Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona22/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24Uwagi:Forma pracy


Magistranci zapoznają się z zakresem swojego zadania przedkładając projekty planów pracy i poprzez dyskusję na ich temat. W zakres konsultacji włączane są również rozmowy na temat literatury prymarnej i sekundarnej oraz pierwsze projekty tekstów.

Oceny


Ocena seminarium wynika z analizy bieżącej pracy w oparciu o przedłożony plan pracy i progresję w powstawaniu tekstu.

Numer kursu:

1.2.4.S2-SM-3; 1.2.4.S2-SM-4

Nazwa kursu:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE - Master’s Seminar

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

V

Semestr:

IX i X

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

20
Założenia i cele kursu:
Opracowanie indywidualnych tematów badawczych.

Zakresy tematyczne:
Seminarium magisterskie ma formę konsultacji, podczas których w zależności od ustalonej tematyki wybierane są różne aspekty. Ponieważ korzystanie z możliwości konsultacji leży w gestii studentów, istotnym staje się umiejętność sprostania odpowiednim wymogom jak odpowiedzialność i motywacja do pracy.


PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE


    1. profil językoznawczy z elementami translatoryki
Numer kursu:

1.2.4.S2-S-1;

Nazwa kursu:

SOCJOLINGWISTYKA / Sociolinguistics


Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:
Semestr:
Rok akademicki:

20010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z przedmiotem badań socjolingwistycznych oraz różnymi wariantami językowymi jak i metodami ich badania. Głównym celem kursu jest wykształcenie umiejętności rozróżniania oraz oceniania poszczególnych wariantów języka niemieckiego.
Zakres tematyczny:
1

Przedmiot badań socjolingwistycznych

2

Język niemiecki w krajach niemieckojęzycznych, wariant wschodni i zachodni

3

Dialekty niemieckie, metody i wyniki badań dialektologicznych

4

Język niemiecki w kontakcie z innymi językami

5

6

7

Konsekwencje kontaktów językowych

Pierwotna socjalizacja językowa: (a) Społeczeństwo, a jednostka; (b) dzieciństwo i język

Język młodzieży


8

Język subkultur

9

Język a płeć

10

Język reklamy

11

Język fachowy

12

13

Bariery językowe

Etykieta językowa


Literatura podstawowa:
1.

Löffler, Heinrich: Dialektologie. Tübingen 2003.

2.

Löffler, Heinrich: Germanistische Soziolinguistik. Berlin 2010.

3.

Dietmar, Norbert: Grundlagen der Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben, Tübingen 1997.

4.

Schaff, Adam: Zagadnienia socjo- i pragmalingwistyki. Wrocław 1980.

5.

Veith, Werner H.: Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch, Tübingen 2005.
Literatura uzupełniająca:
1.

Althaus, Hans Peter/Henne, Helmut-Wiegand, Herbert Ernst (eds.): Lexikon der Germanistischen Linguistik, Tübingen 1980.

2.

3.

Ayaβ, Ruth: Kommunikation und Geschlecht. Stuttgart 2008.

Barbour, Stephen/Stevenson, Patrick: Variation im Deutschen. Soziolinguistische Perspektiven, Berlin, New York 1998.4.

Bergmann, R./Pauly, P./Schlaefer, M.: Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg 1981.

5.

Birkner, Karin: Wörter in der Gruppe. Zur Soziolinguistik der Wörter. In: Dittmann, Jürgen/Schmidt, Claudia (Hrsg.): Über Wörter. Grundkurs Linguistik, Freiburg im Breisgau 2002, S. 233-258.

6.

Neuland, Eva: Jugendsprache. Tübingen 2008.

7.

Schlieben-Lang, Brigitte: Soziolinguistik. Eine Einführung, Stuttgart, Berlin, Köln1991.Numer kursu:

1.2.4.S2-JMN-1

Nazwa kursu:

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (Language of German Minority in Central and East Europe)

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

3

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15
Prowadzący:

tytuł/stopień naukowy

dr

imię i nazwisko

Janusz Zydroń
Warunki wpisu na kurs:

zaliczenie wszystkich kursów na I roku studiów

Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

pisemne zaliczenie z przerobionego materiału


Forma zaliczenia w semestrze letnim:

---

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

---
Założenia i cele kursu:

Kurs ma charakter wieloaspektowy. Z jednej strony wprowadza on aspekty etnograficzno-socjologiczne (pojęcie mniejszości narodowej i etnicznej), z drugiej aspekty prawne (uznanie danej społeczności za mniejszość narodową i zapewnienie jej swobód funkcjonowania w obrębie określonej większości językowej lub narodowej), aspekty geograficzno-historyczne (rozmieszczenie grup mniejszościowych na terenie danego kraju bądź regionu geograficznego, jego dzieje, zwyczaje i kultura), na koniec porusza on zagadnienia specyfiki językowej, ze szczególnym uwzględnieniem języka mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. Podstawowymi celami kursu jest zaznajomienie studentów z pojęciami mniejszości narodowej i etnicznej oraz przyczynami ich powstawania, (osadnictwo, przesiedlenia i wysiedlenia, konflikty zbrojne, zmiany granic etc.), pojęciami ludności napływowej i autochtonicznej, podstawami prawnymi funkcjonowania mniejszości narodowej w obrębie danej państwowości (Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych z dnia 1 lutego 1995), rozwojem kontaktów pomiędzy danymi grupami ludnościowymi (plemionami i organizacjami państwowymi (księstwami, królestwami etc.) na przestrzeni dziejów, w tym głównie pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami i Morawami, oraz z rozmieszczeniem geograficznym grup ludności niemieckojęzycznej w Europie Środkowo-Wschodniej a także grup mniejszości narodowych i etnicznych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce. Innym celem kursu jest szczegółowa charakterystyka mniejszości niemieckiej w przedwojennej i obecnej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. Na koniec wiele uwagi poświęca się zagadnieniom językowym, tak w ujęciu etymologicznym, onomastycznym, słowotwórczym i dialektalnym jak i socjologicznym (kontakty i konflikty językowe).
Zakres tematyczny:
1

Pojęcie mniejszości narodowej i etnicznej, przyczyny powstawania mniejszości językowych, kulturowych, religijnych etc., ludność autochtoniczna i ludność napływowa.

2

Mniejszości narodowe i etniczne w krajach niemieckojęzycznych oraz w Polsce, ich status i podstawy prawne ich funkcjonowania (Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych z dnia 1 lutego 1995),

3

Pojęcie Europy Środkowej i Wschodniej (różne sposoby ujęcia tej koncepcji).

4

Rozmieszczenie geograficzne mniejszości narodowych i etnicznych w Europie i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckich.

5

Zarys historyczny wzajemnych kontaktów pomiędzy organizacjami państwowymi Polski, NIemiec, Czech, Moraw i Słowacji ze szczególnym uwzględnieniem terenów obecnego Górnego i Dolnego Śląska od czasów pierwszych władców piastowskich po czasy obecne

6

Mniejszość niemiecka w Polsce, jej wielkość, status prawny, przed drugą wojną światową i w obecnej Polsce, kwestie użycia języka niemieckiego, podwójne nazewnictwo miejscowości, administracja, przedstawicielstwo na szczeblu parlamentu i struktur lokalnych, nauczanie rodzimojęzyczne i rozwój szkolnictwa dwujęzycznego, pielęgnowanie lokalnych tradycji i zwyczajów, instytucje kulturalne i stowarzyszenia, media niemieckojęzyczne.

7

Mniejszości niemieckie w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym głównie w Rosji, na Ukrainie, na Węgrzech, na Słowacji, w Rumunii, i w Czechach, ich rozmieszczenie, wielkość oraz czasokres i przyczyny ich powstania.

8

Języki mniejszości narodowych, ich specyfika (np. twory hybrydalne, toponimy równoległe) źródła kontaktów i konfliktów językowych, pojęcia lingwistyki kontaktowej, wyspy językowej, diglosji, bilingwizmu, high-language, low-language, code-switching itp.
Literatura podstawowa:

1.
2.

3.
4.
5.


Eichinger, Ludwig M. / Plewnia, Albert / Riehl, Claudia Maria (eds.): Handbuch der deutschen Sprachminderheiten in Mittel- und Osteuropa. Tübingen 2008.

Földes, Csaba: Kontaktdeutsch. Tübingen 2005.

Księżyk, Felicja: Die deutsche Sprachinsel Kostenthal. Geschichte und Gegenwart. Berlin 2008.

Pelka, Daniela: Der deutsch-polnische Sprachkontakt in Oberschlesien am Beispiel der Gegend von Oberglogau. Berlin 2006.Born, Joachim / Dickgießer, Sylvia: Deutschsprachige Minderheiten. Mannheim 1989.    1. profil literaturoznawczy z elementami kulturoznawstwa
Numer kursu:

1.2.4.S2-TLK-2

Nazwa kursu:

Tłumaczenie tekstów / Translation of texts

Rodzaj kursu:

ćwiczenie

kurs stały

Rok:

II

Semestr:

I

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Kurs ma za zadanie konfrontować studentów z różnymi tekstami ogólnymi, przedłożonymi do tłumaczenia. Każdy z tekstów realizuje inne funkcje (informatyczna, apelatywna, ekspresywna, fatyczna, kommunikatywna itp.), dlatego studenci będą musieli sięgać do różnych strategii i procedur tłumaczeniowych. Studenci zapoznają się z problemem ekwiwalentności i adekwatności oraz z trudnościami tłumaczenia realiów. Poza tym zostaną przetłumaczone w ramach ćwiczenia teksty fachowe – ekonomiczne i prawne.
Zakres tematyczny:
1

Tłumaczenie artykułów

2

Tłumaczenie ogłoszeń i reklamy

3

Tłumaczenie gratulacji i pozdrowień

4

Tłumaczenie instrukcji

5

Tłumaczenie tekstów fachowych
Literatura podstawowa:
1.

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2000.

2.

Nord, Christiane: Fertigkeit Übersetzen. Berlin u.a. 1999.

3.

Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg 1995.

4.

Reiß, Katharina: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wien 1995.

5.

Reiß, Katharina / Vermeer, Hans J.: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen 1991.1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna