Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona4/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Numer kursu:

1.2.4-G-FNJ-1 / 1.2.4-G-FNJ-2

Nazwa kursu:

FONETYKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO / PHONETICS OF THE GERMAN


LANGUAGE

Rodzaj kursu:

ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z fonetycznymi strukturami języka niemieckiego oraz ich późniejsze zastosowanie. Istotnym elementem zajęć będzie wprowadzenie w podstawową terminologię z zakresu fonetyki i fonologii. Integralną część zajęć stanowić zatem będą liczne ćwiczenia zorientowane na produktywną oraz percepcyjną umiejętność posługiwania się językiem niemieckim z uwzględnieniem zasad wypływających z poszczególnych praw fonetycznych bądź fonologicznych. Uczestnikom kursu przedstawione zostaną zasady transkrypcji fonetycznej, co poprzedzone będzie jakościową analizą poszczególnych dźwięków języka niemieckiego.


Zakres tematyczny:
1

Wprowadzenie w aparat pojęciowy z zakresu fonetyki i fonologii : Kryteria podziału fonetyki, samogłoski, spółgłoski, rodzaje artykulacji ze względu na miejsce i organ, fon a fonem, sylaba otwarta i zamknięta, asymilacja, elizja i inne.


2

System samogłoskowy języka niemieckiego - wstęp: analiza czworoboku samogłoskowego – samogłoski przednie – tylne; wysokie – średnie – niskie; zaokrąglone – nie zaokrąglone, napięte i nie napięte, samogłoska a dwugłoska wprowadzenie w symbole fonetyczne IPA.

3

Analiza oraz transkrypcja fonetyczna: fonemy [i], [u] i ich alofony – ćwiczenia zorientowane na percepcję i wymowę.

4

Analiza oraz transkrypcja fonetyczna: fonemy [e] [Є:] i ich alofony – ćwiczenia zorientowane na percepcję i wymowę.

5

Analiza oraz transkrypcja fonetyczna: fonemy [ø] [y] i ich alofony – ćwiczenia zorientowane na percepcję i wymowę.

6

Analiza oraz transkrypcja fonetyczna: fonemy [o] [a] i ich alofony – ćwiczenia zorientowane na percepcję i wymowę.

7

Akcent wyrazowy: charakterystyka, funkcje, miejsce niemieckiego akcentu wyrazowego – ćwiczenia zorientowane na percepcję i wymowę.

8

Intonacja zdaniowa: zasady akcentuacji zdaniowej – podział na jednostki rytmiczne – typy melodii zdaniowej charakterystyka.

9

System spółgłoskowy – wprowadzenie: miejsce artykulacji i organ artykułujący – sposób artykulacji – samogłoski silne a słabe – dźwięczne i bezdźwięczne – krótkie a długie – koartykulacja – asymilacja

10

Spółgłoski zwarto-wybuchowe: charakterystyka, podział – ćwiczenia zorientowane na percepcję i wymowę.

11

Spółgłoski szczelinowe: charakterystyka, podział – ćwiczenia zorientowane na percepcję i wymowę.

12

Transkrypcja fonetyczna – ćwiczenia

13

Elementy fonetyki kontrastywnej - wprowadzenie w terminologię – ćwiczenia
Literatura podstawowa:
1.

Morciniec, N. / Prędota, S.: Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 1995.

2.

Dieling, H. / Hirschfeld, U.: Phonetik lehren und lernen (Fernstudieneinheit 21) München 2000.

3.

Morciniec, N.: Zarys niemieckiej intonacji zdaniowej z ćwiczeniami, Wrocław 1995.

4.

Duden 6. Aussprachewörterbuch, Mannheim 1990.
Literatura uzupełniająca:
1.

Stock, E. / Hirschfeld, U.: Phonotek. Deutsch als Fremdsprache, München 1996.

2.

Martens, C.: Übungstexte zur deutschen Aussprache, Ismaning 1998.

3.
4.

Rausch, R. / Rausch, I.: Deutsche Phonetik für Ausländer, Leipzig 1995.
Müller Horst, M. (Hrsg.): Arbeitsbuch Linguistik, Paderbon 2002.

5.

Altman, H. / Ziegenhain, U.: Phonetik, Phonologie und Graphemik fürs Examen, 2. Auflage, Göttingen 2007.

6. Rues, B. / Redecker, B. / Koch, E. / Wallraff, A.: Phonetische Transkription des Deutschen – Ein Arbeitsbuch, Tübingen 2007.Uwagi:

Numer kursu:

1.2.4-G-PTU-1 /1.2.4-G-PTU-2

Nazwa kursu:

PRODUKCJA TEKSTÓW UŻYTKOWYCH 1 i 2 / PRODUCTION OF NON-LITERARY TEXTS 1 and 2

Rodzaj kursu:

ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę + egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

6 (punkty wpisywane po zaliczeniu łącznego egzaminu z PNJN)


Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności pisania w języku niemieckim na przykładzie różnego rodzaju form użytkowych. W pierwszej fazie kursu omówione zostaną różnice pomiędzy korespondencją prywatną i oficjalną, ze szczególnym uwzględnieniem form adresatywnych i typowych zwrotów. Następnie studenci zapoznają się z zasadami tworzenia dokumentacji związanych z ubieganiem się o pracę (życiorys, list motywacyjny) oraz redagowaniem innych rodzajów tekstów, takich jak ogłoszenia, opisy, listy do redakcji. Po wprowadzeniu teoretycznym nastąpią każdorazowo ćwiczenia praktyczne (indywidualnie lub w grupach).

Zajęcia mają również na celu doskonalenie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat nowej ortografii niemieckiej. Oprócz omówienia najważniejszych reguł poprawnej pisowni i ćwiczeń ortograficznych, przeprowadzane będą regularnie dyktanda.


Zakres tematyczny:
1

Rodzaje tekstów użytkowych i ich charakterystyka

2

Omówienie najważniejszych zasad nowej ortografii niemieckiej wraz z ćwiczeniami

3

Korespondencja prywatna/e-mail

4

Korespondencja oficjalna (urzędowa) – sposoby zwracania się do adresata, styl i typowe treści

5

Życiorys i list motywacyjny

6

Ogłoszenia prasowe

7

List do redakcji

8

Streszczenie

9

Protokół

10

Opis/Charakterystyka

11

Historyjka obrazkowa
Literatura podstawowa:
1.

Bünting, Karl-Dieter/ Bitterlich, Axel/Pospiech, Ulrike: Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm. Frankfurt am Main 1996.

2.

DUDEN. Briefe gut und richtig schreiben. Mannheim, Wien, Zürich 1989.

3.

DUDEN. Briefe schreiben – leicht gemach. Mannheim 2003.

4.

DUDEN. So schreibt man jetzt! Mannheim 2006.

5.

Ortographie neu. Błyskawiczny kurs nowej ortografii. Białystok 2001.
Literatura uzupełniająca:
1.

Berdychowska, Zofia: Mały podręcznik tekstów pisanych. Warszawa-Kraków 1995.

2.

DUDEN. Wie schreibt man jetzt? Ein Übungsbuch zur neuen deutschen Rechtschreibung. München 2005.

3.

Göttert, Karl-Heinz: Kleine Schreibschule für Studierende. München 2002.

4.

Schmelz, Michael: Deutsch schreiben. Praktischer Ratgeber für den öffentlichen Schriftverkehr sowie Hinweise für schriftliche Arbeiten im schulischen und außerschulischen Unterricht. Warszawa 1998.

5.

Spiegelberg, Gerda: Groß oder klein. Übungen und Diktate zur Rechtschreibung. München 2005.
Uwagi:Numer kursu:

1.2.4-G-WDJ-1 / 1.2.4-G-WDJ-2

Nazwa kursu:

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA 1 i 2 / INTRODUCTION TO LINGUISTICS

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)
Prowadzący:

tytuł/stopień naukowy

dr

imię i nazwisko

Katarzyna Hnatik
Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Zajęcia mają na celu prezentację podstawowych zagadnień współczesnego językoznawstwa. W trakcie seminarium omówione zostaną główne nurty w językoznawstwie oraz poszczególne dyscypliny językoznawcze (centrum i peryferie). Przygotowana baza pojęciowa oraz wiedza lingwistyczna mają na celu umożliwienie dalszej pracy z opracowaniami językoznawczymi.

Zakres tematyczny:
1

Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa o charakterze interdyscyplinarnym – przedmiot, cel, metoda.

2

Istota języka, jego funkcje i możliwości (modele) opisu.

3

Fonetyka i fonologia.

4

Morfologia i słowotwórstwo.

5

Składnia i jej status w gramatyce tradycyjnej, dependencyjnej, generatywnej.

6

Semantyka słowa, zdania i tekstu.

7

Pragmatyka: język jako działanie.

8

Leksykologia i leksykografia.
Literatura podstawowa:
1

ERNST, P.: Germanistische Sprachwissenschaft. Wien 2004.

2

GROSS, H.: Einführung in die germanistische Linguistik. München 1998.

3

MÜLLER, H. M. (Hrsg.): Arbeitsbuch Linguistik. Paderborn 2002.

4

PELZ, H.: Linguistik. Eine Einführung. Hamburg 2000.
Literatura uzupełniająca:
1

BERGMANN, R./PAULY, P./SCHLAEFER, M.: Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg 2005.

2

BUSSMANN, H: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1990.

3

DÜRR, P./SCHLOBINSKI, P.: Einführung in die deskriptive Linguistik. Opladen 1994.

4

ENGEL, U.: Deutsche Grammatik. München 2004.

5

VATER, H.: Einführung in die Sprachwissenschaft. München 1999.
Uwagi:

Student zobowiązany jest do znajomości zakresu treści programowych przedmiotu ujętych w sylabusie, bez względu na to, czy zostały one omówione w trakcie zajęć.Numer kursu:

1.2.4-G-HL-1 / 1.2.4-G-HL-2

Nazwa kursu:

HISTORIA LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEGO OBSZARU KULTUROWEGO 1 i 2

(History of Literature of the German speaking cultural area)

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Obecność

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

egzamin ustny

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (ogółem po zaliczeniu wykładu i konwersatorium)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (ogółem po zaliczeniu wykładu, konwersatorium i zdaniu egzaminu)Założenia i cele kursu:
Wykład stanowi przekrojowe ujęcie dziejów literatury niemieckiej od jej początków do baroku z perspektywy historyczno-kulturowej. Założeniem pierwszej części jest zapoznanie słuchaczy z propedeutyką literaturoznawstwa mediewistycznego. Omówione zostaną podstawy hermeneutyczne (semazjologia chrześcijańska) i poetologiczne (retoryka) literatury średniowiecznej oraz uniwersalia literackiego kształtowania ideału (system cnót, typy protagonistów itp.), ich historyczne podstawy oraz ich postać w poszczególnych gatunkach literackich.Zakresy tematyczne:
1

Mediewistyka germanistyczna: pojęcie, historia, zakres działania

2

Możliwości edukacyjne i uwarunkowania językowe we wczesnym średniowieczu (zapiski, tłumaczenia biblii, przypowieści, pieśni o bohaterach)

3

Dziedzictwo antyczne: retoryka

4

Średniowieczna poetyka: alegoreza/interpretacja natury/poetyka cudowności/interpretacja historii

5

Społeczeństwo i literatura/ rycerstwo i dworski świat/mecenasi i grupy twórców literackich

6

Epika rycerska (pieśń Nibelungów, pieśń o Rolandzie)

7

Powieść arturiańska (Erec), Parsifal, Tristan

8

Liryka (średniowieczna pieśń miłosna, poezja śpiewana)

9

Powieści jarmarczne (Amîs, Eulenspiegel, Faust, Lalebuch)

10

Humanizm i Luter

11

Poetyka baroku (liryka)

12

Poetyka baroku (epika: drobne formy i powieść)

13

Poetyka baroku (dramat)Literatura podstawowa:
1.

Bumke/Cramer/Kartschoke: Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter. 3 Bde. München: DTV 1990.

2.

Szyrocki, Marian: Die deutschsprachige Literatur von ihren Anfängen bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Warszawa 1986

3.

Gerard Koziełek: Frühe Deutsche Dichtungen: Werkanalysen. Wrocław 1991.Literatura uzupełniająca:
1.

Koziełek, Gerard: Frühe deutsche Dichtungen. Wrocław 1991

2.

Bumke, Joachim: Höfische Kultur, Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. München 1994

3.

Frenzel, Elisabeth: Daten deutscher Dichtung. Bd. 1-2. München 1997


Numer kursu

1.2.4-G-HL-1 / 1.2.4-G-HL-2

Nazwa kursu:

HISTORIA LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEGO OBSZARU KULTUROWEGO/History of Literature of the German speaking cultural area

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę, test pisemny

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę, test pisemny

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (ogółem po zaliczeniu wykładu i konwersatorium)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (ogółem po zaliczeniu wykładu i konwersatorium)
Założenia i cele kursu:

Zadaniem kursu paralelnego do wykładu „Historia literatury niemieckiej" jest pogłębienie materiału przedstawionego na wykładach na podstawie fragmentów wybranych tekstów, a dzięki praktycznej pracy z tekstem ma on także uzupełnić nabytą wiedzę o odpowiednie umiejętności (interpretacji, czytania, tłumaczenia) w kontaktach ze starymi tekstami niemieckimi. Kurs ma także pogłębić wiedzę z zakresu historii i kultury niemieckojęzycznego obszaru językowego z czasów najstarszych (początki plemion germańskich, mitologia i system wierzeń, kolonizacja rzymska), do początku literackiej epoki oświecenia.


Zakres tematyczny:
1

Mediewistyka germanistyczna: pojęcie, historia, zakres działania

2

Mitologia germańska, system wierzeń, plemiona germańskie

3

Możliwości edukacyjne i uwarunkowania językowe w średniowieczu

4

Dziedzictwo antyczne: retoryka

5

Transfer kulturowy – Tacyt „Germania”

6

Średniowieczna poetyka: alegoreza/interpretacja natury/poetyka cudowności/interpretacja historii

7

Społeczeństwo i literatura/ rycerstwo i dworski świat/Mecenasi i grupy twórców literackich

8

Tematyka i gatunki literatury średniowiecznej: powieść

9

Powieść arturiańska Parsifal, Tristan

10

Epika rycerska (pieśń Nibelungów, pieśń o Hildebrandzie)

11

Liryka - średniowieczna pieśń miłosna, poezja śpiewana

12

Małe formy literackie (bajka, alegoria, preambuła, figiel)

13

Humanizm i Luther – chorały

14

Książki dla ludu - Eulenspiegel, Faust, Lalebuch

15

Poetyka baroku - paradygmat dramatu i powieści, moc i estetyka słowa
Literatura podstawowa:
1.

Bumke/Cramer/Kartschoke: Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter. 3 Bde. München: DTV 1990

2.

Borries, Ernst/Borries, Erika: Deutsche Literaturgeschichte Band 1. Mittelalter, Humanismus, Reformationszeit, Barock. München: DTV 1992

3.

Wapnewski, Peter: Deutsche Literatur des Mittelalters. 5 wydanie o uzupełnionej bibliografii. Göttingen 1990.

Lektura: Skrypt (egzemplarz do kopiowania dostępny jest w bibliotece instytutu)
Literatura uzupełniająca:
1.

Koziełek, Gerard: Frühe deutsche Dichtungen. Wrocław 1991

2.

Bumke, Joachim: Höfische Kultur, Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. München 1994

3.

Frenzel, Elisabeth: Daten deutscher Dichtung. Bd. 1-2. München 1997
Uwagi:

Analiza i interpretacja tekstów literackich wpisanych na listę lektur obowiązkowych.


Numer kursu:

1.2.4-G-WDL-1 / 1.2.4-G-WDL-2

Nazwa kursu:

WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA

INTRODUCTION TO LITERARY THEORY

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I, II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:

-

Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

test zaliczeniowy

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

test zaliczeniowy

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w prawidła literaturoznawstwa. Seminarium umożliwi studentom zapoznanie się z wybranymi pojęciami fachowymi z zakresu literaturoznawstwa, a tym samym wprowadzi w tematykę kulturoznawstwa ogólnego. Na podstawie wybranych dzieł studenci będą mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, polegającej na przeprowadzeniu modelowych analiz oraz interpretacji dzieł literackich za pomocą poznanych metod interpretacji.
Zakres tematyczny:
1

Tematyka konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie i omówienie definicji "literaturoznawstwa";

2

Dramat - Poetyka Arystotelesa (fragmenty), Król Edyp Sofoklesa jako antyczny dramat klasyczny, rozwój gatunku na przestrzeni dziejów, wyjaśnienie pojęć: rodzaje utworów dramatycznych, budowa, postacie dramatu, język dramaturgii, dramat "otwarty"/"zamknięty";

3

Epika - rozwój gatunku na przestrzeni dziejów, pojęcia: narrator, fabuła, elementy akcji, konstelacja postaci, sposób narracji, czas akcji;

4

Liryka - rozwój gatunku na przestrzeni dziejów, rodzaje gatunków lirycznych, budowa utworów lirycznych, rytm, metrum, środki stylistyczne, płaszczyzna gramatyczna, leksykalna, syntaktyczna, słowotwórcza, kontekst historyczno-biograficzny utworów lirycznych;

5
6

Podsumowanie zdobytych wiadomości (analiza i interpretacja wybranych utworów);
Wprowadzenie do metod interpretacji dzieła.

Literatura podstawowa:
1.

Brackert, H./ Stückrath, J. (eds.): Literaturwissenschaft. Ein Grundkurs, 1997.

2.

3.
4.
5.


Grübel, Rainer/ Grüttemeier, Ralf/ Lethen Helmut: BA-Studium. Literaturwissenschaft. Ein Lehrbuch. Reinbek bei Hamburg 2005.
Allkemper, Alo/ Eke, Norbert Otto: Literaturwissenschaf. Paderborn 2006.
Vogt, Jochen: Einladung zur Literaturwissenschaft. Paderborn 2002.
Stanzel, Franz K.: Theorie des Erzählens. Göttingen 2001.

Literatura uzupełniająca:
1.

Baasner, R.: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. Berlin 2001.

2.

Eagleton, T., Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart und Weimar 1997.

3.

Völker, Ludwig: Theorie der Lyrik. Stuttgart 1996.

4.

Staehle, Ulrich: Theorie des Dramas. Stuttgart 1999.

5.

Lindken, Hans Ulrich: Theorie der Epik. Stuttgart 1990.

6.

Eicher, Thomas/ Volker, Wiemann: Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft. Paderborn 1996.

7.

Ecker, Egon: Wie interpretiere ich Gedichte? Hollfeld 1994.

8.

Neiss, Edgar: Wie interpretiere ich ein Drama? Hollfeld 1996.

9.

Schutte, Jürgen: Einführung in die Literaturinterpretation. Stuttgart 1993.

10.

Weiß, Karl Josef/ Ewert, Helmut/ Kohse, Gerd Dieter (eds.): Literatur und Text. Bad Homburg 1988.
Uwagi:

Wszystkie pozostałe materiały związane z tematyką zajęć dostępne będą w bibliotece


Numer kursu:

1.2.4-G-GO-1 / 1.2.4-G-GO-2

Nazwa kursu:

GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1 i 2 (Descriptive Grammar)

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym

zaliczenie bez oceny

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

3 (ogółem po zaliczeniu wykładu i konwersatorium)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3 (ogółem po zaliczeniu wykładu i konwersatorium)
Założenia i cele kursu:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z fonetyką, fonologią i morfologią współczesnego języka niemieckiego.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna