Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona21/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24Numer kursu:

1.2.4.S2-WZL-1
Nazwa kursu:

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

Selected Questions of Literary Theory
Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs specjalizacyjny
Rok:

I
Semestr:

I

Rok akademicki:

2010/2011
Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

-
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

test zaliczeniowy
Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-
Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4
Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest powtórzenie i poszerzenie zdobytej już wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, a tym samym wprowadzenie studentów w tematykę kulturoznawstwa ogólnego. Studenci zostaną zapoznani z problemami stającymi przed współczesną teorią literatury. Ponadto będą oni mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, polegającej na przeprowadzeniu modelowych analiz oraz interpretacji dzieł literackich za pomocą poznanych metod interpretacji. Studenci zastanowią się również nad współczesnym trendem tworzenia regionalnych historii literatury.
Zakres tematyczny:
1

Media i kultura – literatura jako strefa projekcji dla nowych mediów

2

Funkcjonalność gatunków literackich

3

Pojęcie kontekstu literackiego

4

Intertekstualność

5
6
7
8

9
10

Dzieło literackie a pojęcie „tekstu“
Hermeneutyka i semiotyka
Analiza poezji
Analiza prozy
Dramat i teatr
Medialny charakter tekstów literackich i instytucje „tworzące” literaturę


Literatura podstawowa:1.

Brackert, H./ Stückrath, J. (eds.): Literaturwissenschaft. Ein Grundkurs, 1997.
2.

3.
4.
5.


Grübel, Rainer/ Grüttemeier, Ralf/ Lethen Helmut: BA-Studium. Literaturwissenschaft. Ein Lehrbuch. Reinbek bei Hamburg 2005.
Allkemper, Alo/ Eke, Norbert Otto: Literaturwissenschaf. Paderborn 2006.
Vogt, Jochen: Einladung zur Literaturwissenschaft. Paderborn 2002.
Stanzel, Franz K.: Theorie des Erzählens. Göttingen 2001.
Literatura uzupełniająca:1.

Baasner, R.: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. Berlin 2001.
2.

Eagleton, T., Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart und Weimar 1997.
3.

Völker, Ludwig: Theorie der Lyrik. Stuttgart 1996.
4.

Staehle, Ulrich: Theorie des Dramas. Stuttgart 1999.
5.

Lindken, Hans Ulrich: Theorie der Epik. Stuttgart 1990.
6.

Eicher, Thomas/ Volker, Wiemann: Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft. Paderborn 1996.
7.

Ecker, Egon: Wie interpretiere ich Gedichte? Hollfeld 1994.
8.

Neiss, Edgar: Wie interpretiere ich ein Drama? Hollfeld 1996.
9.

Schutte, Jürgen: Einführung in die Literaturinterpretation. Stuttgart 1993.
10.

Weiß, Karl Josef/ Ewert, Helmut/ Kohse, Gerd Dieter (eds.): Literatur und Text. Bad Homburg 1988.Uwagi:

Wszystkie pozostałe materiały związane z tematyką zajęć dostępne będą w bibliotece


Numer kursu:

1.2.4.S2-TLK-1

Nazwa kursu:

Tłumaczenie tekstów / Translation of texts

Rodzaj kursu:

ćwiczenie

kurs stały

Rok:

I (II stopnia)

Semestr:

I

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15

Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

-

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie konfrontować studentów z różnymi tekstami ogólnymi, przedłożonymi do tłumaczenia. Każdy z tekstów realizuje inne funkcje (informatyczna, apelatywna, ekspresywna, fatyczna, kommunikatywna itp.), dlatego studenci będą musieli sięgać do różnych strategii i procedur tłumaczeniowych. Studenci zapoznają się z problemem ekwiwalentności i adekwatności oraz z trudnościami tłumaczenia realiów. Poza tym zostaną przetłumaczone w ramach ćwiczenia teksty fachowe – ekonomiczne i prawne.


Zakres tematyczny:
1

Tłumaczenie artykułów

2

Tłumaczenie ogłoszeń i reklamy

3

Tłumaczenie gratulacji i pozdrowień

4

Tłumaczenie instrukcji

5

Tłumaczenie tekstów fachowych

Literatura podstawowa:
1.

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2000.

2.

Nord, Christiane: Fertigkeit Übersetzen. Berlin u.a. 1999.

3.

Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg 1995.

4.

Reiß, Katharina: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wien 1995.

5.

Reiß, Katharina / Vermeer, Hans J.: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen 1991.

Literatura uzupełniająca:
1.

Holz-Mänttäri, Jutta: Translatorisches Handeln. Theorie und Methode. Helsinki 1984.

2.

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim 2001.


3.

Reiß, Katharina: Texttyp und Übersetzungsmethode: der operative Text. Heidelberg 1993.
Uwagi:

---c) PROFIL GLOTTODYDAKTYCZNY Z ELMENTAMI REALIOZNAWSTWA


Numer kursu:

1.2.4.S2-KND-1 / 1.2.4.S2-KND-2

Nazwa kursu:

Kultura krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce języka obcego / Culture of German speaking countries in didactics of foreign language

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs specjalizacyjny

Rok:

I

Semestr:

I

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)

Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3

Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie wprowadzić studentów do kultury Niemiec XX wieku. Studenci zapoznają się z polityką w Niemczech XX wieku i z jej wpływem na literaturę, muzykę, malarstwo, architekturę i społeczeństwo. Istotny temat kursu stanowi również zjednoczenie Niemiec, które otworzyło po roku 1989 nowe perspektywy w życiu Niemców i w kulturze Niemiec. Oprócz tego zostaną omówione zmiany w kulturze Niemiec i w zachowaniu Niemców w czasie globalizacji i rozszerzenia Unii Europejskiej, procesów mających istotny wpływ na aktualne wartości człowieka.

Zakres tematyczny:
1

Geografia Niemiec

2

System polityczny, prawny i edukacyjny w Niemczech

3

Kultura Niemiec pod wpływem Drugiej wojny światowej (Wpływ II wojny światowej na kulturę Niemiec) – tak bym to napisała

4

Rozwój kultury Niemiec po Drugiej wojnie światowej

5

Rok 1968

6

Niemcy w latach po 1989 r.

7

Rola kobiety, imigrantów i mniejszości w Niemczech i ich wpływ na społeczeństwo

8

Tradycje w Niemczech

9

System wartości i jego zmiany w Niemczech

10

System polityczny w Szwajcarii i jej stosunek do Unii Europejskiej

11

System polityczny Austrii

12

System polityczny Liechtensteinu

13

Wspólne i odmienne aspekty w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie

Literatura podstawowa:
1.

Hermand, Jost (2006): Deutsche Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

2.

Demandt, Alexander (2007): Über die Deutschen. Eine kleine Kulturgeschichte.

3.

Meyer, Gerd (Hrsg.) (2007): Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech.

4.

Gelfert, Hans-Dieter (2005):Was ist deutsch? Wie die Deutschen wurden, was sie sind.
Uwagi:

---


Numer kursu:

1.2.4.S2-TGR-1 / 1.2.4.S2-TGR-2

Nazwa kursu:

Tłumaczenie tekstów glottodydaktycznych i realioznawczych / Translation of glottodidactic texts and texts containing realia

Rodzaj kursu:

ćwiczenie

kurs stały

Rok:

I

Semestr:

I

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30+30

Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3

Założenia i cele kursu:

Na tych zajęciach studenci mają zadanie wykonać tłumaczenia tekstów glottodydaktycznych i realioznawczych z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie. Studenci zapoznają się z różnymi realiami i strategiami ich tłumaczenia. Udowodnione zostanie, że tłumaczenie zawsze jest procesem międzykulturowym. Z tego powodu omówione zostanie odtwarzanie elementów przejętych w jednej kulturze z innej kultury (tu: kultura polska oraz kultura niemiecka).


Zakres tematyczny:
1

Tłumaczenie tekstów specyficznych dla kultury niemieckiej

2

Tłumaczenie tekstów, specyficznych dla kultury polskiej

3

Tłumaczenie nazw własnych

4

Tłumaczenie przepisów

5

Tłumaczenie tekstów krajoznawczych

Literatura podstawowa:
1.

Snell-Hornby, Mary et al.: Handbuch Translation. Tübingen 1999.

2.

Witte, Heidrun: Die Kulturkompetenz des Translators. Tübingen 2000.

3.

Vermeer, Hans J./Witte, Heidrun: Mögen Sie Zistrosen? Scenes, Frames, Channels im translatorischen Handeln. Heidelberg 1990.

4.

Hönig, Hans G./Kußmaul, Paul: Strategie der Übersetzung. Tübingen 1999.
Literatura uzupełniająca:
1.

Hönig, Hans. G.: Konstruktives Übersetzen. Tübingen 1995.

2.

Kußmaul, Paul: Verstehen und Übersetzen. Tübingen 2007

3.

Kußmaul, Paul: Kreatives Übersetzen. Tübingen 2000.
Uwagi:

---

II STOPIEŃII ROK


Numer kursu:

1.2.4.S2-PA-3; 1.2.4.S2-PA-4

Nazwa kursu:

PISANIE AKADEMICKIE 3 I 4 (ACADEMIC WRITING 3 and 4)

Rodzaj kursu:

Ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:

zaliczenie wszystkich kursów PNJN na roku I II stopnia

Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

4

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

4

Założenia i cele kursu:

Teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do pisania prac naukowych (w szczególności pracy magisterskiej) oraz innych tekstów użytkowych (np. tekstów prasowych, esejów). Zapoznanie z ogólnymi zagadnieniami związanymi z gatunkami tekstów, ćwiczenia w zakresie argumentacji; ćwiczenia stylistyczne; wprowadzenie do metod kreatywnego pisania. Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z kanonami pracy naukowej oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Zakres tematyczny:

Tematyka ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia: wybór tematu badawczego w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej/ badawczej, konspekt pracy naukowej, cele pracy naukowej, zbieranie materiałów, pisane pracy naukowej (cytaty, bibliografia, informacje uzupełniające), redakcja końcowa pracy naukowej, teksty dziennikarskie, sposoby argumentacji, gatunek tekstu "esej", ćwiczenia z zakresu stylistyki, wprowadzenie do metod kreatywnego pisania.


Literatura podstawowa:
1.

Eco, Umberto: Wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Heidelberg 2000.

2.

Lieber, Maria/ Posset, Jürgen (red.): Texte Schreiben im Germanistik-Studium. München 1988.

3.

Bayer, Klaus: Argument und Argumentation. Logische Grundlagen der Argumentationsanalyse. Opladen 1999.

4.

Rico, Gabriele: Garantiert Schreiben lernen. Sprachliche Kreativität methodisch entwickeln – ein Intensivkurs auf der Grundlage der modernen Gehirnforschung. Hamburg 2004.

5.

Schneider, Wolf: Deutsch für Kenner. Die neue Stilkunde. München 2005.

Literatura uzupełniająca:
1.

Bünting, Karl-Dieter: Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm. Berlin 1996.

2.

Macheiner, Judith: Das grammatische Varieté oder Die Kunst und das Vergnügen, deutsche Sätze zu bilden. München 2005.

3.

Nussbaumer, Markus: Argumentation und Argumentationstheorie. Heidelberg 1995.

4.

Jung, Irene: Schreiben und Selbstreflexion. Eine literaturpsychologische Untersuchung literarischer Produktivität. Opladen 1989.

5.

Schneider, Wolf: Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil. München 2001.

6.

Standop, Ewald/Meyer, Matthias: Die Form der wissenschaftlichen Arbeit. Wiesbaden 1998.

7.

Ueding, Gert: Rhetorik des Schreibens. Eine Einführung. Hernsbach 1996.

8.

Tütken, Gisela/ Neuf-Münkel, Gabriele: Schreiben im DaF-Unterricht an Hochschulen und Studienkollegs. I. Forschungsergebnisse - didaktische Konzeption - Übungsformen. Bd. 37, Regensburg 1993.

9.

Savigny, Elke: Argumentation in der Literaturwissenschaft. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zu Lyrikinterpretationen. München 1976.

10.

Adorno, Theodor W.: Der Essay als Form. In: Adorno, Theodor W.: Noten zur Literatur. Gesammelte Schriften pod red. Tiedemann, Rolf. t. XI. Darmstadt 1998. str. 9-33.

11.

Adam, Wolfgang: Der Essay. W: Knörrich, Otto (red.): Formen der Literatur in Einzeldarstellungen. Stuttgart 1991. str. 88-98.

12.

Lorenz, Dagmar: Journalismus als Praxis: journalistische Darstellungsformen und ressortbezogene Genres. W: Lorenz, Dagmar: Journalismus. Stuttgart 2002. str. 131-159.

13.

http://www.uni-tuebingen.de/Lehrstuhl-Braungart/Service/ratref.htm

http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2gerlw/ressourc/liste.htmlhttp://www.br-online.de/wissen-bildung/collegeradio/

14.

Boć, Jan: Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 1997.
Numer kursu:

1.2.4.S2-JM-1; 1.2.4.S2-JM-2

Nazwa kursu:

JĘZYK MEDIÓW 1 i 2 / MEDIA LANGUAGE 1 and 2

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15+15
Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami języka używanego w mediach. Podstawy medioznawstwa i lingwistyki mediów oraz praktyczne ćwiczenia w kreowaniu tekstów dla różnych typów mediów pozwolą na sprawne komunikowanie się za pomocą mediów, na świadomą recepcję i produkcję tekstów dla i w mediach oraz pozwolą podnieść kompetencję językową studentów w kierunku zastosowania jej w mediach.
Zakres tematyczny:
1

Podstawy medioznawstwa: media pierwotne, media drukowane, media analogowe, media cyfrowe

2

Historyczne aspekty języka mediów

3

Tekst w mediach

4

Intertekstualność

5

Intratekstualność

6

Rzeczywistość – fikcja – inscenizacja

7

Gatunki prasowe

8

Język w radio i telewizji

9

Tekst i obraz

10

Język reklamy

11

Język w Internecie

Literatura podstawowa:
1.

Schmitz, Ulrich: Sprache in modernen Medien. Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen. Berlin 2004.

2.

Schlobinski, Peter (ed.): Von *hdl* bis *cul8r*. Sprache und Kommunikation in den Neuen Medien. Mannheim 2006.

3.

Burger, Harald: Mediensprache. Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien. Berlin; New York 2005, wyd. 3.

4.

Straßner, Erich: Journalistische Texte. Tübingen 2000.

5.

Faulstich, Werner: Medienwissenschaft. Padeborn 2004.

6.

Roesler, Alexander / Stiegler, Bernd (eds.): Grundbegriffe der Medientheorie. Padeborn 2005.

7.

Lüger, Heinz-Helmut: Pressesprache. Tübingen 1995, wyd. 2.

8.

Lewiński, Piotr H.: Retoryka reklamy. Wrocław 2004.

9.

Bralczyk, Jerzy: Język na sprzedaż, czyli o tym jak język służy reklamie i jak reklama używa języka. Gdańsk 2004.

10.

Wojtak, Maria: Gatunki prasowe. Lublin 2004.

11.

Dytman-Stasieńko, Agnieszka / Stasieńki, Jan (eds.): Język @ multimedia. Wrocław 2005.

12.

Perrin, Daniel: Medienlinguistik. Konstanz 2006.Numer kursu:

1.2.4.S2-KAAJ-1; 1.2.4.S2-KAAJ-2

Nazwa kursu:

KULTUROWE ASPEKTY AKWIZYCJI JĘZYKA

(CULTURAL ASPECTS OF LANGUAGE ACQUISITION)

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs stały

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:

zaliczenie I roku studiów policencjackich

Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenęForma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenęLiczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2


Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2

Założenia i cele kursu:

Założeniem kursu jest wyszczególnienie etapów rozwoju językowego dziecka czyli usystematyzowane nabywanie kompetencji językowych takich jak sprawności i umiejętności receptywne, reproduktywne i produktywne. Ocena wpływu otoczenia i kontaktu z daną wspólnotą językową na naukę języków. Wydobycie spośród wielu czynników wpływających na naukę języków tych, które są ściśle powiązane z aspektami kulturowymi i cywilizacyjnymi. Celem kursu jest nawiązanie dyskusji na dany temat na podstawie przytoczonych informacji, różnorodnych materiałów i własnych doświadczeń.

Zakres tematyczny:
1

Rola mózgu w procesie zapamiętywania.

2

Fazy rozwoju językowego dziecka.

3

Podstawowe pojęcia związane z dydaktyką nauczania języków obcych

4

Krótkie przybliżenie poszczególnych po kolei powstałych metod nauczania języków obcych oraz ich podział na konwencjonalne i niekonwencjonalne ze szczególnym uwzględnieniem czynników cywilizacyjnych mających wpływ na zmiany nurtów metodycznych.

5

Podstawowe teorie przyswajania języka i ich wpływ na rozwój metodyki nauczania języków obcych.

6

Społeczne czynniki wpływające na naukę języka z podziałem na naukę w warunkach szkolnych i naukę w otoczeniu osób posługujących się danym językiem jako ojczystym.

7

Rola kulturoznawstwa i krajoznawstwa na lekcjach języka niemieckiego.

8

Cechy i postawa dobrego nauczyciela a motywacja uczniów.


9 Zjawisko interferencji.


Literatura podstawowa:
1.

Dąbrowska E./ Kubiński W. red.: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków 2003.

2.

KOMOROWSKA H.: Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa 1999.


Literatura uzupełniająca:
1.

JUNG L.: 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Ismaning 2001.


2.

NEUNER G.; HUNFELD H.: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin 2004.

3.

HEYD G.: Deutsch lernen: Grundwissen für den Unterricht In Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Mein 1990

Numer kursu:

1.2.4.S2-KJ-1;1.2.4.S2-KJ-2

Nazwa kursu:

KOMUNIKACJA JĘZYKOWA / LANGUAGE COMMUNICATION

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15+15
Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z różnymi aspektami komunikacji językowej. Wiedza ta jest niezbędna, aby świadomie i w sposób niepowodujący nieporozumień komunikować się w obrębie jednej kultury, jak i międzykulturowo. Omówione zostaną aspekty lingwistyczne, socjologiczne i interkulturowe komunikacji językowej, a także oferowane będą ćwiczenia, które przygotują uczestników kursu do świadomego stosowania różnych środków retorycznych, argumentów oraz środków non werbalnych w komunikacji w życiu zawodowym i prywatnym.
Zakres tematyczny:
1

Teoretyczne modele komunikacji językowej

2

Socjologiczne teorie komunikacji

3

Komunikacja a akt mowy - aspekty pragmalingwistyczne

4

Teoretyczne aspekty konwersacji

5

Język a kultura - kultura w języku

6

Standardy kulturowe i stereotypy

7

Aspekty międzykulturowej komunikacji językowej

8

Skrypty kulturowe a komunikacja

9

Critical incidents

10

Komunikacja nonwerbalna

11

Etyczne aspekty komunikacji językowej

12

Komunikacja w sferze zawodowej

13

PerswazjaLiteratura podstawowa:
1.

Schützeichel, Rainer: Soziologische Kommunikationstheorien. Konstanz 2004.

2.

Hering, Hans Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Tübingen 2004.

3.

Bartsch, Tim-Christian / Hoppmann, Michael / Rex, Bernd F. / Vergeest, Markus: Trainingsbuch Rhetorik. Padeborn 2005.

4.

Morreale, S.P / Spitzber, B.H. / Barge, J.K.: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa 2007.

5.

Bartmiński, Jerzy: Stereotypy mieszkają w języku. Lublin 2007.

6.

Lakoff, George / Johnson, Mark: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. Przekład Astrid Hildenbrand, wyd. 5., Heidelberg 2007.

7.

Jäkel, Olaf: Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Przekład Monika Banaś i Bronisław Drąg. Kraków 2003.

8.

Wierzbicka, Anna: Język-umysł – kultura. Wybór prac pod redakcją Jerzego Bartmińskiego. Warszawa 1999.

9.

Bartmiński, Jerzy: Językowe podstawy obrazu świata. Lublin 2007.

10.

Linke, Angelika / Nussbaumer, Markus / Portmann, Paul R.: Studienbuch Linguistik. Tübingen 2001.

11.

Ernst, Peter: Pragmalinguistik. Grundlagen – Anwendungen – Probleme. Berlin; New York 2002

12.

Pörings, Ralf / Schmitz, Ulrich (Hrsg.): Sprache und Sprachwissenschaft. Eine kognitiv orientierte Einführung. 2. Aufl. Tübingen 2003.Numer kursu:

1.2.4.S2-SM-3 ;1.2.4.S2-SM-4

Nazwa kursu:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE - Master’s Seminar

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

V

Semestr:

IX i X

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60Warunki wpisu na kurs:

uczestnictwo w seminarium magisterskim 200/10

Dobre oceny z egzaminów zamykających następujące przedmioty: stara literatura, historia literatury niemieckiej z okresu 1750-1880, historia literatury niemieckiej z okresu 1880-1945, pozytywna ocena z pracy literackiej z zakresu językoznawstwa, metodyki lub kulturo-/literaturoznawstwaForma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

20Założenia i cele kursu:
Seminarium adresowane jest do tych studentów, którzy w trakcie studiów wybrali specjalizację w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w świetle nowej niemieckiej literatury lub literatury współczesnej oraz historię kultury i idei. Oczekiwane są dobre oceny i odpowiednie kompetencje w obydwu dziedzinach, gdyż tylko one pozwolą na powstanie prac o zróżnicowanej tematyce oraz zgodnie z zainteresowaniami danego uczestnika seminarium.

Opracowanie tekstów literackich winno odbywać się poprzez próbę odpowiedzi na pytanie, jak synteza znaczenia odzwierciedla się w symbolice tekstu. Jednakże również w tekstach z pogranicza literackości (dzienniki, korespondencja, teksty prasowe) punktem centralnym nie jest przekaz informacji lecz ich ocena. Dlatego też ciekawymi dziedzinami mogą się tu okazać nowoczesne koncepcje takie jak badania stereotypów i projekcji, badania porównawcze regionów społecznych i kulturowych (Śląska, Bawarii, Pomorza itp.), badanie regionów kulturowych na terenach wzajemnego przenikania kultur narodowych (Śląsk), społeczna konstrukcja projektów kobiecości i męskości, refleksja kryzysu tożsamości w świetle przemian społeczno-ekonomicznych, analiza ruchów modernistycznych po 1900 r. (Republika Weimarska, faszyzm).Wybór autorów i tekstów oraz literatury sekundarnej dokonywany jest na drodze wspólnej dyskusji z autorem przyszłej pracy magisterskiej.Zakresy tematyczne:
Seminarium magisterskie ma formę konsultacji, podczas których w zależności od ustalonej tematyki wybierane są różne aspekty. Ponieważ korzystanie z możliwości konsultacji leży w gestii studentów, istotnym staje się umiejętność sprostania odpowiednim wymogom jak odpowiedzialność i motywacja do pracy.1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna