- emisja głosu


b) Specjalizacja translatoryka

Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są:

- wstęp do teorii tłumaczenia i jej praktyczne zastosowania

- wybrane zagadnienia z realioznawstwa niemieckiego obszaru kulturowego

- analiza translatoryczna tekstu

- tłumaczenie a vista

- tłumaczenie na język polski

- tłumaczenie na język niemiecki

- tłumaczenie tekstów literackich

- tłumaczenie konsekutywne tekstów ogólnych

- tłumaczenie konsekutywne tekstów specjalistycznych

- tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych


c) Specjalizacja nauczycielska z językiem angielskim

Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są:

Kursy z zakresu przedmiotu dodatkowego (języka angielskiego):

- praktyczna nauka języka angielskiego

- zarys historii literatury angielskiej i amerykańskiej

- wiedza o kulturze Anglii i USA

- gramatyka kontrastywna języka angielskiego

- historia Anglii i USA

Przedmioty kształcenia pedagogicznego:

- psychologia

- pedagogika

- dydaktyka nauczania języka niemieckiego

- dydaktyka nauczania języka angielskiego

- emisja głosu4. STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Kierunek – FILOLOGIA


Specjalność – FILOLOGIA GERMAŃSKA

Oprócz przedmiotów podstawowych i kierunkowych studenci poszczególnych profili obowiązkowo realizują następujące przedmioty specjalizacyjne (przypisane do poszczególnych profili):a) profil językoznawczy z elementami translatoryki

Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są:

- metodologia badań naukowych

- analiza i krytyka przekładu

- tłumaczenia ekonomiczne

- socjolingwistyka

- wybrane zagadnienia z językoznawstwa

- zmiany językowe

- tłumaczenia konsekutywne

- język mniejszości niemieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej


b) profil literaturoznawczy z elementami kulturoznawstwa

Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są:

- metodologia badań naukowych

- historia literatury śląskiej

- wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

- wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa

- tłumaczenie tekstów literaturoznawczo-kulturoznawczych

- dydaktyzacja literatury

- krytyka literacka
c) profil glottodydaktyczny z elementami realioznawstwa

Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są:

- metodologia badań naukowych

- kultura krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce języka obcego

- tłumaczenie tekstów glottodydaktycznych i realioznawczych

- procesy i strategie uczenia się

- regionalizm w metodyce nauczania języka obcego

- dydaktyzacja literatury

- strategie doboru podręczników w metodyce nauczania języka obcego

I. Uwagi ogólne
Studia I stopnia kończą się licencjatem (w formie egzaminu licencjackiego), trwają 6 semestrów (3 lata).

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zajęcia ze wszystkich przedmiotów kierunkowych prowadzone są w języku niemieckim, a praktyczna nauka języka niemieckiego odbywa się na poziomie bardzo zaawansowanym.

Przedmioty kształcenia ogólnego mogą być prowadzone w języku polskim lub w innych językach (lektoraty języków obcych).

Na specjalizacji nauczycielskiej z językiem angielskim zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego odbywają się w języku angielskim.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich lub dwuletnich studiów II stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Absolwent trzyletnich studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata.

II. Informacje ogólne o przedmiotach

Uwaga! Nazwy przedmiotów mogą na różnych latach nieznacznie się od siebie różnić, w zależności od obowiązującego na danym roku programu studiów.

Kursy proponowane na kierunku filologia, specjalność filologia germańska, dzielą się na następujące grupy:
- Przedmioty kształcenia ogólnego

W skład tego bloku przedmiotów wchodzą technologia informacyjna, logika, historia filozofii, łacina, język obcy nowożytny (inny niż język niemiecki) oraz wychowanie fizyczne. Z wyjątkiem specjalności filologia germańska z językiem angielskim, studenci mogą wybrać język nowożytny, którego chcą się uczyć poza głównym językiem specjalności. Lektoraty języków obcych oferuje Studium Języków Obcych w wymiarze godzin zależnym od obowiązującego programu studiów. Studenci uczęszczają z reguły na lektoraty w semestrach III-VIII. Wybieralny jest także rodzaj zajęć w ramach wychowania fizycznego według oferty proponowanej co semestr przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Informacje na tablicach ogłoszeń w SWFiS oraz w IFG).


- Przedmioty podstawowe

W skład tych przedmiotów wchodzi między innymi grupa przedmiotów, podnoszących poziom zaawansowania językowego studentów, o nazwie PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Studenci muszą uczęszczać na wszystkie przedmioty w ramach PNJN obowiązkowo.


- Przedmioty kierunkowe

Kolejnym blokiem zajęć obligatoryjnych jest blok zajęć literaturoznawczych. W skład tego bloku wchodzą wstęp do literaturoznawstwa oraz historia literatury niemieckojęzycznej. Blok zajęć kulturoznawczych składa się z następujących kursów: kultura obszaru niemieckojęzycznego oraz historia niemieckojęzycznego obszaru kulturowego. Blok językoznawczy obejmuje wstęp do językoznawstwa, gramatykę opisową, historię języka niemieckiego z elementami gramatyki historycznej i gramatykę kontrastywną.


- Przedmioty specjalizacyjne

Przedmioty specjalizacyjne przypisane są do konkretnych specjalizacji (ich wykaz znajduje się w danym programie studiów oraz w opisie poszczególnych specjalizacji) i muszą one zostać zaliczone obowiązkowo przez studentów danej specjalizacji.

Dla specjalności nauczycielskich obowiązuje ponadto przedmiot dodatkowy (w zależności od wybranej opcji: wiedza o kulturze / język angielski) oraz przedmioty kształcenia pedagogicznego.
- Kursy stałe (obowiązują dla III roku studiów I stopnia)

Bloki literaturo-, kulturo- oraz językoznawcze uzupełniane są kursami stałymi, w ramach których student może ukierunkowywać swoje zainteresowania naukowe. Treści programowe tych kursów są stałe w przeciągu dłuższego okresu czasu: • Fonetyka języka niemieckiego

 • Interpretacja tekstów literackich

 • Wstęp do przyswajania języka drugiego/obcego

 • Wybrane zagadnienia krajoznawcze niemieckiego obszaru językowego

 • Komunikacja literacka

 • Film niemieckojęzycznego obszaru kulturowego

 • Analiza lingwistyczna

 • Tłumaczenia literackie

 • Tłumaczenia konsekutywne

 • Historia literatury śląskiej

 • Język niemiecki w handlu i biznesie

 • Analiza translatoryczna tekstu

 • Wstęp do teorii translatoryki

 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa

Kursy stałe są kursami obowiązkowymi do wyboru. Poszczególne kursy są przypisane do określonych lat studiów. Na I roku studiów I stopnia oraz na drugim stopniu studiów kursy stałe zastąpione zostały przedmiotami specjalizacyjnymi przypisanymi dla danej specjalizacji.


- Kursy seminaryjne i metodologia badań naukowych

W ramach przygotowywania się do pisania pracy magisterskiej studenci muszą zdecydować się na specjalizację, która odpowiada ich zainteresowaniom. Determinuje to wybór określonych proseminariów i seminariów magisterskich oraz kursu metodologii badań naukowych. Studentom oferowane są następujące szeroko rozumiane specjalizacje – językoznawcza, literaturoznawcza oraz glottodydaktyczna. Każda z nich zawierać może także elementy kulturoznawcze.

Kursy te są kursami obligatoryjnymi do wyboru.
- Kursy zmienne (dla III roku studiów)

Kursy zmienne są kursami, których treści programowe mogą się zmieniać z semestru na semestr. W zależności od zainteresowań student może wpisać się na kurs zmienny proponowany przez pracowników IFG, ale także na kursy zmienne oferowane przez inne instytuty. Ze względów organizacyjnych kursy zmienne, oferowane w danym semestrze zostały przyporządkowane do poszczególnych lat studiów. Jednak na każdy z nich mogą zapisać się studenci różnych lat, o ile spełnili podane w sylabusach warunki wpisu na dany kurs.

Kursy zmienne są kursami obligatoryjnymi do wyboru.


 1. Tutorzy

Tutorem może być każdy pracownik naukowo-dydaktyczny. Tutor ma pod swoją opieką niewielką grupę studentów. Studentom roku I tutora przydziela Dyrekcja Instytutu. Na roku IV obowiązki tutora przejmuje samodzielny pracownik naukowy prowadzący seminarium magisterskie. Do obowiązków tutora należy:
- organizacja indywidualnego programu studiów dla każdego studenta podlegającego jego opiece, a w szczególności pomoc w wyborze kursów;

- odbywanie systematycznych konsultacji merytorycznych;

- kontrola postępów w nauce podlegających opiece studentów;

- akceptacja każdorazowej listy kursów wybranych przez studenta na dany semestr oraz wszelkich zmian, jakich student ewentualnie chce dokonać, a także sprawdzanie kryteriów formalnych dla kursów odbywanych poza Instytutem;

- udzielanie porad w zakresie techniki pracy umysłowej (przygotowania referatów, pisania esejów, szukania koniecznej literatury itp.).

Tutor ma prawo odmówić dalszej opieki nad studentem wówczas, gdy student nie wywiązuje się z ustalonych zobowiązań.

Na końcu każdego roku akademickiego student może wystąpić do Dyrektora Instytutu o zmianę tutora.
Instytut Filologii Germańskiej

Tutorzy i opiekunowie

STUDIA STACJONARNE

ROK AKADEMICKI 2009/2010
I rok studia stacjonarne I stopnia. Tutorami są:

Grupa „a” – mgr Klaudia Gabryel

Grupa „b” – dr Gabriela Jelitto-Piechulik

Grupa „c” – dr Jarosław Bogacki

Opiekunem roku jest dr Gabriela Jelitto-Piechulik
II rok studia stacjonarne I stopnia. Tutorami są:

Grupa „a” – mgr Kornelia Kansy

Grupa „b” – mgr Marek Sitek

Grupa „c” – dr Małgorzata Jokiel

Opiekunem roku jest dr Małgorzata Jokiel.
III rok studia stacjonarne I stopnia. Tutorami są:

Grupa „a” – dr Gabriela Jelitto-Piechulik

Grupa „b” – mgr Mariola Majnusz-Stadnik

Grupa „c” – mgr Weronika Kulig

Opiekunem roku jest dr Jarosław Bogacki.
Na studiach II stopnia obowiązki tutora przejmuje samodzielny pracownik naukowy prowadzący seminarium magisterskie.

I rok studia stacjonarne II stopnia.

Opiekunem roku jest dr Felicja Księżyk.


II rok studia stacjonarne II stopnia.

Opiekunem roku jest mgr Weronika Kulig.


Praktyka zawodowa

Kierunek: filologia

Specjalizacja: filologia germańska

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

(dotyczy studiów na specjalizacji filologia germańska (obecny III rok) oraz specjalizacji translatoryka (obecny I i II rok))

Dla specjalizacji nauczycielskich (z wiedzą o kulturze i z językiem angielskim) obowiązuje natomiast praktyka w szkole
Praktyka zawodowa jest obligatoryjna na studiach pierwszego stopnia i odbywa się w wymiarze przynajmniej 4 tygodni po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej semestru 4-go, musi się jednak zakończyć przed rozpoczęciem semestru 5-go.

W trakcie trwania praktyki student-praktykant przebywa w miejscu odbywania praktyki od poniedziałku do piątku, minimum 5 godzin zegarowych dziennie, chyba że pracodawca zdecyduje inaczej zorganizować czas pracy praktykanta.

W związku z odbywaniem praktyki zawodowej studentowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
Cele praktyki zawodowej:
- zapoznanie studenta filologii ze środowiskiem zawodowym, w którym następują na różnych płaszczyznach i w różny sposób kontakty z kulturą krajów niemieckojęzycznych, środowiskiem, w którym niezbędna jest wiedza filologiczna, aby prawidłowo te kontakty kształtować;
- zapoznanie ze strukturą organizacyjną miejsca pracy, procedurami w nim obowiązującymi, z planowaniem zadań, systemami kontroli jakości, funkcją danej jednostki w życiu społecznym regionu oraz ogólnym jej funkcjonowaniem w globalnej gospodarce rynkowej;
- kształtowanie sprawności zawodowych związanych z danym miejscem pracy, w którym odbywa się praktyka;
- doskonalenie warsztatu pracy filologa w odniesieniu do konkretnych zadań stawianych przez pracodawcę w miejscu odbywania praktyki;
- nabywanie umiejętności organizacji pracy, zarządzania czasem pracy, pracy samodzielnej oraz pracy w grupie oraz doświadczenie odpowiedzialności za wykonaną pracę.
Miejsce odbywania praktyki zawodowej:
Miejscem odbywania praktyki zawodowej mogą być instytucje/jednostki o różnym charakterze, w których ma miejsce kontakt z kulturą, językiem, literaturą krajów niemieckojęzycznych. Mogą to być instytucje polskie, jak i zagraniczne.
- przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,

- organizacje rządowe i pozarządowe,

- fundacje i stowarzyszenia,

- biura tłumaczeń,

- urzędy samorządowe (wiejskie, miejskie, gminne, powiatowe, wojewódzkie itp.)

- parlamenty krajowe (Polski i zagraniczne),

- instytucje związane z mniejszością niemiecką w kraju i za granicą,

- media (rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, redakcje czasopism, wydawnictwa),

- muzea,

- biura turystyczne, biura promocji regionalnej.


W przypadku odbywania praktyki w instytucji zagranicznej potwierdzenie odbycia praktyki (opinia) musi zostać przedłożone w oryginale wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Forma zaliczenia praktyki
Znalezienie miejsca praktyki zawodowej leży w gestii studenta. Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki w danej instytucji student zgłasza się do Zakładu Praktyk Zawodowych Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie podaje dane tej instytucji, pobiera formularz opinii oraz umowę. Uniwersytet Opolski nie płaci danej instytucji za opiekę nad praktykantem w czasie praktyki zawodowej.
Praktyki zawodowe zalicza studentowi Instytutowy Opiekun Praktyk. Po zakończeniu praktyki należy przedłożyć mu nie później niż do zakończenia 5 semestru opinię wypełnioną przez Opiekuna Praktyki w instytucji, w której praktyka się odbyła. Opinia powinna być uwierzytelniona podpisem i pieczęcią osoby kierującej daną instytucją, bądź też osoby kierującej działem danej instytucji, w której praktykant odbywał praktykę. Praktykant przedkłada Instytutowemu Opiekunowi Praktyk także dziennik praktyk, który zawiera:

- Imię i nazwisko praktykanta;

- Nazwa i adres (także telefon, e-mail) jednostki, w której praktyka się odbywała, ewentualnie dział danej jednostki;

- Nazwisko i dane kontaktowe osoby sprawującej opiekę nad praktykantem w miejscu praktyki;

- Dokładne daty i godziny obecności w miejscu odbywania praktyki;

- Opis wykonywanych w ramach praktyki obowiązków w danym dniu;

- Informacja, które z wyżej wymienionych celów praktyki zawodowej zostały spełnione;

- Uwagi i spostrzeżenia dotyczące przebiegu praktyki.


Uwagi końcowe

Student w czasie praktyki ma obowiązek stosować się do poleceń opiekuna praktyk i osoby kierującej jednostką, w której praktyka się odbywa. Musi przestrzegać przepisów BHP oraz innych przepisów obowiązujących w danej jednostce. Powinien szczególnie starannie zachowywać dyscyplinę pracy i godnie reprezentować Uniwersytet Opolski.


Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszymi wytycznymi będą w razie konieczności ustalane przez instytutowego opiekuna praktyk.
Organizacja roku akademickiego 2010/2011 na Uniwersytecie Opolskim

Dzień adaptacyjny 30 września 2010

Inauguracja roku 4 października 2010

Święto Uniwersytetu 10 marca 2011

Semestr zimowy
01.10.2010–25.01.2011* okres zajęć dydaktycznych

24.12.2010–31.12.2010 przerwa świąteczna

26.01.2011–08.02.2011 sesja egzaminacyjna

09.02.2011–11.02.2011 przerwa międzysemestralna

16.02.2011–01.03.2011 sesja poprawkowa
* 25.01.2011 r. (wtorek) przeprowadzone zostaną uzupełniające zajęcia czwartkowe,

* 12.11.2010 r. możliwość odrobienia zajęć.

Semestr letni
14.02.2011–14.06.2011* okres zajęć dydaktycznych

21.04.2011–03.05.2011 przerwa świąteczna

19–20.05.2011 dni rektorskie (Piastonalia)

15.06.2011–30.06.2011 sesja egzaminacyjna

12.09.2011–23.09.2011 sesja poprawkowa
* 08.06.2011 r. (środa) przeprowadzone zostaną uzupełniające zajęcia czwartkowe,

* 13.06.2011 r. (poniedziałek) przeprowadzone zostaną uzupełniające zajęcia czwartkowe,

* 14.06.2011 r. (wtorek) przeprowadzone zostaną uzupełniające zajęcia piątkowe.

FILOLOGIA GERMAŃSKA

TERMINY ZJAZDÓW

NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH II STOPNIA

w roku akademickim 2010/2011
L.p.

ROK I

ROK II

1.

9, 10 październik

2, 3 październik

2.

23, 24 październik

16,17 październik

3.

13, 14 listopad

6, 7 listopad

4.

27, 28 listopad

20, 21 listopad

5.

11, 12 grudzień

4, 5 grudzień

6.

8, 9 styczeń

18, 19 grudzień

7.

22, 23 styczeń

15, 16 styczeń

8.

5, 6 luty

29, 30 styczeń


9.

26, 27 luty

19, 20 luty

10.

12, 13 marzec

5, 6 marzec

11.

26, 27 marzec

19, 20 marzec

12.

9, 10 kwiecień

2, 3 kwiecień

13.

7, 8 maj

16, 17 kwiecień

14.

21, 22 maj

14, 15 maj

15.

4, 5 czerwiec

28, 29 maj

16.

18, 19 czerwiec

11, 12 czerwiec

SYLLABUSY

ROK I

Przedmioty podstawowe i kierunkowe


Numer kursu:

1.2.4-G-GP-1 / 1.2.4-G-GP-2

Nazwa kursu:

GRAMATYKA PRAKTYCZNA JEZYKA NIEMIECKIEGO 1 i 2

(PRACTICAL GRAMMAR OF GERMAN LANGUAGE)

Rodzaj kursu:

Ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:

Brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenęForma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę + egzaminLiczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2


Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

6 (punkty wpisywane po zaliczeniu łącznego egzaminu z PNJN)


Założenia i cele kursu:

Założeniem jest omówienie ze studentami reguł gramatycznych przedstawionych na podstawie licznych przykładów, co stanowić powinno przegląd systemu języka niemieckiego, który pozwala na właściwe opanowanie tego języka. Celem zajęć jest powtórzenie wiadomości jak i podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka niemieckiego oraz wyrobienie niezbędnych nawyków językowych w odniesieniu do komunikacji na płaszczyźnie gramatycznej. Treść zajęć stanowią głównie ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.


Zakres tematyczny:
1

Czasownik: czasy, tryby, strony, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie o tym samym znaczeniu, słabe czasowniki przechodnie i mocne czasowniki nieprzechodnie, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, czasowniki w związkach funkcyjnych, czasowniki modalne

2

Rzeczownik: deklinacja słaba, mocna i mieszana - użycie rodzajnika, liczba pojedyncza i mnoga, deklinacja zaimka osobowego i dzierżawczego, homonimy

3

Przymiotnik: deklinacja, stopniowanie

4

Przyimek

5

Zaimek

6

Przysłówek

7

Liczebnik

8

Szyk wyrazów w zdaniu1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna