Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona23/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24Literatura uzupełniająca:
1.

Holz-Mänttäri, Jutta: Translatorisches Handeln. Theorie und Methode. Helsinki 1984.

2.

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim 2001.


3.

Reiß, Katharina: Texttyp und Übersetzungsmethode: der operative Text. Heidelberg 1993.Numer kursu:

1.2.4.S2-DL-1

Nazwa kursu:

Dydaktyzacja literatury / Didactician of literature

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs stały

Rok:

II

Semestr:

III

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30

Prowadzący

mgr Aneta Chrobak
Warunki wpisu na kurs:

nie ma

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Tematem zajęć jest teoria literatury oraz praktyka dydaktyki literatury, jej zasadnicze funkcje i podstawowe nurty, metody oraz zarys historii. Założeniem kursu jest zdobycie wiedzy na temat metod recepcji i interpretacji tekstów literackich, roli czytelnika, funkcji i umiejętności zastosowania teorii w praktyce.

Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny kursu obejmuje:

 1. Zarys historyczny dydaktyki literatury niemieckiej

 2. Różnorodność metodologiczna w interpretacji tekstu literackiego. Metody analityczne (Verfahren der Texterschließung):

a) Werkimmanente Interpretation

b) Hermeneutik

c) Rezeptionsästhetik

d) Formalismus/Strukturalismus

e) Positivismus/Editionskunde

f) Psychoanalyse

g) poststrukturalistische/dekonstruktive/intertextuelle Interpretation

h) die Rolle des Lesers

 1. Funkcja dydaktyki literatury a nowe media.

 2. Dydaktyczna analiza wybranych tekstów.

Literatura podstawowa:
1.

Bredella, Lothar: Einführung in die Literaturdidaktik oder Paefgen, E.K.: Einführung in die Literaturdidaktik. Metzler 2004

2.

Bogdal Klaus – Michael / Korte, Hermann: Grundzüge der Literaturdidaktik, dtv, München 2002

3.

Karolak, Czesław: Dydaktyka literatury wobec potrzeb nauki języka w warunkach obcokulturowych Wydaw. Nauk. UAM 1999 Poznań.

4.

Beibart, Ortwin/ Marenbach, Dieter: Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur. Auer Verlag 2003

5.

Bredella, Lothar / Delanoy, Werner / Surkamp Carola (Hg.) Literaturdidaktik im Dialog Gunter Narr Verlag Tübingen 2004
Literatura uzupełniająca:
1.

Beisbart, Ortwin: Textlinguistik und ihre Didaktik

2.

Bischof, Monika/ Kessling Viola/ Krecher Rudiger: Landeskunde und Literaturdidaktik. Berlin 1999

3.

Turkowska, Ewa: Literarische Texte im Deutschunterricht. Theorie und Praxis. Radom 2006

4.

Ulf, Abraham / Kepser, Matthias: Literaturdidaktik Deutsch. Erich Schmidt Verlag. 2004Numer kursu:

1.2.4.S2-KL-1

Nazwa kursu:

Krytyka literacka / Literary Criticism

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs stały

Rok:

II

Semestr:

III

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

nie ma

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Tematem zajęć jest teoria oraz praktyka krytyki literackiej; ich celem odpowiedź na pytania, czym jest krytyka literacka, jakie są jej zasadnicze funkcje i podstawowe gatunki krytyczne oraz zarys historii niemieckiej krytyki literackiej (główne tendencje, najważniejsi autorzy i książki krytyczne, krytyka literacka dzisiaj). Założeniem kursu jest zdobycie wiedzy na temat dyskursu krytycznego, funkcji krytyki literackiej, umiejętności analizy krytycznej, interpretacji, opisu i oceny tekstu literackiegol W ramach części praktycznej warsztatów studenci podejmują próbę oceny i krytycznej analizy wybranych tekstów, piszą kilka własnych tekstów krytycznoliterackich (np. notę krytyczną, recenzję, esej, pamflet; polemikę; o ich ilości i temacie decyduje prowadzący warsztaty) poświęconych wybranym utworom niemieckiej literatury.
Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny obejmuje:

 1. Historia i teoria niemieckiej krytyki literackiej

 2. Najważniejsze osobowości w niemieckiej krytyce literackiej

 3. Nurty i strategie krytyczne w XX i XXI wieku.(przegląd głównych szkół krytycznych)

 4. Kryteria oceny tekstu literackiego a pojęcie kanonu literackiego.

 5. Funkcje i rodzaje kanonu literackiego.

 6. Kanon a krytyka literacka. Czytelnik, krytyk i interpretator a ustanawianie kanonu.

 7. Wpływ historii literatury niemieckiej na tworzenie się kanonu lit.

 8. Kanon i władza; rola krytyki literackiej w kreowaniu społecznych gustów literackich.

Literatura podstawowa:
1.

Anz, Thomas/ Baasner Rainer: Literaturkritik: Geschichte/Theorie/Praxis. C.H. Beck 2007, München.

2.

Daemmrich, Horst: Literaturkritik in Theorie und Praxis. Francke Verlag, München 1974

3.

Saul, Nicholas / Schmidt Ricarda (Hg.): Literarische Wertung und Kanonbildung. K&N, Würzburg 2007

4.

Ehrlich, Lothar, Judith Schildt, Specht, Benjamin (Hg.): Die Bildung des Kanons. Böhlau Verlag 2007.

5.

Von Heydebrand, Renate/ Winko, Simone: Einführung in die Wertung von Literatur. Systematik – Geschichte – Legitimation. Padeborn-München-Wien-Zürich 1996. UTB für Wissenschaft: Uni-Taschenbürcher.

6.

Iwasiów, Inga / Czerska, Tiatiana: Kanon i obrzeża. Universitas, Kraków 2005
Literatura uzupełniająca:
1.

Karolak, Czesław/ Kinicki, Wojciech/ Orłowski, Hubert (red.): Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa 2007.

2.

Biała, Alina: Literatura i malarstwo. Bielsko-Biała 2009.

3.

Kranz, Walther: Geschichte der griechischen Literatur. Köln 1998.

4.

Siebler, Michael: Troia. Mythos und Wirklichkeit. Stuttgart 2001.

  1. profil glottodydaktyczny z elementami realioznawstwaNumer kursu:

1.2.4.S2-RMN-1

Nazwa kursu:

REGIONALIZM W METODYCE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

( REGIONALISM IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY)

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs stały

Rok:

II

Semestr:

III

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15
Prowadzący:

tytuł/stopień naukowy

mgr

imię i nazwisko

Klaudia Gabryel
Warunki wpisu na kurs:

Ukończenie I roku studiów

Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Podstawowym założeniem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, jak i z problematyką związaną z uczeniem się języka drugiego/obcego. Dzięki tematom podejmowanym na zajęciach student zaznajomi się z czynnikami wpływającymi na uczenie się ale i nauczanie języka obcego zarówno w warunkach naturalnych jak i szkolnych.

Założeniem kursu jest wyszczególnienie etapów rozwoju językowego dziecka czyli usystematyzowane nabywanie kompetencji językowych takich jak sprawności i umiejętności receptywne, reproduktywne i produktywne. Ocena wpływu otoczenia i kontaktu z daną wspólnotą językową na naukę języków. Wydobycie spośród wielu czynników wpływających na naukę języków tych, które są ściśle powiązane z aspektami kulturowymi i cywilizacyjnymi. Celem kursu jest nawiązanie dyskusji na dany temat na podstawie przytoczonych informacji, różnorodnych materiałów i własnych doświadczeń oraz próba wykorzystania zdobytych przez studenta informacji na temat kultury wybranego regionu do zaplanowania i przeprowadzenia lekcji języka niemieckiego w warunkach szkolnych.


Zakres tematyczny:
1

Podstawowe pojęcia związane z dydaktyką

2

Sprawności językowe – słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie – ich rola i sposoby ich usprawnienia dzięki odpowiedniej prezentacji i odpowiednim ćwiczeniom na zajęciach języka obcego

3

Najczęstsze błędy językowe i ich korygowanie. Zjawisko interferencji

4

Funkcje i formy kontroli oraz oceny wyników nauczania

5

Cechy i postawa dobrego nauczyciela. Motywacja

6

Rola doboru, treści i formy podręcznika i innych pomocy dydaktycznych w tym gier i zabaw pomocnych w nauczaniu i uczeniu się – strony internetowe dla nauczycieli języka niemieckiego

7

Sprecyzowanie pojęcia „metoda” i omówienie najważniejszych czynników wpływających na jej powstanie

8

Tematyka krajoznawcza na lekcji języka niemieckiego

9

Omówienie i wykorzystanie założeń podejścia komunikacyjnego w celu zaplanowania (konspekt lekcji) i przeprowadzenia lekcji języka obcego

10

„Interkultureller Ansatz” jako metoda nauczania burząca stereotypy oraz dająca możliwości maksymalnego wykorzystania tematyki kulturoznawczej w nauczaniu języków obcych

Literatura podstawowa:
1.

NEUNER G.; HUNFELD H.: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin 2004.

2.
3.

KOMOROWSKA H.: Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa 1999.
JUNG L.: 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Ismaning 2001.


Literatura uzupełniająca:
Dąbrowska E./ Kubiński W. red.: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków 2003.
HEYD G.: Deutsch lernen: Grundwissen für den Unterricht In Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Mein 1990

www.deutsch-als-fremdsprache.de

i inne strony internetowe dotyczące hasła DaF

Numer kursu:

1.2.4.S2-DL-1

Nazwa kursu:

Dydaktyzacja literatury / Didactician of literature

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs stały

Rok:

II

Semestr:

III

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

nie ma

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-
Założenia i cele kursu:

Tematem zajęć jest teoria literatury oraz praktyka dydaktyki literatury, jej zasadnicze funkcje i podstawowe nurty, metody oraz zarys historii. Założeniem kursu jest zdobycie wiedzy na temat metod recepcji i interpretacji tekstów literackich, roli czytelnika, funkcji i umiejętności zastosowania teorii w praktyce.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna