Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona20/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Założenia i cele kursu:

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z procesami przemian zachodzącymi na przestrzeni rozwoju i kształtowania się języków, ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego w jego formie mówionej i pisanej. Omówione zostaną zmiany w poszczególnych subsystemach tego języka oraz ich przyczyny.

Zakres tematyczny:
1

Początki języka.

2

Przyczyny oraz skutki zmian językowych.

3

Zmiany w obrębie fonetyki.

4

Zmiany w obrębie morfologii.

5

Zmiany w obrębie składni.

6

Zmiany w obrębie leksyki.

7

Zmiany w obrębie semantyki.

8

Przemiany w języku pisanym.

9

Tendencje rozwoju współczesnego języka niemieckiego.

Literatura podstawowa:
1

BESCH, W./WOLF, N. R.: Geschichte der deutschen Sprache. Berlin 2009.

2

BRAUN, P.: Tendenzen in der deutschen Gegenwartsprache. Sprachvarietäten. Stuttgart, Berlin, Köln 1993.

3

EICHHOFF-CYRUS, K. M./HOBERG, R. (Hrsg.): Die deutsche Sprache zur Jahrtausendwende. Mannheim 2000.

4

KELLER, R.: Sprachwandel. Tübingen 1990.

5

KELLER, R./KIRSCHBAUM, I.: Bedeutungswandel. Berlin 2003.

Literatura uzupełniająca:
1

DROSDOWSKI, G./HENNE, H.: Tendenzen der deutschen Gegenwartsprache. In: ALTHAUS, H. P./HENNE, H./WIEGAND, H. E. (Hrsg.): Lexikon der germanistischen Linguistik. Tübingen 1980. S. 619-632.

2

MEIBAUER, J. u.a.: Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart 2002.

3

SCHIPPAN, T. : Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 2002.

4

STEDJE, A.: Deutsche Sprache gestern und heute. München 1994.

Numer kursu:

1.2.4.S2-WZJ-1

Nazwa kursu:

WYBRANE ZAGADNIENIA Z JĘZYKOZNAWSTWA / SELECTED QUESTIONS OF THE LINGUISTICS

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs stały

Rok:

I

Semestr:

II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30

Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

-

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest wprowadzenie do wybranych zakresów tematycznych, metod i terminologii językoznawstwa. Nabycie umiejętności rozumienia, a także krytycznego czytania tekstów naukowych o tematyce językoznawczej.
Zakres tematyczny:
1.

Pojęcie i geneza języka, liczba języków i przedmiot badań językoznawstwa.

2.

Sylwetki znanych językoznawców. Przekrój przez rozwój lingwistyki.

3.

Język w użyciu społecznym. Elementy socjolingwistyki. Język niemiecki, jego warianty i ich użycie (Język mówiony a pisany. Język standardowy a dialekty i język potoczny). Język kobiet a język mężczyzn.

4.

Lingwistyka korpusu- przedmiot badań. Korpusy językowe. Możliwości badawcze.

5.

Wybrane zagadnienia z lingwistyki tekstu. Definicja tekstu. Tekstualność. Typologizacje tekstów. Wyznaczniki orientacji w tekście. Mikro- i makrostruktury tekstowe.

6.

Jezykoznawstwo kognitywne- metaforyka.
Literatura podstawowa:
1.

Bartschat, B.: Methoden der Sprachwissenschaft: von Hermann Paul bis Noam Chomsky . Berlin 1996.

2.

Fleischer, W. / Helbig, G. / Lerchner, G. (eds.): Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache. Frankfurt am Main u.a. 2001.

3.

Heinemann, W./ Viehweger, D.:Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen 1991.

4.

Lemnitzer, L./ Zinsmeister, H.: Korpuslinguistik. Eine Einführung. Tübingen 2006.

5.

Lakoff, G./Johnson, M.: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. Heidelberg 1997.
Literatura uzupełniająca:
1.

Berdychowska, Z./ Dębski, A./ Heinemann, M. (eds.): Im Blickpunkt: Textlinguistik und Pragmatik. Kraków 2001.

2.

De Saussure, F.: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, 3. Auflage, Berlin 2001.

3.

Dittmar, N.: Grundlagen der Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben. Tübingen 1997.

4.

Müller, H.M. (ed.): Arbeitsbuch Linguistik, Paderborn 2002.

5.

Hutterer, C. J.: Die germanischen Sprachen. Ihre Geschichte in Grundzügen. Wiesbaden 2002.

6.

Linke, A. / Nussbaumer, M. / Portmann, Paul, R.: Studienbuch Linguistik, 5. erweiterte Auflage, Tübingen 2004.

7.

Löffler, H.: Germanistische Soziolinguistik. Berlin 1994.

8.

Stickel, G.[ed.]: Varietäten des Deutschen. Regional- und Umgangssprachen. Berlin/ New York. (=IDS Jahrbuch 1996).

9.

Vater, H.: Einführung in die Textlinguistik. München 1992.

10.

Jäkel, O.: Wie Metaphern Wissen schaffen. Hamburg 2003.b) PROFIL LITERATUROZNAWCZY Z ELMENTAMI KULTUROZNAWSTWA


Numer kursu:

1.2.4-S2-MBN-1 / 1.2.4-S2-MBN-2

Nazwa kursu:

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH (Literaturoznawstwo) – Methodology of scientific study

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

IV

Semestr:

VII , VIII

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)Warunki wpisu na kurs:

Zaliczenie 3 roku studiów

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

4
Zalozenia i cele kursu:

Wykład uwzględnia praktyczne potrzeby magistrantow i opiera się na Wstępie do językoznawstwa i literaturoznawstwa, jak również na trzyletniej nauce studentów. Pierwsza część wykładu przedstawia rys historyczno-naukowy, który prezentuje porządek historyczny naukowych interwencji w społeczno-polityczne i polityczne badania. Druga - synchronicznie ułożona - część wykładu omawia techniki pracy naukowej, które nie mogą być omawiane i ćwiczone bez ich naukowego tematu. Ta część wykładu oparta jest na przykładach, by pokazać drogę od analitycznej i objaśniającej lektury literackiego tekstu poprzez formułowanie tematów i projekt pierwszego konceptu aż do porównania własnej hipotezy z naukowymi interpretacjami. Tego rodzaju dokładne postępowanie jest niezwykle pomocne w trakcie naukowo-technichnego sporządzania prac magisterskich. Włączane zostaną także informacje o archiwach, bibliotekach fachowych, centrach badawczych
Zakres tematyczny:
1

- ćwiczenie literaturoznawczych metod interpretacyjnych na znaczących przykładach

- interpretacyjne wyszczególnienie bio-bibliograficznych danych i ukształtowanie odnoszących się do tego spostrzeżeń interpetacyjnych

- historyczno-naukowa ocena perspektyw badań, na przykład objaśniająca, socjalno-historyczna, strukturalna, postmodernistyczne i kulturalno-naukowe pojęcia i ich naukowo-historyczne implikacje


2

- międzykulturalna perspektywizacja:

etyka naukowa: zapoznanie z literaturą badań, podawanie źródeł, cytowanie3-

Pozyskiwanie kompetencji socjalnych:

- Współpraca z innymi studentami,- Nauka swobodnego obchodzenia z wyzwaniami i konstruktywną krytyką

4

Podawanie bibliografii, cytowanie, parafraza, podawanie źródeł - klasyczne i nowoczesne składy wiedzy
Literatura podstawowa:
1.

Meyer-Krentler, Eckhardt: Arbeitstechniken Literaturwissenschaft, 6. Auflage, München 1996.

2.

Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie. Hrsg. von Ansgar Nünning, Stuttgart 2004
Literatura uzupelniajaca:
1.

Jeßing, Benedigt: Bibliographieren für Literaturwissenschaftler, Stuttgart 2003.

2.

König, Christoph; Müller, Harald: Wissenschaftsgeschichte der Germanistik in Porträts, Berlin 2000.

3.

Jung, Matthias: Hermeneutik zur Einführung, Hamburg 2001.

http://www.uni-duisburg.de/FB3/ANGLING/frames.htm
Uwagi:

Samodzielne czytanie podanej literatury uzupełniającej jest konieczne, aby uzyskać dobry poziom analizowania własnej pracy magisterskiej.Numer kursu:

1.2.4-S2-HLS-1 / 1.2.4-S2-HLŚ-2

Nazwa kursu:

HISTORIA LITERATURY ŚLĄSKIEJ - HISTORY OF SILESIA LITERATURE

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

Kurs specjalizacyjny

Rok:

I

Semestr:

I

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

Nie ma

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę, praca pisemna

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę, praca pisemna

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3

Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest zapoznanie się studentów z twórczością wybranych pisarzy niemiecko- oraz polskojęzycznych wywodzących się ze Śląska, lub których dzieła nawiązują do tematyki śląskiej z uwzględnieniem przemian społeczno-historycznych tegoż regionu.


Zakres tematyczny:

Tematyka konwersatorium obejmuje omówienie wybranych dzieł pisarzy zarówno niemiecko- jak i polskojęzycznych, reprezentujących różne epoki literackie. Wprowadzeniem do kursu będzie zapoznanie się z przemianami historyczno-społecznymi charakterystycznymi dla regionu Śląska. Następnie studenci zapoznają się z wybranymi dziełami literatury okresu średniowiecza, humanizmu, baroku, oświecenia, romantyzmu, Wiosny Ludów, realizmu, naturalizmu, ekspresjonizmu, literatury powojennej oraz współczesnej podejmującej problematykę "śląską". Szczególnie uwzględnione zostaną teksty nawiązujące do tematyki transferu kultur w nawiązaniu do symboliki rzek Odry i Renu.

Literatura podstawowa:

Listy lektur są dostępne w bibliotece instytutu, zostaną również omówione na pierwszym spotkaniu.


Literatura uzupełniająca:
1.

Lubos, Arno: Geschichte der Literatur Schlesiens. Bd. 1-3. Würzburg 1967, 1974, 1995.

2.

Heiduk, Franz (red.): Oberschlesisches Literatur-Lexikon. Bd. 1-2. Berlin 1990, 1993.

3.

Kunicki, Wojciech (red.): Aufklärung in Schlesien im europäischen Spannungsfeld. Traditionen-Diskurse-Wirkungen. Wrocław 1996.

4.

Czarnecka, Mirosława (red.): Zur Literatur Schlesiens in der Frühen Neuzeit aus interdisziplinärer Sicht. Wrocław 1998.

5.

Kunicki, Wojciech (red.): Neisse: Texte und Bilder. Nysa 2003.

6.

Gross, Herbert: Bedeutende Oberschlesier. Dülmen 1995.

7.

Niemcy górnośląscy - leksykom biograficzny. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (red.). Gliwice 2004.

8.

Conrads, Norbert: Deutsche Geschichte im Osten Europas. Schlesien. Berlin 1994.

9.

Czapliński, Marek/ Kaszuba, Elżbieta/ Wąs, Gabriela/ Żerelik, Rościsław: Historia Śląska. Wrocław 2002.

Uwagi:

Studenci są zobowiązani do znajomości omawianych w trakcie konwersatorium dzieł.1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna